Meidogger:Wikiice/Kladblok

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Berjochten

---


Wolkom by de Fryske Wikipedy
Wolkom by de Wikipedy!, de Fryske ferzje fan 'Wikipedia'. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet lofts in sykfunksje en hjirûnder kinne jo op ûnderwerp sykje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.
Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 49.592 siden.
Help mei oan de Wikipedy. Hoe? Klik hjir.


Wichtige Siden

  1. Putsje Jo wurde útnoege om mei te wurkjen oan de projekten.
  2. Oerlisside Ha jo in fraach stel him gerêst op de oerlisside.
  3. Temasiden In temaside jout in priuwke fan de belangrykste siden en in oersjoch fan kategoryen & listen op ien bepaald mêd.

---

nûmmer Jier Keatsers Wenplakken Kening
156 2013 Johan van der Meulen
Renze Pieter Hiemstra
Hylke Bruinsma
Bitgummole
Sint Jabik
Minnertsgea
Renze Pieter Hiemstra
155 2012 Hendrik Tolsma,
René Anema
Thomas van Zuiden
Goutum
Balk
Tsjerkwert
Thomas van Zuiden
154 2011 Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Daniël Iseger
Holwert
Sint Jabik
Ljouwert
Daniël Iseger
153 2010 Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra,
Daniël Iseger
Holwert
Sint Jabik
Ljouwert
Gert-Anne van der Bos
152 2009 Gert-Anne van der Bos
Folkert van der Wei
Daniël Iseger
Holwert
Wytmarsum
Ljouwert
Gert-Anne van der Bos
151 2008 Jochum Bouma
Auke van der Graaf,
Douwe Groenendijk
Easterlittens
Berltsum
It Hearrenfean
Douwe Groenendijk
150 2007 Johan van der Meulen
Teake Triemstra
Auke van der Graaf
Broeksterwâld
Sint Jabik
Berltsum
Johan van der Meulen
149 2006 Johan van der Meulen
Teake Triemstra
Kor Zittema
Damwâld
Sint Jabik
Bitgum
Teake Triemstra
148 2005 Rutmer van der Meer,
Jacob Wassenaar
Chris Wassenaar
Ljouwert
Minnertsgea
Minnertsgea
Chris Wassenaar
147 2004 Johan Abma,
Pieter Scharringa
Daniël Iseger,
Gau
Dronryp
Huzum
Daniël Iseger
146 2003 Johannes G. Dijkstra
Karel Nijman
Folkert van der Wei
Huzum
Ljouwert
Wytmarsum
Johannes G. Dijkstra
145 2002 Rutmer van der Meer
Jacob Wassenaar
Cornelis Terpstra
Wergea
Minnertsgea
Minnertsgea
Cornelis Terpstra
144 2001 Pieter van Tuinen
André Kuipers,
Chris Wassenaar
Ljouwert
Bitgummole
Minnertsgea
Chris Wassenaar
143 2000 Klaas Berkepas
Dirk Jan van der Woud
Klaas Anne Terpstra
Aldeboarn
Goutum
Minnertsgea
Klaas Anne Terpstra
142 1999 Johan Okkinga
Sake Porte
Auke van der Graaf
Arum
Winsum (Gr)
Berltsum
Auke van der Graaf
141 1998 Johan Okkinga
Sake Porte
Auke van der Graaf,
Arum
Winsum (Gr.)
Berltsum
Johan Okkinga
140 1997 Pieter van Tuinen,
Rinse Bleeker
Chris Wassenaar
Grins
It Hearrenfean
Minnertsgea
Pieter van Tuinen
139 1996 Johan Okkinga
Sake Porte
Pieter Tienstra
Arum
Grins
Winsum (Gr.)
Johan Okkinga
138 1995 Simon Minnesma,
Sake Porte
Klaas-Anne Terpstra
Menaam
Grins
Menaam
Simon Minnesma
137 1994 Coos Veltman
Johannes van Dijk
Hotze Rusticus
De Jouwer
Ljouwert
Marsum
Coos Veltman
136 1993 Erik Seerden,
Rinse Bleeker,
Thomas van der Meer
Ljouwert
It Hearrenfean
Akkrum
Thomas van der Meer
135 1992 Erik Seerden,
Rinse Bleeker
Thomas van der Meer
Frjentsjer
It Hearrenfean
Akkrum
Rinse Bleeker
134 1991 Erik Seerden
Rinse Bleeker,
Thomas van der Meer
Frjentsjer
It Hearrenfean
Akkrum
Erik Seerden
133 1990 Coos Veltman
Piet Jetze Faber
Tunno Schurer
Dronryp
Froubuorren
Frjentsjer
Coos Veltman
132 1989 Joop Bierma
Sake Porte
Hotze Rusticus
Sint Jabik
, Stiens
Marsum
Joop Bierma
131 1988 Peter Rinia,
Johannes Brandsma
Tunno Schurer
Makkum
Seisbierrum
Frjentsjer
Tunno Schurer
130 1987 Peter Rinia
Johannes Brandsma,
Tunno Schurer
Makkum
Seisbierrum
Frjentsjer
Tunno Schurer
129 1986 Peter Rinia
Wybren van Wieren
Tunno Schurer,
Makkum
Marsum
Frjentsjer
Tunno Schurer
128 1985 Ruurd Rutten,
Johannes van Dijk,
Tjerk de Groot
Winaam
Seisbierrum
Froubourren
Johannes van Dijk
127 1984 Peter Rinia
Wybren van Wieren
Tunno Schurer,
Makkum
Marsum
Frjentsjer
Wybren van Wieren
126 1983 Sake Saakstra,
Piet Jetze Faber
Johannes Brandsma
Grou
Froubuorren
Seisbierrum
Piet Jetze Faber
125 1982 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Johannes Brandsma
Grou
Froubuorren
Seisbierrum
Piet Jetze Faber
124 1981 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Tjisse Wallendal
Grou
Froubuorren
Rie
Sake Saakstra
123 1980 Sake Saakstra,
Piet Jetze Faber
Flip Soolsma,
Grou
Froubuorren
Boarnburgum
Piet Jetze Faber
122 1979 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Flip Soolsma,
Grou
Froubuorren
Boarnburgum
Piet Jetze Faber
121 1978 Sjouke de Boer,
Klaas van Wieren,
Wybren van Wieren
Eksmoarre
Berltsum
Marsum
Sjouke de Boer
120 1977 Sjouke de Boer,
Klaas van Wieren,
Wybren van Wieren,
Eksmoarre
Berltsum
Marsum
Wybren van Wieren
119 1976 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Durk Talsma,
Winsum
Stiens
Weidum
Sake Saakstra
118 1975 Johan van Seijst
Klaas van Wieren,
Piet Jetze Faber,
Drachten
Berltsum
Stiens
Johan van Seijst
117 1974 Jarich van der Veen
Gerrit de Jong,
Flip Soolsma
Damwâlde
Snits
Drachten
Jarich van der Veen
116 1973 Sjouke de Boer
Wybren van Wieren,
Gerrit van der Heide
Eksmoarre
Marsum
Harns
Sjouke de Boer
115 1972 Piet de Jong,
Bert Rinia
André Roosenburg,
Wommels
Makkum
Frjentsjer
Bert Rinia
114 1971 Jarich van der Veen,
Gerrit de Jong,
Reitse Mienstra,
Akkerwoude
Snits
It Hearrenfean
Reitse Mienstra
113 1970 Gerrit Okkinga,
Klaas van Wieren
Durk Talsma,
Arum

Weidum
Durk Talsma
112 1969 Johan van Seijst
Sikke Sikkema
Johannes Westra,
Frjentsjer
Frjentsjer
Ljouwert
Johan van Seijst,
111 1968 Johan van Seijst,
Tamme Velstra
Johannes Westra,.
Frjentsjer
Baard
Ljouwert
Tamme Velstra
110 1967 Hotze Schuil,
Klaas van Wieren,
Johan Halbesma,
Harns
Marsum
Harns
Klaas van Wieren
109 1966 Rienk de Groot,
Gerrit de Jong
Durk Talsma
Ljouwert
Snits
Weidum
Gerrit de Jong
108 1965 Hein Zijlstra
Martinus Santema,
Gerrit Langerak
Deinum
Easterlittens
Snits
Hein Zijlstra
107 1964 Rienk de Groot,
Sjoerd Heeringa,
Johan Halbesma,
Ljouwert
Tsjummearum
Harns
Johan Halbesma
106 1963 Gerrit Okkinga
Drewis Smedinga
Martinus Santema,
Easterein
Harns
Easterlittens
Gerrit Okkinga
105 1962 Gerrit Okkinga,
Drewis Smedinga,
Sjoerd Heeringa,
Easterein
Harns
Tsjummearum
Drewis Smedinga
104 1961 Rienk de Groot,
Johan Jansen,
Martinus Santema,
Ljouwert
Harns
Easterlittens
Martinus Santema
103 1960 J. Sijtsma,
Joh. Zijlstra,
D. van der Zee,.
Rie
Kimswert
Ljouwert
Joh. Zijlstra
102 1959 Meindert van der Weerd,
Albert Rinia
Rinnie Kuiper,
Arum
Makkum
Makkum
Rinnie Kuiper
101 1958 R. Hoekstra,
Joh. Jansen,
A. Veldkamp,.
Ternaard
Harns
Huzum
Joh. Jansen
100 1957 Jan Sijtsma,
Albert Rinia,
Sake Faber
Rie
Makkum
Berltsum
Jan Sijtsma
99 1956 Marten van der Leest,
Joh. Jansen,
A. Hiemstra
Stiens
Harns
Ljouwert
A. Hiemstra
98 1955 M. van der Weerd,
Joh. Zijlstra,
W. Vlietstra,
Arum
Kimswert
Frjentsjer
W. Vlietstra
97 1954 J. Stavinga,
A. Veldkamp,
S. van der Zee,
Poppenwier
Huzum
Ljouwert
J. Stavinga
96 1953 Hotze Schuil
R. Kuiper,
Frans Helfrich,
Harns
Makkum
Ljouwert
R. Kuiper
95 1952 Hotze Schuil,,
S. Olivier,
Frans Helfrich,
Harns
Harns
Ljouwert
Hotze Schuil
94 1951 Roel Hoekstra
P. de Haan,
H. de Haan,
Ternaard
Holwert
Holwert
H. de Haan
93 1950 M. van der Leest
Th de Bruin,
A. Hiemstra
Stiens
Ljouwert
Ljouwert
M. van der Leest
92 1949 L. Heeringa
Hotze Schuil,
W. Vlietstra,
Holwert
Harns
Frjentsjer
L. Heeringa
91 1948 Marten van der Leest
Th. de Bruin
Sj. Helfrich
Stiens
Ljouwert
Wergea
Marten van der Leest
90 1947 Hotze Schuil,
Æbe Haima
Frans Helfrich,
Harns
Doanjum
Harns
Hotze Schuil
89 1946 Hotze Schuil
Æbe Haima
R. Reinalda
Harns
Doanjum
Winsum
Hotze Schuil
88 1945 K. Posthumus
P. de Haan,
H. de Haan,

Holwert
Holwert
Ljouwert
K. Posthumus
1944 Gjin PC fanwege de oarloch.
1943
87 1942 J. Rodenhuis,
F. de Jager
Frans Helfrich,
Húns

Harns
J. Rodenhuis
86 1941 K. Kuiken
J. de Groot,
Sj. Helfrich,
St. Anne
Weidum
Winaam
85 1940 M. van der Hem,
L. Seerden,
Feite de Jager,
Raerd
Frjentsjer
Harns
L. Seerden
84 1939 Taede Zijlstra, Wytmarsum
IJ Kuperus, Winaam
Sj. Helfrich, Winaam.
Taede Zijlstra
83 1938 F. Hiddinga, Weidum
C. Kamminga, Arum
W. Bosma, Boalsert.
C. Kamminga
82 1937 K. Kuiken, Sint Jabik
D. de Bildt, Sint Jabik
Sj. Helfrich, Frjentsjer
Sj. Helfrich
81 1936 M. van der Hem, Raerd
A. Braam, Seisbierrum
W. Bosma, Boalsert
W. Bosma
80 1935 Taede Zijlstra, Wytmarsum
D. de Bildt, Sint Jabik
Sj. Helfrich, Sint Jabik.
Taede Zijlstra
79 1934 M. van der Hem, Raerd
H. Bogaard, Harns
K. de Jager, Harns.
M. van der Hem
78 1933 H. Knol, Harns
D. de Bildt, Sint Jabik
A. van Sinderen, St. Anne.
D. de Bildt
77 1932 K. Kuiken, Sint Jabik
S. A. de Haan, Berltsum
J. van der Lei, Berltsum.
76 1931 Taede Zijlstra, Wytmarsum
P. Helfrich, Harns
K. de Jager, Harns.
P. Helfrich
75 1930 R. Terpstra, Bitgum
N. Koopmans, Ljouwert
K. Kooistra, Dokkum.
R. Terpstra
74 1929 Taede Zijlstra, Wytmarsum
P. Helfrich, Harns
I. Jousma, Dokkum.
Taede Zijlstra
73 1928 I. Roukema, Wommels
D. de Jong, Wier
K. Kooistra, Dokkum .
K. Kooistra
72 1927 G. Koster, Dokkum
R. Werkhoven, Frjentsjer
S. Zijlstra, Bitgum.
G. Koster
71 1926 Taede Zijlstra, Wytmarsum
K. Kuiken, Sint Jabik
I. Jousma, Dokkum.
K. Kuiken
70 1925 Taede Zijlstra, Wytmarsum
K. Kuiken, Sint Jabik
I. Jousma, Dokkum.
K. Kuiken
69 1924 H. Knol, Harns
I. Roukema, Harns
K. de Jager, Harns .
K. de Jager
68 1923 M. Miedema, Frjentsjer
I. Roukema, Harns
K. de Jager, Harns.
I. Roukema
67 1922 Taede Zijlstra, Wytmarsum
J.IJ. Heeg, Easterein
R.R. Yetsinga, Arum .
R.R. Yetsinga
66 1921 Taede Zijlstra, Wytmarsum
J.IJ. Heeg, Easterein
R.R. Yetsinga, Arum.
J.IJ. Heeg
65 1920 Taede Zijlstra, Wytmarsum
I. Roukema, Harns
I. Jousma, Dokkum
I. Jousma
64 1919 J.IJ. Heeg, Easterein
A. Smidts, Frjentsjer
S.M. Tigchelaar, Dronryp.
A. Smidts
63 1918 H. Westerhuis, Easterlittens
R. de Jong, Wommels
P. Hiemstra, Wommels.
H. Westerhuis
62 1917 A. van Lierde
E. Hoyois
G. Herphelin
allegear út Belgje.
A. van Lierde
61 1916 R. Brink, Easterlittens
I. Roukema, Harns
A. van Lierde, Belgje.
R. Brink
60 1915 J. Jellema, Frjentsjer
S. de Vries, Harns
H. van Haitsma, Frjentsjer.
S. de Vries
59 1914 R. Brink, Easterlittens
G. Hoitsma, Berltsum
R. Zaagemans, Wytmarsum.
G. Hoitsma
58 1913 C. Werkhoven, Wytmarsum
A. Smidts, Frjentsjer
I. Roukema, Harns.
A. Smidts
57 1912 R. Brink, Easterlittens
S. de Vries, Harns
S.M. Tigchelaar, Dronryp.
56 1911 Tj. W. Kooistra, Dokkum
S.A. Kooistra, Wytmarsum
R. Zaagemans, Wytmarsum.
S.A. Kooistra
55 1910 C. Werkhoven, Wytmarsum
S.A. Kooistra, Wytmarsum
Tj. W. Kooistra, Ljouwert.
C. Werkhoven
54 1909 C. Werkhoven,
S.A. Kooistra
R. Zaagemans
allegear fan Wytmarsum.
C. Werkhoven
53 1908 U. Tijmstra, Lemmer
H. Schaafsma, Arum
R. Boorsma, Wommels.
U. Tijmstra
52 1907 S.A. Kooistra, Wytmarsum
Tj. W. Kooistra, Dokkum
M. Helfrich, Kimswert.
S.A. Kooistra
51 1906 C. Werkhoven, Wytmarsum
S.A. Kooistra, Wytmarsum
Tj.W. Kooistra, Dokkum.
S.A. Kooistra
50 1905 Tj.W. Kooistra, Dokkum
J.W. Kooistra, Dokkum
G. Terpstra, Marsum.
Tj.W. Kooistra
49 1904 P. Hovenga, Marsum
L. Leicht, Frjentsjer
R. Feitsma, Wommels.
P. Hovenga
48 1903 Minze de Vries, Bitgum
Jan Reitsma sr, Penjum
Joh. Struiksma, Wommels.
Jan Reitsma sr
47 1902 S.A. Kooistra, Wytmarsum
Jan Kuperus, Wytmarsum
Joh. Struiksma, Wommels.
Jan Kuperus
46 1901 Jan Reitsma, sr Penjum
Jan Kuperus, Marsum
M. Helfrich, Kimswert.
Jan Kuperus
45 1900 Minze de Vries
Gerben Wassenaar
A. Groenveld
allegear fan Bitgum. Minze de Vries
44 1899 J.D. Bierma,
Jan Reitsma sr.
Joh. Struiksma
Sint Jabik
Penjum
Wommels
Jan Reitsma sr.
43 1898 J.D. Bierma,
Jan Reitsma sr.
Joh. Struiksma
Sint Jabik
Penjum
Wommels
Joh. Struiksma
42 1897 Minze de Vries,
Jan Reitsma sr.
K.P. Vonk
Bitgum
Penjum
Bitgum
Minze de Vries
41 1896 Minze de Vries,
Sj. Heslinga
K.P. Vonk
allegear fan Bitgum. Minze de Vries
40 1895 Joh. Anema,
Jan Reitsma sr.
P.B. Yetseng
Skingen
Penjum
Arum
P.B. Yetsenga
39 1894 J.D. Bierma
K. Leeuwen
A.L. de Vries
Sint Jabik
Sint Jabik
Berltsum
J.D. Bierma
38 1893 Joh. Anema
Jan Reitsma sr.
P.B. Yetsenga
Skingen
Penjum
Arum
Jan Reitsma sr
37 1892 Joh. Anema,
Jan Reitsma sr.
N.S. de Boer
Skingen
Penjum
Penjum
Joh. Anema
36 1891 Joh. Anema
H.G. Elzinga
C.B. van der Weg,
Skingen
Holwert
Tsjummearum
Joh. Anema
35 1890 P.B. Yetsenga
Jan Reitsma sr.
T. de Jong
Arum
Penjum
Penjum
P.B. Yetsenga
34 1889 M.G. Kooistra,
W.T. Kooista
L.S. Hilarides
Harns
Dokkum
Penjum
L.S. Hilarides
33 1888 S.G. Kooistra,
M.G. Kooistra
L.S. Hilarides
Harns
Harns
Penjum
L.S. Hilarides
32 1887 J.K. Wassenaar,
Klaas W. Boorsma,
L.S. Hilarides,
Sint Jabik
Sweins
Penjum
L.S. Hilarides
31 1886 Sjirk de Wal
Klaas W. Boorsma
J.K. Wassenaar
Dronryp
Sweins
Sint Jabik
W. Boorsma
30 1885 Sjirk de Wal
Klaas W. Boorsma,
A. Miedema
Dronryp
Sweins
Sweins
Sjirk de Wal
29 1884 H.D. Postma
M.C. Banning
Tj. Hiemstra
Surch
Penjum
Penjum
H.D. Postma
28 1883 Sjirk de Wal,
Klaas W. Boorsma
A. Miedema
Dronryp
Sweins
Sweins
A. Miedema
27 1882 W.T. Kooistra
M.T. Kooistra
R. van de Witte,
Dokkum
Dokkum
Penjum
26 1881 J.E. Bonnema,
Klaas W. Boorsma
Sjirk de Wal
Arum
Welsrijp
Dronryp
25 1880 J.E. Bonnema
Sjirk de Wal
J. Bruinsma
Arum
Dronryp
Arum
24 1879 Tj. Hiemstra
W.P. Steensma,
R. van de Witte
allegear fan Penjum.
23 1878 J.E. Bonnema,
Sjirk de Wal,
R. van de Witte
Arum
Dronryp
Penjum
22 1877 J.E. Bonnema
Sjirk de Wal,
Joh. Donia
Arum
Dronryp
Dronryp
21 1876 Jacob Klaver,
Folkert G. Struiksma,
Rients P. Koopmans
Winsum
Easterlittens
Frjentsjer
20 1875 J.E. Bonnema
J.D. Hiddinga
R.P. Koopmans
Arum
Winaam
Frjentsjer
19 1874 J.E. Bonnema
J.T. Runia
Sj. Anema
Arum
Berltsum
Berltsum
18 1873 D.IJ de Boer
J.D. Hiddinga
R.P. Koopmans
allegear fan Winaam.
17 1872 J.P. Hiddinga
Klaas W. Boorsma
A. Miedema
Menaam
Sweins
Sweins
16 1871 J.P. Hiddinga,
P.P. Hiddinga
A. Miedema
Menaam
Winaam
Sweins
15 1870 D.IJ. de Boer
J.P. Hiddinga
A. Miedema
Tsjummearum
Winaam
Sweins
14 1869 K.F. Post,
Klaas W. Boorsma,
A. Miedema
Kimswert
Tsjummearum
Frjentsjer
13 1868 K.F. Post
R. Schiphof,
A. Miedema
Kimswert
Berltsum
Berltsum
12 1867 K.F. Post,
R. Schiphof,
A. Miedema
Kimswert
Berltsum
Berltsum
1866 Gjin PC fanwege goalera.
11 1865 D.IJ. de Boer
P.IJ de Boer
P.P. Hiddinga
allegear fan Winaam.
10 1864 J.D. Bangma,
D.IJ. de Boer
F.F. Felkers
Arum
Winaam
Winsum
9 1863 J.D. Bangma,
F.F. Felkers,
P.U. Rijpma
Arum
Winsum
Midlum
8 1862 P.B. Rijpma,
R.D. IJntema,
H.F. Post
Penjum
Penjum
Kimswert
7 1861 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
6 1860 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
1859 Gjin PC fanwege pokke-epidemy.
5 1858 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
4 1857 E.K. Boorsma
J.K. Boorsma
W.K. Boorsma
allegear fan Tsjummearum.
3 1856 Johannes F. Felkers,
Pieter F. Felkers
Frans F. Felkers
Wommels
Winsum
Winsum
2 1855 E.K. Boorsma
J.K. Boorsma
W.K. Boorsma
allegear fan Tsjummearum.
1 1854 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
W.K. Boorsma
Penjum
Penjum
Tsjummearum