Strjitten yn Boalsert (stêd)

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Appelmarkt

De Strjitten fan de stêd Boalsert:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1e Hollandiastrjitte - De 1e, 2e en 3e Hollandiastrjitte yn it súdwesten fan Boalsert hâlde de oarsprong fan dizze namme yn oantinken:, in arbeiderswyk foar de wurknimmers fan it Hollandia molkfabryk. (no Hochwald) De Hollandiabuert lei doe oan de oare kant fan de stedsgrêft. It koöperative stoom molkfabryk Hollandia boude hjir yn 1865 in 20tal arbeiderswenninkjes, de Hollandiabuert. Doe't letter de RK arbeidersferiening Sint Jozef dizze húskes kocht waard dit de Sint Jozefbuert (no it Heechhout). De Hollandiastrjitten stienen doe noch bekend as de Julianabuert, pas yn 1914 waarden de nammen 1e 2e en 3e Hollandiastrjitte fêstlein. De Hollandiabuert wurdt ek wol De Blauwpoartebuert neamd. De Blaupoarte wie ien fan de fjouwer eardere stedspoarten. De offisjele namme wie de Westerpoarte mar doe't him in wol(blau)ferverij fêstige njonken de poarte waard denamme yn de folksmûle al gau de Blauwe Poarte. Dizze poarte is allang (sûnt 1824) ferdwûn, mar de brêge dy't de wyk ferbynt mei it sintrum hjit noch altiten Blaupoarte.
 • 2e Hollandiastrjitte - sjoch 1e Hollandiastrjitte
 • 3e Hollandiastrjitte - sjoch 1e Hollandiastrjitte
 • A.A. Hinzstrjitte - A.A. Hinz wie oargelbouwer
 • A H van der Venstrjitte -
 • Abraham Altstrjitte - Abraham Alt, ( De Haach, 24 maart 1881 - Boalsert, 16 desimber 1941), organist fan de Martinitsjerke fan 1910-1941. Spile sels ek fioele en trede faker op mei strikers.
 • Achter de Smeden -
 • Alde Hichtumerwei -
 • Alde Rykswei -
 • Appelmarkt -

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Badwei -
 • Beginestrjitte - Beginen wienen nonnen
 • Barber Yntsjesstrjitte - Barber Yntjes
 • Bargefenne -
 • Bauke de Vriesstrjitte - Bauke de Vries
 • Bjirkenburch -
 • Boargemaster Praamsmaleane -
 • Bolwurkplein -
 • Bote à Bolswertstrjitte - Bote à Bolswert
 • Boudewijnstrjitte -
 • Brigade Ireneleane - Irenebrigade
 • Broereplein -
 • Broerestrjitte -
 • Brouwerssteech -
 • Brunostrjitte -

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Berchein - Berchein
 • De Blink -
 • De Brekken -
 • De Bunders -
 • De Dammen -
 • De Diken -
 • De Dobben -
 • De Domp - Domp
 • De Dracht -
 • De Drift -
 • De Ekers -
 • De Finnen -
 • De Fjilden -
 • De Gear -
 • De Greiden - Greide
 • De Harst -
 • De Hiemen -
 • De Him -
 • De Hoants -
 • De Houten -
 • De Ielreager - Ielreager
 • De Klaverflat -
 • De Klút - Klút
 • De Kolken -
 • De Ljip -
 • De Markol - wetterfûgel Markol
 • De Marne -
 • De Mieden -
 • De Nes -
 • De Oppers -
 • De Pleatsen -
 • De Roeden -
 • De Skarren -
 • De Skries - greidefûgel Skries
 • De Slachten -
 • De Slinken -
 • De Smjunt - fûgelsoarte Smjunt
 • De Strânljip - fûgelsoarte Strânljip
 • De Swan - fûgelsoarte Swan
 • De Syl -
 • De Terpen -
 • De Tillen -
 • De Tsjilling - wetterfûgel Tsjilling
 • De Tsjirk - fûgel Tsjirk
 • De Trochreed - Trochreed as oanbou by in gebou
 • De Tûfein -
 • De Ward -
 • De Warren -
 • De Wimerts -
 • De Wilster - fûgelsoarte Wilster
 • De Wylp -
 • Dennenburch -
 • Dijkstrjitte -
 • Doctor Obe Postmastrjitte - Frysk skriuwer Obe Postma
 • Dodo Feitamaleane - Dodo Feitama
 • Dr Joast Halbertsmastrjitte - Frysk dokter en skriuwer Joast Halbertsma

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Eekwerdleane -
 • Eelke Mobachstrjitte - Eelke Mobach
 • Epkemastrjitte -
 • Essenburch -
 • Eksmoarrewei - dyk rjochting Eksmoarre

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Fadershofstee -
 • Florencestrjitte -
 • Floridus Campusleane - Floridus Campus
 • Foksepôle -
 • Frjentsjerterein - stêd Frjentsjer
 • Frjentsjerterstrjitte -
 • Fredericusstrjitte -
 • Friezenburch'-
 • Fûgelleane -

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Gabbemastrjitte -
 • Gasthûssingel -
 • Gerben Wopkesstrjitte - Gerben Wopkes
 • Gerrit Knopstrjitte - Gerrit Knop
 • Gysbert Japcxleane - skriuwer Gysbert Japicx
 • Gleibakkerij -
 • Godscalcusstrjitte -
 • Gravenburch -
 • Grut Tsjerkhôf -
 • Grutsân -
 • Grutte Dijlakker -
 • Grutte Kampen -

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Hanekoopersteech -
 • Hânzestrjitte- hannelsbûn de Hânze
 • Harnzerstrjitte -
 • Hartwerderfeart - wetter Hartwerter Feart
 • Heech Bolwurk -
 • Heeremastrjitte -
 • Hindrik nanneshof - Hindrik Nannes
 • Hindrik Nannesstrjitte - Hindrik Nannes
 • Hichtumerwei - wei nei Hichtum
 • Hid Heroplantsoen - Hid Hero
 • Hid Herostrjitte -
 • Hindricusstrjitte -
 • Hoogstrjitte -

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Iepenburch -
 • Ikenburch -
 • Yndustrypark -
 • It Hof -
 • It Klif -
 • It Laag -
 • It Oerd -
 • It Rak -
 • It Reidhinstje - wetterfûgel Reidhintsje
 • It Soal -
 • It Stalt - Stalt
 • It Uthof -
 • It Waarlamke - wetterfûgel

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • J J Boomsmaleane -
 • Jelmerstrjitte -
 • Joh Prooststrjitte -
 • Jongemastrjitte -
 • Juffer G Veenstrjitte -

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Kapelstrjitte'-
 • Keppensflat -
 • Klaverwei -
 • Lyts Gasthûs -
 • Lytse Dijlakker -
 • Lytse Hoogstrjitte -
 • Lytse Kampen -
 • Klippen - Klippen
 • Kleasterleane'-
 • Knetemannstrjitte - Gerard Knetemann hie hjir in riant hûs. Oarspronklik (sûnt 1863) hiet it de Knetemannsbuert. Yn 1914 waard de Knetemannstrjitte omdoopt ta “de Wilhelminabuert” . Yn de Twadde Wrâldoarloch mochten der gjin “oranje” nammen foarkomme en waard it Blauwpoortsstrjite. Yn 1950 waard de hjoeddeiske namme fêstlein.
 • Keningin Wilhelminaleane -
 • Keningsburch -
 • Keapman Heereswei -
 • Krúswetter AB -

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • L J Timmerstrjitte -
 • Laad en Saad - buorskip Laad en Saad
 • Laag Bolwerk -
 • Lânbuert -
 • Lindenburch -
 • Lytssân -
 • Lonjeflat -
 • Loaiersbuert -
 • Loaiersgrêft -
 • Ludolphusstrjitte -

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • M Poortvlietleane -
 • Mariahof -
 • Marienpoarte -
 • Merkeplein -
 • Merkestrjitte -
 • Marwertflat -
 • Michiel Elgersmastrjitte -
 • Mr D J Cuipersstrjitte - Fryske klimaatstrjitte fan 2010

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Oaljeslaggersstrjitte -
 • Oordje -

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • R Cammingaleane -
 • Ridderburch -
 • Ryksstrjitte -

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Saksenburch -
 • Sam van Haringhouckstrjitte - Sam van Haringhouck
 • Schelte à Boalsertstrjitte - Schelte à Boalsert
 • Siboldusstrjitte -
 • Siktaris Haitsmaleane - Hendrik Haitsma ( Arum, 20 augustus 1891 - Siegburg, 25 april 1945 ), wie gemeentesiktaris fan Boalsert en wurk yn it ferset. Dat koste him in arrestaasje foar it libben yn Dútslân.
 • Sint Jansstrjitte -
 • Sint Jozefstrjitte -
 • Skilwyk -
 • Snitserpoarte -
 • Snitserstrjitte -
 • Snitser feart - Snitser Feart
 • Snitserwei - Snits
 • Sparrenburch'-
 • Stêdsstring -
 • Stoomboatkaai -
 • Suvelleane -

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Thomasstrjitte -
 • Titardusstrjitte -
 • Tsjerkestrjitte -
 • Tsjerkwerterwei - dyk nei Tsjerkwert
 • Turfkade -
 • Twibaksdyk -

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Van Munnickhuizenstrjitte -
 • Verwersbuert - De Verwerstrjitte en Verversbuert krigen harren namme troch notaris L. Verver dy't op de Harnzerstrjitte wenne. Dizze notaris hat yn it ferline in soad betsjutten foar de arbeiders en soarge derfoar dat der arbeiderswenningen yn Boalsert kamen. De riante achtertún fan de notaris is de hjoeddeiske Verversbuert (by in soad Boalserters ek wol bekend as Verwerstûn)
 • Verwersstrjitte - De Verwerstrjitte en Verwersbuert krigen harren namme troch notaris Verwer dy't op de Harnzerstrjitte wenne. De riante achtertún fan de notaris is de hjoeddeiske Verwersbuert (by in soad Boalserters ek wol bekend as Verwerstûn)

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Warkumertrekwei - Eartiids in smel paad bylâns de Warkumer Trekfeart dêr't de trekskûten troch hynders of misnken lutsen waarden. Op de Workumertrekwei wie krekt bûten de stêd in stâlhâlderij mei herberch dêr't de hynders rêste koenen of wiksele waarden.
 • Werkmansbloei -
 • Wibrandusstrjitte -
 • Wilgenburch -
 • Wipstrjitte -
 • Witherenstrjitte -
 • Wytmarsumerwei - dyk nei Wytmarsum