Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf3

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Argyf oer 2008

Kategoryen as siden[boarne bewurkje]

Hoi Kees,Jo hawwe hjoed trije siden oanmakke, wêrfan ik tink dat jo kategoryen bedoelden (neffens it kommentaar), nammentlik Kultuer yn Fryslân, Eardere gemeente yn Fryslân en Bouwurk yn Fryslân.
Wat wie it doel hjirfan? De Kategoryen bin der al langer Kategory:Bouwurk yn Fryslân, Kategory:Kultuer yn Fryslân en Kategory:Eardere gemeente yn Fryslân.

En wat hat de side Luna 9 yn de kategory Kategory:De Moanne mei in Frysk tiidskrift te krijen? Theun 1 jan 2008, 17.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

No sit Luna 9 yn de Kategory:Moanne, mar mei de tiid hat it ek net te krijen. Ik haw allinne de kategory Romtefeart oerlitten, is earst wol genôch. Theun 2 jan 2008, 20.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fuul Tonk foar du wizigjen hier. Ek hoop dat du doorgään mäd die kategoryen?

Kategoryen[boarne bewurkje]

Hoi Kees, Jo binne tige drok mei de kategoryen, op himsels neat ferkeard mei mar ik soe jo dochs freegje wolle wat mear rûn te sjen hoe at it sit. At ik hjir en dêr rûn sjoch kom ik frjemde saken tsjin.

Dit wie efkes wat my sa yn de gouigheid opfoel. Miskien is it goed at jo ek efkes de kategorybeam besjogge en kontrolearje en sykje nei siden dy't hjir fêst al binne yn hokker kategory dy sitte. It is miskien ek in idee en besykje wat gruttere kategoryen te hâlden en alles net te bot op te splitsen, dêr wurdt it oersjoch net better fan. Theun 4 jan 2008, 19.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw efkes in wikipedy side oanmakke om ôfspraken/foarstellen/oerlis oer de Kategoryen wat byinoar te hâlden. Theun 4 jan 2008, 21.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It is ek net ferplichte om in Kategory oan te meitsjen as in plak te jaan as de kategorynamme sawiesa ferkeard is. Ik nim oan dat jo by Kategory:Waachgebou yn Friesland wol sjoen hawwe dat wy dit hjir gewoanwei as Fryslân oanjouwe. Dan kinne jo better earst op de side De Waach de kategory oanpasse, dan ferdwynt de Kategory:Waachgebou yn Friesland automatysk út de list fan nêdiche kategoryen. Theun 5 jan 2008, 12.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik woe eins de Kategory fan de Fûgelsoarten wol sa hâlde en net ûnderferdiele (nei Ulesoarten). Dat is tink earst noch net nedich, alle fûgelsoarte siden binne no maklik troch dy iene kategory te finen. Miskien at der mear as 500 soarten binne. Ek is it sa dat der in bulte ungewissens is yn de taksonomy fan de fûgels hoe at de ûnderferdieling precies wêze moat, dan soene we better de nammen fan de skiften oanhâlde kinne. Op de siden kinne je dat altiten wol wat útlizze fan eartiids wie it dit en no tinke guon wittenskippers dat it sa moat. Mar by de kategoryen kin dat net. Theun 6 jan 2008, 18.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw dit noch wat foar my útskowd, alle soarten sitte no yn Kategory:Fûgelsoarten, dit soe eins noch nei iental moatte, dus Fûgelsoarte (lykas skaai, famylje en skift. Ik wie eins noch in bytsje oan it twifeljen at it underferdielt moat (dat kin dan moai yn ien kear) as dochs mar sa litte en allinne nei iental omsette. Mar dan soe ik dat miskien ek wol kombinearje wolle mei ekstra ynfo foar eltse soarte ta te heakjen oer bygelyks de beskermingstatus. Theun 6 jan 2008, 19.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

ISO 3166[boarne bewurkje]

It is wol sa dat ISO 3166 brûkt wurdt op it Ynternet, mar de standert is net Ynternet-spesifyk. Ynternet as kategory is dêrom wat in fraachteken. Aliter 7 jan 2008, 02.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Soenen jo der nochris nei sjen wolle at op dy side wier alles wat yn de earste paragraaf stiet part fan de ynlieding wêze moat? Aliter 10 jan 2008, 21.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Good day![boarne bewurkje]

Dear Swarte Kees, how are you? I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a short-stub version of two or three sentences of this article for the Frysk (.fy) wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could provide, Maria Ognati 13 jan 2008, 01.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Tekstwizigings[boarne bewurkje]

Kin it wêze dat jo ynstellings sa binne dat al jo wizigings as tekstwizigings oanmerke wurde? Ek at jo ynhâld wizigje wurde jo wizigings op it stuit oanjûn as tekstwizigings. Aliter 17 jan 2008, 22.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

As antwurd op jo fraach: Ja, alle wizigings feroarje op ien of oare wize de tekst. Mar allinnich at de ynhâld net feroare wurdt, dat wol sizze at de ynformaasje krekt itselde bliuwt, wurdt oanjûn dat it allinnich in tekstwiziging is. Sadwaande kin eltsenien sjen at de ynhâld feroare is, om't der ynformaasje tafoegd as oanpast is, of dat der allinnich mar oan de stavering, wurdkar, sinbou, kategoryen, ynterwiki ensfh wurke is. Aliter 18 jan 2008, 00.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dearest Swarte Kees, how are you? Could you help me with a huge favor that would really mean a lot to me? I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a short-stub version of two or three sentences of this article for the Frysk wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer me, Swarte Kees! :) Yours, -Anna Vrouwke 20 jan 2008, 19.54 (CET) Maria Ognati is a friend of mine who would also like to ask you for help with that request! Thanks! Anna Vrouwke 20 jan 2008, 20.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Neffens my is it sa wol klear. Groetnis K.A. 210108 17:52

Ik haw it no oanpast oan wat de gemeente my stjoerd hat. Allinnich it part oer de namme haw ik net om tocht, dat ik moat thús nog efkes neisjen hoe't dat krekt siet. Mar no haw ik wer yn nije fraach: Dat part oer it ferlizzen fan de feart fan Boalsert nei Drylts, hawwe jo dat allinnich fan nl: oernaam, of witte jo dêr mear fan? Ik haw der sels nea mear oer heart as dat de Boalserters in feart groeven hawwe. Fan in âldere ferbining lês ik hjir de earste kear. Mysha

mulwurd fan komme[boarne bewurkje]

Moarn Kees,

Do hast de stavering fan Fandalen en Fandaalske ryk neisjoen en ik haw sjoen dast fan it mulwurd "kommen", "komd" makke hast. Mar kloppet dat wol, neffens myn tiidwurden boekje, binne de tiden fan komme: komme, kaam, kommen en dan soe it "kommen" weze moaste. Groetnis--Geoffrey 24 feb 2008, 10.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Moarn Geoffrey, it kin beide neffens Zantema; ek: is ... kaam hie noch goed west. Ik sil it feroarje. Swarte Kees 24 feb 2008, 10.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Goejûn. Ik ha de slach wer aardich te pakken ja. In jier lyn rûnom dizze tiid wie ik kreklike aktyf as no. Nei in jier doch mar wer begûn. Mien stavering is noch hieltyd net hielendal goed. Mar ik lear wol by merk ik.
Jim ha der wol in protte wurk by krigen, wat stavering betsjut, no ik wer oan it skriuwe bin. Mar ja. Ik bin fan miening dat in grutte Fryske Wikipedy in grutte rol spielje kin yn de Fryske taal. It is dochs in fantastysk projekt. Nergens oars kinst safolle ynformaasje yn it Frysk fine.
Oer mien list. It artikel oer de FNP bin ik net begûn. Mar it grutste part ha ik al skreaun. Fan dêr dat ik it stik derby set ha. Lykas ik no it grutste part oer bygelyks SK It Hearrenfean en Aldeberkeap skreaun ha.
Ik bin krek ek ris troch mien list hinne gong. Ik ha allinnich Sport Vereent fine kint mei in IP-adres. Ik bin der 100% wis fan dat ik die oanmakke ha.
In oar artikel dat my opfoel wie oer Rintje Ritsma. Wat mien rol dêr yn west hat is my net hielendal dúdlik. Dêr ha ik gjin idee mear fan. J'88

Achterhoeksk[boarne bewurkje]

Dei Swarte Kees. Ik seach krek dat jo mien stikje oer it Achterhoeksk op stavering kontrolearre ha. No ha ik dêrnei noch in bewurking dien. Mar no bin ik net wis of ik it boppeste stikje dêr no wol of net yn meinaam ha. It soe kinne dat de âlde ferzje dêrfan wer op de side stiet. Soen jo dêr noch efkes in kear nei sjen wolle? Tankewol! J'88

Speerstra[boarne bewurkje]

Achte Swarte Kees, dat is ek wat: wie ik sels al dwaande mei it oersetten fan myn stikje oer Speerstra, binne jo my foar... Mar it is hoe dan ek moai dat der no ek hjir in lemma oer him te finen is, want dêr hie ik my al oer fernuvere. Tank foar it wurk en groetenis, nl:Gebruiker:Wutsje 3 apr 2008 16:00 (CEST)

Onderzoek "kleine" Wikipedias[boarne bewurkje]

Hallo, ik ben bezig met een klein onderzoek naar de Wikipedia's in "kleine talen" in Duitsland en Benelux. Als je me wilt helpen en vragen beantwoorden, zou ik graag een e-mail ontvangen via mijn gebruikerspagina. Ik kan helaas alleen maar Duits en Nederlands, geen Fries.--Ziko 19 apr 2008, 16.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jiersiden[boarne bewurkje]

Hoi Swarte Kees,
Moai dat jo noch sa drok dwaande binne, mar dochs efkes in opmerking fan myn kant.
Ik seach nei oanlieding fan de wizigings fan Carsracbot dat jo in tal jiersiden oanmakke hawwe wêr't hielendal neat op gjin echte ynformaasje op stiet. Dat fyn ik eins wol wat raar, it docht my tinken oan tal fan oare lytste wikipedia's dy't alle jiersiden fan it jier 0 oant 2008 oanmakke hawwe mar wêr't neat ynstiet allinne om it tal siden omheech te krijen. Mei dizze reden wiene Aliter en ik eins ek mei it Wikipedy:Putsje begûn om fan alle jiersiden dy't der op dat stuit wiene yn elts gefal it oansjen lyk te krijen en der foar te soargjen dat der by elts kopke in pear saken te finen binne.
No sil der net al te folle oer dy jierren te sizzen wêze, mar soene jo der yn elts gefal ien as twa saken bysette kinne, ek al hawwe dy net safolle mei Fryslân te krijen. Theun 21 apr 2008, 20.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Oeps, hie ik efkes fierder sjen moatten. Ik sjoch no dat Geoffrey dy siden oanmakke hat, it giet om de siden 103-110 en 701-710 wêr't dy bot juster de ynterwiki byset hat. It spyt my dat ik jo dêrop oansprutsen haw. Wat de jiersiden oanbelanget it is yndie in bulte wurk, wy binne doe eins ek in bytsje yn it putsje hingjen bleaun. In foardiel is wol dêr is gjin ferplichting om dit op in bepaalde datum klear te hawwen, we kinne rêstich troch buorkje. Mar ik sil ris sjen oft ik my der ris ta sette kin om dêr ek wer wat oan te dwaan.
Op it stuit wol drok mei myn wurk (efter de kompjûter) en dan hawwe je jûns en yn't wykein net altiten likefolle nocht om dêr ek wêr efter te sitten. En bin ek wolris mei de Iepenstrittekaart dwaande. Theun 22 apr 2008, 13.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

tiidwurden[boarne bewurkje]

Jûn Kees, wy moatte it mar wer ris haw oer de staverinkjes. Do hast it Frysk fansels folle better yn 'e fingers. Mar yn de side dy't ik oerset haw fan Alaska hasto fan "loeken" "lutsen" makke en fan "foer" "fear". Neffens myn tiidwurdenboekje mei it beide, mar hawwe de doetiidsfoarmen "loeken" en "foer" de foarkar. Groet --Geoffrey 23 apr 2008, 23.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi Kees, noch even werom kommend op dyn opmerkings. Ik bin fansels in Ljouwerter en yn it Frysk om my hinne hjer ik krekt sa as dy "lutsen" en "fear". Mar ja, ik wol fansels sa geef mooglik Frysk skriuwe dat ik brûk wol gauris it tiidwurdenboekje fan Dick Eisma en Jan Popkema derby, want ik fien ús tiidwûrden noch altyd slim. Werom "foer" de foarkar hat wit ik net, mar dat wit ik wol fan "lûke". Neffens myn learaar fan de kursus hat it mûlwurd "lutsen" stadich oan it brûken fan "loeken" as doetiidsfoarm ferkrongen. Hast wol gelyk, einliks bin ik no in splintersiker, mar ik fûn it wol aardich om oer te ha. Groetnis --Geoffrey 24 apr 2008, 19.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi Kees,

Bin efkes wat wizigings fan anonimen oant neisjen. Kaam dizze wiziging tsjin. Dizze anonym hat in stikje fan Steatestavering fuorthelle mei as kommentaar dat de foarbylden net kloppen en it ek yn in oar jier regele is. Kin jo hjir efkes nei sjen, jo hawwe neffens de skiednis dizze side oanmakke. Theun 5 mai 2008, 20.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Mûne yn Fryslân[boarne bewurkje]

Hoi Kees, ik haw yn it artikel oer Mûne yn Fryslân yn in sin fan it tiidwurd "stean", de bûgingsfoarm feroare. Wolst noch ris sjen oft ik it wol by it goeie ein haw? --Geoffrey 11 mai 2008, 12.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

neerlandisme[boarne bewurkje]

Hoi Kees, hjoed op dit stuit bin ik wat nije siden oan it nei rinnen. Ik kom fansels in soad tsjin dy't sto oanmakke hast en der't noch wol ris in tikflaterke yn stiet. Tis krekt sa ast al earder sein hast, dy't in soad skriuwt makket ek mear flaters. By dy bin 't fansels benammen de tikflaters dy't wy allegearre meitsjen. Hja en somtiids krij ik yn ienen de geast en dan moat in stikje tekst oars. Mar ik bin no al wat kearen it wurd "ûngefear" tsjin kommen en myn wurdboek seid hjir oer dat dit Neerlandisme is. Mar ik leau dast sto hjir wat makliker ien bist en dêrom mar even oerlis. Op 'e kursus dêr't ik krektleden eksamen yn dien ha, haw ik wol ynsjoen dat wy wat ús taal oanbelanget sa folle mooglik dernei stribjen moatten om de Fryske wurden te brûken as it kin omdat ús taal bedrige wurdt troch it Nederlânsk.

Wêr't by mei hjir op del komt is dat ik net yn dyn teksten omgrieme wol, sûnder oerlis, omdat sto ús taal folle better behearset as my. Fierders moat ik foar in grut part de taal my eigen meitsje troch rigels en dan wurde je wol ris wat regide fan. Ik fyn it foaral prachtich om mei it Frysk dwaande te wêzen. Groetnis --Geoffrey 11 mai 2008, 15.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

A little help: Ecser[boarne bewurkje]

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages, but I can't speak Frysk. Could you help me? My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Frysk? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

Buerstermûne? Aliter 18 maaie 2008, 01.50 (CEST)

Burgumer Mar (sylboat)[boarne bewurkje]

Dat Fryslân Post smyt in protte artikels op, sjoch ik. Mar no sitte wy al hjirmei: De side oer Hendrik Bulthuis hat no in oar ferhaal as de side oer de Burgumer Mar (sylboat). Hoe past dat? Aliter 24 maaie 2008, 19.17 (CEST)

De boarnen sprekke inoar tsjin: Neffens de NL wikipedia is it earste ûntwerp de 12 m² en is de twadde, lettere soarte in 16m². Dêrom soe yn 2006 it 75-jierrige jubileum fierd wêze. Yn it artikel fan Pieter Terpstra stiet dat der earst in 16m² boud waard en letter de 12 m². Yn 1931 waard de fergrutte BM'er boud, de 16m² neffens in reportaazje fan de VPRO. Dat soe der op wize dat de earste BM de lytsere 12 kwadraat wie. Pieter syn ferzje dus mar oanpasse oan de Ned wiky liket my ta.--Swarte Kees 24 maaie 2008, 19.35 (CEST)

Republyk fan 'e Sân Feriene Nederlannen[boarne bewurkje]

Wie dy trochferwizing net goed? Mysha

Der stiene in stik of wat titels dy't foar in dûbeld synonym soargen. In

'e yn de namme liket my net goed ta: It is mear sprektaal om 'e te brûken. As wy yn de nammen de ferfange troch 'e komme der boppedat tefolle redirecten tinkt my. De oare wiskfoarstellen binne dien omdat der te min haadletters yn brûkt wienen, wylst it begryp San Feriene Nederlannen dêr wol om freget. Hoe sjogge jo dat sels? --Swarte Kees 10 jun 2008, 17.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sjoch, dat mei dy sprektaal en skriuwtaal liket my al in grûn foar in trochferwizing. Dan soe ik dy stean litte. At der trochferwizings binne dy't dêrtroch by Ljouwert omgeane, mar dy't wy ek hâlde wolle, dan kinne wy dỳ oanpasje dat dy streekrjocht nei de skriuwtaal-ferzje geane. Mysha

De Rotten?[boarne bewurkje]

Hallo, Binne der wier mear De Rôt-en as allinnich mar Drylts#De Rôt? Oars koe De Rôt (Drylts) faaks sûnder de plaknamme derby. Mysha

Dei Mysha, By it nammejaan is útgien fan de Hollânske ferzje. Der sil net gau in fersin ûntstean oer de namme. Op ynternet binne noch te finen: In stripwinkel yn Ljouwert en de namme fan it earste izeren skûtsje dat yn Grins boud wie. Wat dat oangiet kin de namme Drylts der wol ôf. --Swarte Kees 16 jun 2008, 13.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik kin my wol yntinke dat dat earste skûtsje hjir in side krije soe. Wêr hawwe jo dat fûn? By nl: wurdt oars wolris earder mei betsjuttingssiden wurke as op fy:, om't der dan ek betsjuttings opnaam wurde fan titels dy't net krekt itselde binne. Ik nim oan, somtiden hoecht sa'n titel net krekt sa oernaam te wurden. Mysha

Middei Kees, ik woe dy wat freegje oer it wurd "distiid". Wy brûke yn Frysk foar de Nederlânske wurden tegenwoordig of heden ,tsjintwurdich of hjoeddeisk, mar is distiid net in folle moaier Frysk wurd om te brûken of soe it in ferâlderd wurd of mear sprektaal wêze?--Geoffrey 27 jun 2008, 12.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dei Geoffrey, ei ja dat kin krektlike goed en docht faak wat natuerliker oan. Ik soe net sizze kinne dat it ferâldere is, ik brûk it yn de sprektaal geregeld. ( al ferâldert in mins sels ek mei). Groetnis,--Swarte Kees 27 jun 2008, 12.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik ha it neisjoen, oant no ta noch mar ien brûkt op Wikipedy. Ik sil it faker brûke. De wurdst betanke--Geoffrey 27 jun 2008, 13.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

rotonde?[boarne bewurkje]

Hoi Kees,

Ik haw efkes wat plaatsjes op commons opladen dy't ik makke haw op in pear fytstochtsjes en in pear dêrfan ek op de fryske siden derbyset. No seach ik op de side fan Broeksterwâld in stikje oer in rotonde dy't dêr yn 2007 oenlein is. At ik yn de sideskiednis sjoch liket it as hawwe jo dit derbyset.
Ik kom dêr geregeld del, ek op myn fytstochtsjes en dy rotonde leit der hjoed de dei noch net. Wêr hawwe jo dit doe lêzen? Ik tink dat de plannen miskien wol efkes wachtsje moatte fantwege sinteraasjes as de oanlis fan de Sintrale As (at dat trochgiet fansels). Ik nim oan dat it sa earst wol goed is. Groetnis Theun 2 jul 2008, 22.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn Theun,it berjocht komd fan waldnet.nl troch googlejen mei Broeksterwâld en rotonde komme jo op dy side mei it berjocht út 2005. It sil grif om de sinteraasje net trochgien wêze. Moai dat jo der noch op út geane om soks mei eigen eagen te sjen, sels kom ik noait yn dy hoeke. --Swarte Kees 2 jul 2008, 22.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It wie oars net it ienigste plak wêr't dizze rotonde te finen is. Ik woe sels efkes kontrolearje oft it de hoeke is dy't ik tocht dat bedoeld wie (alle strjitnammen wit ik ek net seker) en blykber binne se by Teleatlas (=leferansier fan google maps) ek fan betinken dat dizze rotonde oanlein is. Theun 3 jul 2008, 17.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Translation request[boarne bewurkje]

The translation request
Hi! Could I ask you to translate the article which you can find below into Frisian? Please help me to show our language to the world – the article is quite short and has been selected from English and Silesian article and shortened as possible to contain only the basic informations. If you would finish, please, make me know on my Silesian or Polish discussion. Thanks in advance.
PS. If you want me to translate any article into Polish or Silesian, contact me without hesistation.
So, here’s the text to translation:

The Silesian language (Silesian: ślůnsko godka, ślůnski, sometimes also pů našymu) is a language spoken by people in the Upper Silesia region in Poland, but also in Czech Republic and Germany. In the National Census of Poland in 2002 about 56 000 people declared Silesian as their native language.

Silesian is closely related to Polish language, that’s why it is considered as a dialect of Polish by some linguistics.

Alphabet[boarne bewurkje]

There’s not one Silesian alphabet. The Silesian speakers are used to write their language with the Polish characters. In 2006 was invented the new Silesian alphabet, based on all of the Silesian scripts (there’s 10 of them). It is widely used on the Internet, as well as in the Silesian Wikipedia.

Aa Bb Cc Ćć Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Řř Ss Śś Šš Tt Uu Ůů Ww Yy Zz Źź Žž

And some digraphs: Ch Dz Dź Dž.

External links[boarne bewurkje]

Thank you once again, Timpul 4 aug 2008, 15.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Thank yuo very very much! Greetings from Poland! Timpul 4 aug 2008, 15.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fotosynteze[boarne bewurkje]

Middei Kees, ik sjoch dast der fotosynteze fan makke hast, mei in z, wylst ik it artikel oanmakke haw mei in s. Bist der wis fan dat is sa stavere wurde moat? Want dan sil ik alles even recht setten. --Geoffrey 9 aug 2008, 16.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dei Geoffrey, neffens it Frysk Wurdboek fan Zantema moat it yndie synteze wêze. --Swarte Kees 9 aug 2008, 16.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi Kees,

Ik liuw jo hawwe yn febrewaris dit stik op de side fan Nes_(Dongeradiel)#Keunstners derby set. At ik op it webstee sjoch dat dêr by heart giet it hjir om in galerie wêr't sa no en dan in tal keunstners eksposearje. Wêr hawwe jo de ynformaasje fûn dat dizze keunstners dêr wurkje? Theun 11 aug 2008, 19.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn Theun. It is al wer in skoftke lyn dat ik it stikje der by setten ha. Mar ik tink dat de ynfo komt fan http://www.byldzje.nl/GalerieGangPagina/galeriegang.htm. It is yndie in romte dêr't ferskate keunstners eksposearje, mar fan de side is net ôf te lieden dat se dêr ek wurkje. Ik sil de tekst fan de passaazje sa oanpasse dat dit dúdliker wurdt. Groetnis,--Swarte Kees 11 aug 2008, 20.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Albertus van Harinxma thoe Slooten[boarne bewurkje]

Hallo Swarte Kees, ik zie net dat je het artikel nl:Albertus van Harinxma thoe Slooten wat ik enige tijd voor de nl-wiki geschreven heb, vertaald hebt in het Fries: Albertus van Harinxma thoe Slooten. Leuk! Ik beheers het Fries niet (vandaar ook dat ik in het Nederlands schrijf maar dat beheers je natuurlijk wel anders had je m'n artikel niet kunnen vertalen) maar desondanks kan ik de Friese versie nog redelijk volgen. Aangezien het een nogal letterlijke vertaling lijkt te zijn, kan ik als het wat moeilijker wordt natuurlijk ook het origineel erbij halen. Hoe dan ook bedankt. - Robotje 17 aug 2008, 19.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fryske Koerier[boarne bewurkje]

At de foarrinner fan de Fryske Koerier in fersetblêdsje wie, wêrom kaam it dan nei de oarlog út? (En wie it no súdwest of súdeast Fryslân, as gâns it suden?) Aliter 23 aug 2008, 20.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It stiet der yndie wat bryk: Yn de oarloch wienen der in soad yllegale bledsjes mei de namme Koerier. Ien hjirfan wie de Hearrenfeanster Koerier. De namme hjirfan waard nei de oarloch feroare yn Fryske Koerier. De measte fan de 20.000 lêzers (1958) wennen yn súd-, súdeast en midden-Fryslân. De krante waard ek lêzen yn súdwest Drinte en de Kop fan Oerisel.(Boarne: Encyclopedie van Friesland- 1958) 'k Sil de tekst oanpasse, tank foar it omtinken. --Swarte Kees 5 sep 2008, 19.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Flatermasine[boarne bewurkje]

Dan hawwe jo no útfûn wat der foar neidielen oan sa'n flatermasine binne: It is net allinnich dat net alles wat er registrearret flaters binne, dat guon kategoryen der net iens by hearre. Mar in protte fan it wurk soe eins troch bots dien wurde moatte; it freget gjin minsklik ynsjoch en at men it sels docht nimt it in protte tiid en follet it de Koartlyn feroare, mar aardich wurk is it net. Aliter 26 sep 2008, 02.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi Kees,

Ik seach jo hiene op de side fan de Berjocht:Ynfoboks Sportclub clubnamme feroare yn klubnamme. No is it sa dat yn it berjocht sels clubnamme brûkt wurd dus dan moat by de oanrôp dit ek ynfolle wurde.
Ik hie clubnamme (en ek it berjocht Sportclub) neamt om't ik twifele en it doe mar yn it wurdboek (nederlânsk-frysk) opsocht haw. Dêr stie gewoan club, dus haw ik dat mar oernaam.
Kinne jo mei dit berjocht oerwei om it by oare clubs/klubs/klups sels ta te heakjen? Ik seach jo meitsje de lêste tiid wol gauris in side oer in fuotbalclub oan en sa'n berjocht mei tenú jout dochs wat mear kleur oan de side. Theun 2 okt 2008, 21.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn Theun, juster wie ik dwaande mei jo knap oanmakke berjocht oer it tenu fan de klubs. It oansjen fan in side tsjeppet der moai mei op! Tenu krijt trouwens gjin streekje op de ú en sadwaande hie ek wat oare omskriuwings oanpast (Ferfryske) yn jo Berjocht. Op it stuit ek tefolle, want doe wurke it Berjocht ynienen net mear.. No skriuwt Zantema yn syn wurdboek klub, dus dat haw ik dan ek safolle mooglik oernomd. Ik hoopje dat der wat ferieningsminsken binne dy't der aardichheid yn hawwe om wat oer harren klub te skriuwen en sadwaande ek wat niget oan de Wikipedy krije. Ik bin op't heden wat mear besteld mei de Musea yn Fryslân en it "Putsje". Mar ja, as men ien klub docht dan moatte de oaren ek. Ik haw der op't lêst dan ek mar stobben fan makke dêr't dan oaren op ynheakje kinne. It ferbrekt wat as men sa no en dan ris wat oars docht en sa'n fuotbalklubstobbe is net safolle wurk. DEtenu's sil ik letter wolris nei sjen, mar it is krektas by jo, it moat wol neist it gewoane wurk barre. Groetnis, --Swarte Kees 2 okt 2008, 21.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

mole, mûne, moune[boarne bewurkje]

Hoi Kees,

Noch efkes oer de mûnen (sa bin ik it altiten went te sizzen). It liket my it bêste ta om de mûnen sa te beneamen as yn it gebied wêr 't hja steane gewoan is. No hawwe jo lêsten by ús yn de omkriten wat mûnen oanmakke en der steeds mole brûkt, (Ropta, Guos, Broekmûne) Neffens my is it yn de Dongeradielen/Ferwerderadiel/Noardlike fryske wâlden gewoan om mûne te sizzen. Ik hie it idee dat yn noardwest/west fryslân mole mear brûkt waard, dus ik soe by in side as mûnen yn menameradiel mole ferwachtsje.
Wat is jo idee hjirby? Theun 2 okt 2008, 22.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn Theun, It ferskil mole/mûne is wat min oan te jaan: Sa bestiet Sichting de Fryske Mole en om soks oer te setten as dde Ftifting de Fryske Mûne sit ik wat tsjinoan te skytskoarjen. Mar yn de boppeste helte fan Fryslân wurdt leau'k faker mûne sein, yn Akkrum hat men it faak oer Spoekmûne en nea oer Spoekmole. Wy seinen thús meast mole, mar mûne heart fansels folle 'Frysker', al is dat net sa'n sterk útgongspunt. Hast alle stikjes dy't ik oerset komme fan Wutsje. Dy set hast altyd de Fryske namme by en brûkt dan de Mole/Mûne en dan nim ik soks oer. Lêstendeis ihar der alris oerlis west om binnenien stikje safolle mooglik deselde foarm te brûken.As Wutsje mûne brûkt, en dat docht er geregeld, dan nim ik dat mei oer. Ik wit net safolle fan de geaografyske ferskillen tusken de foarmen. Ut wurd Moune is wat âldfrinzich om te skriuwen. Sûnt de nije stavering is de ou ferfongen troch de û, dat wy moatte der noch útkomme hokker foarm wy alle kearen brûke. In geografyske skieding liket my wat dat oangiet wol in dúdlike skieding. Ik sil ris fernimme by Wutsje (dat is ek in Fries) om te hearren hoe't dy hjir mei omgiet. Groetnis, --Swarte Kees 2 okt 2008, 23.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
(Ik set myn reaksje op de fraach fan Kees op nl:wiki hjir ek mar efkes del.)
Dei Swart, ik haw mysels ek al ris ôffrege hoe't ik dêr mei oan moast. Jo hawwe gelyk, it soe fansels goed wêze en fyn in goed kritearium. Hoe't de grinzen tusken de iene en de oare foarm geografysk krekt lizze soe ik net rjocht witte (faaks is dat in goeie fraach foar de Akademy). Dêrom brûk ik mar it wurd dat ik sels wend bin - en dat is mûne, de foarm mole waard by ús thús nea brûkt. It Frysk Wurdboek jout sawol mole as mûne, dus wat dat oanbelanget meie se beide. Ik tink der oars ek hieltyd mar by: as der immen is dy't wit wat foarm krekt wêr brûkt wurdt, dan ferbettert dy it lemma wol. Groetenis, Wutsje 2 okt 2008 23:52 (CEST)
Yn oanfolling hjirop: ik nim yn elts gefal altyd de stavering oer sa't ik dy by de Molendatabase en de Stichting De Hollandsche Molen fyn, as dêr in Fryske namme jûn wurdt. Wutsje 3 okt 2008, 00.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw it ris frege oan immen dy't yn it Frysk omslacht. Syn reaksje: "It WFT jout mole as standertfoarm (West-Klaai, Súd-Klaai, Súdwesthoeke); dêrnjonken mûne (part Noardlike Wâlden, Súdlike Wâlden). Ferwiist nei KF van der Veen, Bewurking ... hânskriften JJ Hof (1979)." Wutsje 5 okt 2008, 15.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dêr hie ik dit ek al lêzen (wist net mear krekt hokker gebieden dêr oanjûn steane). Miskien is der wol mear detailynformaasje oer hokker foarm wêr brûkt wurdt troch de strjitnammen yn de doarpen ekris nei te sjen. In protte doarpen hawwe wol in mounewei ensfh. Theun 5 okt 2008, 17.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bedankt dat u die artikel van Jouke de Vries in it fryske heb overgezet. hartelijk dank daarvoor. de versie hier is nog beter dan die op de engelse en nederlands wikipedia! veel langer en lijkt ook correcter. Last king of Frisia 15 okt 2008, 14.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

dêr't en wêr't[boarne bewurkje]

Jûn Kees, ik hie it A-boek fan de AFUK ris wer yn 'hannen en lês oer it betreklik foarnamwurd dêr't en wêr't. Skreaun stiet dat om't yn it Nederlânsk dêr 'waar' brûkt, yn it Frysk hieltyd faker wêr't brûkt. It wurdsje wêr't is in gewoan Frysk wurd, mar wurdt oars brûkt as yn it Nederlânsk, namentlik yn in sin dy't in fraach of twivel útdrukt. Neffens my is dat by dy der wat ynslupt. Wol net fan de taalplysje wêze, mar ja dy staveringrigels hé. Groet--Geoffrey 17 okt 2008, 21.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tanke wol foar dyn komplimint. Mar net om wat, ik lear fansels ek in protte fan dy en do fersetst hjir in bult wurk, dêr't wy in soad profijt fan hawwe. --Geoffrey 17 okt 2008, 22.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Foar at jo hurde skiif no skriuwber wurden is: Fryks en Ingelsk binne besibbe: At it yn in sin "where" is yn it Ingelsk, is it oarnaris ek "wêr't" yn it Frysk. Frysk en Nederlânsk binne fansels ek besibbe; yn it Nederlânsk kin dan nei kar "waar" as "waar of" sein wurde." Aliter 19 okt 2008, 02.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It kin wol wêze dat de flatermasine gjin ôfbylden sûnder ûndertekst hawwe wol, mar is Plasse better at der ûndertekst by stiet? It is net sa dat jo de opmaak minder meitsje moatte allinnich om't dy masine flaters makket. Aliter 20 okt 2008, 19.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dan gean ik op jo oardiel ôf, bytiden sprekke ôfbylden yndie foar harren sels. Dochs miende ik de Wikipedy hjirmei foarút te helpen. Mar omdat it my gjin wurk foar de bots talike haw ik lêstendeis dochs mar tekst ûnder de plasse setten. 'k Sil de feroaring ûngedien meitsje. Groetnis, --Swarte Kees 20 okt 2008, 20.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Balthasar Bekker[boarne bewurkje]

Hallo Kees, helaas ben ik niet in staat om fatsoenlijk in het Fries te schrijven, maar spreek het wel. In ieder geval bedankt voor je vertalingen van Balthasar Bekker en Court Lambertus fan Beyma.

Ik zou het leuk vinden als je ook een vertaling maakt van en:Saskia van Uylenburg, mijn meest succesvolle en internationaal aangeslagen lemma. Zelfs in Japan of Catalonië weten ze nu wie Saakje is. Daar kom je ook andere links tegen die met Friesland te maken hebben. nl:Johannes Silvius zou daar nog ingepast kunnen worden.

Andere lemma's die voor de Friese Wikipedia interessant zouden zijn, zijn nl:Petrus Camper, mogelijk een arrogante, maar interessante man, en verbonden met Warkum en Lyts Lankum (voor de meeste Friezen wel een bekend begrip). Dan zijn er nog nl:Willem van Haren en nl:Onno Zwier van Haren. Je ziet, ik heb me gespecialiseerd op de 17e en de 18e eeuw. Een wat ouder lemma, waaraan ik erg veel tijd heb besteed, is nl:De Patriottentijd in Bolsward, maar dan bezorg ik je wel heel veel regenachtige dagen werk. Groetnis, T. Tichelaar 27 okt 2008, 07.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

GFDL-berjocht[boarne bewurkje]

Ik sjoch dat de tekst op Ofbyld:FryskePuzelstipe_JW.jpg der net hielendal goed útkaam is: der is no net oanjûn wa't it ôfbyld ûnder GFDL beskikbersteld hat. Ik brûk de GFDL net faak, dat it kin wêze dat der eat net goed is sûnder dat ik it wit, dat: is dit troch de wiki sa ynfolle, as hawwe jo dat sels op de side setten? Aliter 3 nov 2008, 22.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jo fraach is my net rjocht dúdlik. It is sa gien dat ik hjoed tastimming krigen haw fan Koen Eekma fan de Afûk ( de útjouwer fan it boekje ). Doe haw ik it kaft hjir ynskend it opladen nei de Wikipedy. It paste net echt ûnder ien fan de te kiezen foarbylden op it balkje mei foarbylden wêr't it ûnder falle moast foar opladen nei de Wikipedy. Dêrom haw ik de meast oannimlike keazen. Hie dit oars moatten?--Swarte Kees 3 nov 2008, 22.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

De fraach mei jo net dúdlik wêze, jo hawwe dy dochs aardich andere.

  • Ja, it hie krekt wat oars moattem, mar ik seach dat it net sa dúdlik wie dat de earste regel ek in kar wie. Ik haw it no krekt wat oars oardere; kinne jo ris sjen at it sa dúdliker is?
  • Ik frege nei hoe at jo dat dien hawwe, en jou andert tsjutte der op dat it berjocht foar Eigen Wurk ûnder GFDL net goed wie. En dat is ek hoe't it wie. Wat skeef gong, en wêrom ik it frege, wie dat neffens de side meidogger {{{1}}} it ôfbyld frijjûn hat. It berjocht dat dêrfoar brûkt waard is foar hânmjittich opnimmen, en moast dan as argumint trije ~ meihawwe. Ik hoopje ik haw no in ferzje dy't dat út himsels docht.
  • At Koen Eekma de rjochten ûnder de GFDL frijjûn hat, dan soenen jo, yn stee fan it berjocht dat der no op telâne kaam is, noch {{Auteursrjocht GFDL}} op de side sette moatte.

Aliter 4 nov 2008, 01.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Spaasjes[boarne bewurkje]

Wat joech   krekt foar probleem dat jo dy by Worp fan Ropta fuorthelle hawwe? Aliter 8 nov 2008, 04.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Itis net sasear in probleem. It lêzen is wat lestiger as in spaasje ('neat' dus einlik ) by Dokkum om oanjûn wurdt mei  . Soks sil grif in kompjûter eftergrûn ha, want ek é, û en oare diakrityske tekens steane ek gauris mei in formule oanjûn. Benammen op de siden mei de jiertallen binne se gauris te finen. Om de lêsberens fan de boarnetekst te ferbetterjen en de tekst dus wat "op te rêden" helje ik de formules gauris fuort as ik se tsjin kom. Ik hie dêr gjin kwea yn sjoen, want yn de artikels sels sjocht men der neat fan. --Swarte Kees 8 nov 2008, 07.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Swarte Kees!

Ik bin ien Hongaarkse meidogger, mar ik sprekke net goed frysk. I'm very proud of my village, and I tried to translate it into Fries, but I don't know a lot of words. Could you help me? The first steps of mine are here: Meidogger:Eino81/Ecser. You can use the English or the Dutch version of my village to translate it into Fries. I would like to leran this language and when I will see and read the article of my village, I will learn faster. Thanks! -Eino81 8 nov 2008, 20.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Thank you. I put the result into the real article of Ecser. --Eino81 9 nov 2008, 09.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

In bitsje troch oaren: Der is in systeem dat út himsels de trochferwizings oanpast, útsein jo sette it út, mar ik hie net fernaam dat it net oan stiet. (Dien)

Tank foar de warskôging oer de langte fan de side: De warskôging dy't MediaWiki jout stiet eins op it ferkeard plak. Dizze side, bygelyks, is ek al 37K, mar dat stiet hielendal boppeoan, dêr't wy it ynearsten net sjen sille. Aliter 9 nov 2008, 04.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi! Ik ha in fraach. The Englishmen, when they don't understand something, they say "it's Greek to me". So, they use a name of a language, what they don't understand, namely the Greek. We, Hungarians say, that "it's Chinese to me". Does any similar sentence in Frisian? How do you say this, when you don't understand soemthing? --Eino81 9 nov 2008, 23.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Saskia van Uylenburg[boarne bewurkje]

Ik haw hjoed de tekst oanpast yn nl:Saskia van Uylenburg. Fan it Ingelsk nei it Frysk leit blykbar net sa foar de hân, nou kinst dyn gong gean. Groetnis. T. Tichelaar 12 nov 2008, 20.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Baruch de Spinoza[boarne bewurkje]

Jûn Kees, by de side oer Baruch de Spinoza stiet noch hieltyd it berjocht dat de stavering hifke wurde moat. Ik ha sjoen datsto alris der mei dwaande west hast. Is it noch net klear of hast ferjitten it berjocht fuort te heljen? Gr. --Geoffrey 12 nov 2008, 21.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

'k Bin it nochris neirûn en de staveringswarskôging weihelle.--Swarte Kees 12 nov 2008, 22.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Hoi Kees. Mei ik jo freegje om my op dit adres te e-mailen: jonathan25@live.nl. Ik haw in fraach oan jo. As ik jo e-mail adres haw dan kinne wy bûten de wikipedia om even kommunisearje. Ik hoopje dat jo dat wolle. Groetnis Jelle 16 nov 2008, 11.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi Kees, Ik sjoch jo hawwe in side oer de Skoatter Uterdiken oanmakke, no hawwe wy twa siden oer itselde. Mar gearfoegje en fan de iene in Redirect meitsje, tinkt my. Theun 30 nov 2008, 11.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tankewol. It wie my ûntkomd troch de ûngelikense stavering Skoatteruterdiken/Skoatter Uterdiken. Ik haw it oanpast neffens jo oanrieden.--Swarte Kees 30 nov 2008, 13.17 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kinne jo hjir nochris bylâns? It liket no in fegetaasje yn it generaal en dy fan in bepaald plak trochelkoar te beskriuwen, en faaks ek noch it plak sels. Aliter 7 des 2008, 23.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sil ik earstdeis ris bylâns,--Swarte Kees 8 des 2008, 07.20 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lege geaen[boarne bewurkje]

De Legean De Legeäen - Aliter 12 des 2008, 23.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dit binne twa artikels oer itselde gebiet. Omdat der mear Google-hits op De Legeäen binne as op De Legean soe ik útstelle wolle om de artikels yn einoar te skowen en dan De Legean as trochferwiisside te brûken. Al giet dan wol de âldste ferzje ferdwinen en dus ek de skiednis. Jout soks beswieren?.--Swarte Kees 13 des 2008, 07.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Wy hawwe it der by Oerlis:Offenwier ek alris oer hân: Ik hie "Legean" brûkt, want dat is wat ik hjir yn Snits gewoan bin. At jo de skiednis net ferlieze wolle, koe it dan net allegear op "De Legean" setten wurde; at it moat dan kin dy side dan in nije titel jaan wurde?
Mar is "Legeäen" net Nederlandsk? Yn it Frysk kombinearret de 'a' mei de 'e' derfoar, dat dan soe der gjin ferlet wêze fan stipkes. (Hoe hjitte dy dingen?) Wienen dy treffers op Google spesifyk foar it Frysk? Mysha

Witsto noch mear aksjegroepen? Yn hokker tiidrek wie de FAFK warber? Groetnis Kening Aldgilles 26 des. 08, 19:49 (CET)