Ferskil tusken ferzjes fan "Frysk Lieteboek"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
2.212 bytes grutter ,  3 jier lyn
L
"Frysk Lieteboek fan 1979" ôfdieling oanmakke en skiednis ferpleatst. Ynhâldsopjefte tafoege.
(red.)
L ("Frysk Lieteboek fan 1979" ôfdieling oanmakke en skiednis ferpleatst. Ynhâldsopjefte tafoege.)
It '''Frysk Lieteboek''' is in bondel mei 73 Fryske lieten, samle troch [[Jacobus van Loon|J. van Loon]] en mei M. de Boer yn twa- trije- en fjouwerstimmige setting mei pianobegelieding troch M. de Boer.
 
== SkiednisFrysk Lieteboek fan 1979<ref>ISBN 90 6066 352 7, Frysk Lieteboek, [[Fryske Akademy]], [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], 1979, [[Utjouwerij|Útjouwerij]] A. J. Osinga BV [[Boalsert (stêd)|Boalsert]], Ferantwurding op side 3</ref> ==
 
=== Ferantwurding ===
Yn 1876 ferskynde de foarste printinge fan it "It Lieteboek", dat yn de lettere drukken fan 1899, 1914 en 1930 "Frysk Lieteboek" kaam te hiten.
De twadde printinge waard besoarge troch [[Tsjalling Eeltsjes Halbertsma]] en [[Wynsen Scheltes Faber]] fermeardere mei inkele lieten fan [[Dominicus Antonius Gertrudes Draper|D.A.G. Draper]], mei 104 lieten, troch lêstneamde twa mei [[Jan Paardekoper|J. Paardekoper]] (1930).
It "Nij Frysk Lieteboek" kaam foar it earst út yn 1886, werprintingen ferskynden yn 1905, 1916 en 1922.
 
Doe't tsjin 1940 oan al dizze útjeften útferkocht rekken, joech it bestjoer fan de [[Fryske Akademy]] oan syn Musikologysk Wurkferbân opdracht, in nij en modern lieteboek gear te stallen. Dat boek ferskynde yn 1948 ûnder de namme "[[It Lieteboek|Lieteboek]]". It is al jierren útferkocht. Doe't de útjouwer Osinga fan [[Boalsert (stêd)|Boalsert]] him yn 1977 ree ferklearre de útjefte fan in twadde printinge op syn noed te nimmen, frege it Akademy-bestjoer op 'en nij oan de Musikologyske Wurkgroep, dit wurk ta te rieden. De wurkgroep seach al gau dat it mei in revyzje fan it [[It Lieteboek|Lieteboek]] 1948 net ta koe, dêrfoar wie der tefolle krityk op dy útjefte ynkommen, benammen wat de begeliedings en de kar fan de lieten oangie.{{boarnen|boarnefernijing=
 
=== Ynhâldsopjefte ===
# Flaggeliet
# [[Frysk folksliet]]
# [[It Heitelân (liet)|It heitelân]]
# War dy!
# Eala fria Fresena
# Frisia cantat
# Frysk bloed
# Fryske sang
# [[Wâldsang]]
# Wy, wy litte ús taal net farre
# Wy sels
# Oan Schylge
# Suker-Jantjen
# Nieuw liedeken tot lof van Vrieslandt
# By't opgean fan 'e sinne
# Goemoarn
# Simmermoarn
# Simmerjûn
# As yn it foarjier
# Yn 'e stille jûne
# As 't maitiid is
# De maitiid
# Maitiidsjûn yn Gaasterlân
# De simmer is kommen
# Hjerst
# Hjerst yn Gaasterlân
# De FRyske hurdsiler
# Grouster weagen
# It marke
# It sweltsje
# Roeiersliet
# Wolkom oan 'e silerstiid
# Skipperssankje
# Oan 'e dyk fan Keimptille
# Oan 'e kant fan 'e mar
# See, do wide see
# It lot fan Tea
# It lot fan Tea
# Ald en nij
# Daijenne
# Reveille
# De Boalserter merke
# Yn de Karpaten
# It feintsje fan Menaam
# Op 'e swalk
# It froalike famke
# It fjild yn
# De twa roeken
# Swalkje
# Jonker Pyt en Sibbel
# De muoikes
# Op 't muzyck-sjongen
# Breidzje
# Sjolle Kreamer's lillepypkersliet
# Famke út tûzen
# Maitiidsleafde
# It famke yn 'e Skâns
# Sjouk fan Longerhou
# Wobbelke
# Ynskje en Oark
# It wite wiif
# Friesch pastorel
# Myn Berber
# Seemansklachte
# De seeman
# Hjoed in jier
# Langstme
# Widzesang
# Widzeliet
# Mimering
# Weromsjen
# It âlderhûs
# De heidebeam
# Widzesang fan 't seemanswiif
# De terp
# Us pake' klok
# Sang fan Delila
# Dû bist allyk in blomme
# Sliepsankje
# De âlde goede tiid
# Yn de iere moarn
# Jûnsliet
# Kom dû mei dyn suv're seine
# Ik lit, i God, de lofsang klinke
# Free-bea
# God, ferjou my
# [[Hear bliuw my nei|Hear, bliuw my nei]]
# It liet fan de Wylde Mier
# Hoe kom ik Jo temjitte?
# Ik bring dy, berntsje, hulde ta
# Wolkom hjir op ierde
# O, Krystbern
# Krystblydskip
# Alle goaden ha wy tsjinne
# Krystreis
# Hoe blinkt de stjerre fan 'e moarn
# O Berntsje sa lyts
# O holle, bloedbedutsen
# O Laam fan God, ûnskuldich
# O grutte Kristus, ivich ljocht
# It krús
# Kom, Skepper, Geast
# No tankje allegear
# Och, bliuw my jo genede
# Loovje de Hear
# Marije sjongt
# God groetet Jo, syn blomme
# Manna
# Spieders
# Stil giet it jier wer hinne
# Riis oerein!
# Skielk, as de bazunen skalle
 
{{boarnen|boarnefernijing=
*{{EvF|Frysk Lieteboek}}
<references/>
38

bewurkings

Navigaasjemenu