Wikipedy:Koart oersjoch

Ut Wikipedy

Dit is in Koart oersjoch fan de opmaakkoades dy't foar dizze Wiki brûkt wurde kin. As jo wend binne om HTML te brûken, lês ek dan dizze side eefkes oer, want op de Wiki binne de HTML-opmaakkoades fersimpele, sadat se minder steurend yn de teksten ferskine.

Winken:

 • Mooglik fine jo it makliker en bewurkje in side yn jo tekstbewurker, sa't jo ek de spelling neigean kinne. Mar sjoch dan al nei de sideskiednis by it weromsetten, om't in oar wilens de side oanpast hawwe kin.
 • Troch dizze side yn in oar finster te hâlden, hawwe jo alles by de hân.
 • Mooglik moatte jo om dizze side te besjen in wat lytser lettertype brûke as oars.

Oersjoch[boarne bewurkje]

De Wiki makket bysûndere opmaak fan de tekst mooglik. Lofts stiet in rige fan wat mooglik is; rjochts stiet hoe of't dat dien wurdt. Yn oare wurden: Om tekst te meitsjen lykas wat lofts stiet, moatte jo it skriuwe lykas it rjochts stiet.

Seksjes, alinea's, listen en rigels[boarne bewurkje]

Begjin de seksje mei in kop:

Nije seksje[boarne bewurkje]

Subseksje[boarne bewurkje]

Sub-subseksje[boarne bewurkje]

Begjin de seksje mei in kop:
== Nije seksje ==
=== Subseksje ===
==== Sub-subseksje ====


Ien kear in oare rigel hat gjin gefolch.

In rigel oerslaan begjint in nije alinea.

Ien kear in oare rigel 
hat gjin gefolch.

In rigel oerslaan begjint in nije alinea.

In rigel kin ôfbrutsen wurde
sûnder dat der in nije alinea begjint

In rigel kin ôfbrutsen wurde<br>
sûnder dat der in nije alinea begjint.

 • Listen kinne faak maklik wêze:
  • Se oarderje it materiaal;
  • Se jouwe oersjoch, it stiet kreas.
* Listen kinne faak maklik wêze:
** Se oarderje it materiaal;
** Se jouwe oersjoch, it stiet kreas.

 1. Nûmere listen binne ek bêst
 2. Oardere
  1. Maklik te folgjen
# Nûmere listen binne ek bêst
# Oardere
## Maklik te folgjen

Definysjelisten
listen mei definysjes
Definiearre begryp
Begryp-definysje
; Definysjelisten : listen mei definysjes
; Definiearre begryp : Begryp-definysje

Mongen listen kinne ek:

 • In nûmere list:
  1. Earste yngong
  2. Twaddde yngong
 • Noch mear
Mongen listen kinne ek:
* In nûmere list:
*# Earste yngong
*# Twadde yngong
* Noch mear

Rigels kinne
op ferskate nivo's
ynsprongen wurde
:Rigels kinne
::op ferskate nivo's
:::ynsprongen wurde

AS (in rigel begjint mei in spaasje) DAN
 wurdt it lykas op de bewurkingsside;
 gjin fansels-ynfoege rigel-oergongen;
 in lettertype as yn technyske teksten;
EINAS
dit brûke jo foar:
 • it plakken fan al yndielde tekst;
 • algoritmyske beskriuwings;
 • ASCII keunst;
 AS (in rigel begjint mei in spaasje) DAN
  wurdt it lykas op de bewurkingsside;
  gjin fansels-ynfoege rigel-oergongen;
  in lettertype as yn technyske teksten;
 EINAS
 dit brûke jo foar:
  • it plakken fan al yndielde tekst;
  • algoritmyske beskriuwings;
  • ASCII keunst;

Tekst yn it midden.
<center>Tekst yn it midden.</center>

In horizontale streek: Derboppe


en derûnder.

In horizontale streek: Derboppe
----
en derûnder.

Keppelings, URL's, ôfbylden[boarne bewurkje]

In keppeling nei in side oer de wei nei Oerisel.
(De alderearste letter wurdt yn de titel in haadletter.
Spaasjes wurde omzet nei ûnderstrekings.
Skriuw allinnich haadletters dêr't se hearre.
In nije side oanmeitsje begjint mei in nije keppeling.
Meitsje earne in keppeling foar de nije side.
Is de keppeling makke, klik dan op de reade tekst of it fraachteken(?).
Lês de rie foar it beneamen fan in side.)

In keppeling nei in side oer de
[[wei nei Oerisel]].<br>
(De alderearste letter wurdt 
yn de titel in haadletter.<br>
Spaasjes wurde omzet
nei ûnderstrekings.<br>
Skriuw allinnich haadletters
dêr't se hearre.<br>
In nije side oanmeitsje
begjint mei in nije keppeling.<br>
Meitsje earne in keppeling
foar de nije side.<br>
Is de keppeling makke,
klik dan op de reade tekst of it fraachteken(?).<br>
Lês de rie foar
[[Wikipedy:it beneamen fan in side|it
beneamen fan in side]].)

In keppeling nei deselde side, mar mei in oare namme:
Hoe makket men in nije side?.

In keppeling nei deselde side,
mar mei in oare namme:<br>
[[Wikipedy:In nije side meitsje|Hoe
makket men in nije side?]].

Toskedokterboar is side dy't der noch net is.
Jo kinne der mei begjinne troch op de reade tekst of it fraachteken te klikken.

[[Toskedokterboar]]
is side dy't der noch net is.<br>
Jo kinne der mei begjinne
troch op de reade tekst of it
fraachteken te klikken.

In side kin nei in oare titel trochferwize:
Sa stiet op de side Sneek allinnich dizze tekst:

#REDIRECT [[Snits]]

Keppeling om utens: Fryslân

Keppeling om utens:
[http://www.fryslan.frl Fryslân]

Of allinnich de URL: http://www.fryslan.frl
(dan stiet op in ôfdruk ek wêr't de keppeling hinne giet).

Of allinnich de URL:
http://www.fryslan.frl<br>
(dan stiet op in ôfdruk ek
wêr't de keppeling hinne giet).

It kin ek dat men net wier krekt de tekst fan in keppeling om utens sjen litte wol. Dat kin troch rjochte haken der om hinne en efter de wiere URL de ferzje sa't dy sichtber wêze moat:
Sa: fryslan.frl.

It kin ek dat men net wier krekt de tekst
fan in keppeling om utens sjen litte wol.
Dat kin troch rjochte haken der om hinne
en efter de wiere URL de ferzje sa't
dy sichtber wêze moat:<br>
Sa: [https://www.fryslan.frl fryslan.frl].

In ôfbyld:

Ofbylden kinne by de Wikipedy oanbean wurde, fia de keppeling Wiki:Bied_triem_oan.

NB: Keppelje siden net oan in triem op in oare tsjinner,
útsein josels binne dêr de behearder!

In ôfbyld:<br>
[[Ofbyld:FrieslandVlag.png]] 
<br>  
Ofbylden kinne by de Wikipedy
oanbean wurde, fia de keppeling
[[Wiki:Bied_triem_oan]].

NB: Keppelje siden net oan in triem
op in oare tsjinner,<br>  
útsein josels binne dêr de behearder!  

Letters en lêstekens[boarne bewurkje]


 • Dizze tekst is skean.
 • Dizze tekst is fet.
 • Dizze tekst is skean en fet

Brûk ek yn formules: F = m a

* ''Dizze tekst is skean''.
* '''Dizze tekst is fet'''.
* '''''Dizze tekst is skean en fet'''''<br>
Brûk ek yn formules: '''F''' = ''m'' '''a'''

Oare kleur
Oare grutte
Beide oars

<font color=green>Oare kleur</font><br>
<font size=-1>Oare grutte</font><br>
<font size=+2 color=red>Beide oars</font><br>

In typletter, foar technyske termen.

In typletter, foar <tt>technyske termen</tt>.

Tekst kin trochstreekt wurde en ûnderstreekt.
Dat soe foar redigearjen maklik wêze kinne.

Tekst kin <strike>trochstreekt</strike>
wurde en <u>ûnderstreekt/u>.<br>
Dat soe foar redigearjen maklik wêze kinne.

At trema's, aksinttekens en fremde letters
net op in kaaiboard istte, dan kinne dy mei
de namme skreaun wurde, bygelyks:
Fryslân.

Mar ûnder it bewurkingsfjild stiet ek
in rige keppelings foar it tafoegjen fan dy letters.

At trema's, aksinttekens en fremde letters<br>
net op in kaaiboard istte, dan kinne dy mei<br>
de namme skreaun wurde, bygelyks:<br>
Fryslân.

Mar ûnder it bewurkingsfjild stiet ek<br>
in rige keppelings foar it tafoegjen fan dy letters.

Ynterpunksje:

¿ ¡ « » § ¶
‡ † •

Ynterpunksje:

&iquest; &iexcl;
&laquo; &raquo; &sect; &para;<br>
&Dagger; &dagger; &bull;

Heech skreaun: x2
Leech skreaun: x2

Heech skreaun: x<sup>2</sup><br>
Leech skreaun: x<sub>2</sub>

Grykske letters:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ
ν ξ π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

Grykske letters:<br>
&alpha; &beta; &gamma;
&delta; &epsilon; &zeta;<br>
&eta; &theta; &iota;
&kappa; &lambda; &mu;<br>
&nu; &xi; &pi;
&rho; &sigma; &sigmaf;<br>
&tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega; <br>
&Gamma; &Delta; &Theta;
&Lambda; &Xi; &Pi;<br>
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Wiskundige tekens:
∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ < >
≤ ≥ → × · ÷
∂ ′ ″ ∇ ‰ °
∴ ℵ ø ∈ ∋ ∩
∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇¬
∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

Wiskundige tekens:<br>
&int; &sum; &prod;
&radic; &plusmn; &infin;<br>
&asymp; &prop; &equiv;
&ne; &lt; &gt;<br>
&le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide;<br>
&part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg;<br>
&there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &ni; &cap;<br>
&cup; &sub; &sup;
&sube; &supe;&not;<br>
&and; &or; &exist;
&forall; &rArr; &hArr;<br> 
&asymp; 

Spaasjes
Mei in keppeljende spaasje bliuwe wurden tegearre;
ek op it ein fan in rigel.
Us Heit.
€ 25,-.

Dat koe ek brûkt wurde foar spaasjearring:
x2 > 0  is wier.
Mar, in oare blêdzjer kin rigels langer as koarter meitsje.

Spaasjes<br>
Mei in keppeljende spaasje bliuwe wurden
tegearre;<br>
ek op it ein fan in rigel.<br>
Us Heit.<br>
€ 25,-.<br>

Dat koe ek brûkt wurde foar spaasjearring:<br>
x<sup>2</sup> > 0  is wier.<br>
Mar, in oare blêdzjer kin rigels langer as koarter meitsje.

Tekst net omsette litte:
Stiet <u>ûnderstreekje</u> & ''skean''<br> yn de [[Wikipedia FAQ]]?

 • Om oan te jaan dat eat krekt sa bliuwe moat.
 • Kin foar alle opmaak en soks brûkt wurde.
 • Kin ek brûkt wurde foar wat HTML liket.
 • Wurket net foar bysûndere tekens.

Bysûndere tekens as tekst opnimme kin sa:
&gt;.

Tekst net omsette litte:<br>
<nowiki>Stiet <u>ûnderstreekje</u>
&amp; ''skean''<br>
yn de [[Wikipedia FAQ]]?</nowiki>

*Om oan te jaan dat eat krekt sa bliuwe moat.
*Kin foar alle opmaak en soks brûkt wurde.
*Kin ek brûkt wurde foar wat HTML liket.
*Wurket <u>net</u> foar bysûndere tekens. 

Bysûndere tekens as tekst opnimme kin sa:<br>
&amp;gt;.


Tabellen[boarne bewurkje]

Foarbyld
Earste kop Twadde kop Tredde kop
loftsboppe midden boppe rjochts
loftsmidden midden
ûnderste rigel
{| border="1"
|+ Foarbyld
|-
!Earste kop !! Twadde kop !! Tredde kop
|-
|loftsboppe || midden boppe ||rowspan="2" |rjochts
|-
|loftsmidden|| midden
|-
| colspan="3" align=center | ûnderste rigel
|}