List fan grytmannen fan Wûnseradiel

Ut Wikipedy

List fan grytmannen fan Wûnseradiel fan 1580 oant 1851

Persoan Perioade
Hanck Onminga en Eleka Gast 1420 - 1426
Pijba to da Flieta en Doija Abingha 1426 - 1456
Epo fan Aylva en Hancke Jellesoan 1456 - 1477
Peter fan Aylva 1477 - 1481
Here Hobbessen 1481 - 1481
Hero fan Ockinga 1481 - 1485
Douwe Rummerda 1485 - 1488
Douwe fan Aylva 1488 - 1488
Wijkia 1488 - 1489
Epo fan Aylva (*1447/1495) 1489 - 1494
Tjerk fan Walta (* /1522) 1494 - 1504
Goslick fan Jongema of Juwinga 1504 - 1511
Douwe fan Burmania 1511 - 1519
Tjerk fan Walta 1519 - 1533
Epo fan Aylva 1533 - 1535
Tjaard fan Aylva 1535 - 1542
Joan fan Herema 1542 - 1551
Seerp fan Osinga (1500/1-11-1551) 1551 - 1560
Goslick fan Herema 1560 - 1575
Reinier Fritema 1575 - 1580
Jancke fan Osinga 1580 - 1583
Seerp fan Osinga 1583 - 1589
Sybrand fan Osinga 1589 - 1624
jonker Tjaard fan Aylva 1624 - 1647
jonker Ulbo fan Aylva 1647 - 1652
Taco fan Cammingha 1652 - 1664
jonker Upcke fan Burmania 1664 - 1673
Tjaard baron fan Aylva 1673 - 1701
jonker Cornelis fan Aylva 1701 - 1747
jonker Tjaard fan Aylva 1747 - 1758
Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1758 - 1788
Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1758 - 795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
Johan Sicco Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1816 - 1832
Michael Onupherius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1832 - 1835
jhr. Wicher van Swinderen 1835 - 1836
Christoffel Binkes
(earste sekretaris/ûntfanger fan Wûnseradiel)
1836 - 1850
Tjepke Mulier 1850 - 1851
(sûnt 1851 boargemaster fan Wûnseradiel)

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: