Wikipedy:Oerlisside/Argyf10

Ut Wikipedy

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf10, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn fan 22 desimber 2007 oant en mei 12 oktober 2008 .


Nieuwjaarsborrel Rotterdam

Op 19 januari 2008 vanaf 16.00 nieuwjaarsborrel in Rotterdam, locatie Westerpaviljoen, Nieuwe Binnenweg 135, op loopafstand van station Rotterdam Centraal. Zie Google maps. Ik hoop dat ook de Friese wikimedianen kunnen komen. Ellywa 28 des 2007, 19.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ellywa noeget ús út foar in nijjierssúpke yn Rotterdam. No like it my altiten wol aardich om wat minsken te moetsjen wêr't je geregeldwei mei gearwurkje. Allinne de gearkomsten fan :nl binne altiten wol in ein fuort en jûns soe my ek better passe.
Is it oars in idee en kom in kear as Fryske wikipedianen by elkoar, bygelyks yn Ljouwert? Theun 29 des 2007, 15.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It is op sich wol in leuk idee om elkoar ris te sjen en gewoan praten te kinnen. Ik kom wol --Geoffrey 29 des 2007, 15.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Miskien op in freed as sneontejûn as sa, wat soe in geskikte lokaasje wêze? Theun 30 des 2007, 09.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dizze freed is wat gau. Op 18 as 19 jannewaris? Is der in plak yn Ljouwert dêr't je gewoan tegearre om in tafel sitte kinne, sûnder reek en sûnder foargrûnmuzyk? Mysha
Is der net ien dy't wat betters wit yn Ljouwert as de stasjonsrestauraasje? Of is der gewoan net ien dy't nocht hat oan in nijjierssúpke? Mysha
Ik haw der fansels wol nocht oan, oars hie ik it foarstel ek net dien. Ik nim oan dat Geoffrey ek wol nocht hat, dan bin we yn elts gefal mei syn trijen. Moatte we efkes in datum en tiid prikke dat eltsenien kin. Miskien de 25e, oars wurdt it foar my it wykein fan 8 as 9 febrewaris (as noch letter).
In geskikte lokaasje soe ik sa net witte, sûnder reek hat ek myn foarkar en je moatte mekoar in bytsje ferstean kinne. De ienigste plakken wêr't ik de lêste jierren wêst haw bin in pear restaurants. Theun 14 jan 2008, 20.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Spitich, 25 jannewaris haw ik wat oars. Dan 8 febrewaris? Mysha
Is goed freed 8 febrewaris, dan kin ik wol.
No noch in tiid (20:00 oere?) en plak ôfprate, en sjen at der noch mear leafhawwers binne. Eltsenien is wolkom fansels. Theun 18 jan 2008, 17.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Foarstel foar in noflik praatsje

 • freed 8 febrewaris
 • 20:00
 • plak: reekfrij en net te lûde muzyk

Wa komt

Ik stel foar dat ik in dei fan te foarren eltsenien dy't yn dizze list stiet mei de e-post myn mobile nûmer tastjoer (teminsten, fan wa't de e-post oan hat te stean yn de wiki). Dan kinne we mekoar ek fine, at ien it net rjocht fine kin. Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw besocht minsken myn mobile nûmer ta te stjoeren, dit is allinnich by Geoffrey slagge, de oaren hawwe harren e-post net sa ynstelt dat sy fia de wiki post krije kinne. At minsken myn nûmer hawwe wolle, is miskien wol maklik at we mekoar net fine kinne moatte se my mar efkes fia de wiki-e-post meele. Theun 7 feb 2008, 17.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lokaasje

Hm, we moatte noch in goede lokaasje hawwe. Mysha wol graach in reekfrije romte (stasjonsrestauraasje?), it hoecht om my net beslist reekfrij, mar it moat net blau stean fan de reek, want dêr kin ik ek net sa bêst oer. Wit ien in geselliche lokaasje, reekfrij as mei in goede fentilaazje en net al te lûde mar wol gesellige eftergrûnmuzyk? Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Foar it stasjon yn Ljouwert oer is der in bar dêr't wy noflik sitte kinne. Op 'e hoeke fan 'e dyk dy't fan it stasjon nei de Achmea toer rint. It adres is de Sophialeane 5. Klik hjir om harren webstek te sjen. Wat tinke jim? Groetnis Kening Aldgilles 03 sellemoanne 2008, 20:49 (CET)
Liket my in goed foarstel. Theun 4 feb 2008, 20.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Prima--Geoffrey 6 feb 2008, 23.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ja, goed. Mar ik bin al in trein letter, om't ik noch oan 'e kassa fan it Keatslân-festival sitte moat. Mysha

In ferslachje

- Noch efkes in lyts ferslachje fan myn kant (foardat wy it wêr ferjitte, hoe wie it ek al wêr).

- Om krekt nei achten kaam ik oan by Cafe Wouters, wêr't wy ôfpraat hiene. It personeal wie dêr al oant opromjen, en de saak wie ticht. Foar it café stiene Aldgilles en Geoffrey al te wachtsjen. Wy hawwe dêr doe noch in heal oerke stean te praten en doe kaam Mysha ek oanrinnen. Wy hawwe doe mar in oare plak socht yn de binnestêd. Kening Aldgillis hie ek noch in bekende ûtnoege dy't as lêzer ûs wikipedy folget en dit ek wol nijsgjirrich fûn. Om in oere as tolve wie it tiid om op hûs oan.

- In protte yn it Frysk praat oer de Fryske wikipedy, wêrom we meidogge en soksawat. Ik fûn it wakker gesellich en ynteressant. Kin om my wolris wêr. Theun 11 feb 2008, 18.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fergeemje. No hawwe wy ús nijjierssûpke hân, en no haw ik net ien lokwinske. No, it wie aardich om jimme ris te sjen, en dan mar Folle Lok en Seine yn it Sineeske nije jier. Mysha

2008

Eltsenien mar in goed 2008 tawinske, en ik hoopje dat we de fryske wikipedy wer aardich útwreidzje en better meitsje kinne. En noch mar bedankt foar de noflike gearwurking it ôfrûne jier. Theun 1 jan 2008, 10.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

De Sealterske Wikipedy komt der!

Goeie eltsenien, ik haw in goed mêd: de Sealterfryske Wikipedy sil der op't lêst komme. It giet noch mar ôm de "approved"-status (er moat noch troch de developers oanmakke wurde) mar ik tink dat wy no al wol yn de firtuele polonêze rinne gean kinne! Foar alle wissens (?; "zekerheid"): it Sealterfrysk is in susterke fan ús (jim?) Westerlauerske Frysk , dat yn Dútsklân sprutsen wurdt. Steinbach (WanabeFries) 4 jan 2008, 15.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw der al ris wat rûn sjoen, der is in soad Dútsk yn dy taal binnen slûpt. Soenen wy ús tsjinoer in Sealter fersteanber meitsje kinne yn it Frysk?--Geoffrey 13 jan 2008, 21.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Meidoggers yn in kategory

Alle Nedige Kategoryen binne no sa'n bytsje yndield,. It kin fansels altyd better, elts moat him frij fiele om de yndieling te feroarjen. Sjoch hjirfoar ek de oanwizing fan Theun earder dizze wike. No binne der noch twa siden dy't in kategory nedich hawwe:

 1. User de-N ‎(2 lea)
 2. User de ‎(2 lea).

Wa soe dizzen teplak bringe wolle?

Foar de behearders: Dizze oerlisside wurdt te grut. Obrekke hjirnei of per datum 1 jannewaris 2008? Swarte Kees 6 jan 2008, 12.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

 • It berjocht dat dizze twa oproppet, is no ferfongen. At it ien kear wiske is, binne de kategryen ek fuort. Aliter 7 jan 2008, 02.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
 • Sjoch mar wat der op dizze side ôfdien is.
Aliter 7 jan 2008, 02.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Twa kear de Leien

Wy hawwe no twa siden De Leien. De iene is: De Leien, "in mar fan 300 bunder op'e grins fan Tytsjerksteradiel en Smellingerlân."; de oare is De Leien (wetter), in mar dy "leit benoarden Drachten, súd fan Eastermar en west fan De Tike." Ik haw it idee dat dit deselde Leien binne. Is der immen dy't der genôch fan wit om der ien ferhaal fan te meitsjen? Mysha

De siden wienen yndie suver gelyk. De Leien (wetter) is oerbleaun en de ynhâld fan de Leien der yn opskood. Fan de side De Leien is in trochferwiisside makke foar ûnderskied mei de wegen by Sondel en e Gordyk.Swarte Kees 11 jan 2008, 12.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Iselmar Sudersee

Der hat immen de Kategory Iselmar opheft. No like dy wol oerstallig te wêzen op de siden dêr't dy brûkt waard, mar it gefolch is al dat no Iselmar en Súdersee net meer yn deselde kategory sitte. Is dat in probleem? Mysha

Fryske kaart

Ha goeie, Toch maar even in het Nederlands,

Openstreetmap is een project dat zich ten doel stelt vrije geografische data te verzamelen voor bijvoorbeeld kaarten en navigatiesystemen. Er zijn al diverse mogelijkheden om samen te werken met wikipedia. Deze kaart zullen jullie wel leuk vinden. (Even op het blauwe plusje rechtsboven klikken, en dan voor Fries kiezen.....

Groetjes van de Openstreetmap - nl afdeling..... GeeKaa <>< 18 jan 2008, 11.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige tank! Dêr ha wy wat oan. Freonlike groetnis Kening Aldgilles
De Fryske kaart sjocht der goed út, mar de Nederlânske kaarten rinne net lykop mei NEN-noarm 5825. Soks hâldt yn dat by de gemeenten dy't de Fryske plaknammen offisjeel yn de Gemeentlike Basis Administraasje fiere, dy plaknammen ferkeard op de kaarten steane en net mei de ANWB-hânwizers oerienkomme. De útjouwer moat de NEN-noarm/GBA folgje, oars sit de brûker mei ferâlderde gegevens.Yn 'e Wâlden 23 jan 2008, 20.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Sorry voor het Nederlands weer, maar Openstreetmap werkt volgens het zelfde principe als Wikipedia maar dan voor kaarten. Het is mogelijk om de Friese namen aan alle objecten in de kaart toe te voegen, door middel van de tag name:fy=NAAM toe te voegen. http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Beginners_Guide en http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Netherlands. Om alleen namen toe voegen heb je natuurlijk geen GPS nodig.--Skywave 23 jan 2008, 23.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw de lêste tiid hjir ek wol wat mei dit projekt dwaande west, en bin ik nei oerlis op de mailinglist ek begûn de nammen fan de doarpen yn de gemeenten dy't allinne de frsyktalige nammen brûke yn de fryske nammen te feroarjen. It kin allinne wol in skoftsje duorje foardat de oanpassings op de úteinlike kaart te sjen binne, dizze wurde meast ien kear yn de pear dagen op 'e nij opboud út de gegevens yn de opslach.
De gegevens fan Openstreetmap binne yn in koart skoftsje tiid aardich kompleet wurden troch in donaasje fan de kaart fan Nederlân troch it bedriuw AND mar dizze gegevens binne wol sa'n 6 jier âld, dêrom ek de nederlânske nammen fan dy doarpen. It aardiche fan Openstreetmap is dat josels meihelpe kinne it oan te passen. Dit yn tsjinstelling ta de measte oare elektronyske kaarten (dy hawwe faaks ek noch de nederlânske nammen). Theun 27 jan 2008, 13.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Goed te hearren. Foar de Top.Wurk.Fryslân binne wy al 14 jier yn 'e slach om kaarten te ferbetterjen. Sa't jo sizze is it mei digitale kaarten noch in hiel o heden. In pear wike lyn hat Navteq ús tasein de kommende tiid de kaarten oan de GBA oan te passen. Falkplan, ûnder detelefoangids.nl, is ek ynoarder. It hat ús as wurkgroep in soad muoite koste de finger derefter te krijen. De databanken binne ynoarder, mar de routeplanner-bouwers rommelje somtiden wat oan. Wy witte no hoe't soks kin en der wurdt oan wurke om se allegearre foarinoar te krijen. Dêrom skrok ik ek efkes fan dizze nije boarne dy't net goed wie.Yn 'e Wâlden 28 jan 2008, 15.25 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw de offisjele nammen fan de plakken yn Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Boarnsterhim en Littenseradiel ek yn it frysk set, is noch net oeral bywurke haw ik wol sjoen, mar dat soe goed komme moatte.
Witte jo bygelyks ek at der listen binne foar fryske plaknammen foar plakken bûten Fryslân? Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It is my net bekend oft dy listen der binne. Ik wol wolris yn 'e groep freegje. Sels bin ik nochal hoeden yn dy dingen, mar somtiden komme jo wol aardige kombinaasjes tsjin Utert is yn it Jiddysk eat as It(t)ert. Dy twadde t bin ik net wis fan.Yn 'e Wâlden 12 feb 2008, 20.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Hawwe dy lju fan Openstreetmap / Iepen Plattegrûn ek in oerlisside? Ik wol allinnich mar witte hoe't ik in twa t-krusings (st?) feroarje moat yn ien krúspunt; ik hoech net in hiele postlist derby te hawwen. Mysha
Der is al in fryske haadside op de wiki fan Openstreetmap, asto dêr trochklikst nei de Projektside fan Nederlân steane dêr in tal kommunikaasjemiddels. It meast brûkt is de postlist, mar der is ek in foarum. Ek binne der op de wiki fansels oerlissiden. It skynt dat de postlist it meast brûkt wurdt, dêr is fierwei it measte oerlis. Der is ek in spesjaal foarum oanmakke foar opmerkings oer de Fryske kaart. Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Witte wy dat ...

... Piet Jetze Faber en SpongeBob SquarePants (Spûns-wa KanteBroek?) op Berjocht:Wisten jo dat/maart 2008 steane, mar dat beide side noch in stobbe binne? Mei oare wurden: Wa wit mear oer dizze twa lju? Mysha

Do hast fansels lyk Mysha en it goed sjoen, op sich binne it nijsgjirrige saken, mar it is noch net folle. De stobben moate útwreide wurde of wat oars der foar yn' e plak. --Geoffrey 11 feb 2008, 19.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Is de fiskersramp fan Moddergat fan 1883, dit jier 125 jier lyn, net wichtiger? As de dea it skip berint, dan is der gjin ûntkommen. O wetter, o wif elemint! De sé hat jown, hat nommen. Sjoch ek: Fiskersmonumint Moddergat. --Bouwe Brouwer 11 feb 2008, 20.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Set der mar by--Geoffrey 11 feb 2008, 20.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Namme fan in taal

Hallo, Der hat immen in ûnsinside oer Zulu (taal) makke, om't dy keppeling der wie. No nim ik oan dat de taal yn alle gefallen mei in S wêze sil. Mar komme der ek breedtekens op de u-s? En moat der wier in oantsjutting "taal" by? Oars as yn it Ingelsk soe ik sizze dat it folk yn it Frysk mei -s skreaun wurdt. Mysha

Bot Status for Purbo T

Hi, I'd like to request a bot flag for Purbo T (contributions)

Thank you! --Purodha Blissenbach 20 feb 2008, 13.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

 • Purodha wol graach botstatus hawwe foar syn bot Purbo_T. Neidat ik ris sjoen hawwe wat hy oant no ta dien hat haw ik gjin beswier. At oaren beswier hawwe lit it efkes hearre oars jou ik yn in pear dagen botstatus oan Purbo_T. Theun 7 mrt 2008, 17.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Berjocht:Delete

Ik sjoch no nei oanlieding fan Perû dat de mannen fan it meta:SWMT it Berjocht:Delete wêr oanmakke hawwe, mei in fersyk der in Redirect fan te meitsjen nei ûs berjocht, wat Berjocht:Wiskwarskôging wêze kin. No hawwe we dit berjocht yn it ferline al in pear kear wiske mei as argumintaasje, delete is gjin frysk wurd dus hoecht ek gjin Redirekt.
No bin ik bang dat at we dit no wêr dogge it in herhelling fan setten wurdt. Wat kinne we dwaan:

 • It berjocht op de wisklist sette, en om herhelling fan setten foar te kommen de mannen fan SWMT freegje om ûs wiki mar oer te slaan, om't wy ûs sels wol rêde kinne. (Dit is gjin garânsje dat dêr net in oarstalige wikitoerist lânskomt om dit berjocht wêr oan te meitsjen).
 • Jou belies en meitsje der in Redirect fan. Sa krekt komt it no ek wêr net, en as it handich is foar ûnderhâld troch oarstaligen dan moatte wy dêr net sa'n punt fan meitsje.

It makket my net safolle út mar it berjocht fuort te smiten en de mannen fan SWMT fierder grieme te litten liket my gjin opsje. Ik haw in lytse foarkar foar de twadde opsje. Theun 7 mrt 2008, 17.25 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik begrijp niet alles van wat hierboven staat en daarom ook niet precies wat het probleem is met een doorverwijzing. Delete is inderdaad geen Fries, maar het is niet bedoeld om voor lange tijd op een pagina te staan. De pagina moet of zo snel mogelijk worden verwijderd of het sjabloon moet weggehaald. Een doorwijzing van Berjocht:Delete naar de Friese versie lijkt me daarom het best. Groet, Erwin85 23 mrt 2008, 12.10 (CET) PS Excuus voor het Nederlands.Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dat berjocht is net itselde as ús berjocht wiskwarskôging. Us systeem fan wiskjen wurket gewoan net sa. Dit is hjir gewoan ûnsin, en it hie aardich west at dy lju dêr earst ris nei sjoen hien.
Erwin85: Ik heb het er over dat sjabloon gewoon niet past binnen onze manier van pagina's wissen, en dat het wel leuk geweest was als degene die het aangemaakt had daarover tevoren zijn licht had opgestoken. Het is zelfs zo dat het wel een goed idee geweest was als degene die vindt dat het SWMT zich met de Friese Wikipedie moet bemoeien, eerst eens gevraagd had of wij dat ook vonden. Een van onze grootste schadeoorzaken is het bombardement van goede bedoelingen dat vanaf grotere Wikipedieên over ons uitgestort wordt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de godspe van het blijven aanmaken van een pagina waarvan duidelijk is aangegeven dat die hier ongewenst is.
No't ik it útskreaun haw, haw ik in foarkar foar it wiskjen en blokkearen fan de side, at dat wier de ienichste manear wêze soe om dy lju dúdlik te meitsjen dat in Wikipedia net in boarterstún is. Wy kinne harren fansels mar wat oangrieme litte, mar ik wit net wat wy dan allegear noch mear oer ús hinne krije. Aliter 12 aug 2008, 04.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dan kinne we tink ek better de mannen fan it SWMT better oanjaan dat sy hjir net op :fy harren fêst goed bedoelde wurk hoege te dwaan.
Oars tink ik dat it berjocht:wiskwarskôging no faak krekt as in soarte fan Wisk berjocht brûkt wurdt (sjoch Kategory:Siden mei wiskwarskôging) sûnder dat dizze siden op Wikipedy:Siden wiskje terjochte komme. Theun 12 aug 2008, 22.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dy lju fan it SWMT binne ek net dom, nim ik oan. Hja kinne fansels harren systeem sa oanpasje dat it ek foar ús wikipedy brûkt wurde kin. En dan binne hja hjir om my fan herte wolkom. Wat mear help wy krije wat better. Aliter 15 aug 2008, 00.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Siden oer gedichten

Hjoed hat in anonym op de wikipedy in tal siden oanmakke oer boeken en gedichten fan Arjan Hut. No haw ik op himsels gjin beswier tsjin wat foar ynformaasje dan mar ek mar ik haw it idee dat aparte siden foar gedichten wol wat oerdreaun is. Krekt sa as Kees ek al opmurken hat, dêrom hjir mar efkes sintraal oerlis om't it oer mear siden giet.
At der wat nijsgjirrichs oer te sizzen falt kin dat fansels ek by de side fan it boek as wat dan ek mar wêr it gedicht ferskynt is. Ik stel dan ek foar de ynhâld fan de siden Fjoertoer de Aldehou, Spoekbyld Nautilus, Sliepertrein, It ûnfolsleine spoar op de siden 05 06 en Nachtswimmers op te nimmen en de aparte siden foar de gedichten te wiskjen. Theun 7 mrt 2008, 19.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik kin my hjir wol yn finen, mar moatte wy de anonym net ek op hichte stelle wat wy fan doel binne?--Geoffrey 7 mrt 2008, 20.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ach ik sjoch no dast dat al dien hast. Groet --Geoffrey 7 mrt 2008, 20.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Update Betawiki

Hoi, op dit moment is 48.90% van de boodschappen van MediaWiki en 0.00% van de boodschappen die gebruikt worden in de extensies die door de WMF gebruikt worden gelokaliseerd. Help ons uw taal te helpen door MediaWiki op Betawiki te localiseren. Dank, GerardM 8 mrt 2008, 13.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

 • Currently 44.92% of the MediaWiki messages and 0.00% the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 30 apr 2008, 20.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
 • Currently 44.63% of the MediaWiki messages and 4.01% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 29 jun 2008, 12.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
 • Currently 61.21% of the MediaWiki messages and 5.16% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM
 • Currently 68.74% of the MediaWiki messages and 7.31% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 3 sep 2008, 16.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
 • Currently 74.39% of the MediaWiki messages and 6.79% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12 okt 2008, 13.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
No, dan wurdt it stadichoan wolris tiid en regelje dat dit in MediaWiki.org projekt wurdt. Aliter 12 okt 2008, 21.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


West Frisian

Op de en:wiktionary is men bezig alle Frisian lemma's om te dopen naar West Frisian (dit i.t.t. oost en noord). Het zou misschien goed zijn als de Friestalige gemeenschap zich daarin mengen zou in verband met de dialecten ten westen van de afsluitdijk en zo.

Groet

nl:wikt:Gebruiker:Jcwf

152.1.38.46 27 mrt 2008, 18.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Westfrysk?

Op 16 maart hat in anonym de westfryske wikipedy op incubator boppe-oan yn de list ûnder oare frysktalige wikipedyen set. Ik haw hjir net sa'n bulte ferstoarn fan mar sa't ik it begryp is it westfrysk in nederlânsk/hollânsk dialekt en gjin frysk.
My tinkt dizze ferwizing is sa net teplak. Theun 28 mrt 2008, 23.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Italjaanske regio's

Wat de Italjaanske Regio’s oangiet, soe ik graach oerienstimming ha wolle op hokker wize wy de regio's yn it Frysk stavere geane. Ik haw der in putsje fan makke en sa no en dan bin ik fan doel in side oan te meitsjen. Kinne wy ús der yn fine sa't de regio's no stavere binne.--Geoffrey 7 apr 2008, 22.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sa at ik al oanjoen haw soe ik de oaren dy't yn it Italjaansk op -ia einigje (en yn it nederlânsk op -ië) yn it Frysk op -je einigje litte. Dus ek:
 • Ligurje
 • Apulje
 • Sardynje
 • Umbrje
by Kalabrje tink ik dat it sels Kalaabrje wurde moat (it is bygelyks ek Albaanje). Theun 9 apr 2008, 07.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Jo hawwe gelyk. Hie 'k ek alris oer tocht,Swarte Kees 9 apr 2008, 15.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Prachtich dan sil ik dat oernimme. Wolle jim ek noch ris de haadstêden fan de regio's by lâns, want dy wol ik ek sa no en dan (ynkoarten) meinimme. Groetnis --Geoffrey 9 apr 2008, 19.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bewurkings blokkearre troch spamfilter

Bewurking blokkearre

By it wizigjen fan de tekst ferskynt it berjocht: "De side dy't jo fêstlizze woene is blokkearre troch in spam filter. Dit wurdt wierskynlik feroarsake troch in ferwizing nei in ekstern webstee.

De neikommende tekst hat it spam filter aktivearre: http://polskiswiat".com Hoe moatte wy hjirmei oan? Moat de ferwizing fuort of kin it ek oars? Swarte Kees 9 apr 2008, 19.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jo kinne ris sjen wêrom dy keppeling as side in probleem is. In protte siden wurde troch meidoggers fan oare wikipedyen opnaam yn it spamfilter om't dy keppelings yn koarte tiid oan de siden op alle wikipedyen tafoegd binne. At de keppeling op eltse wikipedy apart in doel hat, dêr wurdt dan net nei sjoen. At jo leauwe dat de keppeling foar ús al in doel hat, dan kin in behearder dy op de witte list fan it spamfilter opnimme. Aliter 12 aug 2008, 04.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


mûne of mole

Op ús Wikipedy wurdt sawol skreaun oer mûne of mole en likefaak wurde wurden brûkt dy't hjirmei gearstald binne, bygelyks Wynmûne, houtseachmoles. Guon trochferwizings wurke dêrom ek net wylst de siden dêr't sy nei ferwize wol bestean. Ik fyn dat hiel betiizjend en kin wy hjir net wat mear ienheid yn oanbringe. No moat hjir noch wol by sizze dat in protte trochferwizing noch net skreaun binne. Wat fine oaren?--Geoffrey 13 apr 2008, 15.14 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Yn prinsipe binne beide foarmen goed. It liket my it bêste ta om it op te lossen mei redirecten, dus alle nammen hast dûbeld. Binnen ien artikel moat dan ien foarm neistribbe wurde tinkt my. Oan de oare kant kin in namme as Dorusmooltsje net feroare wurde yn "Dorussmûntsje" omdat Dorusmooltje in fêst brûkte namme is. Swarte Kees 13 apr 2008, 15.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Spaanske regio's

Ik haw in nei putsje op it each, nammentlik de Spaanske regio's. Krektsa mei de Italjaanske regio's rin ik op'e nij tsjin de stavering fan de nammen. Soenen oaren dêr ris nei sjen wolle oft is sa kin. En wat dogge wy mei de 'V', yn it Spaansk wurdt dat útsprutsen as in soartmint Bwu. Neffens my kin't dan better de B brûkt wurde? Groetnis--Geoffrey 14 apr 2008, 20.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fierders wurdt j yn it Spaansk as in g útsprutsen.
Hast alle oare talen brûke in V foaroan, útsein it Siryllyske skrift. Dan wykt in B nochal ôf. Wy soenen de V ek stean litte kinne (benammen omdat de Spanjerts sels ek in V skriuwe) en allinnich de tige bekende nammen oanpasse kinne as Falensia , al byt it konsekwint wêzen dan wer it wurdbyld of de regel om gjin V foaroan te setten. Sa is der altyd wol wat..Swarte Kees 14 apr 2008, 21.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
As sto de provinsjenamme by del rinst, dan nim ik dat wol oer en sille wy dan de provinsjenammen, krektsa as de stêdsnammen mar sa litte as it no stavere is (fan nl)?.--Geoffrey 14 apr 2008, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Is my wol goed, wy komme der oars nea út, ~mar dan kinne jo teminsten fierder.Swarte Kees 14 apr 2008, 21.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bysûndere siden

De Side "Bysûndere siden"is sûnt dizze wike oars opmakke en yndield. Der wurde no ek in soad Ingelske titels brûkt dy't net troch my bewurke wurde kinne... Wa soe hjir ris nei sjen wolle? Swarte Kees 15 apr 2008, 07.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kloppet ik haw it no ek sjoen. Ik ha gjin idee wêrom dat sa is. Miskien dat Theun der mear fan ôf wit?--Geoffrey 15 apr 2008, 20.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ja fansels, it sêftguod fan de wiki wurdt wol gauris útwreide as oanpast, en dêr hearre dan ek wer nije teksten by, dy't dan earst yn it ingelsk steane. Op de side Alle wikiberjochten is hjir in oersjoch fan te finen en kinst de siden mei de teksten selektearje. Behearders kinne dizze teksten oanpasse. Miskien dat Kees ek wol beheardersrjochten hawwe wol dan kin dy hjir sels teksten oanpasse at hy dêr tsjinoanrint. Geoffrey kin de teksten no ek wol wyzigje.
Ik haw de lêste wiken gjin tiid om hjir alle dagen te sjen, mar ik sil no wol in pear dwaan (miskien yn it wykein wêr). Theun 16 apr 2008, 21.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Is der ek in gebrûksoanwizing?--Geoffrey 16 apr 2008, 22.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Kinst gewoan yn de list nei de ingelske tekst sykje dysto oersette wolst. Dan oan de linkerkant de wiki-side fan dy tekst selektearje en dan krijst gewoan in wikiside fan dy iene tekst. Wizigje, fêstlizze en klear. Oan de rjochterkant is te sjen hokker oersetting der makke is, at dy der al is teminsten. Der binne ek in hiel soad wikiberjochten dy eins nea te sjen binne, ik set eins allinne teksten oer at ik der yn it brûken fan de wiki tsjinoan rin. Theun 19 apr 2008, 09.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bot Status for CarsracBot

Hallo, ik zou graag een bot flag willen aan vragen voor CarsracBot (bijdragen)

 • Operator: Carsrac = nl:User:Carsrac
 • Function: interwiki link maintenance
 • Operation: manually-assisted, occasionally in automatic or autonomous mode, starting mostly from the ksh, yo or other smaller Wikipedia's
 • Software: pywikipediabot framework updated daily from svn
 • Already has bot flag on: Ksh, nl, an, lt, vo
Meidogger Carsrac wol graach bot status hawwe foar CarsracBot. Kin om my wol, ik sil it noch in pear dagen oansjen en at der fierders gjinien beswier hat bin ik fan doel de bot status mar ta te kennen. Theun 21 apr 2008, 20.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Gjin beswier heard, CarsracBot hat no botstatus. Theun 5 mai 2008, 19.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wikiwurdboek

Hoi, ik spreek geen Fries, dus dan maar in het Nederlands. Excuses daarvoor. Ik wil jullie even wijzen op het Friestalige Wikiwurdboek. Er is in de Buorren een bericht geplaatst over het aanstellen van beheerders. Het zou mooi zijn als een Fries daar kan helpen, omdat het bericht is geplaatst door iemand die geen Fries spreekt. Zijn er misschien beheerders hier die daar een handje willen helpen? --Erwin 22 apr 2008, 21.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Election Notice - Please translate

The 2008 Board election committee announces the 2008 election process. Wikimedians will have the opportunity to elect one candidate from the Wikimedia community to serve as a representative on the Board of Trustees. The successful candidate will serve a one-year term, ending in July 2009.

Candidates may nominate themselves for election between May 8 and May 22, and the voting will occur between 1 June and 21 June. For more information on the voting and candidate requirements, see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

The voting system to be used in this election has not yet been confirmed, however voting will be by secret ballot, and confidentiality will be strictly maintained.

Votes will again be cast and counted on a server owned by an independent, neutral third party, Software in the Public Interest (SPI). SPI will hold cryptographic keys and be responsible for tallying the votes and providing final vote counts to the Election Committee. SPI provided excellent help during the 2007 elections.

Further information can be found at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Questions may be directed to the Election Committee at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. If you are interested in translating official election pages into your own language, please see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

For the election committee,
Philippe Beaudette


Meetup about and around less resourced languages

Hi, some of you might already know that we are going to have a meeting about and around less resourced languages on 31st of May 2008, which among others involves the Wikimedia projects, in particular Wikipedia. For most less resourced languages Wikipedia is the first collaborative project. We will talk also about tools, like Apertium which can help a lot, and about Betawiki for the localization of the User Interface of not only Wikipedias, but all Mediawiki projects in general. Furthermore you will be able to know about activities like the Open Nursery project which collects and creates contents, concentrating on less resourced languages, how elders work together with young people to keep their language alive, about kids in Africa who may not use their mother tongue at school. You will have the possibility to watch videos about topics which reach from how the UN and UNESCO see the actual language pictures to projects like a grammar checking engine, a successful localization project and some more topics.

Of course, all of you are invited to meet up with us in Cherasco (yes, there is a Wiki-Camp available) and those who cannot come are invited to follow us on web-tv (we are not sure now if we will be live or if the presentations will be online as soon as possible after they are on, but in any case you will be able to watch or the videos with relevant information or see us live.

 • Click here for the programme of the 31st of May
 • Click here for information about lodging and travel
 • Click here for the programme from 21st May to 1st June
 • Click here to watch the WEB-TV (right now there are just two videos, one slide show and the information for the wiki camp online – we are still working on the actual programming for the conference)

Well there is one more thing to tell you/to ask: of course it is very relevant for us as a foundation to know about the actual needs in your language community, why you find the projects you contribute to useful, what are your personal goals. You can post your comments under the programme of 31st May or send an e-mail with your notes to info [at] voxhumanitatis.org. Please note that Vox Humanitatis is non-politica. More info about us can be found at our website where you also find the projects we support, a link to our scope and a link to our members.

Should you have any questions or need further information, please feel free to contact us.

Thank you for your attention and we hope to meet you soon!

Cheers :-) --SabineCretella 29 apr 2008, 11.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Quasi per E-Mail über Artikeländerungen auf dem Laufenden bleiben!

Siehe dazu de:wikt:Wiktionary:E-Mail-Benachrichtigung! --- MfG, Melancholie 5 mai 2008, 14.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ynslûpsels

Achte Meidoggers,

Graach woe ik mei jimme it der oer hawwe op hokker wize hjir oer tocht wurdt en wat ús doel is mei de Fryske taal op Wikipedy. Miskien is dizze diskusje hjir al earder west, lykwols hâldt it mei op dit stuit dwaande. Ik haw de Afuk kursus dit jier dien (wit noch net oft ik slagge bin) en op dit stuit bin ik wol wat fanatyk hjiryn. Yn alle gefallen bin ik fan betinken dat it Frysk goed ûnder drok stiet fan it Nederlânsk, omdat bygelyks in soad Frysktalige berne tsjintwurdich de Fryske tiidwurdsfoarmen net mear goed learen brûke. Der is sprake fan in soad Nederlânske wurden dy't hieltyd mear ús taal ynslûpt. In proses dat einliks al ieuwen oan de gong is.

It komt der by my op del dat ik sa min mooglik Nderlânske wurden brûke wol en ek sa folle mooglik Fryske wurden dy't it fierst ôf stean fan it Nederlânsk, bygelyks net it wurd "belangryk" brûke mar "wichtich" of ynstee fan "periode", "tiidrek", ik neam mar wat. Ik snap fansels wol dat it net in doel op sich wêze moat, omdat wy in ensyklopedy binne, mar der is wol in raakflak mei. Spitich genôch is it Frysk net myn memetaal, al haw ik wol in soad der fan meikrigen, mar in taalwûnder bin ik net. Ik moat it foaral ha fan de rigeltsje en it bliuwt dreech en al dy dialektyske farianten makket it der ek net maakliker op. Derfandinne myn fraach hoe wolle wy hjir mei om gean. Groetnis --Geoffrey 12 mai 2008, 13.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw it idee dat it hjir meastentiids wol aardich giet. Op himsels is net ferkeard om earder fryske wurden te brûken dy't minder op it nederlânsk lykje. It moat tink ik wol sa wêze dat dy fryske wurden noch brûkt wurde en troch de measte frysktaligen ek noch begrepen wurde. Ik soe sizze fiel jo frij, it sil somtiden wol wat oerlis opsmite mar dat is ek net ferkeard. Ik tink dat it wol lêstich (en ek net nêdich) om hjir in soarte fan ôfspraken/regeltsjes oer te meitsjen. Theun 14 mai 2008, 17.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
(P.S. Ik hoopje dochs wol dat dy sin oer dy tiidwurdsfoarmen mei opset sin sa skreaun hawwe.)
Ik siet ek al núver nei die sin te sjen. Haha.

Ik bin it hielendal iens mei Geoffrey. Fan âlds is ús taal nau besibbe mei it Ingelsk. Somtiden is it tink ik ek better om ris nei die taal te sjen. De Fryske Wikipedy kin in wichtige posysje ynnimme oangeande it Frysk, dêr bin ik fan oertsjûge.

In skoftke lyn kaam ik op in webstee wêr't minsken útnoege waarden om foar bepaalde nije wurden yn ús taalgebroek nije Fryske wurden te betinke. Dêr stiene ek wol wat moaie wurden by. Ik kin it webadres allinnich net mear fine.J'88 14 maaie 2008, 23.04 (CEST)
Lit ik foarop stelle dat alles mooglik is en it moat gien doel op himsels wêze. Ik sels brûk it "Prisma woordenboek Fries Nederlands", dêr't yn oanjûn wurdt NEERL (ynslûpsel út it Nederlânsk), VAR (dialektyske fariant) en VERO (ferâlderd). As ik it wurdboek al brûk, dat sil ik sa folle mooglik keaze foar dat wurd dat it fierst fan it Nederlânsk ôf stiet en yn guon gefallen de foarkar jaan op VERO-wurden omdat wy dat soart wurden yn libben hâlde moatte. Wat dy sin oer de tiidsfoarm oanbelanget, ast krekt as my sawat de hiele dei Nederlânsk praat, útsien it Ljouwerters tuskentroch dan slupt it der fansels yn. Hear ris guon minsken Frysk praten foar omrop Frysklân, no ik hietyd better de taal yn de knipe krij falt it mei op hoefolle flaters makke wurde yn ús taal troch oaren, myn eigen flatters sloch ik sels net, mar gelokkig wurde dy derút helle en dêr lear ik wer fan. --Geoffrey 14 maaie 2008, 23.51 (CEST)
De diskusje oangeande ynterferinsjes is al sa âld as it Nijfrysk skreaun wurdt. Yn 'e rin fan dit jier sil de Fryske Akademy it earste hânwurdboek Frysk-Frysk útjaan. Ik haw al ris earder útsteld en hâldt dat boek oan foar de wurdkar. Wat fine jim fan dat útstel? Moai fierder studearje soe ik sizze minsken!
Groetnis Kening Aldgilles jûn fan 17 maaie 2008
It is moai dat it wurdboek der komt, mar ik haw leaver net dat minsken harren minder frij fiele om't hja it wurdboek net út de holle opsizze kinne. Fansels, it sil grif de mjitstêf wurde, dêr't der ferlet fan is. Mar wy binne mei dizze wikipedy begûn mei it útgongspunt dat eltsenien in syn eigen Frysk skriuwe koe, en dat soe ik der dochs graach ynhâlde. Aliter 18 maaie 2008, 01.44 (CEST)
Dat moat fansels ek it útgongspunt bliuwe en in side hoegd ek net fuortendaliks al klear te wêzen. Mar tink wol dat wy der nei stribje moatte ús artikels hieltyd better te krijen, sawol ynhâldlik as taalkundich. Der is hjir noch safolle te dwaan en elkenien hat syn kwaliteiten. It moat foaral leuk en learsum bliuwe.--Geoffrey 18 maaie 2008, 12.43 (CEST)
Der binne wurdboeken by de rûs. Eltsenien mei fansels skriuwe sa't er skriuwe wol, mar it soe bêst wêze kinne dat der minsken binne dy't it Frysk net hielendal machtich binne. Foar sokke minsken moatst gewoan in ding ha dêr'tst nei ferwize kinst. Yn de wurdboeken fan de Akademy is neffens my mear as genôch romte foar fariaasje. In wurdboek is boppedat in helpmiddel foar de minsken, gjin wetboek dêr't hja mei straft wurde.--Groetnis Kening Aldgilles 18 maaie 2008, 18:44 (CEST)
Sa fier ik wit is der oant no ta allinnich mar it Frysk Basiswurdboek, al is dat fansels al grutter as it Wikiwurdboek. Dat it moai is (d)at it der komt, wie lykwols mear om't dat yn 2005, en 2006 ek al sa wêze soe. At minsken ferlet haw fan help, dan kinne wurdboeken en wikipedianen harren ta stipe wêze, mar ik soe de minsken net graach beheine ta wat yn it wurdboek stiet. Der is no ien kear mear Frysk as wat yn de wurdboeken stiet, en dat jildt foar ús noch mear as foar in protte oare Frysk-skriuwers, om't wy ek begripen beskriuwe dy't nea earder yn it Frysk beskreaun binne. Aliter 18 maaie 2008, 22.56 (CEST)
(J'88, it Taalburo fan de Fryske Akademy hie sa'n side, mar der kamen al in skoftke gjin nije fragen mear by. Aliter)

82.92.88.183

Goeie, de anonime meidogger mei boppesteand ip-adres had no al ferskate kearen skuttingtaal bezige op ús wikipedy. Ik bin foarnimmens om dizze persoan foargoed út te sluten. Wat fyn jim derfan? Sjoch hjire wat er oant no ta dien hat [1] --Geoffrey 13 mai 2008, 19.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It is in IP-address fan XS4All, net spesifyk fan in skoalle (dat kin dan noch wol). Ik tink dat it fandalisme fan 2 jier tebek troch in oare persoan dien is sjoen it ûnderwerp en om't de iene bydragen allegear yn kapitalen binne en by de oare net.
In blokje fan in heal jier is ek wol genôch tink ik, dan sil dit bern it fêst wêr fergetten wêze hoe grappig at dit wie. Fierder net tefolle oandacht oan jaan. Theun 13 mai 2008, 21.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Oant no ta gjin lêst mear hân, ik lit it mar sa--Geoffrey 25 jun 2008, 18.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Pip

Wêrom is Pippyn de Koarte Pipyn de Koarte wurden? Dan is er noch koarter, dat al, mar sa hjit de man net. Hie dit in doel of kin it werom nei Pippyn? Aliter 14 maaie 2008, 22.32 (CEST)

Jûn Aliter, ik sjoch dat ik dat ha west. Lykwols haw ik dat net mear helder foar eagen, mar ik tink dat ik it oernaam ha út in skiednisboek dy't yn de Fryske taal skreaun is. Ik sil der noch ris nei sjen. Mei om my ek wol werom setten wurde.--Geoffrey 15 maaie 2008, 00.04 (CEST)

Navigaasjeteksten

Hallo, Wat is der bart mei de navigaasjeteksten? Der stiet no ynienen "Brûkersportaal", en dat keppelet ek wier mei in side fan dy namme. En hjoeddeis is keppele mei in side "Rinnende saken", dy't der net is dat de keppeling hie read wêze moatten. En sa noch wol mear, leau'k. Mysha

Dit bart út en troch wol faker, neffens my bin dit âlde oersettings dy't letter wêr ferbettere binne. Ik hie it hjoed de earste pear kear dat ik in side opfrege ek wêr. Dêrnei wie it wêr goed. Theun 17 maaie 2008, 16.02 (CEST)

No is it wer goed. Nuver, hear. Mysha

Strjitten yn Ferwerderadiel

Ik hie lêsten sjoen dat in nije meidogger op 2 juny in protte wizigings dien hat op de siden fan de doarpen yn Ferwerderadiel. De ynwennertallen oanpast mar ek de strjitnammen en dan tink ik de strjitten dy't offisjeel yn it nederlânsk binne fan it frysk wêrom feroare yn in nederlânsk. Ik tink dat op de fryske wikipedy de fryske nammen better brûkt wurde kinne, ik nim oan dat de frysktaligen yn dy doarpen de strjitten ek yn it frysk beneame. Theun 19 jun 2008, 20.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sa sil it grif gien wêze. Bin it mei jo konklúzje ek iens.--Swarte Kees 19 jun 2008, 20.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kategory Fryske Literatuer

Op it stuit ha wy op 'e Wikipedy twa ferskate kategoryen Fryske Literatuer, ien mei haadleter Literatuer en ien sûnder haadletter. Hoe kin soks no barre. Ek falt it my wol faken op dat guon ferwizings net wurkje omdat it wol of net mei haadletter stavere is. Kin soks net oars?--Geoffrey 26 jun 2008, 22.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Soks kin barre om't de namme fan in kategory in namme is, en dêrom troch guon fansels mei in haadletter skreaun wurdt. Mar it idee wie om allinnich haadletters te brûken as de tekst op himsels al in namme wie.
By gewoane keppelings is it net altiten wis at eat mei haadletters skreaun wurden moat. Bygelyks, is "Romeinse Ryk" de Fryske namme foar in ryk út it ferline, as is "Romeinske ryk" allinnich in omskriuwing?
It kin wol oars, mar dat hat ek neidielen. Dan moatte keppelings earst oanbrocht wurde at der in side foar is, en by it skriuwen fan in nije side moat der nijsjoen wurde at der mear keppelings nei makke wurde kinne. It risseltaat is dat in keppeling sûnder side altiten in flater is, wat it keppeljen wis makket. Mar it betsjut al mear neisjen om keppelings ta te foegjen en om de list fan nedige siden leech te hâlden. Aliter 26 jun 2008, 23.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It bliuwt betizend en do rinst hjir al wat langer rûn as my. Wat as wy in kategory hawwe dat út twa wurden bestiet, bygelyks Fryske Literatuer, wat hat dan de foarkar. It twadde wurd mei of sûnder haadletter?--Geoffrey 27 jun 2008, 19.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
At ik gewoan earne oer Fryske literatuer skriuwe soe, dan wie dat mei allinnich in haadletter foar "Frysk", dat foar de oantsjutting (wy sille it mar net sizze fan "namme") fan de kategory soe it dan ek mar ien haadletter wêze moatte. Aliter 12 aug 2008, 04.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wikipedy:Fjildwacht

Wa kin de Fjildwachtside op 'e nij oanmeitjse foar july. Ik ha alle dagen fan juny dien, mar der sied in keppeling yn en dy is no fuort omdat ik alles opbrûkt ha.--Geoffrey 2 jul 2008, 23.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Is net sa'n probleem, allinne mar in template {{Fw-dwaan}} wat dit as resultaat hat neisjen, efter in listje mei de dagen fan de moanne. Ik haw july der mar byset. Groetnis Theun 3 jul 2008, 17.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
At soks wer bart, dan kinne jo altiten yn de skiednis neisjen hoe at it west hat. Aliter 12 aug 2008, 04.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

YouTube

Rju achte oare meidoggers,

Ik haw no wat artikels skreaun oer Hiphop-artysten. It like my wol aardich ta om ûnderoan de side, by de keppeling om utens, in ferwizing nei in beskaat nûmer op www.youtube.com of www.froeks.tv fan de oanbelangjende artyst te fermelden. Ik wit net oft der regels binne dy't tsjin sokke ferwizings om utens binne. Wat sizze jim??? Groetnis Kening Aldgilles 27 july 2008, 15:06 (CET)

Is wol nijsgjirrich, soe net witte werom it net mei, doch mar--Geoffrey 5 aug 2008, 00.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kazachstan en Kazakstan

Neffens my is hjir sprake fan in dûbel artikel en is Kazachstan en Kazakstan ien en it selde lân. Hokker stavering fan de namme hat ús foarkar?--Geoffrey 5 aug 2008, 00.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Der binne mear lannen dy't it mei in k skriuwe as mei in ch. De k is neffens my wat tichter by de Fryske útspraak, mar fiel jo frij,--Swarte Kees 5 aug 2008, 08.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Neffens de list mei Bûtenlânske ierdrykskundige nammen fan de Fryske Akademy is de krekte stavering Kazakstan. --Bouwe Brouwer 7 aug 2008, 19.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It is dúdlik, tankewol foar de ferwizing--Geoffrey 7 aug 2008, 21.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Manual for new and small Wikipedias

Hello, at Meta there is the project of a Manual to help new and small Wikipedias, and a set of Wikipedia pages and help pages every Wikipedia should have. You have experience in these questions, when building up your language edition, and I would like you to have a look and comment. Kind regards --Ziko 9 aug 2008, 13.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ziko makket reklame foar syn eigen projekt yn syn eigen ûndersiden op Meta. Hy wol graach dat wy kommentaar jouwe op syn hânlieding foar nije en lytse Wikipedyen. Aliter 12 aug 2008, 04.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

stedsk en stêdsk

Wy hawwe op dit stuit in kategory:Stêdsk en in kategory:Stedsk. Dat liket my ien te folle, wêroan jouwe wy de foarkar?--Geoffrey 16 aug 2008, 22.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fan hûs út hawwwe wy it oer stedsk.--Swarte Kees 16 aug 2008, 23.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Stedsk, Stêdsk Aliter 17 aug 2008, 01.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tell us about your Wikipedia

Please Tell us about your Wikipedia language edition, answering some questions, and learn about others.--Ziko 20 aug 2008, 00.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Milennium

Ik haw it no net oan tiid, dat kin in oar hjir nei sjen: Ik haw besocht om de stavering fan Millennium te ferbetterjen nei Milennium, mar dan krij ik in warskôging dat dy side der al is. Mar at ik dy side opfreegje liket it deselde side te wêzen Hoe komt dit goed? Mysha

Neffens my bin der no twa siden en kin der ien wiske wurde, hoeke fan de twa kin fuort?--Geoffrey 21 aug 2008, 20.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lântabel

berjocht:Test moat in Berjocht:Lântabel wêze dêr't lege regels (foar motto en folksliet) net by ôfbylde wurde, ûnôfhinklik fan it oansjen dat brûkt wurdt. Kinne lju mei ferskte ynstellings en blêders besykje at der problemen mei binne? Aliter 28 aug 2008, 01.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Mei de FryskeFjoerFoks liket it mei elts oansjen yn de list goed te wêzen. Theun 28 aug 2008, 08.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Mei it neisjen fan de wizigings troch anonimen yn augustus seach ik dat in anonym it berteplak fan Johannes Kramer feroare hat fan Sibrandabuorren (wêr't hy neffens oare boarnen no wennet) yn Harich. Ik kin eins neat oer syn berteplak fine. Binne der oaren dy't wat better sykje kinne, of moatte wy mar ris in meeltsje nei Johannes stjoere, in eameladres moat dochs ek wol earne te finen wêze. Theun 2 sep 2008, 22.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Neffens de webstee fan de FNP komt Johannes Kramer oarspronklik fan Harich (Gaasterlân). --Bouwe Brouwer 12 sep 2008, 19.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Presenteer je slimme idee eens voor een live-publiek

De inschrijving voor een presentatie of workshop op de Wikimedia Conferentie Nederland 2008 sluit over 5 dagen...

Heb jij nog een bruisend idee dat je de rest van de conferentiebezoekers echt niet wilt onthouden? Een nieuw botje ontwikkeld waarvan je vindt dat iedereen moet weten hoe hij werkt? De ideale manier gevonden om met je studiegenoten of leerlingen samen te werken via een eigen wiki? Heb je een wiki-project waarmee je vindt dat je de wereld een stapje verder helpt?
Hou het niet voor jezelf, maar deel je kennis en schrijf je in op de website!
Groetjes, Ciell 10 sep 2008 13:02 (CEST)

Wikipedy:WikiProject Check Wikipedia

Hello, I have create a new page Wikipedy:WikiProject Check Wikipedia. There you can find many syntax errors in the fy.wikipedia. I hope I can help you with this page. Every morning my script scan the wikipedia and you can find an updated page. Please copy this page then at the Wikipedia. -- sk 17 sep 2008, 20.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

I bin der even by del west oant en mei Animisme en haw wat tikflaterkes ferbettere. --Geoffrey 17 sep 2008, 22.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It is no: Meidogger:Stefan Kühn/WikiProject Check Wikipedia. It is perslot in priveeprojektje dat noch yn alfatastân is. Aliter 20 sep 2008, 03.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dear all, this is to request a bot flag for Synthebot. Its technical information is summarized below.

 • Operator: Julian Mendez
 • Automatic or Manually Assisted: mostly automatic in autonomous mode; sometimes manually assisted to solve interwiki conflicts
 • Programming Language(s): pywikipedia
 • Function Summary: interwiki links
 • Already has a bot flag on: more than 80 wikipedias, see SUL table

Further technical information is available on its main page. Thank you in advance. Regards, --Julian 19 sep 2008, 13.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Gjin problemen sjoen, mar der binne ek noch mar twa oanpassings dien. Aliter 20 sep 2008, 03.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw wat bewurkings kontrolearre fan de ôfrûne dagen. Liket allegear goed te gean. Botstatus jûn. Theun 26 sep 2008, 21.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Firefox

Mei de Fryske FireFox ferzje 3.2 is no ek standert it fryske wurdboek ta te heakjen as staveringshifker. Tige maklik by it wurkjen oan de wiki mar ek foar webmail, foarums en sokssawat. Theun 26 sep 2008, 21.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ek yn de Nederlânske en alle oare ferzjes fan Firefox is it Fryske wurdboek ta te heakjen as staveringshifker. Sjoch: Woordenboeken & Taalpakketten. Mar wat is geef Frysk: "dûmnys" of "dûmny's"? --Bouwe Brouwer 26 sep 2008, 23.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
wikt:dûmny Aliter 27 sep 2008, 04.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Neffens de staveringshifker fan Firefox is it meartal "dumny's" en it ferlytsingswurd "dûmny'tje". Dit liket my net goed. Ik tink dat de brûkte Nederlânske affix file net geskikt is foar it Fryske wurdboek. --Bouwe Brouwer 28 sep 2008, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Nee, dy kin sa net brûkt wurde: Yn de stavering fan it Nederlânsk is de y in frijlûd, mar yn it Frysk in deklûd. Aliter 12 okt 2008, 21.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]