Frouljus-PC

Ut Wikipedy
(Trochferwiisd fan Froulju's PC)
Frouljus-PC
holden yn Weidum
sport Keatsen
organisator Keatsferiening Nije Kriich
earste edysje 1977
Temaside  Sport

De Frouljus-PC is ien fan de wichtichste keatspartijen foar froulike keatsers. De partij dy't sûnt 1977 hâlden wurdt yn Weidum is neamd nei de PC yn Frjentsjer.

Afke Hijlkema fan Akkrum is oant en mei 2010 mei alve keninginneprizen de meast suksesfolle PC-keatster ea. Sy is ek oanfierdster fan it PC-punteklassemint mei 35 punten. Har maat fan eartiids Géjanna Dijkstra-Buma fan Eksmoarre moat it mei 5 punten minder dwaan.

De Frouljus-PC heart mei de Ald-Meiers Partij yn Hitsum, de Jong Famme Partij yn Mantgum en it NK Dames fan it KNKB ta de wedstriden dy't meitelle foar de 'Fjouwer Wimpels' fan it frouljuskeatsen.

Winners fan de Frouljus-PC[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Jier Keatsers Keninginne
1977 Houkje Rodenhuis
Janneke Pagels
Hilde Achenbach
1978 Janneke Pagels
Siemke Andela
P. Swierstra
Janneke Pagels
1979 Janneke Pagels
Geertje Zondervan
Tryntsje Heeg-Tamminga
Janneke Pagels
1980 Lolkje Punter
Anita Wieling
Anneke van der Leij
Lolkje Punter
1981 Roelie Punter
Antsje van der Schaaf
Saapke Anema
Roelie Punter
1982 Anita Wieling
Tea Leen
Ljipkje Reitsma
Anita Wieling
1983 Anita Wieling
Klaske Blümers
Geertje Zondervan
Anita Wieling
1984 Ljipkje Reitsma
Getrud de Witte
Geertje Zondervan
Getrud de Witte
1985 Anita Wieling
Antsje Smeding
Hermanna Miedema
Anita Wieling
1986 Joke Hoekstra
Bea Cutress-Dijkstra
Roelie Punter
Roelie Punter
1987 Klaske Blümers
Klaske Schukken
Geertje Zondervan
Klaske Blümers
1988 Sari Lycklama à Nijeholt
Hennie Faber
Lia de Jong
Lia de Jong
1989 Jitske Venema
Janny Yntema
Jokelien Tienstra
Jokelien Tienstra
1990 Grietje de Haan
Jellie van der Zee
Jokelien Tienstra
Jokelien Tienstra
1991 Thera Jellema
Lysbeth van der Ende
Lia de Jong
Lia de Jong
1992 Yvonne van Assen
Bianca Nauta
Lia de Jong
Lia de Jong
1993 Anneke Smid
Bianca Nauta
Lia de Jong
Lia de Jong
1994 Hammie Westra
Minke Dijkstra
Yvonne Postma
Hammie Westra
1995 Anke Buiteveld
Riska Hazenberg
Sandra Goodijk
Sandra Goodijk
1996 Femke Visser
Doete de Groot
Sandra Goodijk
Sandra Goodijk
1997 Géjanna Buma
Riska Hazenberg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
1998 Géjanna Buma
Riska Hazenberg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
1999 Géjanna Buma
Riska Hazenberg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2000 Géjanna Buma
Riska Hazenberg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2001 Géjanna Buma
Wiesje van der Berg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2002 Marie Heida
Riska Hazenberg
Leonie Zeinstra
Marie Heida
2003 Géjanna Buma
Wiesje van der Berg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2004 Géjanna Buma
Wiesje van der Berg
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2005 Géjanna Buma
Debora Oosterman
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2006 Géjanna Buma
Debora Oosterman
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2007 Maaike Joostema
Imke van der Leest
Fenna Zeinstra
Fenna Zeinstra
2008 Afke Kuipers
Ingrid de Haan
Leonie van der Graaf
Leonie van der Graaf
2009 Maaike Wind
Gerieke de Groot
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2010 Maaike Wind
Sjoukje Visser
Afke Hijlkema
Afke Hijlkema
2011 Margriet Koelmans
Fenna Zeinstra
Leonie van der Graaf
Fenna Zeinstra
2012 Marije Hiemstra
Imke van der Leest
Aukje van Kuiken
Aukje van Kuiken
2013 Sjoukje Visser
Manon Scheepstra
Iris van der Veen
Manon Scheepstra
2014 Lisette Wagenaar
Leonie van der Graaf
Fenna Zeinstra
Leonie van der Graaf
2015 Ilse Tuinenga
Manon Scheepstra
Sjoukje Visser
Manon Scheepstra
2016 Ilse Tuinenga
Manon Scheepstra
Sjoukje Visser
Ilse Tuinenga
2017 Louise Krol
Imke van der Leest
Sjanet Wijnia
Sjanet Wijnia
2018 Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
Ilse Tuinenga
2019 Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
Ilse Tuinenga
2020 Nynke Sijbrandij
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra
Marrit Zeinstra
2021 Nynke Sijbrandij
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra
Manon Scheepstra