Meidogger:Wikiice/Kladblok

  Ut Wikipedy

  Berjochten

  ---


  Wolkom by de Fryske Wikipedy
  Wolkom by de Wikipedy!, de Fryske ferzje fan 'Wikipedia'. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet lofts in sykfunksje en hjirûnder kinne jo op ûnderwerp sykje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.
  Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 50.534 siden.
  Help mei oan de Wikipedy. Hoe? Klik hjir.


  Wichtige Siden

  1. Putsje Jo wurde útnoege om mei te wurkjen oan de projekten.
  2. Oerlisside Ha jo in fraach stel him gerêst op de oerlisside.
  3. Temasiden In temaside jout in priuwke fan de belangrykste siden en in oersjoch fan kategoryen & listen op ien bepaald mêd.

  ---

  nûmmer Jier Keatsers Wenplakken Kening
  156 2013 Johan van der Meulen
  Renze Pieter Hiemstra
  Hylke Bruinsma
  Bitgummole
  Sint Jabik
  Minnertsgea
  Renze Pieter Hiemstra
  155 2012 Hendrik Tolsma,
  René Anema
  Thomas van Zuiden
  Goutum
  Balk
  Tsjerkwert
  Thomas van Zuiden
  154 2011 Gert-Anne van der Bos
  Taeke Triemstra
  Daniël Iseger
  Holwert
  Sint Jabik
  Ljouwert
  Daniël Iseger
  153 2010 Gert-Anne van der Bos
  Taeke Triemstra,
  Daniël Iseger
  Holwert
  Sint Jabik
  Ljouwert
  Gert-Anne van der Bos
  152 2009 Gert-Anne van der Bos
  Folkert van der Wei
  Daniël Iseger
  Holwert
  Wytmarsum
  Ljouwert
  Gert-Anne van der Bos
  151 2008 Jochum Bouma
  Auke van der Graaf,
  Douwe Groenendijk
  Easterlittens
  Berltsum
  It Hearrenfean
  Douwe Groenendijk
  150 2007 Johan van der Meulen
  Teake Triemstra
  Auke van der Graaf
  Broeksterwâld
  Sint Jabik
  Berltsum
  Johan van der Meulen
  149 2006 Johan van der Meulen
  Teake Triemstra
  Kor Zittema
  Damwâld
  Sint Jabik
  Bitgum
  Teake Triemstra
  148 2005 Rutmer van der Meer,
  Jacob Wassenaar
  Chris Wassenaar
  Ljouwert
  Minnertsgea
  Minnertsgea
  Chris Wassenaar
  147 2004 Johan Abma,
  Pieter Scharringa
  Daniël Iseger,
  Gau
  Dronryp
  Huzum
  Daniël Iseger
  146 2003 Johannes G. Dijkstra
  Karel Nijman
  Folkert van der Wei
  Huzum
  Ljouwert
  Wytmarsum
  Johannes G. Dijkstra
  145 2002 Rutmer van der Meer
  Jacob Wassenaar
  Cornelis Terpstra
  Wergea
  Minnertsgea
  Minnertsgea
  Cornelis Terpstra
  144 2001 Pieter van Tuinen
  André Kuipers,
  Chris Wassenaar
  Ljouwert
  Bitgummole
  Minnertsgea
  Chris Wassenaar
  143 2000 Klaas Berkepas
  Dirk Jan van der Woud
  Klaas Anne Terpstra
  Aldeboarn
  Goutum
  Minnertsgea
  Klaas Anne Terpstra
  142 1999 Johan Okkinga
  Sake Porte
  Auke van der Graaf
  Arum
  Winsum (Gr)
  Berltsum
  Auke van der Graaf
  141 1998 Johan Okkinga
  Sake Porte
  Auke van der Graaf,
  Arum
  Winsum (Gr.)
  Berltsum
  Johan Okkinga
  140 1997 Pieter van Tuinen,
  Rinse Bleeker
  Chris Wassenaar
  Grins
  It Hearrenfean
  Minnertsgea
  Pieter van Tuinen
  139 1996 Johan Okkinga
  Sake Porte
  Pieter Tienstra
  Arum
  Grins
  Winsum (Gr.)
  Johan Okkinga
  138 1995 Simon Minnesma,
  Sake Porte
  Klaas-Anne Terpstra
  Menaam
  Grins
  Menaam
  Simon Minnesma
  137 1994 Coos Veltman
  Johannes van Dijk
  Hotze Rusticus
  De Jouwer
  Ljouwert
  Marsum
  Coos Veltman
  136 1993 Erik Seerden,
  Rinse Bleeker,
  Thomas van der Meer
  Ljouwert
  It Hearrenfean
  Akkrum
  Thomas van der Meer
  135 1992 Erik Seerden,
  Rinse Bleeker
  Thomas van der Meer
  Frjentsjer
  It Hearrenfean
  Akkrum
  Rinse Bleeker
  134 1991 Erik Seerden
  Rinse Bleeker,
  Thomas van der Meer
  Frjentsjer
  It Hearrenfean
  Akkrum
  Erik Seerden
  133 1990 Coos Veltman
  Piet Jetze Faber
  Tunno Schurer
  Dronryp
  Froubuorren
  Frjentsjer
  Coos Veltman
  132 1989 Joop Bierma
  Sake Porte
  Hotze Rusticus
  Sint Jabik
  , Stiens
  Marsum
  Joop Bierma
  131 1988 Peter Rinia,
  Johannes Brandsma
  Tunno Schurer
  Makkum
  Seisbierrum
  Frjentsjer
  Tunno Schurer
  130 1987 Peter Rinia
  Johannes Brandsma,
  Tunno Schurer
  Makkum
  Seisbierrum
  Frjentsjer
  Tunno Schurer
  129 1986 Peter Rinia
  Wybren van Wieren
  Tunno Schurer,
  Makkum
  Marsum
  Frjentsjer
  Tunno Schurer
  128 1985 Ruurd Rutten,
  Johannes van Dijk,
  Tjerk de Groot
  Winaam
  Seisbierrum
  Froubourren
  Johannes van Dijk
  127 1984 Peter Rinia
  Wybren van Wieren
  Tunno Schurer,
  Makkum
  Marsum
  Frjentsjer
  Wybren van Wieren
  126 1983 Sake Saakstra,
  Piet Jetze Faber
  Johannes Brandsma
  Grou
  Froubuorren
  Seisbierrum
  Piet Jetze Faber
  125 1982 Sake Saakstra
  Piet Jetze Faber
  Johannes Brandsma
  Grou
  Froubuorren
  Seisbierrum
  Piet Jetze Faber
  124 1981 Sake Saakstra
  Piet Jetze Faber
  Tjisse Wallendal
  Grou
  Froubuorren
  Rie
  Sake Saakstra
  123 1980 Sake Saakstra,
  Piet Jetze Faber
  Flip Soolsma,
  Grou
  Froubuorren
  Boarnburgum
  Piet Jetze Faber
  122 1979 Sake Saakstra
  Piet Jetze Faber
  Flip Soolsma,
  Grou
  Froubuorren
  Boarnburgum
  Piet Jetze Faber
  121 1978 Sjouke de Boer,
  Klaas van Wieren,
  Wybren van Wieren
  Eksmoarre
  Berltsum
  Marsum
  Sjouke de Boer
  120 1977 Sjouke de Boer,
  Klaas van Wieren,
  Wybren van Wieren,
  Eksmoarre
  Berltsum
  Marsum
  Wybren van Wieren
  119 1976 Sake Saakstra
  Piet Jetze Faber
  Durk Talsma,
  Winsum
  Stiens
  Weidum
  Sake Saakstra
  118 1975 Johan van Seijst
  Klaas van Wieren,
  Piet Jetze Faber,
  Drachten
  Berltsum
  Stiens
  Johan van Seijst
  117 1974 Jarich van der Veen
  Gerrit de Jong,
  Flip Soolsma
  Damwâlde
  Snits
  Drachten
  Jarich van der Veen
  116 1973 Sjouke de Boer
  Wybren van Wieren,
  Gerrit van der Heide
  Eksmoarre
  Marsum
  Harns
  Sjouke de Boer
  115 1972 Piet de Jong,
  Bert Rinia
  André Roosenburg,
  Wommels
  Makkum
  Frjentsjer
  Bert Rinia
  114 1971 Jarich van der Veen,
  Gerrit de Jong,
  Reitse Mienstra,
  Akkerwoude
  Snits
  It Hearrenfean
  Reitse Mienstra
  113 1970 Gerrit Okkinga,
  Klaas van Wieren
  Durk Talsma,
  Arum

  Weidum
  Durk Talsma
  112 1969 Johan van Seijst
  Sikke Sikkema
  Johannes Westra,
  Frjentsjer
  Frjentsjer
  Ljouwert
  Johan van Seijst,
  111 1968 Johan van Seijst,
  Tamme Velstra
  Johannes Westra,.
  Frjentsjer
  Baard
  Ljouwert
  Tamme Velstra
  110 1967 Hotze Schuil,
  Klaas van Wieren,
  Johan Halbesma,
  Harns
  Marsum
  Harns
  Klaas van Wieren
  109 1966 Rienk de Groot,
  Gerrit de Jong
  Durk Talsma
  Ljouwert
  Snits
  Weidum
  Gerrit de Jong
  108 1965 Hein Zijlstra
  Martinus Santema,
  Gerrit Langerak
  Deinum
  Easterlittens
  Snits
  Hein Zijlstra
  107 1964 Rienk de Groot,
  Sjoerd Heeringa,
  Johan Halbesma,
  Ljouwert
  Tsjummearum
  Harns
  Johan Halbesma
  106 1963 Gerrit Okkinga
  Drewis Smedinga
  Martinus Santema,
  Easterein
  Harns
  Easterlittens
  Gerrit Okkinga
  105 1962 Gerrit Okkinga,
  Drewis Smedinga,
  Sjoerd Heeringa,
  Easterein
  Harns
  Tsjummearum
  Drewis Smedinga
  104 1961 Rienk de Groot,
  Johan Jansen,
  Martinus Santema,
  Ljouwert
  Harns
  Easterlittens
  Martinus Santema
  103 1960 J. Sijtsma,
  Joh. Zijlstra,
  D. van der Zee,.
  Rie
  Kimswert
  Ljouwert
  Joh. Zijlstra
  102 1959 Meindert van der Weerd,
  Albert Rinia
  Rinnie Kuiper,
  Arum
  Makkum
  Makkum
  Rinnie Kuiper
  101 1958 R. Hoekstra,
  Joh. Jansen,
  A. Veldkamp,.
  Ternaard
  Harns
  Huzum
  Joh. Jansen
  100 1957 Jan Sijtsma,
  Albert Rinia,
  Sake Faber
  Rie
  Makkum
  Berltsum
  Jan Sijtsma
  99 1956 Marten van der Leest,
  Joh. Jansen,
  A. Hiemstra
  Stiens
  Harns
  Ljouwert
  A. Hiemstra
  98 1955 M. van der Weerd,
  Joh. Zijlstra,
  W. Vlietstra,
  Arum
  Kimswert
  Frjentsjer
  W. Vlietstra
  97 1954 J. Stavinga,
  A. Veldkamp,
  S. van der Zee,
  Poppenwier
  Huzum
  Ljouwert
  J. Stavinga
  96 1953 Hotze Schuil
  R. Kuiper,
  Frans Helfrich,
  Harns
  Makkum
  Ljouwert
  R. Kuiper
  95 1952 Hotze Schuil,,
  S. Olivier,
  Frans Helfrich,
  Harns
  Harns
  Ljouwert
  Hotze Schuil
  94 1951 Roel Hoekstra
  P. de Haan,
  H. de Haan,
  Ternaard
  Holwert
  Holwert
  H. de Haan
  93 1950 M. van der Leest
  Th de Bruin,
  A. Hiemstra
  Stiens
  Ljouwert
  Ljouwert
  M. van der Leest
  92 1949 L. Heeringa
  Hotze Schuil,
  W. Vlietstra,
  Holwert
  Harns
  Frjentsjer
  L. Heeringa
  91 1948 Marten van der Leest
  Th. de Bruin
  Sj. Helfrich
  Stiens
  Ljouwert
  Wergea
  Marten van der Leest
  90 1947 Hotze Schuil,
  Æbe Haima
  Frans Helfrich,
  Harns
  Doanjum
  Harns
  Hotze Schuil
  89 1946 Hotze Schuil
  Æbe Haima
  R. Reinalda
  Harns
  Doanjum
  Winsum
  Hotze Schuil
  88 1945 K. Posthumus
  P. de Haan,
  H. de Haan,

  Holwert
  Holwert
  Ljouwert
  K. Posthumus
  1944 Gjin PC fanwege de oarloch.
  1943
  87 1942 J. Rodenhuis,
  F. de Jager
  Frans Helfrich,
  Húns

  Harns
  J. Rodenhuis
  86 1941 K. Kuiken
  J. de Groot,
  Sj. Helfrich,
  St. Anne
  Weidum
  Winaam
  85 1940 M. van der Hem,
  L. Seerden,
  Feite de Jager,
  Raerd
  Frjentsjer
  Harns
  L. Seerden
  84 1939 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  IJ Kuperus, Winaam
  Sj. Helfrich, Winaam.
  Taede Zijlstra
  83 1938 F. Hiddinga, Weidum
  C. Kamminga, Arum
  W. Bosma, Boalsert.
  C. Kamminga
  82 1937 K. Kuiken, Sint Jabik
  D. de Bildt, Sint Jabik
  Sj. Helfrich, Frjentsjer
  Sj. Helfrich
  81 1936 M. van der Hem, Raerd
  A. Braam, Seisbierrum
  W. Bosma, Boalsert
  W. Bosma
  80 1935 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  D. de Bildt, Sint Jabik
  Sj. Helfrich, Sint Jabik.
  Taede Zijlstra
  79 1934 M. van der Hem, Raerd
  H. Bogaard, Harns
  K. de Jager, Harns.
  M. van der Hem
  78 1933 H. Knol, Harns
  D. de Bildt, Sint Jabik
  A. van Sinderen, St. Anne.
  D. de Bildt
  77 1932 K. Kuiken, Sint Jabik
  S. A. de Haan, Berltsum
  J. van der Lei, Berltsum.
  76 1931 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  P. Helfrich, Harns
  K. de Jager, Harns.
  P. Helfrich
  75 1930 R. Terpstra, Bitgum
  N. Koopmans, Ljouwert
  K. Kooistra, Dokkum.
  R. Terpstra
  74 1929 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  P. Helfrich, Harns
  I. Jousma, Dokkum.
  Taede Zijlstra
  73 1928 I. Roukema, Wommels
  D. de Jong, Wier
  K. Kooistra, Dokkum .
  K. Kooistra
  72 1927 G. Koster, Dokkum
  R. Werkhoven, Frjentsjer
  S. Zijlstra, Bitgum.
  G. Koster
  71 1926 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  K. Kuiken, Sint Jabik
  I. Jousma, Dokkum.
  K. Kuiken
  70 1925 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  K. Kuiken, Sint Jabik
  I. Jousma, Dokkum.
  K. Kuiken
  69 1924 H. Knol, Harns
  I. Roukema, Harns
  K. de Jager, Harns .
  K. de Jager
  68 1923 M. Miedema, Frjentsjer
  I. Roukema, Harns
  K. de Jager, Harns.
  I. Roukema
  67 1922 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  J.IJ. Heeg, Easterein
  R.R. Yetsinga, Arum .
  R.R. Yetsinga
  66 1921 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  J.IJ. Heeg, Easterein
  R.R. Yetsinga, Arum.
  J.IJ. Heeg
  65 1920 Taede Zijlstra, Wytmarsum
  I. Roukema, Harns
  I. Jousma, Dokkum
  I. Jousma
  64 1919 J.IJ. Heeg, Easterein
  A. Smidts, Frjentsjer
  S.M. Tigchelaar, Dronryp.
  A. Smidts
  63 1918 H. Westerhuis, Easterlittens
  R. de Jong, Wommels
  P. Hiemstra, Wommels.
  H. Westerhuis
  62 1917 A. van Lierde
  E. Hoyois
  G. Herphelin
  allegear út Belgje.
  A. van Lierde
  61 1916 R. Brink, Easterlittens
  I. Roukema, Harns
  A. van Lierde, Belgje.
  R. Brink
  60 1915 J. Jellema, Frjentsjer
  S. de Vries, Harns
  H. van Haitsma, Frjentsjer.
  S. de Vries
  59 1914 R. Brink, Easterlittens
  G. Hoitsma, Berltsum
  R. Zaagemans, Wytmarsum.
  G. Hoitsma
  58 1913 C. Werkhoven, Wytmarsum
  A. Smidts, Frjentsjer
  I. Roukema, Harns.
  A. Smidts
  57 1912 R. Brink, Easterlittens
  S. de Vries, Harns
  S.M. Tigchelaar, Dronryp.
  56 1911 Tj. W. Kooistra, Dokkum
  S.A. Kooistra, Wytmarsum
  R. Zaagemans, Wytmarsum.
  S.A. Kooistra
  55 1910 C. Werkhoven, Wytmarsum
  S.A. Kooistra, Wytmarsum
  Tj. W. Kooistra, Ljouwert.
  C. Werkhoven
  54 1909 C. Werkhoven,
  S.A. Kooistra
  R. Zaagemans
  allegear fan Wytmarsum.
  C. Werkhoven
  53 1908 U. Tijmstra, Lemmer
  H. Schaafsma, Arum
  R. Boorsma, Wommels.
  U. Tijmstra
  52 1907 S.A. Kooistra, Wytmarsum
  Tj. W. Kooistra, Dokkum
  M. Helfrich, Kimswert.
  S.A. Kooistra
  51 1906 C. Werkhoven, Wytmarsum
  S.A. Kooistra, Wytmarsum
  Tj.W. Kooistra, Dokkum.
  S.A. Kooistra
  50 1905 Tj.W. Kooistra, Dokkum
  J.W. Kooistra, Dokkum
  G. Terpstra, Marsum.
  Tj.W. Kooistra
  49 1904 P. Hovenga, Marsum
  L. Leicht, Frjentsjer
  R. Feitsma, Wommels.
  P. Hovenga
  48 1903 Minze de Vries, Bitgum
  Jan Reitsma sr, Penjum
  Joh. Struiksma, Wommels.
  Jan Reitsma sr
  47 1902 S.A. Kooistra, Wytmarsum
  Jan Kuperus, Wytmarsum
  Joh. Struiksma, Wommels.
  Jan Kuperus
  46 1901 Jan Reitsma, sr Penjum
  Jan Kuperus, Marsum
  M. Helfrich, Kimswert.
  Jan Kuperus
  45 1900 Minze de Vries
  Gerben Wassenaar
  A. Groenveld
  allegear fan Bitgum. Minze de Vries
  44 1899 J.D. Bierma,
  Jan Reitsma sr.
  Joh. Struiksma
  Sint Jabik
  Penjum
  Wommels
  Jan Reitsma sr.
  43 1898 J.D. Bierma,
  Jan Reitsma sr.
  Joh. Struiksma
  Sint Jabik
  Penjum
  Wommels
  Joh. Struiksma
  42 1897 Minze de Vries,
  Jan Reitsma sr.
  K.P. Vonk
  Bitgum
  Penjum
  Bitgum
  Minze de Vries
  41 1896 Minze de Vries,
  Sj. Heslinga
  K.P. Vonk
  allegear fan Bitgum. Minze de Vries
  40 1895 Joh. Anema,
  Jan Reitsma sr.
  P.B. Yetseng
  Skingen
  Penjum
  Arum
  P.B. Yetsenga
  39 1894 J.D. Bierma
  K. Leeuwen
  A.L. de Vries
  Sint Jabik
  Sint Jabik
  Berltsum
  J.D. Bierma
  38 1893 Joh. Anema
  Jan Reitsma sr.
  P.B. Yetsenga
  Skingen
  Penjum
  Arum
  Jan Reitsma sr
  37 1892 Joh. Anema,
  Jan Reitsma sr.
  N.S. de Boer
  Skingen
  Penjum
  Penjum
  Joh. Anema
  36 1891 Joh. Anema
  H.G. Elzinga
  C.B. van der Weg,
  Skingen
  Holwert
  Tsjummearum
  Joh. Anema
  35 1890 P.B. Yetsenga
  Jan Reitsma sr.
  T. de Jong
  Arum
  Penjum
  Penjum
  P.B. Yetsenga
  34 1889 M.G. Kooistra,
  W.T. Kooista
  L.S. Hilarides
  Harns
  Dokkum
  Penjum
  L.S. Hilarides
  33 1888 S.G. Kooistra,
  M.G. Kooistra
  L.S. Hilarides
  Harns
  Harns
  Penjum
  L.S. Hilarides
  32 1887 J.K. Wassenaar,
  Klaas W. Boorsma,
  L.S. Hilarides,
  Sint Jabik
  Sweins
  Penjum
  L.S. Hilarides
  31 1886 Sjirk de Wal
  Klaas W. Boorsma
  J.K. Wassenaar
  Dronryp
  Sweins
  Sint Jabik
  W. Boorsma
  30 1885 Sjirk de Wal
  Klaas W. Boorsma,
  A. Miedema
  Dronryp
  Sweins
  Sweins
  Sjirk de Wal
  29 1884 H.D. Postma
  M.C. Banning
  Tj. Hiemstra
  Surch
  Penjum
  Penjum
  H.D. Postma
  28 1883 Sjirk de Wal,
  Klaas W. Boorsma
  A. Miedema
  Dronryp
  Sweins
  Sweins
  A. Miedema
  27 1882 W.T. Kooistra
  M.T. Kooistra
  R. van de Witte,
  Dokkum
  Dokkum
  Penjum
  26 1881 J.E. Bonnema,
  Klaas W. Boorsma
  Sjirk de Wal
  Arum
  Welsrijp
  Dronryp
  25 1880 J.E. Bonnema
  Sjirk de Wal
  J. Bruinsma
  Arum
  Dronryp
  Arum
  24 1879 Tj. Hiemstra
  W.P. Steensma,
  R. van de Witte
  allegear fan Penjum.
  23 1878 J.E. Bonnema,
  Sjirk de Wal,
  R. van de Witte
  Arum
  Dronryp
  Penjum
  22 1877 J.E. Bonnema
  Sjirk de Wal,
  Joh. Donia
  Arum
  Dronryp
  Dronryp
  21 1876 Jacob Klaver,
  Folkert G. Struiksma,
  Rients P. Koopmans
  Winsum
  Easterlittens
  Frjentsjer
  20 1875 J.E. Bonnema
  J.D. Hiddinga
  R.P. Koopmans
  Arum
  Winaam
  Frjentsjer
  19 1874 J.E. Bonnema
  J.T. Runia
  Sj. Anema
  Arum
  Berltsum
  Berltsum
  18 1873 D.IJ de Boer
  J.D. Hiddinga
  R.P. Koopmans
  allegear fan Winaam.
  17 1872 J.P. Hiddinga
  Klaas W. Boorsma
  A. Miedema
  Menaam
  Sweins
  Sweins
  16 1871 J.P. Hiddinga,
  P.P. Hiddinga
  A. Miedema
  Menaam
  Winaam
  Sweins
  15 1870 D.IJ. de Boer
  J.P. Hiddinga
  A. Miedema
  Tsjummearum
  Winaam
  Sweins
  14 1869 K.F. Post,
  Klaas W. Boorsma,
  A. Miedema
  Kimswert
  Tsjummearum
  Frjentsjer
  13 1868 K.F. Post
  R. Schiphof,
  A. Miedema
  Kimswert
  Berltsum
  Berltsum
  12 1867 K.F. Post,
  R. Schiphof,
  A. Miedema
  Kimswert
  Berltsum
  Berltsum
  1866 Gjin PC fanwege goalera.
  11 1865 D.IJ. de Boer
  P.IJ de Boer
  P.P. Hiddinga
  allegear fan Winaam.
  10 1864 J.D. Bangma,
  D.IJ. de Boer
  F.F. Felkers
  Arum
  Winaam
  Winsum
  9 1863 J.D. Bangma,
  F.F. Felkers,
  P.U. Rijpma
  Arum
  Winsum
  Midlum
  8 1862 P.B. Rijpma,
  R.D. IJntema,
  H.F. Post
  Penjum
  Penjum
  Kimswert
  7 1861 P.B. Rijpma
  R.D. IJntema
  P.U. Rijpma
  allegear fan Penjum.
  6 1860 P.B. Rijpma
  R.D. IJntema
  P.U. Rijpma
  allegear fan Penjum.
  1859 Gjin PC fanwege pokke-epidemy.
  5 1858 P.B. Rijpma
  R.D. IJntema
  P.U. Rijpma
  allegear fan Penjum.
  4 1857 E.K. Boorsma
  J.K. Boorsma
  W.K. Boorsma
  allegear fan Tsjummearum.
  3 1856 Johannes F. Felkers,
  Pieter F. Felkers
  Frans F. Felkers
  Wommels
  Winsum
  Winsum
  2 1855 E.K. Boorsma
  J.K. Boorsma
  W.K. Boorsma
  allegear fan Tsjummearum.
  1 1854 P.B. Rijpma
  R.D. IJntema
  W.K. Boorsma
  Penjum
  Penjum
  Tsjummearum