Springe nei ynhâld

List fan grytmannen fan Gaasterlân

Ut Wikipedy

Dit is in list fan grytmannen fan de eardere gritenij Gaasterlân oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
(15..) Rudolf fan Bunou
1517- Barthout fan Swol
(1539) Gale fan Galama
(1549) Henno Scholtes
(1550) Holle Piers
(1560) Hans Holles
1569-1572? Abel Boeijmer
1572(?) - 1581(?) Saekle Suijrdts
(157.) IJds Reinssoan (-1579)
(1575)-1584? Rein IJdsen (-1584)
1584 - 1604 Sibren Hiddes
1604 - 1632 Obbe Obbes (-1632)
1632 - 1636 Lambertus Sicma (-1636)
1637 - 1659 Hanso fan Lycklama (-1659)
1659 - 1669? Johannes fan Scheltinga
1669 - 1678 Jetze fan Sminia (1625-1678)
1679 - 1693 Valerius fan Glinstra (-1727)
1693 - 1706 Eelco fan Glinstra (-1706) soan fan foargeande
1706 - 1710 Henricus fan Wijckel (1649-1719) Skoansoan fan Hanso fan Lycklama
1710 - 1756 Regnerus Annaeus Lycklama fan Wijckel (1689-1756) Soan fan foargeande
1756 - 1785 Ulbo Aylva Rengers (-1787)
1785 - 1795 Lamoraal Albertus Aemilius Rengers (1751-1811)
1795 - 1816 Gjin grytman fanwege de Frânske tiid
1816 - 1816 Johan Petrus van Hylckama (1749-1816)
1817 - 1823 Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1796-1873)
1823 - 1835 Wicher van Swinderen (1802-1836) 1835 grytman fan Wûnseradiel
1835 - 1851 Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen Broer fan foargeande.
Yn de Nammelist stiet Reinier y.s.f. Regnier (1804-1879)

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Gaasterlân net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjiroar de list fan boargemasters fan Gaasterlân.

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes: