List fan bylden yn Dongeradiel

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Dit is in (ûnfolsleine) groanologyske list fan bylden yn Dongeradiel. Under in byld wurdt hjir ferstien elk trijediminsjonaal keunstwurk yn de iepenbiere romte fan de gemeente Dongeradiel, wêrby't byld brûkt wurdt ss sammelbegryp foar skulptueren, stânbylden, ynstallaasjes, tinktekens en oare byldhouwurken.

Delsetten Omskriuwing Keunstner Strjitte Plak Materiaal Ofbyld
1610 Frouwe Justitia Jacobus Laurentius De Syl, stedhûs Dokkum natuerstien Stadhuis van Dokkum - Roof.jpg
1729 Tinkteken by de Dokkumer Nije Silen Sylsterwei Dokkumer Nije Silen natuerstien Gedenkteken2 Dokkumer Nieuwe Zijlen.jpg
1884 Bonifatiuspomp + 18e-iuwske túnfaas Bronleane - Strobosserwei Dokkum jitizer Bonifatiuspomp Dokkum.jpg
1949 Oarlochsmonumint Nel Bakema Noorderbolwurk Dokkum brûns
1949 Oarlochsmonumint D. Reitsma en R. Ybema Riedhûsstrjitte Ternaard stien Oorlogsmonument Ternaard.jpg
1953 Oarlochsmonumint Stienhouwerij Arends Burmaniastrjitte Eanjum hurdstien 20080801 War Memorial Anjum NL.jpg
1956 Monumint foar Dirk Rafaels Camphuysen Jentsje Popma Stasjonsstrjitte / D.R. Camphuysenstrjitte Dokkum triedstiel
1958 Fiskersmonumint Moddergat ûnbekend seedyk Paezens-Moddergat Moddergat, monumint op seedyk.jpg
1962 Bonifatius Gerrit Bolhuis Bronleane Dokkum Frânse kalkstien Bonifatius Gerrit Bolhuis Dokkum.jpg
1965 Fersetsmonumint Peter Gelenscer Wâldwei Dokkum natuerstien MonumintWâldwei.jpg
1965 Dûnsjend Famke Suze Boschma-Berkhout Hoedemakerswei Dokkum brûns Danseresje.jpg
1965 sûnder titel (frou) Hein Vree Burdaarderstrjitwei Dokkum brûns
1968 Fiskersmonumint Wierum G.J. de Weert Seedyk Wierum stien en metaal Vissersmonument Wierum GJ de Weert.jpg
1968 Bloei Jan van Dijk Stedswerf Dokkum brûns Bloei.JPG
1968 De Fal Jan van Dijk Stasjonswei Dokkum brûns De val.JPG
1968? Groei Jan van Dijk Op de Keppels Dokkum brûns Groei.JPG
1968 sûnder titel Chris Fokma Tsjerkepaad Mitselwier kearamyk, koper Oorlogsmonument,Metslawier.JPG
1970 Anders Minnes Wijbenga Maria van Everdingen Tsjerkepaad Nijewier stien Nijewier AndersMinnes.JPG
1979 Trije figueren Jaap van der Meij Moarrewâldsterwei Dokkum jitbeton Drie figuren door Jaap van der Meij Dokkum.jpg
1982 Menhir Anne Woudwijk Hantumerwei (by J.J. Boumanskoalle) Dokkum hurdstien Menhir, Dokkum.jpg
1987 beammen (boartersplastyk) David van Kampen Hantumerwei Dokkum hout, polyester Bomen.jpg
1993 sûnder titel (fontein) Frans Ram Bronleane Dokkum moarmer, hurdstien Bonifatiuskapel Dokkum.jpg
1994 Monumint foar François Haverschmidt Hillie van der Gang François Haverschmidtwei Foudgum koper Monument voor Francois Haverschmidt door Hillie van der Gang Foudgum.jpg
1996 Ids Wiersma Gosse Dam Brantgum brûns Ids Wiersma door Gosse Dam Brantgum.jpg
1996 sûnder titel Ids Willemsma Tsjerkestrjitte Ternaard stiel Zonder titel door Ids Willemsma Ternaard.jpg
1997 Monumint Nienke van Hichtum Hans Jouta Buorren / De Kamp Nes brûns Nynke van Hichtum.jpg
1998 De Skulp Gerrit Terpstra (keunstner) De Syl Dokkum waarfêst stiel De Schelp Dokkum - Sideview front.jpg
1998 Mêst Gerrit Terpstra (keunstner) Grut Djip Dokkum Mast (Dokkum).jpg
2000 Monumint Waling Dijkstra Chris Fokma Holwert brûns Waling Dijkstra.JPG
2001 sûnder titel Ids Willemsma Ropsterwei Easternijtsjerk hout, metaal Lofthikke.JPG
2002 Balthasar Bekker Hans Jouta Balthasar Bekkerstrjitte Mitselwier brûns Monumint Bathasar Bekker, Mitselwier.JPG
2003 sûnder titel Ids Willemsma Wâldwei Dokkum waarfêst stiel Zonder titel,Dokkum.JPG
2004 Zonder titel Ben Zegers ROC Friese Poort, Birdaarderstraatweg 125 Dokkum keramiek Zonder titel (Dokkum).jpg
2004 Monumint Titus Brandsma Natasja Bennink Bronleane Dokkum brûns Monument voor Titus Brandsma.JPG
2006 Wjirmdolster Hans Jouta Tsjerkeplein Wierrum brûns Wjirmdolster Wierum Hans Jouta.jpg
2007 Vitae Groenewoud/Buij Merk Dokkum Vitae bishops Dokkum.jpg
2008 De Fiskersfrou Hans Jouta De Oere Moddergat brûns Vissersvrouw met kind1 Moddergat Hans Jouta.jpg
? sûnder titel Hanspoarte Dokkum stien Monument burgemeester Albert Jonker Dokkum.jpg

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: