Wikipedy:Oerlisside/Argyf4

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf4, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn fan 5 oktober 2005 oant en mei 13 desimber 2005.
(<< earder)
(letter >>)


Irritante hurdnakkige spammer

Aliter, B. of Theun, kin ien fan jimme dizze spammer efkes blokkeare? It giet om Meidogger:62.111.137.194. Hy is op alle Wikipediën mei artikels oer skilders dwaande en sleat alle waarskoggings rêstich yn de wyn. Sawol op fy: as op li:, wêr't ik him krekt útsletten haw, hat er al twie spamlinks tafoege dy't yntusken weihelle binne. Alfast betanke... WanabeFries Velim, non opto 16:43, okt 5, 2005 (UTC)

Dy anonym kommunisearret net sa folle, mar wat is der mis mei syn keppelings? Aliter 00:45, okt 6, 2005 (UTC)
It is reklame, en dêrom hawwe se it op de oare Wikipediën al weihelle. Dêrom haw ik him ek wêrskogge (konform wat net allienich op li: mar ek bygelyks op nl: dien is). Ik hie foar fy: gjin oar beleid ferwacht, einlik, mar as hjir oars omgean wurdt mei adt soart keppelings dan soe ik dat graach witte: dan sil ik se yn de takomst stean litte. WanabeFries Velim, non opto 07:52, okt 6, 2005 (UTC)
Op Paul Cézanne stie ek noch in keppeling. Ik hie wol sjoen dat dizze keppelings hjir delsetten wie mar it like my op sich net sa gek ta. Stiene op sich wol aardige ôfbylden tocht ik. At dit as reklame bedoeld is moatte wy dizze keppelings hjir mar net hawwe want wer lûke je dan de grins. It is oars dochs wol wat in griis gebiet fan wat kin en wat net kin. Theun 19:48, 6 okt 2005 (UTC)
It like my gewoan siden mei mear ynformaasje. Wy hawwe de minsken net om daalks hiel de webstees oer te nimmen yn de Wikipedy, dat ik haw it sa litten. Wat is dy reklame dan foar? Aliter
Der sieten earst in protsje ferwizings by nei siden dy't dúdlik allinne makke wiene foar it ferkeapjen fan reproduksjes. De links dy't der no op steane, kinne der wat my oanbelanget wol op troch. B. 08.06, 7 okt 2005 (UTC)
Dat kinne wy dan mar ik beste dwaan. Aanst muot ik noch myn ekskuses oan dy meidogger oanbiede... WanabeFries Velim, non opto 08.54, 7 okt 2005 (UTC)
Dat hoecht ek net. Der siet wier reklame by, dat dan wie der in grûn foar jo fersyk. Aliter 22.57, 7 okt 2005 (UTC)

Net dat it hiel slim is, mar it logo linksboppe falt by my hieltied wei :s ... by jimme ek? WanabeFries Velim, non opto 18:37, okt 5, 2005 (UTC)

Hjir is it yn oarder. Wat bart der, en op hokfoar systeem? Aliter 00:45, okt 6, 2005 (UTC)
By my is ek al normaal. Ik haw trouens Firefox. It docht fierder ek neat, mar ik fûn it sa nuver... WanabeFries Velim, non opto 07:54, okt 6, 2005 (UTC)

Please permanently ban User:200.191.188.xxx

Please permanently ban User:200.191.188.xxx, it only exists because of a security hole in our software that was exploted, —Ævar Arnfjörð Bjarmason 00.56, 11 okt 2005 (UTC) (MediaWiki developer and Wikimedia sysadmin)

Wikimedia

Hoi allegeare. Nee, yn de boppesteande kop haw ik gjin tikflater makke. Der bestiet nammentlik ek noch in WikiMedia :-). It giet ek net oer de software, mar oer it oprjochtsjen fan in Nederlânske ôfdieling (foar Nederlân, net foar it Nederlândsk - de oersetter). Der is in webstee opset, http://nl.wikimedia.org, en eltsenien wurdt útnoege mei te praten oer it oprjochtsj en dêrfan. Hoe mear sielen... Hoecht net, mei wol. Graach sels.

Fierder wol ik, foar wa't al meipraat hat, noch efkes kwiit dat der in peiling oan de gong is yn de kroech oer de fraach of de ôfdieling no in stichting of in feriening wurde moat. Ik fermoed dat der meidoggers binne dy't graach hjiroer stimme soenen mar dy't de lêste wike ferjitten binne om te kommen. De stimming duorret noch oant 14 oktober dit jier (2005 :P). Alfêst oant gau! Efkeswatoars 22.36, 11 okt 2005 (UTC) -- op fersyk oerset yn Stienkolenfrysk troch WanabeFries Velim, non opto 14.45, 12 okt 2005 (UTC). (En ferbettere troch Theun, dat hie der ek wol by stean meie :-)))

Dank! Efkeswatoars 18.22, 12 okt 2005 (UTC)

Babel-berjochten

Hallo allegeare, soe ik hjir op fy: de Babel-berjochten oanmeitsje kinne? Foar alle dúdlikheid, dat binne berjochten wêrmei't in meidogger oanjaan kin hokfoar talen er allegeare praat en ferstiet en hoe goed/sljocht. Foar in foarbyld fan hoe't dat der útsjocht, sjoch hjir. Alfast betanke, WanabeFries Velim, non opto 14.20, 12 okt 2005 (UTC)

Ik haw gjin beswier heard, dus ik doch it mar... WanabeFries Velim, non opto 10.33, 14 okt 2005 (UTC)
Fiel jo frij ... En dat haww jo ek dien. Aliter 02.07, 19 okt 2005 (UTC)
Ik hie my foarstelje kinne dat guon dy berjochten net wille soenen. Derom fûn ik it wol sa hoflik dat earst te freechjen. Apropos ik twivele wol tusken fy-1 en fy-2; in fy-2-berjocht ferplichtet my wol om better Frysk te learjen :). WanabeFries Velim, non opto 08.24, 21 okt 2005 (UTC)
Ik haw der gjin ferlet fan. Mar at lju sjen litte wolle hokfoar talen se prate ...
 1. Der binne no twa keppelings foar "Taalbehearsking" Is dit krekt sa't it wêze moat?
 2. Soe fy-0 net yn in oare kleur moatte as berjochten dy't oanjaan dat immen in taal al praat? Aliter 03.59, 13 nov 2005 (UTC)
Oare kleur foar fy-0 like my wol logysk. Ik haw op nl sjoen en de kleur dy't dêr brûkt wurd foar nl-0 mar oernaam.
Ik haw freed efkes dwaande west mei de babel berjochten, om't ien in part yn it ingelsk oanmakke hie mar fierder net nei alle details sjoen. Wat bedoele jo eins mei twa keppelings foar taalbehearsking, bygelyks fy en fy-1? Omdat de babel berjochten neffens my foaral brûkt wurde troch minksen dy't op in protte wiki's dwaande binne (of yn elts gefal oanmeld binne) is it miskien it bêste om dit mar lyk te hâlden mei de oare wiki's.
Ik hie de meidogger dy't dizze berjochten oanmakke hie noch efkes hjirop oansprutsen mar ik leau net dat it boadskip hielendal oankomt ;). Theun 16.24, 13 nov 2005 (UTC)

Ynstellings

Ik bin sa no en dan dwaande mei it oersetten fan de Wikipedy:Ynstelling-rie. Twa puntsjes woe ik under jimme oandacht bringe.

 • Nie oanlieding fan de diskusje oer it jookjen en dookjen haw ik besocht by dizze side út te gean fan it dookjen (ik hoopje dat ik dat de stavering der in bytsje op liket). Liket it sa wat?? Foar mysels haw ik it gefoel dat it yn de styl fan it jookjen better oerkomt (mar wat je net besocht hawwe witte hja ek net).
 • Der is in ynstelling thumbnail size. Op nl hawwe se thumbnail net oerset, mar moatte wy hjir net in moai frysk wurd foar hawwe?

Theun 20.39, 12 okt 2005 (UTC)

Dy keppeling docht by my neat. Ik sjoch no al dat in pear nije teksten by de ynstellings dookje - om my leaver net. Thumbnail (lyts ôfbyld) is in "miniatuer". Mar it kin better wêze en beneam de funksje yn stee fan de foarm. Aliter 02.07, 19 okt 2005 (UTC)
Keppeling oanpast. Ik haw besocht it dookjen by it oersetten fan yn de ynstelling-rie side te brûken en net by it oersetten fan de ynstellings (part noch net út nederlânsk oerset). Ik hie eins ek wol in reaksje fan Meidogger:WanabeFrysk ferwachte. Ik sit der sterk oer te tinken it dookjen mar te feroarjen yn it jookjen, mar ik lit it earst noch wol in pear dagen stean.
De Wiki-software is blykber by de ynstellings ek wer oanpast. De tekst mei ferwizing nei de ynstelling-rie is weiwurden.Theun 18.35, 19 okt 2005 (UTC)
Ik hie it echt noch net sjoen... mar no't jo do it sist, ik fyn it sa wol in stik aardiger. Nochris betanke Theun foar it my derop attendearjen. Hoe dan ek, as jimme allegeare it jookjen (wat in wurd...:) ) preferearje soenen dan gea ik der fansels net tsjinin... WanabeFries Velim, non opto 08.18, 21 okt 2005 (UTC)

Nederlânske Wikipedy oer'e 100.000

Bêste freonen, de Nederlândse Wikipedy hat fan'e nacht sa rûnd heal ien de 100.000 artikels helle. Se hawwe yn persberjocht de doar útdien en nei alle gedachten komt der fan'e jûn yn it sjoernaal fan acht oere op Nederlân 1 in ripportazje oer de Wikipedy. WanabeFries Velim, non opto 10.31, 14 okt 2005 (UTC)

Tweede ontmoeting Wikimedia Nederland i.o.

Op http://nl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Ontmoeten heb ik een aantal data geplaatst voor een tweede ontmoeting tbv de oprichting van Wikimedia Nederland. Graag invullen wanneer je kunt komen! - Galwaygirl 19.47, 14 okt 2005 (UTC)


Berjocht:EU

Op de side fan Poalen binne wat feroarings west werby it Berjocht:EU earst fuorthelle is, in kategory oanmakke is en dizze letter wer feroare is in it berjocht:eu. Aliter hat hjir neffens my al ris in kear oerlis oer hawn mei MaartenvdBent dy't dit berjocht taheakke hie (krekt as yn nl en op in protte oare wiki's brûkt wurdt).
Binne we der wol oer út hoe wy dit hjir hawwe wolle? Ik hie it idee dat dit berjocht wol fuort kin. It is tink better om hjir de kategoryen te kiezen. Neffens wat ik sjoen haw op de oare wiki's krije je al gau in rige fan sok soarte berjochten oan de underein fan in side en sommige fan dizze berjochten wurde ek noch aardich (sis mar te) grut.Theun 20.08, 20 okt 2005 (UTC)

Op alle EU lannen wurdt oant no ta it berjocht brûkt... It is op himsels dúdliker om (allinne?) kategoryen te brûken, mar hoe fier gean we dêr mei? Alle doarpen yn in kategory Gemeente xxx? B. 21.15, 20 okt 2005 (UTC)
Dat soe wol kinne, earst mar in kear in kategory fryske doarpen, gemeenten dêr't hast alle doarpen in side hawwe kin dan wol yn in aparte kategory. It is tink ik net goed om allegear kategoryen te meitsjen mar in pear siden as inhâld. Ik tink dat bygelyks by poalen in de kategoryen, 'lân yn Europa', 'europeeske uny', 'warsjoupakt', 'NAFO' thús heart. Dat is op sich dúdliker as fjouwer fan soksoarte fan berjochten.Theun 19.32, 23 okt 2005 (UTC)

2000

Lokwinske mei it beheljen fan de 2000 artikels! Sa fier binne wy mei li: noch lang net :-). En fansels myn spesjale lokwinsken foar Aliter, dy't it artikel (Willem Loadewyk) skreaun hat. WanabeFries Velim, non opto 09.39, 29 okt 2005 (UTC)

 • Gefeliciteerd! Hucucha 09.58, 29 okt 2005 (UTC)
 • Joe fielsetee'rd! Dolfy 10.38, 29 okt 2005 (UTC)
 • Ga zo door! Efkeswatoars 12.15, 29 okt 2005 (UTC)
 • Van harte gefeliciteerd.—nl:Gebruiker:Johjak 18.23, 29 okt 2005 (UTC)
 • Fan herte lokwinske mei it behelje fan dizze mylpeal! Op nei de folgende túzend, soe ik sizze. - Dr. Breznjev 21.55, 29 okt 2005 (UTC)

Parseberjocht

Ik haw it earder frege, mar wolle wy hjir eat mei dwaan, bygelyks in parseberjocht útstjoere? 21.20, 29 okt 2005 (UTC)

Ik fyn it in prima idee, it soe goede publisiteit foar ús opleverje. Ik haw op de side ek it adres van Omrop Fryslân en de Lemster Krante tafoege - Dr. Breznjev 21.55, 29 okt 2005 (UTC)

Nl: hat krekt publisiteit hân mei 100.000. Is dit in goed stuit, of wie 2500 better? Aliter 23.35, 29 okt 2005 (UTC)

Ik fyn 2.500 mooaier. It tal dielnimmers begjint moai oan te boazjen, dus al te lang sil dat net duorje tinkt my. Ik tink dat we Wikipedy dan ek de grutste Frysktalige webside neame kinne. B. 06.31, 30 okt 2005 (UTC)
nl: hat krekt hielendal gjin publisiteit hân mei de 100.000. Dat hienen wy wol wold. It sjûrnaal soe ripportearjen komme, mar se hienen wisse wat oars te dwaan dy dei. Ferwachtje der net te folle fan...:( WanabeFries Velim, non opto 10.25, 30 okt 2005 (UTC)

Wy hawwe ek noch gjin parsekontakt, de tekst koe better en faaks moat de stjoerlist ek noch útwreide wurde. Lit ús begjinne mei de taberiedings foar 2500. Aliter 00.07, 31 okt 2005 (UTC)

2500 liket my in goed oantal foar wat publisiteit. Yn july tocht ik noch fan mei de kryst sitte wy maklik op 2500 mar it tempo is yn augustus/septimber wol wer wat ynsakke. Samar op 2000 hie ik ek net ferwachte, freedtejûn noch in side oanmakke mar doe tocht ik dat it noch wol in wykje duorje soe, dat wie dochs wol even skrikke ;).
Wy kinne it tiidstip fan it berikken fan 2500 ek wol wat stjoere, der kinne noch in bulte jiertallen oanmakke wurde (foar 1800). Mar dan moatte der fansels al wat foarfallen ensfh. yn. Lege jiertallen sitte wy net op te wachtsjen, hoewol op mear as ien lytse wiki fan sis mar 3500 siden mear as 50% fan de siden bestiet út jiertallen, foar it grutste part sunder ekstra ynformaasje. Mar ik tink dat eltsenien it hjir wol iens is dat de inhâld boppe it tal siden giet (Ik dwaal in bytsje ôf liuw ik).Theun 16.46, 31 okt 2005 (UTC)

Putsje

Fanwegens wat Theun hjir seit oer siden dêr't noch neat op stiet, haw ik in kollektyf putsje opset. Wa net wit wat er skriuwe moat kin meidwaan mei foar alle deisiden en jiersiden dy't wy yn in kloft oanmakke hawwe te sjen at der wat yn stiet. Aliter 00.33, 1 nov 2005 (UTC)

Pfoe, dat binne der nochal wat... It liket my wis in aardich, ja sels goed idee om no dy 2000 siden ek wat mear ynhâld te jaan. Op in protte oare kleinere Wikipedia's is it ek sa slim, of noch slimmer (alles mei in robot oanmakke en neat ynfolle). Ik haw trouens noch wol in oar projekt: Wikipedy:Siden dy't eltse Wikipedy hawwe moatte soe (meta:List of articles all languages should have). WanabeFries Velim, non opto 09.46, 1 nov 2005 (UTC)

Dat haw ik ek alris besocht, mar ik koe it net ta wat brûkbers bringe. Mar fiel jo frij op dy fy-side in oersetting by te hâlden fan de meta-side, en dêr dan jo ynspiraasje út te heljen. Aliter 22.54, 25 nov 2005 (UTC)

Sysop

It is miskien wol in wennich pertaal fan my, ik bin gjin Fries en ik praat ik ek net hiel goed, sis no sels, mar dochs soe ik jimme freechje wolle of ik net sysoprjochte krige kinne soe. En wel hjirom: ik merkje dat ik faak online bin as jimme dat net binne, en as der no in fandaal lânskomt, lykas fan'edei, kin dy net blokkearre wurde. No is dizze krekt wer weigien (ôfkloppe!) mar foar itselde jild fandalisearret er 100 pagina's of krige we te dwaan mei in fandaalbot dy't alle siden wisket (en dat bestiet, leau dat mar!). Soe ik my oanmelde kinne? WanabeFries Velim, non opto 09.15, 4 nov 2005 (UTC)

Moderator bedoelste, om in IP-address te blokkearen? Ik fyn it bêst. Ik bin sels meastentiids allinich jûns efkes online, dus ik bin faaks net paraat om dit fuort werom te draaien. Mar moast it fandalisme op de wiki net al te persoanlik opnimme, ik haw wol op dyn nl-brûker side sjoen dasto in bloedige hekel hast oan fandalen ;). Op fy krije je altiten reaksjes dat we nederlânsk leare moatte en soksawat, de spelling fan dy fandaal fan hjoed hie der ek wol oan, mar it is miskien it bêste om it gewoan werom te draaien en net te folle te skellen. Theun 22.56, 4 nov 2005 (UTC)
Akkoard, dat is dan ofsprekken... Ik haw der yndied in hansje fan om gau razend te wurden. Hoe dan ek, as ik it krekt werom draaie kin haw ik miskien net sa de behoefte om te skellen. WanabeFries Velim, non opto 23.14, 4 nov 2005 (UTC)
Om bitizing foar te kommen, ik haw gjin rjochten om de status fan meidoggers te feroarjen. Miskien kinne oaren ek noch harren meining jaan. Theun 20.37, 8 nov 2005 (UTC)
Graach (Aliter, B., ...?)... Trouens, ik tocht ek net datsto rjochten hienest om my moderator meitsje te kinnen. WanabeFries Velim, non opto 21.11, 8 nov 2005 (UTC)
At jo it josels oandwaan wolle dat jo fan no oan fatsoenlik bliuwe moatte at bygelyks in stúthispel in rige siden yn de ferkearde taal oanmakket om't er gjin Frysk kin mar fynt dat alle wikipedys syn siden hawwe moatte, dan wol ik jo fansels net yn it paad stean; wolkom - dielde lêsten rinne lichter. Mar ik wit net at wy op it stuit in rjochtenútfurder hawwe op de Fryske Wikipedy. Ik freegje Andre Engels op nl: . Aliter 03.59, 13 nov 2005 (UTC)
Tankewol Aliter, it is yntusken sa fier! No mar heapjen dat ik dy rjochten net te faak brûken hoech... WanabeFries Velim, non opto 16.23, 13 nov 2005 (UTC)

Werneame

Ik bin op it stuit ek oan't helpen Firefox yn it Frysk oer te setten. No wie der wat oerlis oer it oersetten fan 'hernoemen'. Wy kaamen derop út dat dit omneame wurde moast. No hie ik werneame yn de holle (fan in tal teksten op dizze wiki), mar ik haw yn it wurdboek socht mar dêr is 'werneamen' net te finen, omneame wol. Is it miskien better om werneamen te feroarjen yn omneame?Theun 20.37, 8 nov 2005 (UTC)

Dat is tige aardich... ik wol dy Fryske Firefox-edysje aanst wolris sjen (en ynstallearje?)... WanabeFries Velim, non opto 20.31, 11 nov 2005 (UTC)
Foar de Fryske Firefox sjoch op mozbrowser.nl->Forum->Friese vertalingen foar in ferwizing/ynstruksjes foar it ynstallearjen fan in testfersje.Theun 21.00, 11 nov 2005 (UTC)
Skriuwe jo der ek wat oer op Frysk op kompjûters at it sa fier komt? Wat dat "hernoemen" oangiet, dat haw ik ris yn it wurdboek opsocht, mar dat stiet der net yn. Net alles stiet yn in wurdboek. It ferskil yn betsjutting is net botte grut; it koe beide wol. Foardiel fan "werneame" is dat de hjittende foarm ien wurd is. Aliter 03.59, 13 nov 2005 (UTC)
Dan hâlde wy it by "werneame" want de hjittende foarm is de foarm dy't wy it meast sjogge, en om boppe de side "neam om" del te setten liket wol wat nûver. En at de offisjele fryske firefox klear is sil ik it wol by Frysk op kompjûters derby sette.Theun 16.24, 13 nov 2005 (UTC)

skier skean en fet

Ik wit net krekt wêrom dit net dúdlik wie, mar ik haw Wikipedy:Koart oersjoch wat oanpast. Aliter 03.59, 13 nov 2005 (UTC)

Sa is it dúdliker hoopje ik. Ik hie dit neamt om't Abe Westra noch steeds alle siden begjint mei fetDoarpfet, en at je de foarige tekst hjiroer lêze kin je dat sa ynterpretearre.
Ik hy sjoen dat jo de Bysûndere tekens derby set hawwe. Liket my in goeie saak. Miskien is it in idee om't wat minder tekens te fermelden en dan wat grutter (wat makkliker foar de minder fêste múshân). En miskien in protte brûkte konstruksjes as #Redirect. Bygelyks sa as op tr:, mar dan mei de tekens dy't wy yn it frysk meast brûke.Theun 16.24, 13 nov 2005 (UTC)
Ik haw in part dien mei de knoppen sa't ik dy hieltyd al hawwe woe. Dat fan dy standert-teksten, dêr bin ik net wis fan. It kin al, fansels, mar is dat wier flugger as it sels yntikke? Aliter 22.54, 25 nov 2005 (UTC)

Rjochtenútfurders op de Fryske Wikipedy

Dit wie noch op myn oerlisside stean bleaun:

André Engels stelt út dat er no ien as twa rjochtenútfurder(s) op de Fryske Wikipedy oanwiisd, en dat er dan sels hjir as behearder mirkes wurdt. (Is der in better wurd as rjochtenútfurder - ien dy't oaren behearder of útfurder meitsje kin? Oare Wikipedys hawwe burokraat mar dat seit my net al te folle.) Aliter 22.54, 25 nov 2005 (UTC)

Liket my in goed idee fan André. Ik tink dat Meidogger:Aliter en Meidogger:B. hjir geskikte kandidaten foar binne (at se der sels gjin beswier tsjin hawwe natuerlik)Theun 21.20, 25 nov 2005 (UTC)
Gjin beswier, at it foar Bauke ek yn oarder is. Aliter 22.54, 25 nov 2005 (UTC)
Is wat my oanbelanget OK. De krekte oantsjutting: (Rjochten-)útfierder of dochs gewoan (Rjochten-) behearder? B. 12.14, 26 nov 2005 (UTC)
It is sa: der binne ek rjochtenbehearders; dy kinne ek rjochten weinimme. Mar wat docht immen dy't allinnich rjochten jaan kin? Goed, ik sis it André. Aliter 00.50, 27 nov 2005 (UTC)
Als Steward zijnde heb ik de betreffende aanpassingen nu doorgevoerd. Een kleine felicitatie aan de Wikipedy lijkt me op zijn plaats - dit lijkt me een aanwijzing dat jullie/wij groot genoeg zijn gegroeid om op de eigen benen te staan. - André Engels 09.06, 27 nov 2005 (UTC)

Babel-nammen

No't it tal fan berjochten en kategoryen foar Babel sa hurd tanimt moatte wy it al ris oer de nammen hawwe.

At dy nammen allegear begjinne mei Meidogger, dan liket it dat se part binne fan in grutter systeem dêr't wy alles oer de meidogger mei oanjaan. Dat kin, dan meitsje wy ek Berjocht:Meidogger ynterwiki - Dizze meidogger hat him/har allinnich oanmelde om ynterwiki tafoegjen te kinnen. Berjocht:Meidogger behearder Berjocht:Meidogger rjochtsetter(!?) ensfh. Mar it binne al kategoryen en berjochten spesifyk foar Meidogger-siden, dat faaks wie Berjocht:Meidogger:fy, Berjocht:Meidogger:ynterwiki, Berjocht:Meidogger:behearder ensfh. dan better.

Oarsom soenen wy it beheine kinne ta Babel mei de talen, troch nammen lykas Berjocht:Babelmeidogger fy ensfh. te brûken. De kombinaasje dy't wy no hawwe, mei in beheind systeem mar mei in romme oantsjutting as namme is minder; it nimt romte wei foar lettere rommere tapassings fan dy namme. Aliter 21.14, 8 des 2005 (UTC)

Ik haw der eins net fierder oer neitocht mar sa't men begûn wie oernaam. Ik fûn de nammen ek al wat tige algemien mar ik hie sjoen dat nl: en en: it ek sa dogge en we moatte ek net út prinsipe saken oars dwaan wolle. Mar at ik ris fierder rûnsjoch op de wondere wereld fan de wikipedys, miskien is sa as es: it docht wol in goed foarbyld, Usuarios por idioma (Meidoggers nei taal). (Ik fyn it foar mysels wol lêstich om dizze berjochten op myn meidoggerside te setten, want ik fyn it eins net te dwaan om myn taalkuensten in sifer te jaan.)Theun 21.33, 8 des 2005 (UTC)

Wy moatte it net oars dwaan út in prinsipe fan oars dwaan wolle, mar it al goed dwaan út in prinsipe fan goed dwaan wolle; wy hoege net de problemen fan oare Wikipedyen oer te nimmen. Bygelyks, op en: is Template:User al in gebrûk foar wat oars. Op es: hawwe se foar wenplak en lân wer net "usarios"; fral lân koe nochris in probleem wurde. Dan hie ik leaver Berjocht/Kategory:Meidogger:Taal fy, Berjocht/Kategory:Meidogger:Lân nl, ensfh. (Berjocht:Meidogger:Bot - Dizze meidogger hat bot-status.) Faaks net sa floeiend as it Spaansk, mar al dúdlik en spesifyk. Aliter 01.00, 11 des 2005 (UTC)

Goed dogge wy it sa. Kin by de Katgoryen wol sa'n subdomein namme brûkt wurde? (ik bedoel mei de ekstra :) Theun 13.09, 11 des 2005 (UTC)
Ik muot noch efkes wat sizze: it berjocht is Berjocht:Meidogger fy, net Berjocht:Meidogger:fy; it is mar dat nimmen it oanmeitsje giet... WanabeFries 13.17, 11 des 2005 (UTC)
Ik hie it idee dat dit krekt de bedoeling van Aliter is. Om op dy wize in underferdieling te meitsjen fan berjochten en kategoryen dy mei meidoggers te krijen hawwe.Theun 13.25, 11 des 2005 (UTC)

Ja, mar it kin net. Foar in kategory al, mar foar in berjocht soe Berjocht:Meidogger:Soksawat itselde wurde as de side Meidogger:Soksawat brûkt as berjocht. Dat it moat dochs oars. Aliter 03.42, 21 des 2005 (UTC)

Kinne wy dit oplosse mei Kategory:Meidogger/Taal fy en Berjocht:Meidogger/Taal fy? Dat kin dan foar de kategory lêzen wurde as "Meidogger per taal - fy", en it lit ek romte foar "Meidogger/Funksje bot" ensfh. Aliter 01.16, feb 6, 2006 (UTC)

Lyket my in goed plan. At der fierder gjin beswier tsjin is sil ik ynkoarten wol ris in stikje oanpasse.Theun 11.28, feb 12, 2006 (UTC)
Foel my toch ôf. Haw it no foar de berjochten oanpast.
By de kategoryen kin it ek wol, mar ik haw twa saken dy't earst wat oerlis freegje tink ik.
 • By it werneamen fan de Kategoryen sitte je ek mei in hiel soad ynterwiki links dy't je einst dan ek oanpasse moatte (Kategoryen kinne net werneamt wurde mar wurde automatysk oanmakke, dat betsjut dus dat de ynterwiki links it fuort net mear dogge. Wurd dus in hiel soad wurk (benammen om de interwikis op de oare wikis wer rjocht te breidzjen).
 • Moatte wy by de Kategoryen miskien dochs Kategory:Meidogger:Taal fy brûke? Der is ek al in kategory Kategory:Wikipedy mei de seksje Kategory:Wikipedy:Babel.
Litte we dit werneamen sitte of sette wy troch? En sa ja binne we sa sosjaal en pak ek de ynterwiki links oan?? Theun 09.59, feb 19, 2006 (UTC)

Kategory:Fûgelsoarten

Nodat ik de kategoryen sa besjoch, mei de Fûgelfamylje en Fûgelskift kategory, haw ik it idee dat at we konsekwint bliuwe wolle de kategory omneamd wurde moat nei Fûgelsoart.Theun 13.29, 11 des 2005 (UTC)

Wy hawwe no meast "soarte", dat dan soe it ek Fûgelsoarte wêze. Aliter 03.42, 21 des 2005 (UTC)

gpvosbot

Ik heb de botstatus aangevraagd voor Meidogger:Gpvosbot. Eventuele opmerkingen en bezwaren kan je melden op meta:Requests for bot status#Gpvosbot. – gpvos (oerlis) 23.03, 13 des 2005 (UTC)

(Meidogger Gpvos hat botstatus oanfrege foar syn bot.) Mei iens; ik hie dêr om frege om't Koartlyn feroare wat drok waard. Aliter 03.42, 21 des 2005 (UTC)
botbit gegeven. oscar 00.10, jan 13, 2006 (UTC)
(Meidogger Oscar hat dy botstatus blykber ynsteld.) Ik haw GPVos frege at er de bot faaks ek ris nei de synonimen sjen litte kin. Aliter 01.16, feb 6, 2006 (UTC)