Frysk Lieteboek

Ut Wikipedy
Omslach Frysk Lieteboek 1979
Omslach Frysk Lieteboek út 1979

It Frysk Lieteboek is in bondel mei 73 Fryske lieten, samle troch J. van Loon en mei M. de Boer yn twa- trije- en fjouwerstimmige setting mei pianobegelieding troch M. de Boer.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

[1]

Yn 1876 ferskynde de foarste printinge fan it "It Lieteboek", dat yn de lettere drukken fan 1899, 1914 en 1930 "Frysk Lieteboek" kaam te hiten. De twadde printinge waard besoarge troch Tsjalling Eeltsjes Halbertsma en Wynsen Scheltes Faber fermeardere mei inkele lieten fan D.A.G. Draper, mei 104 lieten, troch lêstneamde twa mei J. Paardekoper (1930).

It "Nij Frysk Lieteboek" kaam foar it earst út yn 1886, werprintingen ferskynden yn 1905, 1916 en 1922.

Doe't tsjin 1940 oan al dizze útjeften útferkocht rekken, joech it bestjoer fan de Fryske Akademy oan syn Musikologysk Wurkferbân opdracht, in nij en modern lieteboek gear te stallen. Dat boek ferskynde yn 1948 ûnder de namme "Lieteboek". It is al jierren útferkocht. Doe't de útjouwer Osinga fan Boalsert him yn 1977 ree ferklearre de útjefte fan in twadde printinge op syn noed te nimmen, frege it Akademy-bestjoer op 'en nij oan de Musikologyske Wurkgroep, dit wurk ta te rieden. De wurkgroep seach al gau dat it mei in revyzje fan it Lieteboek 1948 net ta koe, dêrfoar wie der tefolle krityk op dy útjefte ynkommen, benammen wat de begeliedings en de kar fan de lieten oangie.

Ynhâldsopjefte[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 1. Flaggeliet
 2. Frysk folksliet
 3. It heitelân
 4. War dy!
 5. Eala fria Fresena
 6. Frisia cantat
 7. Frysk bloed
 8. Fryske sang
 9. Wâldsang
 10. Wy, wy litte ús taal net farre
 11. Wy sels
 12. Oan Schylge
 13. Suker-Jantjen
 14. Nieuw liedeken tot lof van Vrieslandt
 15. By't opgean fan 'e sinne
 16. Goemoarn
 17. Simmermoarn
 18. Simmerjûn
 19. As yn it foarjier
 20. Yn 'e stille jûne
 21. As 't maitiid is
 22. De maitiid
 23. Maitiidsjûn yn Gaasterlân
 24. De simmer is kommen
 25. Hjerst
 26. Hjerst yn Gaasterlân
 27. De Fryske hurdsiler
 28. Grouster weagen
 29. It marke
 30. It sweltsje
 31. Roeiersliet
 32. Wolkom oan 'e silerstiid
 33. Skipperssankje
 34. Oan 'e dyk fan Keimptille
 35. Oan 'e kant fan 'e mar
 36. See, do wide see
 37. It lot fan Tea
 38. It lot fan Tea
 39. Ald en nij
 40. Daijenne
 41. Reveille
 42. De Boalserter merke
 43. Yn de Karpaten
 44. It feintsje fan Menaam
 45. Op 'e swalk
 46. It froalike famke
 47. It fjild yn
 48. De twa roeken
 49. Swalkje
 50. Jonker Pyt en Sibbel
 51. De muoikes
 52. Op 't muzyck-sjongen
 53. Breidzje
 54. Sjolle Kreamer's lillepypkersliet
 55. Famke út tûzen
 56. Maitiidsleafde
 57. It famke yn 'e Skâns
 58. Sjouk fan Longerhou
 59. Wobbelke
 60. Ynskje en Oark
 61. It wite wiif
 62. Friesch pastorel
 63. Myn Berber
 64. Seemansklachte
 65. De seeman
 66. Hjoed in jier
 67. Langstme
 68. Widzesang
 69. Widzeliet
 70. Mimering
 71. Weromsjen
 72. It âlderhûs
 73. De heidebeam
 74. Widzesang fan 't seemanswiif
 75. De terp
 76. Us pake' klok
 77. Sang fan Delila
 78. Dû bist allyk in blomme
 79. Sliepsankje
 80. De âlde goede tiid
 81. Yn de iere moarn
 82. Jûnsliet
 83. Kom dû mei dyn suv're seine
 84. Ik lit, o God, de lofsang klinke
 85. Free-bea
 86. God, ferjou my
 87. Hear, bliuw my nei
 88. It liet fan de Wylde Mier
 89. Hoe kom ik Jo temjitte?
 90. Ik bring dy, berntsje, hulde ta
 91. Wolkom hjir op ierde
 92. O, Krystbern
 93. Krystblydskip
 94. Alle goaden ha wy tsjinne
 95. Krystreis
 96. Hoe blinkt de stjerre fan 'e moarn
 97. O Berntsje sa lyts
 98. O holle, bloedbedutsen
 99. O Laam fan God, ûnskuldich
 100. O grutte Kristus, ivich ljocht
 101. It krús
 102. Kom, Skepper, Geast
 103. No tankje allegear
 104. Och, bliuw mei Jo genede
 105. Loovje de Hear
 106. Marije sjongt
 107. God groetet Jo, syn blomme
 108. Manna
 109. Spieders
 110. Stil giet it jier wer hinne
 111. Riis oerein!
 112. Skielk, as de bazunen skalle

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. ISBN 90 6066 352 7, Frysk Lieteboek, Fryske Akademy, Ljouwert, 1979, Utjouwerij A.J. Osinga BV Boalsert