Meidogger oerlis:Drewes/argyf 2016

  Ut Wikipedy

  Utfurders[boarne bewurkje]

  Is der ien dy't ik oanskriuwe kin dy't ek wier noch aktyf is op de Wikipedy? It is perslot al better at it immen is dy't neitinkt of it in goed ding is om dy rjochten te jaan. Wikipedy:Rjochtenútfurders Moat it oars net in rjochtenútfurd_ig_er wêze? Mysha (oerlis)

  Kinst de fraach net fine op Meidogger oerlis:Kening Aldgilles om't ik "E-mail meidogger" brûkt haw. Dat like my flugger. Soe dat net wurkje? Mysha (oerlis)

  The Braaid[boarne bewurkje]

  Ik freegje mar efkes dejinge dy't der de measte bewurkings dien hat:

  • It hjit no Braaid, mar fet is The Braaid, en dan koe it ek noch De Braaid wêze, of oars hoe of de klank mar yn it Frysk is.
  • It is op Man, wat der net yn stiet, dat de Britske en Ingelske kategoryen kloppe net.
  • Der is ek wat mis mei dy Yzertiid yn it twadde milennium.

  Wat moat hjir mei? Mysha (oerlis)

  Ik wit net krekt wat der mis wie mei de Izertiid, om't ik de eardere tekst net fine kin. (It is krekt as is de âlde side net omneamd nei in nije namme, mar is dy fuortsmiten mei alle skiednis dy't dêr by heart.) Skynber koe lêzen wurde dat de gebouwen út de izertiid oerbliuwsel út de 11e en 12e wienen. Ik kin al noch sjen dat der "gebouwen" út de izertiid binne. dêr't wy mar oer ien fan heard hawwe. Mysha (oerlis)

  Triemmen oanbiede[boarne bewurkje]

  Beste Drewes, Excuses dat ik de Friese taal niet beheers. Ik heb een vraag over het gebruik van afbeeldingen. Hier op de Friese Wiki staan een groot aantal regels, die er op neer komen dat elke afbeelding overal voor gebruikt mag worden ("Foar alle ôfbylden op Wikipedia jildt dat de rjochthawwer tastimming jûn hawwe moat foar fersprieding, wizigjen en kommersjeel brûken fan de ôfbylding.") Toch werd de afbeelding van Wijbren Elgersma op NL-Wiki verwijderd (deletion van Commons vanwege copyvio), terwijl dezelfde afbeelding op de Friese Wiki wél een CC-BY-SA-licentie heeft ("Dit dokumint is beskikber ûnder de betingsten fan de Creative Commons Nammefermelding-Lyk diele Lisinsje, ferzje 3.0"). Als je van Tresoar blijkbaar een CC-BY-SA-3.0-licentie gekregen hebt, kan ik die dan ook gebruiken? Vysotsky (oerlis) 22 feb 2016, 15.36 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik zal zelf bij Tresoar vragen of men daar nadere informatie over fotograaf Hommema heeft en/of Tresoar inderdaad een CC-BY-SA-licentie voor deze afbeelding mag en wil afgeven. Zoja, dan kan ik de afbeelding ook op Commons weer inbrengen. Zonee, dan neem ik aan dat de regels conform Triemmen_oanbiede gehanteerd moeten worden. Vysotsky (oerlis) 30 mrt 2016, 00.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Omstaverjen rint op 'e ein.[boarne bewurkje]

  Dei Drewes,

  Troch it flotte wurk fan Pier mei syn bot, begjint it omstaverjen yn de einfaze te kommen. Miskien wolle jo ris neitinke oer wat publisiteit of sa, foar as alles klear is. Boppedat wol ik jo freegje de skoattels safolle as mooglik fan siden te heljen dy't noch omstavere wurde moatte. Bygelyks dy mei ieu, boek ensfh. Yn 'e Wâlden (oerlis) 23 mrt 2016, 16.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  It giet earst om de Boek-trochferwiiswiky en de wiky fan Ukraïne.Yn 'e Wâlden (oerlis) 23 mrt 2016, 19.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  As jo wolle kinne jo dy fan de Ukraïne sels ek wol by de tiid bringe. Yn 'e Wâlden (oerlis) 24 mrt 2016, 10.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dei Drewes, ik haw noch in pear siden op myn ferlanglistje. Kinne de skoattels der efkes ôf, of dat jo dy pear wurdsjes meinimme? Tank!

  --PiefPafPier (oerlis) 14 apr 2016, 08.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  1840[boarne bewurkje]

  Hallo Drewes, long time no see! ik wijzigde de naam omdat ik hier die schrijfwijze had vastgesteld. Vandaar dus. Lotje (oerlis) 29 mrt 2016, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fierspringen[boarne bewurkje]

  Tankewol. Ik hie al sjoen at ik in printsje fine koe, mar ik seach allinnich printsjes dêr't net wier yn sprongen waard: derfoar of dernei. Dit is al goed. Mysha (oerlis)

  Heechspringen[boarne bewurkje]

  Tsja, ik wit it net. Ik hie wat tikflaters makke, en "lat" sil Snitsers wêze. Mar in protte fan de formulearings dytst feroare hast fyn ik no minder. Ik wol net yn in bewurkingskriich telâne komme, mar eins soe ik in protte fan dy feroarings leaver weromsette, of sjen at it oars kin dat it ûnderskie dúdliker is. Mysha (oerlis)

  moaderator[boarne bewurkje]

  Dei Drewes, soe it ek in idee wêze om Pier fan Piefpafpier, mocht er der nocht oan hawwe, foar te dragen as moaderator foar de Frysktalige Wiky. Nei syn wurk foar it omstaverjen, liket soks my goed ta. Yn 'e Wâlden (oerlis) 15 apr 2016, 13.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  HAHA, nee doch dat mar net. Mar at der ris in putsje is, fyn ik dat bêst. :-) --PiefPafPier (oerlis) 15 apr 2016, 15.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Sjoen. Drewes (oerlis) 15 apr 2016, 16.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Little help on my User Page, please[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Drewes, how are you? Me so and so...

  Please, can you access my User Page and translate the second picture I put? Just 2 minutes... thanks a lot for your precious help!

  Rei Momo (oerlis) 8 maa 2016, 13.36 (CEST)

  Thank youuuu, have a nice Sunday! Rei Momo (oerlis) 8 maa 2016, 14.28 (CEST)

  Kompanjy[boarne bewurkje]

  Yn it Frysk skriuwt men de wynstreken (Noard-, Súd-, ensfh.) by eigenskipswurden altyd fêst oan geografyske oantsjuttings:

  • West-Ynje, mar Westyndysk
  • Noard-Koreä, mar Noardkoreaansk
  • Súd-Afrika, mar Súdafrikaansk

  sa ek: Nij-Seelân, mar Nijseelânsk en Porto Riko, mar Portorikaansk. Yn it Hollânsk wie dat oarspronklik ek sa (West-Indië - Westindisch), en ik haw dit dan ek noch op skoalle leard, mar by de staveringsherfoarming fan mids njoggentjiger jierren (jo witte fêst noch wol, doe't pannekoek feroare is yn pannenkoek), doe hawwe se dit systeem ferienfâldige, sadat it no yn it Nederlânsk is: West-Indië - West-Indisch. No fyn ik net dat de stavering fan it Frysk him tefolle liede litte moat troch it Nederlânsk, mar yn dit gefal hie it it allegear wol in stik simpeler makke as it Frysk mei dy feroaring meigien wie. Mar dat is sa net. Mar yn elts gefal begryp ik jo betizing, en ik tink dat de measte Fryskskriuwers dit fout dwaan sille. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 maa 2016, 18.09 (CEST)

  Noch even in taheakke hjirop. De nammelist foar lannen efteryn it Frysk Hânwurdboek jout foar de ferbûging fan Sintraal-Afrika (de republyk) net 'Sintraalafrikaansk', sa't je ferwachtsje mochten, mar 'Sintraal-Afrikaansk' (dus it lân hjit de 'Sintraal-Afrikaanske Republyk'). Neffens my is dat eins tsjin 'e regels yn, dat ik haw der ris by de Frysk Akademy nei fernommen, mar ik krij dêr gjin dúdlik antwurd op. It iennichste wat se sizze, is dat de oanrette skriuwwize 'Sintraal-Afrikaansk' is, mar dat hie ik al sjoen. Myn fraach wie wêrom't dat sa is. Dat bliuwt lykwols dizenich. Ik fermoedzje dat dejinge dy't de lannelist gearstald hat, keazen hat foar de foarm 'Sintraal-Afrikaansk' omdat 'Sintraalafrikaansk' sa'n lang wurd opsmyt. We sille dit dan mar beskôgje as de útsûndering dy't boppesteande regel befêstiget. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jun 2016, 18.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fyske[boarne bewurkje]

  Ik bin my der bewust fan dat 'vice'-'fise' in dreech wurd is yn it Frysk. "Fice" hawwe jo út it Wurdboek Ned.-Frysk, sjoch ik, mar it resintere Frysk Hânwurdboek lit 'vice-' gewoan sa stean, mei in v en c. Dat moàt wol fout wêze, soe ik sizze, want de regel is dat bûtenlânske wurden (útsein Ingelske wurden) oan 'e Fryske stavering oanpast wurde moatte. En 'vice-' komt út it Latyn. Dus it liket my ta dat de v in f en de c in s wurde moat, oars folgje de wurdboekmakkers har eigen regels net op. Miskien is it wol krekt sokssawat as mei Yndonezië/Yndoneezje, wêrfan't de twadde foarm (dy't wy hjir yn 'e Wikipedy oanhâlde), ek net yn it wurdboek stiet, mar neffens de Afûk wol deeglik goed is.

  Lang ferhaal koart: ik stel foar om 'fise-' te skriuwen (wat ik ek altyd al dien haw) en 'fice-' (in healslachtige foarm wêryn't wol de v derút helle is mar net de like ûn-Fryske c) oan te passen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 maa 2016, 20.19 (CEST)

  Dan binne we derút. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 maa 2016, 20.54 (CEST)

  Maurizio Malvestiti[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Drewes, how are you? Me I'm fine, here arrived Spring!

  Please, I ask 3 minutes of your time to translate in Frysk the new picture I put in this page, just 2 minutes. Thanks a loto for your precious help!

  Rei Momo (oerlis) 28 maa 2016, 09.34 (CEST)

  Thank youuuu and have a nice Saturday night!!! Rei Momo (oerlis) 28 maa 2016, 15.54 (CEST)

  ING[boarne bewurkje]

  Dag Drewes, excuses voor het Nederlands... ik spreek geheel geen Frysk. Ik heb een afbeelding van de ING bank geplaatst op het artikel ING. Zou jij het bijschrift alsjeblieft in het Frysk willen omzetten? Dank je hartelijk! Ellywa (oerlis) 29 maa 2016, 09.56 (CEST)

  Bashar Warda[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Drewes, how are you?

  I opened this new page now, and I ask you 5 minutes for a little help to correct my mistakes and translates the line in English, please. Thanks a lot for your precious help, and see you soon!

  Rei Momo (oerlis) 31 maa 2016, 09.45 (CEST)

  Thanks a lot and good night!!! Rei Momo (oerlis) 31 maa 2016, 22.31 (CEST)

  Antwurd FA[boarne bewurkje]

  Hee Drewes, docht de Fryske Akademy no eins noch in útspraak oer 'Joegoslaavje' en 'Sânsibar', of jouwe se dêr gjin sjoege? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dat is my yndie ûntkommen. No, Sansibar, dêr hoege we it fierders net oer te hawwen, tink ik, Dat sil ik oanpasse. Oer de oe/û-lannen moatte we op 'e oerlisside noch mar even yn diskusje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 18.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Foarstel 'oe'/'û'-kwestje[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen. Ik soe graach wolle dat jo hjirre ris nei seagen en in stim útbrochten sadat de mearderheid fan 'e Wikipedy-mienskip oer dizze saak beslisse kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Aramenen[boarne bewurkje]

  De Aramenen side bestiet net! Aramenen en Armeenjers binne ferskate folken! De side Arameesk giet oer de taal.

  Utsletten[boarne bewurkje]

  Bêste Drewes, efkes lâns in omwei in reaksje. Jo hawwe grif tegearre mei Ieneach besletten om my út te sluten. Hawar, as jo net autistysk binne, kinne jo jo dêr wol in skoftke ûnder deljaan. Fansels hat dyselde fuort wer wat linken by Toefein; Goudtoefkes; Goudtoefke en Toefdûker derút helle. Mar soks wisten jo grif al. Foar jo is it lyts bier en foar oaren krekt wat wichtiger. En as ik jo sa ynskat, dan haw ik wat dat oanbelanget ek net folle fan jo te ferwachtsjen.

  Dat , en haw justermiddei in wiidweidich petear mei in sjoernalist fan ‘e krante hân. Us stik sil takom wike yn ‘e krante. Wy hawwe ôfpraat it stik yn it Nederlânsk te skriuwen dan kinne de Nederlânsktalige Wiky’ers ekris lêze wat wy hjir sa allegearre by de ein hawwe. Mei freonlike groetnis!

  Yn'e Wâlden. Nee, der hat gjin oerlis tusken my en Ieneach west, mar sa't ik al sein haw: ik wie it wol fan doel. It berjocht Nije stavering is foar my lyts bier, de stavering sels net. Ik haw ek ferskuorrend myn nocht fan ien en oar. Ik bin benijd nei jimme stik yn'e krante. Hokker krante oars? Drewes (oerlis) 5 jul 2016, 20.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Minsken dy't sa guodkeap mei in moai projekt omgeane, binne foar my ek lyts bier!

  Utsletten (II)[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Fia dizze wei wol ik jo even witte litte dat ik de útsluting fan Yn 'e Wâlden feroare haw fan in healjier yn definityf. Efternei hie ik dat earst mei jo oerlizze moatten, dat besef ik, mar ik hie krekt lêzen wat er fan 'e wike no wer allegear oer my op syn oerlisside skreaun hat, dat ik bin bang dat ik my even gean litten haw. Ik wit wol, je moatte je net troch sa'nenien útlokje litte, mar dat falt noch net ta. En dat wylst er al útsletten wie, dy man leart it noait, wol 'k leauwe. Hawar, ik haw dien wat ik dien haw, mar ik wol net dat jo tinke dat ik it mei sin efter jo rêch om dien haw. As jo it der net mei iens binne, dan moatte we it der noch marris oer hawwe, mar ik bin no sa stadichoan safier dat ik tink dat dit de iennichste wurkbere oplossing is, want oars sitte we mei in healjier wer mei itselde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 jul 2016, 18.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dêr hawwe jo ek wer gelyk oan, mar je wolle der ek wolris fanôf wêze, want alle meidochnocht fergiet je op sa'n manier, fansels. Kinne we oars in kompromis slute en de útsluting op in jier sette? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 jul 2016, 19.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bêst genôch. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 jul 2016, 19.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  MisterAnthony[boarne bewurkje]

  Tsja, Drewes, om my mocht er it ek wol litte, want it foeget net folle ta, mar oan 'e oare kant, it is gjin fandalisme. En it is ek gjin folslein koeterwaalsk, lykas lêsten dy side oer dy Amerikaansk iiskofabrikant. Hmmm. Ik sil der nochris even op omstinne. Lit dizze dan earst mar even stean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 jul 2016, 18.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynboboksen[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik wit net oft jo it al yn 'e gaten hâlde, mar foar de wissichheid hjirby even in seintsje. It is miskien wol goed as jo hjirre even meilêze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 sep 2016, 21.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Haw gjin noed, ik sil it simpel hâlde. Ik hie boppesteande warskôging trouwens allinnich even pleatst om der wis fan te wêzen dat jo op 'e hichte wiene fan wat der spilet. Wat Van der Vliet wol is alle lemma's yn 'e ynfoboksen fan bgl. biografyen ferfange troch links mei de Wikidata-side oer dy persoan. As jo bgl. op dizze Wikidata-side sjogge, dan sjogge jo dêr ûnder it kopke "Statements" allegear persoansskaaimerken stean, lykas namme, bertedatum, berteplak, ensfh., en ek in fêste foto fan Commons. Dy ûnderskate 'statements' wurde properties neamd. By Van der Vliet syn systeem wurdt de ynformaasje yn 'e ynfoboksen rjochtstreeks dêrwei helle, troch de properties te ferbinen oan 'e lemma's fan 'e ynfoboks.
  Dat docht er yn it berjocht fan syn ynfoboks (sjoch Berjocht:Biografy), en dan hoecht er op in side oer in persoan allinnich noch mar de namme fan dat berjocht ta te foegjen, en dan hellet it systeem automatysk de ynformaasje foar de ynfoboks oer dy persoan op út Wikidata. Op 'e side oer Zamenhof stiet bgl. boppe-oan inkeld { {Berjocht:Biografy} }, en dan rêdt it systeem him der fierder mei. Dit wurket fansels allinnich mar salang't de oangeande side op 'e Fryske Wikipedy oan 'e goede Wikidata-side keppele is (as je bygelyks de side fan Willem fan Oranje op Wikidata oan Ruud Lubbers keppelje, dan komme yn 'e ynfoboks de gegevens fan Ruud Lubbers te stean, en net fan Willem fan Oranje.)
  De measte lemma's út Van der Vliet syn ynfoboks ferwize troch nei oare siden. Bgl. it berteplak fan Zamenhof is Bialystok, en as de Fryske Wikipedy dêr in side oer hie (en dy side wie keppele oan 'e Wikidata-side oer Bialystok), dan soe de link nei de Fryske side oer Bialystok ferwize, mar om't de Fryske Wikipedy dy side net hat, ferwiist de link yn dit gefal rjochtstreeks troch nei de Wikidata-side oer Bialystok.
  No, goed. Ik sil net ûntkenne dat dit systeem beskate foardielen hat. As der ien stjert, wurde yn 'e ynfoboks automatysk de stjerdatum en it stjerplak tafoege (foarsafier't dat yn Wikidata byholden wurdt) sûnder dat wy dat hânmjittich hoege te dwaan. Mar it hat ek in stikmannich neidielen.
  • yn it foarste plak moatte wy de stjerdatum en it stjerplak dochs noch yn 'e gewoane tekst tafoegje, dus wat dat oangiet, sjitte we der neat mei op.
  • as der bygelyks Friezen stjerre, oer wa't oare Wikipedyen gjin siden hawwe (lykas lêsten Marijke Jongbloed), dan soe no fan ús ferwachte wurde dat wy har statements yn Wikidata oanpasse om 'e ynfoboks yn 'e Fryske Wikipedy oanpast te krijen. (Dêr haw ik my net foar opjûn.)
  • al dy ferwizings nei Wikidata-siden foar dingen dêr't de Fryske Wikipedy (noch) gjin siden oer hat, fyn ik ûnsinnich.
  • Under Van der Vliet syn systeem wurdt ús ek op oare wizen in soad sizzenskip ûntnommen oer hoe't we de ynfoboksen ynrjochtsje wolle. No kinne we der noch ynformaasje oan tafoegje dy't spesifyk op dy iene persoan rjochte is. Dat kin ûnder Van der Vliet syn systeem net mear, om't der inkeld noch ynformaasje yn komt dy't op Wikidata opnommen is, en de properties dêr binne tige algemien en steane gjin opname fan ynsidintele ynformaasje ta. Ek dingen as it medium fan in keunstner of de jierren dat in skriuwer aktyf is/west hat, komme der dan net mear yn, want dêroer besteane gjin properties.
  • sa't ik op Van der Vliet syn oerlisside al wiidweidich besprutsen haw, is der in probleem mei de foto's/plaatsjes, dy't yn Van der Vliet syn systeem automatysk altyd de breedte fan 'e ynfoboks krije moatte, om't formaat en sa net op Wikidata fêstlein binne. Ek brûke wy net selden foto's/plaatsjes dy't Wikidata net ken; dat soe dan tenei ek net mear mooglik wêze.
  • je hawwe mei standertoantsjuttings te krijen. As je bgl. in ynfoboks oer in aktrise hawwe, dan sil der efter it lemma 'berop' net 'aktrise', mar 'akteur' komme te stean, om't dat de namme fan 'e side fan 'e Fryske Wikipedy is dy't oan 'e Wikidata-side actor fêstsit. De froulike foarmen kinne dan dus net mear brûkt wurde. Itselde jildt foar etnisiteit, dêr't no by Zamenhof net 'Joadsk' efter stiet, mar 'Joaden', om't dat de side oer dat ûnderwerp is, en ferbûgings net mooglik binne.
  • en in punt dat PiefPafPier oanstipt hat: wy kinne hjir yn 'e Fryske Wikipedy dus net sjen oft der op Wikidata feroarings oanbrocht wurde yn 'e properties. We moatte der mar op fertrouwe dat soks dêr allegear goed giet.
  • it slimst fyn ik lykwols gewoan it ferlies fan frije kar. Ik fyn dat de skriuwer en/of lettere redakteurs de mooglikheid hawwe moatte om 'e hiele side, ynkl. ynfoboks, sels yn te rjochtsjen. Der wurdt ús gewoan wat opkrongen dêr't ik it net mei iens bin. De ynfoboksen sa't se binne, is neat mis mei, en de foardielen fan Van der Vliet syn systeem fyn ik minimaal en lykje benammen bedoeld om Wikidata te geriven.
  No hie Van der Vlies sneon yn 'e ynfoboksen oer talen (bgl. Berjocht:Universele ynfoboks taal) de lemma's oer ISO-koades (ûnderoan yn 'e ynfoboks, sjoch bgl. Frysk) ferfongen troch keppelings nei de Wikidata-properties oer dy ISO-koades. Doe ferdwûn de tekst dy't ús ynfoboksen oer dy koades hiene, om't de Wikidata-keppelings "der boppe-oerhinne plakt waarden", om it even hiel simpel te sizzen. Foar bgl. it Frysk makke dat gjin ferskil, want dêr bleaune de koades itselde. Mar no binne der talen, lykas it Ponka en it Omaha, dêr't ik koartby mei dwaande west haw, dy't ien ISO-koade diele, en ik hie dêr dus braaf byset "oma (tegearre mei it Omaha)". Troch Van der Vlies syn wiziging ferskynde dy tekst net mear op 'e "foarkant" fan 'e side, om't de Wikidata-keppeling deroerhinne siet en yn Wikidata de koade oma inkeld oan 'e side Omaha-Ponka keppele is. Dus ik de boel weromsette.
  Neitiid stelde Van der Vliet in kompromis foar, wêrby't de ynformaasje fan Wikidata oer de ISO-koades allinnich mar ferskynd as der net hânmjittich al ynformaasje oer itselde lemma oan 'e ynfoboks tafoege is. As in soartemint back-up dus. No, dêr koe ik mei libje. Ik haw him ferteld dat sa'n systeem om my ek wol foar de ynfoboksen oer biografyen ynfierd wurde koe. Hjirby behâldt de skriuwer dus de mooglikheid om it spul nei eigen goedfinen yn te rjochtsjen, en as er der om 'e iene of oare reden foar kiest om dat net te dwaan, dan kin it systeem ynformaasje út Wikidata ophelje. Dat is wat my oangiet in wurkber kompromis. Mar it ûndergraaft Van der Vliet syn bedoelings fansels folslein, want hy wol "oer in pear jier", sa seit er, gewoan alle ynformaasje yn 'e ynfoboksen standert út Wikidata helje, en it liket my dan ek sterk dat er mei dit kompromis akkoart giet. Lykwols tink ik dat we as Fryske Wikipedy hjirop ynsette moatte; dan bliuwe we teminsten baas yn eigen hûs.
  No, ik hoopje dat jo it wat neikomme koene. Sanet, skromje dan net om my nochris oer it ien of oar te befreegjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 sep 2016, 16.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ta jo tsjinst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 sep 2016, 17.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  En noch wat, likernôge jiertallen, lykas "berne ±1840" of "stoarn nei 1905", kinne ûnder Van der Vliet syn systeem ek net mear yn 'e ynfoboks opnommen wurde, want de properties op Wikidata akseptearje allinnich 'keale' jiertallen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 sep 2016, 22.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  "De froulike foarmen kinne dan dus net mear brûkt wurde." → Oplost! (foarbyld man / foarbyld frou)
  Okee, dat is dan ien probleem weinommen, mar der bliuwe noch genôch oer. Ik haw juster 20 minuten besocht om as bertejier '±1840' yn Wikidata fêst te lizzen, mar as dat al mooglik is, dan koe ik it teminsten net foarinoar krije. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 sep 2016, 16.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dit is spitigernôch (noch) net mooglik, gebrûk yn dit gefal dan oars noch gewoan mar in parameter yn de infoboks. Hokker oare problemen sjochst do noch graach oplost? Miskien kin ik helpe. Robin van der Vliet (oerlis) (bydragen) 8 sep 2016, 00.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  No, ik fyn bygelyks dat de berte- en stjerdata yn 'e ynfoboks trochwize moatte nei de oanbelangjende siden. Dus net "14 oktober 1868", mar "14 oktober 1868". Wêrom wurdt dat yn Wikidata net standert tapast? Want oars linke se alles wol troch. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 sep 2016, 12.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Oplost. Dit barde net automatysk omdat Wikidata gjin item brûkt foar de datums, mar in apart datatype. Robin van der Vliet (oerlis) (bydragen) 9 sep 2016, 13.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Okee, dat is moai. Is it dan ek mooglik dat jo by it lemma geslacht "man" en "frou" trochlinke nei man (sekse) (mar dan uteraard as man) en frou, want dy siden hawwe wy wol. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 sep 2016, 15.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  En wat tinkst do fan dizze wiziging? Alle fjilden syn oanpasber.
  Dan wie ik mis mei myn ferûnderstelling dat jo dit net wolle soene. In goed kompromis, fan myn kant ôf besjoen, hoewol't ik net goed begryp wat jo hjirmei winne, want sa bliuwt alles ommers fierhinne by it âlde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 sep 2016, 16.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Sa bliuwt net alles by it âlde, op dizze manier kinne wy gewoan Wikidata brûke en as der dingen syn dy wy oars wolle of dy net kinne mei Wikidata, dan kinne wy dy gewoan hânmjittich tafoegje. Robin van der Vliet (oerlis) (bydragen) 8 sep 2016, 00.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It is trouwens net myn idee om oer yn pear jaar alle ynformaasje yn de ynfoboksen standert út Wikidata te helje, dit is it algemiene idee foar alle Wikipedyen. Dit bart stadichoan en der sille noait gjin gegevens fuorthelle wurde út de infoboksen omdat it net út Wikidata helje kin wurde. Dan moat it of mooglik wêze om dizze gegevens wol út Wikidata op te heljen (troch middel fan nije Wikidata-eigenskippen) of it moat gewoan yn de Fryske Wikipedy (as parameters foar de ynfoboks) bliuwe.
  Robin van der Vliet (oerlis) (bydragen) 6 sep 2016, 02.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik wit wol dat jo, Van der Vliet, hjir net allinnich efter sitte, mar foar de ienfâld neam ik it mar even jo idee om't jo it hjir op 'e Fryske Wikipedy promoate. Jo kinne wol sizze dat "dit it algemiene idee is foar alle Wikipedyen", mar men hie ús fan 'e Fryske Wikipedy earst wolris nei ús miening freegje kinnen yn pleats fan ús foar in foldongen feit te stellen. En wat jo ek sizze, ik bliuw it in healwiis idee finen dat we straks achte wurde om 'e properties yn Wikidata te redigearjen om ynfoboksen yn 'e Fryske Wikipedy goed te krijen. Dat smyt nochal in drompel op foar de gebrûksfreonlikens fan 'e Wikipedy, want hoe lizze jo soks oan nije meidoggers út as wy, de behearders, ús der net iens goed mei rêde kinne? Sa rekket it doel fan 'e Wikipedy, om ynformaasje beskikber te meitsjen op in manier wêrby't iderien dy ynformaasje ienfâldich bewurkje kin, wol hiel fier fuort. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 sep 2016, 16.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Meastal is it foar persoanen dy al in artikel hawwe op in oare Wikipedyen net nedich om alle eigenskippen in Wikidata ta te foegen, omdat dit al dien is. Dit is spitigernôch mooglik wol in probleem foar folslein nije artikels, oars kinne nije brûkers hjir ek altyd noch de parameters brûke. Robin van der Vliet (oerlis) (bydragen) 8 sep 2016, 00.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Koördinaten[boarne bewurkje]

  Kinne jo my sizze hoe't of mei hokker tool ik op de Fryke wiki side koördinaten tafoegje of wizigje kin? Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 20 sep 2016, 08.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Gryp of bistke[boarne bewurkje]

  Even sekuer: it begûn tongersdeitemiddei en ik haw der oant en mei juster (moandei) mei ûnder de pannen west. Dus dat is 4½ dei. En ik kin ditte thús dwaan, mar as ik derfoar fan hûs moatten hie, dan hie ik it teminsten noch in dei litten. Gryp of bistke, wat it ek west hat, ik wit allinnich dat ik der goed beroerd fan wie. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 sep 2016, 21.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Harm/Hendrik van Houten[boarne bewurkje]

  Harm van Houten en Hendrik van Houten betreffen dezelfde persoon en moeten worden samengevoegd. Sjoerd de Bruin (overleg) 13 okt 2016, 22.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bydragen fan ‎24.251.24.185[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw besocht om anonime meidogger ‎24.251.24.185 safier te krijen dat er de stobkes dy't er oanhâldend tafoeget, better makket, bgl. troch net oeral standert deselde kategoryen oan ta te foegjen, dy't yn 'e regel hielendal net fan tapassing binne op it artikel dêr't it om giet. Mei Fred Rogers lit er sjen dat er myn kommentaar folslein negearret. Jo woene lêsten Mr. Anthony syn spul al wiskje (ik fermoedzje trouwens dat dit deselde meidogger is), en ik bin no ek sa fier. Fred Rogers smite we fuort. Mei iens? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 okt 2016, 12.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Rombertus fan Uylenburgh[boarne bewurkje]

  Hallo, Drewes, weet je wat ik zo grappig vind aan deze prent? de pince-nez Zou dit de reden reden zijn waarom Rembrandt haar tekende? :-) Lotje (oerlis) 30 okt 2016, 12.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bydragen fan Spookje331[boarne bewurkje]

  Tsja, Drewes. Wat moatte wy hjirre mei: Skie (rivier). Dizze meidogger foeget gjin kategoryen of keppelings nei Wikidata ta, mar, wat slimmer is, hy (of sy) is it Frysk ek net echt machtich. Ik haw no al ferskate kearen it breklike taalgebrûk op sa'n side opkallefatere, mar ik bin net fan doel om dêr elke dei wer mei oan 'e gong te gean. Wat fine jo hjirfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 nov 2016, 11.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dan binne we it iens. Ik sil him/har de wacht oansizze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 nov 2016, 14.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Liuwehert[boarne bewurkje]

  Sil 'k eefkes dwaan, sadree't ik klear bin mei Wiskonsin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 nov 2016, 21.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Liv & Maddie[boarne bewurkje]

  Nee, Drewes. Dat is my sa wol goed. Ik haw hjoed tuskentroch folge wat der oan 'e hân is, en jo koene myn eigen gefoelens yn jo beskie oan dizze meidogger net better útdrukt hawwe as jo it besocht hiene: it ûnderwerp ynteressearret my gjin sprút, en ik bin net fan doel om der tiid oan te besteegjen. Jo antwurd wie wat hurd foar him, miskien, mar wol earlik. Oprjocht as in Fries, soe 'k hast sizze. Hoe dan ek, gjin belangstelling foar Liv & Maddie. Ik sil besykje oft ik him dat oan it ferstân peuterje kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 nov 2016, 17.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Osinga[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik kin it net helpe; sa stiet de namme fan dy útjouwerij fermeld op it skutblêd fan 'e Fryske oersetwurdboeken fan Zantema & Visser: "A.J. Osinga Uitgeverij". Sjoch sels mar as jo my net leauwe (ik nim oan dat jo dy wurdboeken ek hawwe). It is fansels sa dat je in bedriuw neame mei sa't je mar wolle; dêr binne gjin regels foar. (We hiene hjir yn it doarp oant foar in stikmannich jierren ek in bedriuw dat hiet "H.W. Koning Fouragehandel".) Sels soe ik it sa ek net dwaan, dêr jou ik jo hielendal gelyk yn, mar ik kin de lju myn ideeën net oplizze. Even foar de dúdlikheid: ik stel dus net foar om 'e side Utjouwerij A.J. Osinga no mar om te neamen, mar dizze namme is klearblyklik wol in synonym. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2016, 22.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sloopje[boarne bewurkje]

  Sloopje, slope, slope. Fansels kin slope, sloopte, sloopt ek, mar dêr hoecht de side Noarderpoartsbrêge net om oanpast te wurden, tink. Mysha (oerlis)

  Ja, ik tocht al dat it soks wêze soe. Net in perbleem, hear. Mysha (oerlis)

  Happy New Year!!![boarne bewurkje]

  Success and lonf life, see you soon. Rei Momo (oerlis) 29 des 2016, 07.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jean Bolland[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw de Súdnederlânske kategoryen dy't jo by Jean Bolland deryn set hiene, feroare yn Flaamske kategoryen. Ik stel foar om alle Belgen fan foar 1830 mar gewoan by Flaamske of Waalske kategoryen yn te dielen, ynstee fan in hiel nij stelsel fan Súdnederlânske kategoryen op te setten. Der is my alris net sa fyntsjes op wiisd (net troch jo) dat der tefolle kategoryen komme soene. Net dat ik it dêrmei iens bin, mar dit liket my no krekt in punt dêr't we in soad kategoryen útsparje kinne soene. As jo it der net mei iens binne, dan hear ik it graach. Dan moatte wy alle Belgyske kategoryen noch marris troch. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 des 2016, 13.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Prima. Dan litte we it sa. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 des 2016, 17.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  FrogNewYearChampagne.jpg
  Nieuwjaarswensen
  Drewes, een bruisend 2017

  Lotje (oerlis) 30 des 2016, 16.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]