Springe nei ynhâld

List fan Frysktalige tydskriften

Ut Wikipedy

List fan Frysktalige tydskriften, útsocht út Argiven FLMD. It giet hjir oer tydskriften yn it westerlauwersk Frysk. De jiertallen sille de oanwêzige jiergongen oanjaan, dus dan net altyd de tiid wêroer't sa'n tydskrift ferskynd is.

Register: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y


Tydskriften[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Baenfager, Algemien Frysk Jongerein Blêd 1945
 • De Blom 1997 – 1983
 • It Beaken 1938 – 2002
 • Bodzjend Folk (Blêd foar it fryske bedriuwslibben 1951 / 1952
 • De Bringst, moanneblêd foar fryske jongerein 1982 -1988
 • Riedswurk 1991; Bondele 1966 (Nijsbrief fan de by de Ried fan de Fryske Beweging oansletten organisaasjes)
 • It Boun / De Fries om Utens (Boun fan Fryske selskippen bûten Fryslân) 1933 – 1948
 • De Fries om Utens
 • It Frysk Boun om Utens / Bounsnijs 1995; 1997
 • Nijsbrief (Mienskiplike utjefte fan It Frysk Boun om Utens) en Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse 1988 - 2001 (+ ûnderskate kriteblêden)
 • Byntwurk 1991 -2002 (tydskrift GCO / MSU)

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Diggelfjûr 1956 – 1967; meidielingen Fryske Kultuerried
 • Destilaet 1972 – 1975 (literêr wurk Bernlef, Grins)

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Each en Ear 1990 – 2002, feriening Freonen fan Omrop Fryslân
 • Eachweid 1945 – 1946, printsjekrante for Fryslân
 • Ensafh, 2009 – no, literêr tydskrift mei printe en digitale edysje

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Fryske Librije
Rige Lytse Folksskriften
A.J. Osinga, Boalsert, 1934
 • Farsk, 2003 – 2009, twawykliks literêr ynternettydskrift mei papieren temanûmers en jierboeken
 • Fers2, 2015 – no, twawykliks literêr ynternettydskrift
 • Fiterbâ 1980 – 1983, Blêd Fryske Jongerein feriening Fiter Ljouwert
 • De foarhammer 1933, Propagandablêd Frysk faksistefront
 • Fen Fryske Groun 1927 – 1939; 1948 – 1949, Geïllustreerd Familieblad voor Friesland
 • De Fleanende Krie, 1954 – 2002, Meidielingsblêd Kristlik Fryske Folksbibleteek
 • Flits 1963 – 1966, Moanneblêd foar de jongerein
 • Folk en Tael 1933 – 1942, Moanneblêd fen de Fryske Underrjucht Liga
 • For Frijer Fryslân, Utjefte fen ‘e Krite Snits, fen ’t Kristlik Frysk Selskip en ‘e Stúdzjeklub Wes Jimsels to Snits
 • For it Nije Fryslân 1930 – 1931, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift
 • For‘t Fryske Folk 1934 – 1941, Lektuer for eltsenien, útjefte Propaganda-Kommisje Kristlik Frysk Selskip
 • For Roomsk Fryslân / De Katholike Fries 1917 -1967, tydskrift fen it Roomsk Frysk Boun
 • For Hûs en Hiem 1888 – 1895, Tiidskrift for it Fryske Húsgesin (P.J. Troelstra)
 • Forjit my net 1871 – 1917, Tîdskrift fan it Selskip for Frîske Tael end Skriftekennisse
 • De Freonebân 1960 - 2001 (krante bernekampen Skylge / Stifting Schylgeralân en de Fryske Folkshegeskoalle)
 • Frîske Nijsbode nû 1, 1864 (Waling Dykstra)
 • Frisica Nova 1967 – 1974 (ynterfrysk blêd)
 • Fryslân Frij 1939 – 1941, Striidskrift for Frysk Folksbesef (samler Tsjalling Terpstra)
 • Frisia 1917 – 1936, Moanneskrift fen de Jongfryske Mienskip
 • Frisian News Items 1947 – 1984, The Frisian Information Bureau (Grand Rapids)
 • Frij From Frysk 1939 – 1963, Kristlike Fryske Mienskip op frijsinnige grounslach
 • It Smelbûtserke 1974 – 1978 (orgaan fan ‘e FNP-ôfdieling Smellingerlân
 • Frijbûtser 1962 – 2003, Meidielingenblêd fan de Fryske Nasjonale Partij
 • Fjochtsje foar de Frijheid / Fight for freedom, manual for freedomfighters, Republikeinsk Tydskrift (P. Kramer)
 • It Frysk Folksblêd, 1930 - 1931, útjefte fen it Soasiael Demokratysk Frysk Forbân
 • It Forbân 1932 – 1934, Tydskrift fen it Soasiael Demokratysk Frysk Forbân
 • It Forbân 1934 – 1939, Tydskrift fen it Soasiael Demokratysk Frysk Forbân
 • Frysk Folksblêd 1940 – 1941, Moanneblêd fen de Fryske Folkspartij
 • Frsk 1999 – 2000, Frysk – Nederlands maandblad
 • Frysk en Frij, tydskrift fan 1972 - 1997
 • Frysk en Frij, Nijsblêd for it Fryske Folk / Algemien Frysk Wykblêd 25 maeie 1945 – 1966; 1972 – 1997
 • Fryske Bernekrante 1981 – 1992
 • De Fryske Librije, Rige Lytse Folksskriften, om 1930 - 1940 hinne, A.J. Osinga, Boalsert
 • It Fryske Folk, propagandablêd fen de Fryske Folkspartij 1938 – 1939
 • It Fryske Folk, Striidblêd for Frysk Folksbesef, útjefte fen de Fryske Folkspartij 1939 – 1940
 • It Fryske Folk, útjefte fen de Fryske Rie fen Saxo-Frisia 1941 – 1943
 • De Fryske federalist, Meidielingenblêd fan de Fryske Foriening foar in Federael Europa 1953 – 1964; 1979 – 2001
 • De Frîske Hûsfrieun, útjown fen Waling Dykstra 1851 – 1868; 1900 – 1904
 • Fryslân, Algemien Frysk Wykblêd, útjefte fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse en it Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân 1916 – 1941
 • Fryslân Oerein, Propagandablêd fen de Federaesje fan Fryske Studinteforienings / Kontaktblêd fan de Federaesje fan Fryske Studinteforienings 1932 – 1935; 1947 – 1970
 • Fryslân oerein, fersoarge troch de mei-inoar yllegale pars nû. 3
 • Fryx, Tydskrift foar polityk en Kultuer 1980 – 1991
 • Fyk-ljepper, Jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal Kontakt 1996 – 2001

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Gerjochtichheit 1958 – 1960 (W.L. Zylstra)
 • Grifformeard Frysk Tiidskrift, Moanneblêd for it Grifformeard Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse 1932 – 1939
 • Grou, Fuor Grousters fan Grousters yn ’t Grousters / Stifting Grou
 • Gea Nijs 1990 – 1996 (It Fryske Gea)
 • De Gouden Tiid, Foar de Kristlik Fryske Jongerein, útjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1956 – 1970

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • It Heitelân, Algemien Frysk Wykblêd, Offisjeel orgaen fen it Boun fen Frysk Nasjonale Selskippen / Algemien Frysk Moanneblêd 1919 – 1941; 1946 – 1962
 • Hjir 1972 – 2002 (Frysk literêr tydskrift)
 • De Holder, Literair Moanneskrift 1926 – 1929
 • De Holder (bernetydskrift), útjefte MSU 1992 – 1998

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • IP2, Literêr Frysk Tydskrift 1990 – 1991 (Josse de Haan)
 • Iduna Fryske Rym end Unrym 1846 - 1870

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Jildklang, Finansjele Ynformaasje 1975 – 1979
 • De Jongfryske Mienskip, meidielingenblêd 1946 – 1951
 • Jongerein Kûbaerd / Jongerein, Kontaktorgaen foar de jongerein yn Hinnaerderadiel 1957 – 1960

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Klavertrije, Nijsblêd for it Deinumer Hâlt en de kriten der omhinne (Jubileumkrante 1879 – 1904)
 • It Klokje, Kontaktblêd fan de Federaasje fan Fryske Studinteferienings Wageningen, wintermoanne 1946; febrewaris 1947 nû. 2
 • De Knalkoark om ‘e ûnnocht, de Wijreekbom (de Katholieke Fries)
 • De kul, hetero-literêr tydskrift fwar de yntegraasje fon polemyk, krytyk, téory en fiksje 1983 – 1985 (Trinus Riemersma)
 • It Keatling, meidielingsblêd fan it Frysk Selskip 1946 – 1965
 • Kistwurk, Literêr [Frysk] Tydskrift 2001 – 2002

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Lyts Ambyld fan it Frysk Boun om Utens 1974 – 2001
 • Lyts Frisia Moanneskrift fan de Jongfryske Mienskip / tydskrift foar fryske striid en literatuur 1952 – 2002

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Maskelyn
 • M3, Frysk Literêr Blêd foar It Tredde Milennium 1999 – 2000
 • Mear, oer Fryske taal en kultuer, Stichting Ried fan de Fryske Beweging 1990 – 1997

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Neitiid 1986 – 1992 (Frysk histoarysk tydskrift, Jan Post)
 • De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927
 • De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjouwing 1927 – 1929
 • Nijs út Fryslân 1997 – 2002 (digitaal blêd)

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Och 1975 – 1976 (proaza en poëzij)
 • De Oesdrip, húsorgaan fan it Skriuwersboun 1969 – 2003
 • Om Bokke hinne, Orgaan Frysk Studinteselskip Twinte 1973 – 1979
 • Op ‘e Hichte, útjefte fan de Stifting ta Stipe fan it FLMD 1988 – 2003

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Pompebledden / De Pompeblêden, útjefte for stúdzje fen it Fryskeigene / Tydskrift for Fryske stúdzje

Q[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Quatrebras, Frysk literêr tydskrift 1954 – 1966

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Radiowizer, In radiokrante fan de feriening Harkers fan Radio Fryslân 1985 – 1990
 • De Rattelwacht, Literair Tydskrift 1944
 • Riedswurk, meidielingenblêd fan de Ried fan de Fryske Beweging 1991 – 1997
 • It rûge blêd, klupblêd fan Frysk damklup de Rûge Wolf yn Lollum 1997 – 1998

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Schriftenkinnisse 1850 – 1916; 1919 – 1921; 1934 – 1935
 • It Seinfjûr, orgaen fen it Boun fen Frysk nasjonale jongerein / Striidskrift for Frysk Folksbisef 1936 – 1937
 • Sinneblommen, Tiidskrift for Fryske Sang, jefte 1 – 6
 • Sjedêrrr!!!, tydskrift foar jongeren 1993 – 2000
 • Sljucht en Rjucht, Rym en Onrym / Frysk wykblêd 1890 – 1941
 • Sneed 1976 – 1982 (Fryske taelstriid as sosiale striid)
 • It Snitser Kritenijs, Utjown troch de kriten Snits fan it Boun fan Frysk-Nasjonale jongerein, Kristlik Frysk Selskip, Selskip foar Frysk Tael en Skriftekennisse en it Snitser Frysk Forbân 1946 – 1956
 • Skanoskrift, blêd fan stúdzjeferiening Skanomodu 2007 – 2015; dêrnei Y-skrift
 • Sonde, Literêr tydskrift 1969 – 1977
 • De Stiennen man, Orgaen fan it Boun fan Frysknasjonale Jongerein / Kaderblêd foar de Fryske Beweging
 • De Stim fan Fryslân, Kristlik Wykblêd / Moanneblêd fan Kristlik Frysk Selskip en Roomsk Frysk Boun 1927 – 1941; 1945 – 1996
 • Strips 1982 – 1983 (tekenteltsjeblêd)
 • De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân 1958 – 1994
 • Swanneblommen, jierboekje útjown fon da Selscip foar Frysce Tael in
 • Swingel 2000, útjefte Ried fan de Fryske Beweging
 • Switsj 1998 – 2002 (bernetydskrift GCOfryslân)

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De teannewâdder 1961 – 1963 (literêr tydskrift, A. Wadman)
 • De Tieme, Frysk moannebledtsje fuor freonen fan boek en kemeedzje, moannebled foar it Fryske toaniel 1952 – 1962
 • Fuotljocht, Kontaktblêd fan it Boun fan Fryske Toanielselskippen yn Fryslân 1949 – 1955
 • Fryske Toanielkrante 1989 – 2002
 • Trotwaer, literair tydskrift 1969 – 2002
 • Tryater – Trime, Fryske Toaniel Stifting Tryater / Nijsbrief, Freonen fan Tryater (1976 – 2002)
 • Tsjerke en Striid, in nije himel, in nije ierde, in nij Fryslân, Orgaen for de Fryske Folksmienskip 1937 – 1940
 • De Tsjerne, Literair Tydskrift 1946 – 1968
 • Tsjûgenis, moanneskrift 1920 – 1922 (E.B. Folkertsma)
 • Tydskrift foar Fryske Taalkunde 1985 – 1995

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Under Eigen Folk
 • Under it Fryske Findel
 • De Upstalbeam, Tydskrift for it Fryske libben en de Fryske striid 1925
 • De Upstalbeam, Birjuchten oer it Fryske libben en de Fryske folksstriid, útjown fan it Frysk Nasjonaal Forbân op Folkse Grounslach 1940 – 1941
 • Us eigen (tydskrift)
 • Us eigen wei, Fearnsjierblêd fen en for de jongerein 1939 - 1943
 • Us Striid, Frysk Nasjonael Moanneblêd 1933 – 1935 (D. Kalma)
 • Us Wurk, Meidielingen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit yn Grins 1952 – 2001
 • Ut eigen gea, Kultuerrie Doanjewerstal 1954 – 1966
 • Ut ‘e Pinne, Meidielingen fon de Feriening fwar un goede fryske stavering 1976 – 1978
 • Ut ‘e Smitte / Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 1949 – 2003
 • De Utskoat, Orgaan van de Stichting De Fryske Mole en de vereniging Gild Fryske Mounders

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • It Waerglês, meidielingen fan it Boun fan Fryske Kunstners 1952 – 1958; 1961 – 1966
 • War Dy, Utjown fen de Kristlik Fryske Stúdzje en Propaganda Foriening 1927 – 1928
 • War Dy, moanneblêd fen de Kr. Fr. Stúdzje en Prop. Klub War Dy to Ljouwert 1935 nû. 1
 • De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen Frysk ûnderrjucht 1933
 • Wêz Jimsels, Orgaen fen de Fryske stúdzje en propegandeklub to Snits 1930 – 1942
 • Wy Jimme, Frysk Jongerein tydskrift 1957 – 1958
 • Wy sels, Utjefte fan it striidboun Fryslân Frij 1948 – 1970

Y[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Yn ús eigen Tael, Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse 1909 – 1943
 • Y-skrift, 2015 – no, ynternettydskrift foar kultuer yn Fryslân, fuortkommen út Skanoskrift fan stúdzjeferiening Skanomodu

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]