Deputearre Steaten

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Polityk yn Nederlân
Wapen fan Nederlân
Statút foar it Keninkryk fan de Nederlannen
Nederlânske Grûnwet
Regear
Steatshaad (Willem-Alexander)
Kabinet
Minister-presidint (Mark Rutte)
Ministers en steatssekretarissen
Hege Kolleezjes fan Steat
Earste Keamer
Twadde Keamer
Ried fan Steat
Algemiene Rekkenkeamer
Nasjonale ombudsman
Desintrale oerheden
Provinsjes
Provinsjale Steaten
Deputearre Steaten
Kommissaris fan de Kening
Gemeenten
Wetterskippen

De Deputearre Steaten is it deistich bestjoer fan in Nederlânske provinsje. De leden, Deputearren, wurde foar in perioade fan fjouwer jier keazen troch de Provinsjale Steaten. Eltse deputearre hat syn eigen taakgebiet(en). De Deputearre Steaten wurde foarsitten troch de Kommissaris fan de Keninginne.

Sûnt maart 2003 binne de deputearren gjin lid mear fan de Provinsjale Steaten. It tal deputearren fariearret per provinsje: de lytse, Flevolân hat 3 de oaren meast 6 oant 7.

Provinsje Kolleezjepartijen 2003-2007 Kolleezjepartijen 2007-2011 Kolleezjepartijen 2011-2015
Grinslân PvdA, CDA PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, D66, GL
Fryslân CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU PvdA, CDA, FNP
Drinte PvdA, VVD PvdA, VVD, CU PvdA, VVD
Oerisel CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU, SGP
Gelderlân CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU VVD, PvdA, CDA, D66
Flevolân PvdA, VVD, CDA VVD, CDA, PvdA VVD, PvdA, CDA, CU
Utert CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU VVD, CDA, D66, GL
Noard-Hollân VVD, CDA, D66, GL VVD, PvdA, CDA, GL VVD, PvdA, D66, CDA
Súd-Hollân PvdA, CDA, VVD CDA, VVD, PvdA, CU/SGP VVD, CDA, SP, D66
Noard-Brabân CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, PvdA VVD, CDA, SP
Seelân CDA, PvdA, VVD, SGP CDA, SGP, CU, GL VVD, PvdA, CDA, SGP
Limburch CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA PVV, CDA, VVD
Partij Tal kolleezjes yn
2003
2007
2007
2011
2011
2015
VVD 11 7 11
CDA 11 11 10
PvdA 11 10 7
D66 1 0 5
CU 0 6 2
GL 1 2 2
SGP 1 1 2
SP 0 0 2
PVV 0 0 1
FNP 0 0 1
CU/SGP 0 1 0