Strjitten yn Grou

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Groustate oan de Hulzebosk

De Strjitten yn Grou:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

0 - 8[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1e Oosterveldstrjitte -
 • 2e Oosterveldstrjitte -

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Biensma'-
 • Boogstraat -
 • Brêgepaad -
 • Burd - by Grou leit eilân Burd
 • Burstumerdyk - nei it buorskip Burstum

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Aak - Aak
 • De Bears - Bears as fisk
 • De Blei -
 • De Boarch -
 • De Boech -
 • De Boeier - skipstype Boeier
 • De Boldert -
 • De Buorkerij -
 • De Dôber -
 • De Finnen - Finne
 • De Fisker -
 • De Foarn - fisk de Foarn
 • De Foarplecht -
 • De Fûke -
 • De Jol - Jol as skipstype
 • De Karper -
 • De Koffe - Kofskip
 • De Kûpe -
 • De Muldyk -
 • De Plút -
 • De Roef -
 • De Seize -
 • De Setangel -
 • De Skeakels -
 • De Skou- platboaiem Skou
 • De Snoek - fisk Snoek
 • De Swanneblom - wylde plant Swanneblom
 • De Tichtset - Tichtset om fisk te fangen
 • De Tsjalk - skip Tsjalk
 • De Tsjotter - skip Tsjotter
 • De Tuorrebout - plant Tuorrebout
 • De Vlet -
 • De Waring -
 • Dimpte Haven -
 • Djerreblom - plant Djerreblom
 • Dokter Schoustrastrjitte -
 • Drachtsterwei - Drachten

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Eastergoastrjitte - it eardere goa Eastergoa
 • Ekemahof -

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Garde Jagerswei -
 • Ghalinga -
 • Gjaltema -
 • Goattum - buorskip Goattum
 • Graalda -
 • Gruttostraat - Skries

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Haadstrjitte -
 • Haan S Krite -
 • Halbertsmaplein - bruorren Halbertsma
 • Hellingshaven -
 • Hoflân -
 • Hoflânswei -
 • Hofsgrêft -
 • Hoxma -
 • Hulzebosk -

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • It Bûterfabryk - Bûterfabryk
 • It Molelân -
 • It Roer - diel fan in skip
 • It Skûtsje - skipstype Skûtsje
 • It Swurd - skipsûnderdiel
 • It Terpspaad -
 • It Wyldlân -

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Jochum Nieuwenhuisstrjitte - Jochum Nieuwenhuis wie fan july 1895 - septimber 1929 dirigint fan brassband Apollo út Grou
 • J W de Visserwei - Jelle Wigles de Visser wie in agrarysk foaroanman yn de gemeente Idaarderadiel.
 • Jetsma -
 • Jister -

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Kanaalstrjitte -
 • Keninginne Julianastrjitte - Keninginne Juliana
 • Kivytstrjitte - Ljip as greidefûgel

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Lytse Buorren -
 • Leechlân -
 • Lepepdyk - Leppedyk
 • Lynbaanstrjitte -
 • Lyts Blijema -

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Nije Kade -
 • Nijdjipstrjitte -
 • Noardwâl -
 • Noarderdwersstrjitte -

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Oerhaalspaad
 • Oedsmawei - Oedsma
 • Oerhaalspaad -
 • Oosterhoutstrjitte -

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Parallelstrjitte -
 • Parkstrjitte -
 • Paviljoenstrjitte -
 • Prins Bernhardsrjitte - Prins Bernhard
 • Prinses Beatrixxwei - prinses Beatrix
 • Prinses Irenestrjitte - prinsesse Irene
 • Prinses Margrietsrjitte - prinsesse Margriet
 • Prinses Marijkestrjitte -
 • Prinses Wilhelminastrjitte - prinsesse Wilhelmina

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Riedhûsstrjitte -
 • Reagerstrjitte - Ielreager
 • Reinerswei -
 • Reiddompstrjitte - wetterfûgel Reiddomp

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Sânhuzen -
 • Seinpôle -
 • Singel -
 • Sinia -
 • Sjonnema -
 • Skaverij -
 • Skilerij -
 • Snoekeblêd - wetterplant Snoekeblêd
 • Stasjonswei -
 • Suderkade -
 • Súdfinne -
 • Suorein -

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Toetsma - Toetsmastate
 • Trije Hûs - buorskip Trijehûs
 • Trochbraak -
 • Tsjallinga -
 • Tsjerkestrjitte -
 • Tsjettelhûs -
 • Tureluurstrjitte - Tureluur is de Nederlânske namme foar tsjirk

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Waachshaven - eardere Waachgebou
 • Westerbuert -
 • Widesteech -
 • Wytsma -

Y[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Yn 'e Lijte -