Springe nei ynhâld

List fan grytmannen fan Frjentsjerteradiel

Ut Wikipedy

List fan grytmannen fan Frjentsjerteradiel fan 1579 oant 1851.

Persoan perioade
Tsjalling fan Botnia 1517 - 1533
Jarich fan Botnia
jonker Fedderich fan Toppenhuzen 1579 - 1586
jonker Hobbe fan Waltyngha 1586 - 1614
jonker Hessel Laes fan Vervouw 1614 - 1620
jonker Duco fan Jongema 1620 - 1629
jonker Douwe fan Sixma 1629 - 1652
jonker Albertus Sybrandus fan Eminga 1652 - 1662
jonker Johan fan Goslinga 1662 - 1688
jonker Sicco fan Goslinga 1688 - 1732
jonker Sjuck Gerrold fan Burmania Rengers 1732 - 1747
jonker Jarich Georg fan Burmania 1747 - 1758
greve Carel George fan Wassenaer Obdam 1758 - 1786
Dr. Johannes Casparus Bergsma 1786 - 1793
greve Jacob Unico Wilhelm fan Wassenaer Obdam 1793 - 1794
jonker Justinus Sjuck Gerrold Juckema fan Burmania Rengers[1] 1794 - 1795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
jhr. Eduard Marius van Beyma 1816 - 1825
jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma 1825 - 1848
jhr. Ulbo Jetze Heerma fan Beyma thoe Kingma 1848 - 1851
  1. Net desele as de al earder neamde persoan mei deselde namme

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, siden 193-202
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Lopuwert 1851, side 22-23