Tema:Prehistoarje

Ut Wikipedy
< Haadside < Oersjoch temasiden < Skiednis < Prehistoarje

Prehistoarje

De prehistoarje (« foar-skiednis ») is in tiidrek út de skiednis fan de minske dêr't gjin skriftlike dokuminten fan oerlevere binne. Alde kultueren wurde dochs prehistoarysk neamd as harren skrift net ûntsifere wurde kin of weirekke is.

De prehistoarje begjint mei it ferskinen fan it stiennen ark (stientiid). De ein fan de prehistoarje ferskilt tige troch de grutte regionale ferskillen yn it ferskinen fan skriftlike dokuminten. Lês fierder...

Trijeperioadesysteem
Holo-
seen
Histoaryske Tiid
La Tène-tiidrek   Proto-
histoarje
Hallstatt-tiidrek
Izertiid
  Let  
Midden
Ier
Brûnstiid
Neolitikum Kopertiid  
Let Pre-
histoarje
Midden
Ier
Mesoli- tikum of
Epipaleo-
litikum
Let
Midden
Ier
Pleis-
toseen
Paleo- litikum Let
Midden
Ier
Stientiid


Kategoryen


Siden dêr't ferlet fan is

Trijeperioadesysteem · Epipaleolitikum


bewurkje