Fryske Goaen

Ut Wikipedy
De Fryske Seelannen mei de goaen, om 1300

De Fryske Goaen foarmen yn de Midsiuwen in part fan de Fryske Seelannen. Fan dizze goaen binne in grut tal âlde rjochtsteksten bekend. Benammen teksten fan de 17 Keuren en 24 Lânrjochten binne bewarre bleaun. Ut dizze teksten blykt dat de goaen in bepaalde gearwurking ûnder elkoar hienen. De goaen stean somtiden ûnder ferskillende nammen bekend, wylst oaren wer ûnderferdield binne yn lytsere ienheden.

De Fryske Goaen wienen:

It grinsgebiet tusken Fryslân en Grinslân wurdt op de kaart ûnderferdield yn meardere lytse gebieten. Humsterlân, Langewâld en Fredewâld, yn Grinslân, waarden mei syn trijen oanjûn as it Westerkertier. Humsterlân hat mooglik in selsstannich goa west, wêr't Achtkarspelen wierskynlik ek by heard hat. Fan Smellingerlân is bekend dat it yn de Midsiuwen optrede as in ienheid. Lykas Kollumerlân, hoewol it letter ek ta Eastergoa heard hat.

It Sealterlân hat nea in Frysk goa west. It waard troch de Friezen kolonisearre, lykas Noard-Fryslân. Ek hjir hawwe nea Fryske goaen west. De Friezen dy’t hjir wennen binne wierskynlik fan de Fryske gebieten út nei it westen lutsen.