Strjitten fan Frjentsjer

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Foarstrjitte

De Strjitten fan Frjentsjer:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Anna Maria van Schurmansingel - Anna Maria van Schurmansingel
 • A S Talmaplein -
 • A van Voorthuijsenwei -
 • Abraham Kuyperstrjitte - Abraham Kuyper
 • Akademystrjitte -
 • Albartus Teltingstrjitte - Albartus Telting
 • Albrondaleane -
 • Ald Keatsfjild -
 • Amperestrjitte -
 • Anne Smidtsplein - Anne Smidts wie in keatser út Frjentsjer.
 • Arkens - Arkens is in buorskip.

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Barkentijn -
 • Binnenhof -
 • Bloemketerp -
 • Botniasteech -
 • Bredepleats -
 • Bruorren Halbertsmastrjitte - Bruorren Halbertsma
 • Boargemaster J Dijkstrawei -
 • Boargemaster Juckemastrjitte -
 • Boargemaster Westerhuisstrjitte -
 • Boargemaster Okmastrjitte -

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • D Oosterbaanstrjitte -
 • D U Stikkerstrjitte -
 • De Gideon -
 • De Roede -
 • De Fang -
 • De Wjukken -
 • Dykstrjitte -
 • Dr. Jelle Bangastrjitte - Dr Jelle Banga
 • Duukelaar -

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Hendrik Algraplein - Hendrik Algra
 • H J A M Schaepmanplein -
 • Harnzer Feart - wetternamme Harnzer Feart
 • Harnzerwei - de wei nei Harns ta
 • Hearengrêft -
 • Hartoch fan Saksenleane -
 • Hessel fan Martenastrjitte - Hessel fan Martena
 • It Hoochhout -
 • It Want -
 • Hitsumerwei - wei nei it doarp Hitsum
 • Hocquart -
 • Hofstrjitte -
 • Hortusstrjitte -
 • Hottingastrjitte -
 • Hulk -

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Ids Jousmastrjitte - Ids Jousma
 • Iisbaanwei -
 • Ypeijsingel -
 • It Ankerplak -

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • J A W Burgerstrjitte -
 • J G Suurhoffstrjitte -
 • J H Pameijerstrjitte -
 • J M L T Calspaad -
 • J W Lunterstrjitte -
 • James Wattstrjitte - útfiner James Watt
 • Jan Bogtstrastrjitte - Jan Bogtstra
 • Jan de Haanstrjitte -
 • Jan Dirksstrjitte -
 • Jan Piebengastrjitte - Jan Piebenga
 • Jan Reitsmastrjitte -
 • Jan Rodenhuisplein - Jan Rodenhuis
 • Jan Stapertleane -
 • Jan Vlietstrastrjitte -
 • Jhr A F de Savorin Lohmanstrjitte -
 • Jitze Pieter van Dijkstrjitte -
 • Johannes van Duurenstrjitte -
 • Julianastrjitte -
 • Junobaan -
 • Jupiterbaan -

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • L J M Beelplein -
 • Laene -
 • Lambertus Doniastrjitte -
 • Lammert Hofstrastrjitte -
 • Lammerts van Buerenstrjitte -
 • Langhûs -
 • Ljouwerterein -
 • Ljouwerterwei -
 • Lynbaanstrjitte -
 • Linthorst Homanstrjitte -
 • Lou Seerdenleane -
 • Lutsjelollum - buorskip Lutsjelollum
 • Lutsjelollumerwei - de wei nei Lutsjelollum
 • Lycklamastrjitte -

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Moannebaan -
 • Moannefûgel -
 • Marconistrjitte -
 • Marsbaan -
 • Marten Oostwoudstrjitte - Marten Oostwoud
 • Marten van der Hemleane -
 • Master Flapperleane -
 • Mercuriusbaan -
 • Meteoarbaan -
 • Michiel Miedemastrjitte -
 • Minne Hofstrastrjitte -
 • Molesteech -
 • Morsestrjitte -
 • Mr G G van Prinstererleane -
 • Mr G Schotstrjitte -
 • Mr K Bijlsmastrjitte -
 • Mr W. Wierdsmastrjitte - Wichers Wierdsma

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Nauwe Steech -
 • Neptunusbaan -
 • Nije Hof -
 • Noard -
 • Noorderbleek -
 • Noarderbolwurk -
 • Nykle Haismaplein - Fryske skriuwer Nyckle Haisma
 • Nynke van Hichtumpaad - skriuwster Nynke fan Hichtum

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Obe Postmaplein - Fryske skriuwer Obe Postma
 • Ockingahiem - Ockinga
 • Ouwergast -
 • Osingastrjitte -

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • P F Catsstrjitte -
 • P J Oudplein -
 • Pieter Jelles troelstrastrjitte - politikus en skriuwer Pieter Jelles Troelstra
 • P Lieftinckplein -
 • P S Gerbrandystrjitte - politikus Pieter Sjoerds Gerbrandy
 • Pallasbaan -
 • Parallelwei -
 • Parkleane -
 • Parkstate -
 • Paul Krugerstrjitte - Paul Kruger
 • Pier Wensemiusstrjitte -
 • Pim Mulierstrjitte - Pim Mulier
 • Planetenbaan -
 • Plutobaan -
 • Prins Willem de Swijerleane -
 • Prins Bernhardleane -
 • Prins Clausstrjitte -
 • Prins Hendrikkade -
 • Prins Mauritsstrjitte -
 • Prinses Beatrixstrjitte -
 • Prinses Margrietstrjitte -
 • Prof J Bogermanstrjitte -
 • Prof J Greidanusstrjitte -
 • Prof Schotanusstrjitte -
 • Prof van Swindenstrjitte -
 • Prof Wassenberghplein -
 • Prof. Wassenberghstrjitte -
 • Professor Andalastrjitte -
 • Professor Camperstrjitte -
 • Professor Holwardastrjitte -
 • Professor Lorestrjitte -
 • Professor Tydemanstrjitte -
 • Professor Uldrik Huberstrjitte - Ulrik Huber
 • Professor Venemastrjitte -
 • Professor Vitringastrjitte - Campegius Vitringa

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • R Pollemaplein -
 • Riedhûsplein -
 • Reinder Terpstraleane -
 • Rients Koopmansstrjitte -
 • Rinze Werkhovenstrjitte -

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • S L Mansholtplein -
 • Salverderwei -
 • Saturnusbaan -
 • Saxenstate -
 • Skalsumerwei - de wei nei Skalsum
 • Skieppedykje -
 • Skepsnaffel -
 • Schilbanken -
 • Schilcampen -
 • Skoener -
 • Skoallesteech -
 • Skou - nei it fartúch Skou
 • Serviceflat Froonacker -
 • Severander -
 • Seisbierrumerwei - de wei nei Seisbierrum
 • Simke Kloostemanstrjitte - de Fryske skriuwster Simke Kloosterman
 • Sint Martinyplantsoen -
 • Sjaardemastrjitte -
 • Sjouke Helfrichstrjitte - Sjouke Helfrich
 • Snieflerk -
 • Snepper -
 • Sparbankstrjitte -
 • Stasjonswei -
 • Sânhuzen - Sânhuzen
 • Sulverstrjitte -
 • Súdlike Yndustrywei -
 • Suderkade -
 • Sùdhoeksterfaart
 • Suze Groenwegplein - Suze Groeneweg

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Teade Zijlstrastrjitte - Taede Zijlstra
 • Thomas de Grootstrjitte -
 • Thorbeckestrjitte -
 • Tichelwurk -
 • Tiete weverstrjitte - Tiete Wever
 • Titia Bogardastrjitte - Titia Bogarda
 • Tsjalk -
 • Tsjotter - platboaiem Tsjotter
 • Tunen -
 • Turfkade -
 • Tsjommerwei - wei nei Tsjom

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Van Andel-Ripkestrjitte -
 • Van der Bildtstrjitte -
 • Van Ghemmenichstrjitte -
 • Van Harinxmawei -, Fiifhuzen, Fiverstrjitte, Fliet,
 • Voltastrjitte -

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Waachstrjitte -
 • Waling Dykstrastrjitte - Fryske skriuwer Waling Dijkstra
 • Waloen -
 • War- it buorskip War
 • Wettersnater -
 • Westerbolwurk -
 • Widesteech -
 • Wytze ennemastrjitte - Wijtze Ennema
 • Willem Loadewykstrjitte - Willem Loadewyk
 • Willem Bosmaleane- Willem Bosma
 • Willem Koningstrjitte -
 • Willem Westrastrjitte -
 • Wynswever -

Y[bewurkje seksje | boarne bewurkje]