Wapen fan De Waadhoeke

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Waadhoeke wapen.PNG

It wapen fan De Waadhoeke is in wapen dat mids jannewaris 2016 troch de Fryske Rie foar Heraldyk foarsteld waard foar de gemeente De Waadhoeke. Dy gemeente ûntstie per 1 jannewaris 2018 út in gemeentlike weryndieling yn it noardwesten fan provinsje Fryslân, wêrby't de eardere gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bilt en Menameradiel gearfoege waarden mei fjouwer noardlike doarpen (Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp) fan 'e âlde gemeente Littenseradiel. Begjin 2019 wie dit wapen troch De Waadhoeke noch altyd net offisjeel fêststeld.

It troch de Fryske Rie foar Heraldyk foarstelde wapen bestiet út in blau fjild, belein mei twa reade roazen yn 'e beide boppehoeken, in goudene liedklok yn 'e midden, en ûnderoan in sulverne seehoarn (in soarte fan skulp) dêr't goudene ieren út groeie. It skyld is dutsen troch in mei fonkelstiennen fersierde kroan fan trije blêden en twaris trije pearels.

De betsjutting fan 'e heraldyske eleminten is sa. Foar it blauwe fjild is keazen om't de wapens fan Frjentsjer, Frjentsjerteradiel, It Bilt, Menameradiel en Littenseradiel allegear blau wiene. De liedklok komt oarspronklik út it wapen fan Frjentsjer. Om't de stêd Frjentsjer yn De Waadhoeke sawol geografysk as bestjoerlik in sintrale posysje ynnimt, is dat mei de liedklok yn it wapen ek sa. De seehoarn mei ieren komt út it wapen fan It Bilt, dat bestie út trije fan sokke eleminten ûnderinoar. It tsjut oan dat troch ynpoldering fan see (de seehoarn) lânbougrûn (de ieren) makke is. De reade roazen binne tafoege om't dy sawol yn it wapen fan Frjentsjerteradiel as yn dat fan Littenseradiel foarkamen. Yn it wapen fan Ald-Frjentsjerteradiel (de gemeente fan foar de weryndieling fan 1984) wiene ek twa reade roazen belein op in blau fjild. Hoewol't read op blau yn 'e heraldyk eins net mei, giet it hjir dus om in 'tradisjonele' heraldyske flater. De kroan boppe it wapenskyld fan it wapen fan De Waadhoeke, ta einbeslút, is in saneamde gritenijkroan.

De eardere gemeente Menameradiel is net yn it wapen fan De Waadhoeke fertsjintwurdige om't it symboal fan Menameradiel, de ienhoarn, troch de Rie foar Heraldyk as te grut beskôge waard om yn it eigentlike wapenskyld op te nimmen. Dêrom is der foar keazen om in ienhoarn as skyldhâlder ta te foegjen oan 'e rjochterkant fan it wapenskyld (net op 'e ôfbylding). De eardere gemeente Barradiel, dy't by de gemeentlike weryndieling fan 1984 yn Frjentsjerteradiel opgie, is fertsjintwurdige troch de seedyk, dy't as fuotstik fan it wapenskyld tafoege is (net op 'e ôfbylding).

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Grosso, Maria del, Rie foar Heraldyk stelt wapen Waadhoeke voor, yn: de Ljouwerter Krante, 13 jannewaris 2016.