List fan grytmannen fan East-Dongeradiel

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in list fan grytmannen fan de eardere gritenij Eastdongeradiel, provinsje Fryslân oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Libben Bysûnderheden
1517 - 1524 Poppe fan Mellema
1524 - 1539 Focx van Dockum [1]
1539 - 1551 Worp fan Ropta (1504) †1551
1552 - 1570 Rintje fan Aytta †1570 Broer fan Wigle fan Aytta fan Swichum.
1570 - 15?? Doede fan Sierksma †>1610 Dêrfoar boargemaster fan Ljouwert. Sweager fn syn foargonger, Rintje fan Aytta. Broer fan Allert fan Sierksma, grytman fan Ljouwerteradiel.
15?? - 15?? Jacob fan Horne
15?? - 1586 Kersten fan Rinia
1586 - 1627 Ernst fan Aylva 1548-1627 Dêrfoar grytman fan West-Dongeradiel.
1627 - 1653 Johannes Onuphrius baron thoe Schwartzenberg 1600-1653 Heit fan Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
5 maart 1653 - 1674 Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1637-1674 Hear fan Vischhuizen en Wiarden. Soan fan Johannes Onuphrius thoe Schwartzenberg.
21 jannewaris 1675 - 1692 Hobbe Esaiäs fan Aylva 1645-1692 Soan fan Ulbe fan Aylva (1617-1652), grytman fan Baarderadiel en Wûnseradiel. Skoansoan fan Georg Wilco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
28 maaie 1692 - 1720 Ulbe baron fan Aylva †1725 Soan fan Hans Willem fan Aylva. Earder grytman fan Idaarderadiel.
4 septimber 1720 - 25 septimber 1729 Albertus Aemilius Lamoraal Rengers 1690-1729 Skoansoan fan syn foargonger, Ulbe fan Aylva (1725).
8 desimber 1729 - 1744 Jarich Georg fan Burmania ± 1694-1757 Letter grytman fan Frjentsjerteradiel. Soan fan Idsard fan Burmania, grytman fan Raarderhim en grytman fan Ferwerderadiel. Skoansoan fan Sicco van Goslinga, grytman fan Frjentsjeradiel.
4 novimber 1744 - 17 maart 1757 Hans Hendrik fan Haersma †1757 Soan fan Hector Livius fan Haersma. Skoansoan fan Regnerus Annaeus fan Wijckel, grytman fan Gaasterlân.
maaie 1757 - 12 maart 1762 Anthony d'Arnaud †1762 Skoansoan fan Edzard Hobbe fan Burmania (Jarich Georg fan Burmania wie in omke fan syn wiif).
2 septimber 1762 - 1795 Julius Hobbe Unia fan Burmania *1739 Soan fan Hobbe fan Burmania, grytman fan Ljouwerteradiel
1795 - 1816 Frânske tiid, gjin grytman
1816 - 1818 Johannes Casparus Bergsma 1775-1818 Soan fan Petrus Adrianus Bergsma, grytman fan Dantumadiel.
1820 - 1824 Frederik de With 1754-1837
1824 - 1839 Daniel de Blocq fan Haersma de With *1797 Dêrnei grytman fan Achtkarspelen.
1839 - 1849 Schelte baron fan Heemstra *1807 Dêrfoar grytman fan Doanjewerstâl. Soan fan Willem Hendrik fan Heemstra, grytman fan Kollumerlân.
1849 - 1851 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With *1821 Fuort dêrnei de earste boargemaster fan Eastdongeradiel. Soan fan Daniel de Blocq fan Haersma de With.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

  1. neffens ekstrakt út de 7e domein-rekkening fan Jan Rataller fan 1525-26 yn it Register van den Aanbreng, diel IV en Rintmastersrekkenings 1524-1525, 1525-1526, 1526-1527 en 1527-1528