List fan grytmannen fan Doanjewerstâl

Ut Wikipedy

Dit is een list fan grytmannen fan de eardere Fryske gritenij Doanjewerstâl oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
1421 - Dirk Hankema
± 1504 Buho Vibius Jollema
± 1510 Yde Hânzes
1517 - 1524 Gijsbert fan Skoaten
1524 Lyuwe Vuyter
(1528) Henno Joukes substitút
(1531) Pieter Visscher
(1544) Pier Anskes
(1550) Gabbe fan Andringa
(1562) - 1572 Everaert Entens
1572 - Joost Vastaerds (-1582)
1577 - 1580 Erasmus fan Douma (-1581)
1580 - 1580 Tiete fan Hettinga (-1580?) substitút
1580 - 1581 Marten Hamkes (-1621) substitút
1582 - 1584 Tsjalke Meijnes
1584 - 1591 Auke Reinalda
1591 - 1610 Eilert Reinalda soan fan foargeande
1610 - 1615 Johannes fan Clant
1615 - 1619 Aede Reinalda (-1619)
1619 - 1652 Syts fan Osinga
1652 - 1679 Sybrand fan Osinga (-1679) soan fan foargeande
1679 - 1688 Willem fan Haren (1655-1728) 1688 grytman fan Weststellingwerf
1688 - 1721 Teake fan Burmania (-1705) sweager fan foargeande
1705 - 1722 Allard fan Boerum (-1729) 1722 grytman fan Ferwerderadiel
1722 - 1772 Johan Vegelin fan Claerbergen (1690-1772)
1773 - 1795 Frâns Julius Johan fan Eysinga (1752-1828)
1795 - 1816 Gjin grytman fanwege de Frânske tiid
1816 - 1819 Frâns Julius Johan van Eysinga (1752-1828)
1819 - 1829 Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780-1829) Soan fan foargeande
1830 - 1839 Schelte van Heemstra (1807-) 1839 grytman fan Eastdongeradiel
1840 - 1847 Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1813-)
1848 - 1851 Watze thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1822-1895) earst grytman en dêrnei boargemaster fan Doanjewerstâl

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Doanjewerstâl net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjirfoar de list fan boargemasters fan Doanjewerstâl.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, siden 342-352
  • Naamlijst van de Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1851, siden 35-36