Meidogger oerlis:Theun/Argyf1

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

neikommend argyf

Taksonomy[boarne bewurkje]

Ik haw earst mar ris op de oare Wiki's sjoen hoe de artikels oer soarten opset binne. Dit bart op ferskillende wizen. Op de nederlânske en ingelske wiki wurde templates brûkt dy opbouwt binne mei de âlde (html) tabelopbouw. De dútse wiki brúkt wol de nije tabeldefinitie mar hjir is minder in templates festlein. Ik wie eins fan doel om de taxobox opbouw fan de nederlânske wiki oar te nimmen (is wol mei html tabel opbouw). (Theun 21.24, 21 mar 2005)

Wat de taksonomy oanbelanget haw ik it oant no ta sa dien: Wringedier (dêr't de fûgels ynhongen wurde kinne), Seeko, Lamantyn. Ik bin net in grut foarstanner fan dy ynformaasjekaders, om't ik it idee haw dat troch de opdieling fan de ynformaasje de tagong faak minder wurdt ynstee fan better. Mar, der is noch net in soad omtinken jûn oan de taksonomy, dat as jo in goeie opset meitsje, dan kin dy tink wol foar alle soarten brûkt wurde. (Hoe't it wikifisearre wurde moat, dat komt goed, as der earst mar in opset is fan hoe't it wêze moat.)
Ik moat al sizze dat ik mei sin op eltse side mar in lyts stikje fan de taksonomy jûn haw. Yn de Oarders en heger is op it stuit in soad ûnklearens, dat ik wol leaver net op eltse side in hiele ôflieding opnimme, as it net wis is of dy brûkt wurdt. Om mij hoege de soarten net mear as wat binnen de binomale nomenklatuer falt. Aliter 23.09, 21 mar 2005 (UTC)
Dizze siden hie ik noch net sjoen. Ik hy sels in stobbe oanmakke foar Ornitology (under biology) om een ferwyzing nei de fûgels te krijen. Ik sels fyn de ynformaasjekaders foar de taxanomy wol aardich.
 • It jout oan alle siden in selde gesicht, en ek fourt in idee wer at de soart thús heart.
 • kinst maklik nei de boppelizzende kategoryen navigearre
Op sich fyn ik ek dat in lange list mei alle kategoryen en sub-katagoryen mear betizing jout dan dúdlikens. Ik kin my sa foarstelle dat by soarten allinich de soartnamme, de famylje, de oarder en de klasse fermeld wurd, earst mar folgens de klassike klassifikaasje . Ik sil binnenkoart besykje een foarbyldside te meitsjen (earstens mar sunder templates of sjablonen, of hjitte dy op dizze wiki wer oars??)
Allinich de soart namme fyn ik wat keal. Foar mysels fyn ik it maklik wurkjen om sjen te kinnen hokfoar soarten yn de selde famylje of oarder sitte.

Wolkom[boarne bewurkje]

Mei myn opteinens dat der ien dwaande woe mei de fûgels haw ik der net mear om tocht te sizzen dat jo hjir wolkom binne:
Wolkom by de Fryske Wikipedy!
Ik wit net hoe bekend at jo binne mei Wikipedia, mar hjir in pear oanwiizings foar as jo dat net binne:

 • Ynformaasjesiden oer de Wikipedy en behearsiden kinne jo fine fia de keppeling Wikipedy-mienskip (lofts boppenoan op eltse side).
 • Jo fragen, oer wat ek mar, kinne jo skriuwe op Wikipedy:Oerlis side.
 • Foar in sinjatuer by oerlis kinne jo trije of fjouwer golfkes brûke: ~~~~. Dy signatuer kinne jo noch oanpasse by jo Ynstellings - Alias.

Aliter 03.39, 27 mar 2005 (UTC)

Rinsma Pôlle[boarne bewurkje]

Binne jo der wis fan dat dat baggerdepot oanlein wie by it baggerjen fan de Nije Swemmer? It leit sels oan de Petsleat, sadwaande. Aliter 02.50, 29 mar 2005 (UTC)

De namme Petsleat wurd neffens my hast net brûkt yn Driezum en omkriten. De namme Swemmer wurd eins brûkt foar in grutter part as allinich fan de 'Lange brêge' oant Dokkumer Nije Silen. Op it boerd by it terrein stjit dan ek 'Voormalig baggerspecie-depot Petsloot (Zwemmer)'. Wat part doe precies baggere is wyt ik net precies.Theun 06.30, 29 mar 2005 (UTC)

Hjerringslynder[boarne bewurkje]

Ik wit net of dat ôfbyld fan Commons in ferbettering is. Yn jo ôfbyld is it karakteristyke silhûet fan de Hjerringslynder sichtber, yn it oare is dat net sa. Aliter 21.51, 6 apr 2005 (UTC)

Dan set ik it mar wer werom. Ik haw myn ôfbyld makke mei in simpele digitale kamera (yn it Mallegraefsgat) en der mei photoshop in part úthelle. Op sich fyn ik it wol makklik om ôfbylden fan commons te brûken. Dizze ôfbylden meitsje dan gjin part út fan de Fryske Wiki, feroaringen in Commons soene dan ek in brek op de Fryske wiki feroarsaakje kinne. Mar ik woe de Commons toch mar safolle mooglik brukke om sneller wat extra fûgels ta te heakjen oan dit projektTheun 15.32, 7 apr 2005 (UTC)
Op sich is der neat mis mei Commons te brûken. Allinnich wie jo foto yn dit gefal karakteristiker. Aliter 21.17, 7 apr 2005 (UTC)

Fandalsimebestriding[boarne bewurkje]

Goed dien! Ik haw him no útsletten, mar jo wienen der bytiids by. Aliter 14.55, 10 jun 2005 (UTC)

Behearder[boarne bewurkje]

Goeie Theun, as it goed is hat André Engels dy no ek as Behearder machtige. B. 01:59, sep 2, 2005 (UTC).

Ja, dat is slagge, mei tank. Ik haw no wat ekstra mooglikheden. Sa lang at it net nedich is sil ik dy net brûke. At der behearders taken binne wer't jo gjin tiid foar hawwe (bygelyks oan it ein fan de moanne de haadside oanpasse of soksawat) jou dit dan mar oan my troch, dan kin ik op dat flak ek wat betsjutte.Theun 07:45, 2005 sep 3 (UTC)


Foto's[boarne bewurkje]

Wy krije stadichoan in stapel foto's fan meidogger Theun op de Wikipedy. En ek net fan dy dizeniche printsjes, mar goed dúdlike ôfbylden! Dêr doch ik jo hulde foar. Aliter 22.37, 10 okt 2005 (UTC)

Tank Aliter. Is mar in lytse moaite om tusken de famylje-fotos troch ek wat ofbylden spesjaal foar de wikipedy te meitsjen. Fierder is it tal fotos fyn ik noch net sa grut. Fan elts doarp kin op syn minst wol ien foto der op tink ik. Dan hawwe we noch tsjerken, mounen, molkfabryken ensf. Dus der sille noch wol in pear folgje. Miskien sa no en dan in fûgel, mar der is myn kamera eins net geskikt foar (moast in bytsje gelok hawwe)Theun 20.15, 11 okt 2005 (UTC)

Haadside bewurkje?[boarne bewurkje]

Goeie, ik haw esjen dasto de ynstelling user page nei meidogger feroaret haw. Ik freegje (vroeg/vreug) my ôf of dy faaks de haadside bewurkje kin, it ofbyld Nietzsche1.jpg stiet (namelijk) te hooch... alfêst tank! Servien 12.25, 20 okt 2005 (UTC)

Was yn "berjocht", is al oanpast... allin de tabel foar oktober bist te lang, sil oanpast wurde moatten fan 100% nei 95% (bist yn fersin in IE6)
Moatte wy ús oanpasse oan in flater fan ien of oare obskure blêdzjer ;). Firefox lit it goed sjen, ek yn IE5 lit it goed sjen. Ik wurd al benaud foar IE7, hoewol it sa wêze moat dat dy fersje him better oan de html regels hâld.
Oan de html-source fan de mediawiki software leit it neffens my ek net want dêr komt ek út in tabel oar 100% fan it skerm. Moat de blêdzjer dêr mar foar soargje dat it past. Ik fyn it dêr oars wol wat sullig útsjen en ik wit dat IE6 ien fan de meast brûkte blêdzjers is mar oan de oare kant, flaters moatte eins oplost wurde op it plak dêr't se makke binne. (Ik bin net echt in ekspert op it mêd fan HTML mar ik kin my net foarstelle dat spesifisearre is dat fan in tabel mei in breedte fan 100% de rjochter râne net sichtber hoecht te wêzen)
Oanpassen fan 100% nei 95% is net in opsje want dat stiet hielendal op fleanen. Mar wy moatte ris mar wat besykje om dit wat better te krijen, mar goed dat jo dit sjoen hawwe want it wy my in elts gefal nooit opfallen. Theun 15.41, 20 okt 2005 (UTC)

Dantumadeel[boarne bewurkje]

(n.a.v. jouw opmerking op mijn overlegpagina Nederlandstalige Wikipedia n.a.v. een aantal artikelen m.bt. Dantumadeel)

Hallo Teun,

Bedankt voor je opmerkingen! Mijn familie van vaderskant komt uit Akkerwoude en Murmerwoude (de Vries, Halbesma), vandaar mijn interesse in Dantumadeel. Zelf ben ik niet uit die buurt afkomstig en ik ben dus ter plaatse niet bekend. Het sjabloon GemeenteDantumadeel heb ik niet zelf gemaakt, het bestond al. Ik heb alleen de ontbrekende artikelen over Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude gemaakt en vervolgens ook Oostwoude toegevoegd aan het sjabloon (en het bijbehorende artikel gemaakt). Ook heb ik een aantal andere artikelen over Dantumadeel gemaakt c.q. vertaald uit de Friese wikipedia, o.a. over Driesum en de Stroobosser trekvaart. Ook wil ik nog een artikel gaan schrijven over het klooster Klaarkamp. Je hebt gelijk, Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude zijn geen buurtschappen maar voormalige dorpen. Ik heb dat geprobeerd in het sjabloon te veranderen, maar toen werkte het sjabloon niet meer :-[ Ik ben nog even aan het puzzelen op een oplossing. Vwb Oostwoude: mijn bron is inderdaad Van der Aa. Of het plaatsje tegenwoordig ook nog als buurtschap word gezien, weet ik niet. In ieder geval heet de weg ter plaatse nog zo, zag ik op de kaart. Helaas ken ik ook geen mensen uit die buurt, dus kan ik het ook niet navragen. Misschien heb jij meer info? Groeten, Tjipke de Vries 20.36, 3 nov 2005 (UTC) (p.s. de rode links hier werken wel op de nl wiki)

Wolkom[boarne bewurkje]

Ik haw in skoftke de ienige skriuwer op de Fryske Wikipedy west, dat doe moast ik alles dwaan. No binne der wat mear minksen aktyf, en sa stadichoan nimme dy ek hieltiid mear it mienskipswurk op; útlis oer wat de Wikipedy net is, korreksje fan fandalen (al hat eltsenien dêryn syn eigen styl), en no it wolkom oan nije meidoggers. Ik fyn it prachtich fansels, om't it betsjut dat de Wikipedy libbet, en oarsom dat ik sels takom oan it skriuwen fan mear siden. Mar fansels koe ik it ek net foarby gean litte sûnder der ien kear in grappe oer te meitsjen.

Ik haw ek alris tocht oer in Berjocht:Wolkom, mar sels wie ik noch net tefreeds oer dy tekst. En fierders woe ik leafst eltse kear ek wat oer de meidogger syn earste bydrage(n) skriuwe. Mar fansels, dy tekst meie jo brûke at jo dat wolle, en jo meie dy ferbetterje en jo meie dy op hooplik in soad meidoggerssiden skriuwe, as jo dat wolle. Fiel jo frij. Aliter 22.56, 5 nov 2005 (UTC)

sory theun[boarne bewurkje]

Sory theun. I speak english basic. I can't understand.Nice to meet you.--Incelemeelemani 15.58, 13 nov 2005 (UTC)

Knoppen[boarne bewurkje]

Dit wie wat ik hawwe woe, en wêrom ik sein hie dat ik it net daalks dwaan koe - om't der gjin goed oersjoch is fan hokfoar berjocht wêr, en hoe, brûkt wurdt nimt it tiid om se te plak te krijen. En dan moat it fansels ek sa dat it by jo blêder as part fan de webside oankomt, net as part fan de Wikipedy-side. Doe't it te lang duorre hie ik dy algemiene keppelings der earst mar delset, mar no haw ik útfûn hoe at it kin.

In goede dokumentaasje fan krekt wat wêr brûkt wurdt is der neffens mei net. It is no mûglik en meitsje in kompleet oar oansjen, mar ik haw it idee dat dat allinnich kin as jo in oansjen-triem útelkaor helje om te sjen wat dy docht. En it liket ek net sa te wêzen dat der foar eltse bysûndere side in berjocht MediaWiki:<sidenamme>text definiearre is. (Fansels soenen jo dêrfoar in oanfraach yntsjinne kinne.) Sa't it no is leau ik tekst boppenoan de ynstellingsside koe allinnich troch it yn ien fan de koppen dy't op alle siden stean op te nimmen, mar dan moat it as in stikje Javascript dat allinnich wat skriuwt as de titel wier "Ynstellings - Wikipedy" is. Net maklik, en ekstra wurk foar alle siden. Aliter 23.14, 20 nov 2005 (UTC)

2005 Hotze Schuil[boarne bewurkje]

It is net sa dat ik dy feroaring yn 2005 sjoen hie, mar der neat oan dien hie sa't jo der wer mear wurk fan hienen. Ik hie it al oanpast, mar op dat stuit wienen der problemen mei de Wikipedy en sa't it liket is myn feroaring net fêstlein. Hawwe jo ek mear problemen mei de Wikipedy no as twa moanen lyn? Of leit dat oan de tiid fan de dei? Aliter 03.39, 27 nov 2005 (UTC)

Ik leau dat der in patroan sit yn de bydragen fan Anonyme Viking: Hy komt hjir om in wichtich barren oan de jierside ta te foegjen, en feroaret dy side dan ek daalks yn It jier yn Fryslân. Dat, as it lêste bart is, dan is it saak te achtsjen wat it earste wie. Aliter 03.09, 28 nov 2005 (UTC)

Wiskjen fan fandaalsiden[boarne bewurkje]

Goeie Theun, as der no wer ris sa ien komt dy't dingen skriwt oer homo's of koneuken, dan soe ik yn de tegearefatting de ûrsprûnklike tekst ek mar wiskje en as rie "skellen" of sa opjaan; no is it foar eltsenien dy't de RC besjocht te sjen wat dy figuur skreaun hat. Groetnis WanabeFries 10.20, 8 des 2005 (UTC)

Ja, dat hie al better west. Ik seach krekt efkes yn KF (hiet dat hjir) haw it doe fluch weromset, om't ik oerdeis oan't wurk bin (fakansje haw ik hast net) haw ik hjir net safolle tiid oan bestege. Sil de oare kear de tekst wol wat oanpasse.
Is der net ien of oare manier om wizigingen fan fandalen hielendal te wiskjen sadat se ek net yn RC komme te stean? Of is soks allinich weilein foar programmeurs?Theun 16.05, 8 des 2005 (UTC)
Kinst it artikel wiskje en dan allinich de guoi ferzjes wêromsette, mar dat fyn ik eins mei in kanon op in mich skyten... WanabeFries 16.21, 8 des 2005 (UTC)
Under skyte ferstearne wy dochs wat oars ;), ( foar net al te frisse ynspyraasje [1]->teksten->skyt yn't ryt.), it kin wol mar in de regel wurd in kanon earne oars foar brûkt.
Ach sorry, ik doch dat al te folle op myn ynstinkt, Frysk skriuwe, en as ik der te wenich by neitink dan meitsje ik wolris nuvere flaters... :-/ WanabeFries 19.52, 8 des 2005 (UTC)
Hoe sizze je dat dan al, "schieten"? Ik haw noch altiten gjin FNNF wurdboek... WanabeFries 19.54, 8 des 2005 (UTC)
Sjitte. Dizze fryske skoalle wol in aardiche side om de stavering fan tiidwurden te kontrolearjen. Stiet ek in list fan de ûnregelmjittige tiidwurden werûnder sjitte (Ik meitsje ek wolris in flater, sjoch no ek noch in nederlânsk wurd stean yn myn foarige reaksje). Theun 20.41, 8 des 2005 (UTC)

Bedankt Theun[boarne bewurkje]

Bedankt foar de tips. Dat oer dy ~, dat wist ik noch net (mar dat wie jo al opfallen).

Dat fan dat earst oerlêzen, dat wist ik wol en dat doch ik ek wol, mar op 'e iene of de oare manier ûntkomt my altyd wol in fout of twa of trije, dy't ik dan letter ien foar ien yn it each springe as ik it fêstlein haw en der nochris nei sjoch (eins soe ik der dan net mear nei sjen moatte).

De flaggen en wapens komme fan de Ingelske wikipedia dêr't ik se weijatten en doe as triem wer oplaad haw yn 'e Fryske ferzje. Is de Ingelske wat jo mei commons bedoele? Yn elk gefal hie'k earst gewoan de link fan de Ingelske side oer itselde ûnderwerp kopiëarre, mar dan pakte er him noris al en dan wer net.

Bedankt foar de tawinske nocht en wille. Jo itselde en ek mar goede feestdagen tawinske.

Woadan 20.29, 23 des 2005 (UTC)

P.S.: Trouwens ek noch bedankt foar de tip oer de lannetabel, fan lêsten. Dat skeelde in slok op in boarrel.

Nochris bedankt[boarne bewurkje]

Nochris bedankt foar de ynformaasje. Wat de rjochten fan dy ôfbyldings oangiet, sa't ik sei, ik ha se fan de Ingelske wikipedia, dus dan nim ik oan dat der gjin rjochten op sitte. Ik woe der yndie even de boarne en sa by sette, mar it is my noch net alhiel dúdlik hoe't of wêr't ik dat hear te dwaan. Dat moat ik noch mar ris even útsykje.

Woadan 15.10, 25 des 2005 (UTC)

Germaansk[boarne bewurkje]

Bin ik it net mei iens. Germaansk is de Germaanske grûntaal, dus de taal dêr't alle Germaanske talen fan ôfstamje. Mar dêr giet dy side net oer (of mar sidelings). De side giet oer de Germaanske talen, wat dus de goede en ek in folle dúdliker namme is. Sjoch mar ris yn in oare ensyklopedy (bgl. de Ingelske wikipedy of de Winkler Prins) - dêr sille jo sjen dat de side oer dit ûnderwerp altyd "Germaanske talen" hyt.

Wat dy keppelings nei "Germaansk" oangiet, dêrom bestiet dy side noch as in trochwiisside. Fia dy keppelings sil men dan by Germaansk komme en dan trochwiisd wurde nei Germaanske talen. Woadan 13.17, 31 des 2005 (UTC)

Jo hawwe fansels gelyk dat dy skiednis mei moat (dêr hie ik op it stuit dat ik dy side feroare net by stilstien), mar hoe sille we dat no even dwaan? Want de tekst fan de side is al ferpleatst en ik tink dat ik ek net ûnferstannich is en lit de oarspronklike side fuortbestean as trochwiisside. As wy dy skiednis no by de iene side knippe en by de oare plakke, soe dan alles meigean? Woadan 08.47, 1 jan 2006 (UTC)

Ik haw dizze twa mei wat keunstgrepen tegearrebrocht. It is al sa dat no net mear sichtber is dat de titel feroare wurden is, mar better kin it foar behearders net, tink, Dit moat oars net te folle, om't der rommel tebekbliuwt yn de gegevensbank. Aliter 19.02, 1 jan 2006 (UTC)

Antwurd op jo opmerkings[boarne bewurkje]

1. Oer dy ôfbyldings. Dêr haw ik, nei oanlieding fan in opmerking dy't ik lêsten dêroer krige (en neffens my wie dat fan jo), ynformaasje tafoege oer de boarnen dêr't ik se weihelle haw. Ien, de lânkaart by Germaanske talen, haw ik feroare (en wol mei de ôfkoartings fan 'e talen no ûnderoan op 'e kaart ynstee fan yn it ûnderskrift by de thumbnail, dêr't net ien der wat oan hie.

2. Oer de flagge dy't ik fan FOTW helle haw. Ik haw de copyrightregels fan Flag of the World der nochris op neilêzen en fyn dêr neat yn dat my behinderje soe en set sa'n flagge op de wikipedy. Sjoch sels mar (ik haw de stikken dy't hjir fan tapassing binne, fet makke:

Most text and images contained in the website are made by the contributors themselves. If the contributor says what is the origin of the information we report it, otherwise we assume it is new material and the copyright is owned by the contributor. Our editorial policy is to include images only when we can ascertain that we have permission to use them. However, it is often the case that an image is provided to us with little back-up information associated with it. In such cases we try to assess if the image is owned by someone before posting it. If you encounter an image which you think may be from your site and used on FOTW without permission, please contact the editor of the page to advise him. Our intent is to provide as complete a collection of the world's flags as possible, and we would be most grateful to be able to use your image. If we know where it comes from, we will credit it. Some pictures are derived from cliparts of graphical programs. Cliparts normally can be incorporated into drawings without any copyright problems. Therefore we add them to the website without declaring anything about their origin. You can freely use any material copyrighted by the contributors of the website, provided that:

 • you limit your use to a maximum of 5% of the images or content of the website
 • you quote the author
 • you quote the website (as "FOTW Flags Of The World website at http://flagspot.net/flags/")
 • you do not alter in any way the images or the content of the text
 • you use the material for non-commercial and non-political purposes only
 • if you distribute our material by a non-Internet way (e.g., floppy disks or CD-ROM) you must add this copyright text on every copy of the medium
 • if you distribute our materials by a non-Internet way (e.g., floppy disks or CD-ROM) you cannot sell these media
 • if you want to mirror the Web, read these additional rules
 • If you want to reuse FOTW GeoIndex maps and boundaries' data, read these rules

Ik snap net alhiel wat jo dermei bedoele te sizzen dat hoewol't alles op Wikipedy frij wêze moat, dat net ynhâldt dat der nearne jild foar frege wurde kin. FOTW stelt dúdlik dat syn ôfbyldings net foar kommersjele doeleinen brûkt wurde meie; net dat der op in webside dêr't se op brûkt wurde foar oare dingen gjin jild frege wurde mei. (Sjoch boppesteande by it fyfde opsommingsteken: You use the material for non-commercial and non-political purposes only - "dat jo it materiaal (de ôfbyldings dus) allinne mar foar net-kommersjele en net-politike doeleinen brûke"). De wize dêr't dizze ôfbyldings op Wikipedy brûkt wurde, is neffens my poer ynformatyf.

3. Oer dy tebeksettings yn de list fan religys. Ja, dat hie ik tebekset foar't ik it yn it wurdboek opsocht hie. Myn ferûntskuldigings. Neffens it wurdboek hie Aliter gelyk. Lykwols, kin ik der mei myn ferstân net by hoe't dat mooglik is, want by in wurd as ateisme bestiet der dus dúdlik in net tinkbyldige mooglikheid ta ferkearde útspraak; neffens my heart de útspraak by dy skriuwwize deselde te wêzen as "atijsme". Itselde jildt neffens my foar rituelen, want de ue is in besteande twaklank yn it Frysk. Mar goed. (Wat ik dan trouwens wer net begryp, is wêrom't Aliter dan beslist in trema op de o yn Geörgje hawwe wol, dêr't gjin inkelde kâns op in ferkearde útspraak bestiet).

4. Tank foar it komplimint oer it skriuwen fan in soad siden yn koarte tiid. Ik bin bang dat ik wat dat oangiet in bytsje falsk spile haw, want ik haw allinne de siden oer de Turks- en Kaikoseilannen en Man en de List fan religys no skreaun. Aliter merkte - nei oanlieding fan myn oannommen namme hjirre (Woadan) - op dat it my frij stie om in side oer Woadan (Germaanske god, better bekend ûnder syn Noardgermaansk namme Odin) en/of Germaanske mytology te skriuwen. In pear jier lyn (doe't ik wurkleas wie en dus in protte tiid om hannen hie) hie ik ris in stik skreaun oer natoerreligys. Ik ynteressearre my foar godstsjinsten en ik ergere my der eins oan dat yn in hiel soad boeken oer de wrâldgodstsjinsten natoerreligys eins net oan bod kamen. Troch Aliter syn opmerking kaam my dat wer yn it sin. Dat stik lei noch altyd yn myn boekekast (en stie noch op myn kompjûter), hast net ien hie it ea lêzen en ik tocht, wêrom set ik dat ik net op 'e wikipedia, dan hat miskien nochris ien der wat oan. No is it sa't ik it makke haw wol in trochrinnend stik, dat ik moast it noch wol wat oanpasse, mar dat gie frij flot. Dat, sadwaande. No is ûnderwilens de fakânsje wer ôfrûn, dat myn bydragen sille no wol wat sporadysker wurde, bin 'k bang. Woadan 21.42, 4 jan 2006 (UTC)

2 Us doel is dat eltsenien brûke kin wat op de Wikipedy stiet. Dat sizze wy ek "De ynhâld is iepenbier en mei ûnder de lisinsjebetingsten frij ferspraat wurde." De betingsten slúte kommersjeel gebrûk net út, mar se litte ek net ta dat der útsûnderings makke wurde. Wy kinne dêrom net sizze "Kommersjelen meie alles frij brûke útsein wat fan FotW is." Sadwaande kinne wy ôfbylden net oernimme fan FotW. Foarbyld: Der binne ferskate projekten foar it ferkeapjen fan Wikipedia op papier of CD.
3 Ik leau net dat Aliter skreaun hat dat Aliter beslist in dielteken op de o fan Geörgje hawwe wol. Mar Aliter hat al skreaun dat it meastepart fan dy nammen fan de list fan it Taalburo komt, mei de stavering fan dy list. Aliter 06.27, 5 jan 2006 (UTC)

Flaggen[boarne bewurkje]

Ik snap noch hieltyd net goed wêrom't wy gjin flaggen fan FoTW oernimme kinne, want as minsken dat wolle, kinne se dy ek wol gewoan fan de FOTW-webside ôfhelje. Mar as dat echt sa is, moatte dy beide flaggen dy't ik dêr wei haw, fuorthelle wurde, al soe ik dat wol tige by tige spitich fine. Woadan 09.58, 8 jan 2006 (UTC)

Oare opmerkings[boarne bewurkje]

No, nochris betanke foar it komplimint oer myn siden. Wat dy ôfbyldsiden oangiet, dy haw ik dus ek net op 'e nij upload, ik haw se allinne wizige, mei de funksje wizigje. Dus as se al op 'e nij upload binne, haw ik dat net dien. Woadan 10.00, 8 jan 2006 (UTC)

Oer it berjocht by de Br. ôfhinkl. gebieten[boarne bewurkje]

Dat fyn ik wol hiel spitich, dat sokke berjochten fuorthelle wurde, want ik fûn sokke berjochten ûnder de artikels yn 'e Ingelske wikipedia hiel handich (en ik wie krekt sa mei mysels ynnommen dat ik útfûn hie hoe't soks wurke). As der keppelings steane nei oare siden út deselde kategory, meitsje ik dêr yn elts gefal in stik mear en flugger gebrûk fan as at der allinne in ferwizing nei in kategory ûnderstiet. Dat jout foar my yn elts gefal in frij hege drompel. Woadan 10.04, 8 jan 2006 (UTC)

it Amelân en ôfbyldings[boarne bewurkje]

Wat jo seinen oer it Amelân, dêr hawwe jo fansels gelyk oan, wat soks oangiet, sjit ik wolris wat troch.

Wat jo seinen oer dy ôfbyldings snap ik net hielendal. Jo sizze ik moat Eigenwurk ensfh. tafoegje oan "opmerkings". Wat bedoele jo mei "opmerkings"? Ik set soks altyd yn it skriuwfak by "summary" as ik in triem upload. Woadan 09.30, jan 12, 2006 (UTC)

O. Ik snap it. Tank jo wol foar de ynformaasje en ik sil der fan no ôf oan gebrûk fan meitsje. Riede jo my ek oan om dat by eardere triemen dy't ik upload haw noch te feroarjen? Kin dat dêr noch feroare wurde? Of is dat net sa wichtich dat jo sizze fan, mwôh, lit dat mar gewurde? Woadan 08.49, jan 16, 2006 (UTC)
Hast goed. It <no_wiki> part hiene jo wei litte moatten. No komt it der sa te stean at jo it derby set hawwe. Oars wurd it Eigenwurk berjocht sjen litten mei jo meidoggernamme derby. Ik sil it foar de plaatsjes dy't jo hjoed opladen hawwe wol oanpasse.Theun 19.49, jan 16, 2006 (UTC)

Bêste Theun

Ik hie de diskusje oer Triem der mei sin ôfhelle, om't it lêste jier der nimmen mear wat oanfolle hie. Boppedat hie ik de side ek wat by de tiid holpen. Yn 'e Wâlden 16.58, jan 25, 2006 (UTC)

Tekst by ôfbyldings[boarne bewurkje]

Sorry, dat hie ik net troch. Ik hoopje dat it fan no ôf oan goed giet. Woadan 19.43, jan 26, 2006 (UTC)

Oer oerlis[boarne bewurkje]

Ja, dat is in bytsje in probleem foar my, want ik haw in ynbelferbining, dy't my fierders goed befalt (dat ik bin net fan doel en nim in ADSL- of kabelynternetabonnemint). Mar as ik hieltyd oeral oerlis oer fier, kostet my dat de weareld oan tillefoankosten. Dat sorry, mar dêr kin ik net oan begjinne...

Boppedat kom ik ek mei sin meastal net wer op siden dy't ik oanmakke of bewurke haw, om't dy siden nei myn miening goed wienen sa't ik it oanlevere haw. Ik wit fansels dat elkenien hjir de saak feroarje kin, mar ik moat sizze, as ik sjoch wat der mei guon fan dy siden dien is, dat giet my wol oan it hert. En ik bin fansels net fan doel om as in wekhûn dy siden te bewekjen en alle feroarings daliks wer ûngedien te meitsjen. Dat litte wy ôfprate dat ik de teksten oanleverje en dat jo of Aliter of oaren se redigearje as jimme dêr oanlieding ta sjogge. Jimme kinne my fansels altyd fragen stelle, mar as jimme dy op 'e oerlissiden sette, sil ik se wierskynlik net sjen.

Wat dy taaltabel oangiet, ik sil wol even sjen wat dêr oer sein is, want dat giet fansels in hiel soad siden oan. Woadan 19.56, jan 26, 2006 (UTC)

Tank foar it begrip. Woadan 20.24, jan 26, 2006 (UTC)

Fandalist[boarne bewurkje]

Ha Theun! Goed dat dy hufter útsletten is. Mar foar ien dei? Jim hawwe der in soad wurk fan om de wiki wer yn âlde steat werom te krijen. Wêrom net foar goed skrasse sokke omkoalen? Groet Redburd.

Stub request[boarne bewurkje]

Greetings Theun, could you help me create a stub for this article - which is based on the English article. 3-5 lines would be sufficient enough. Please. Your help would be gratefully appreciated. (I do not know what the correct title should be) -- Jason, 2 March 2006

Himrikkaartsjes![boarne bewurkje]

Ik nim oan jo hienen it al ferwachte, dat ik sil it der daalks mar byskriuwe: Sels hie ik leaver de gebietkleur wat ljochter, en hie ik graach krekt as by de oare kaartsjes in ynsetsje op in lytsere skaal?

Mar ik wol ek efkes sizze dat kaertsjemeitsje net myn krêft is. Wat jo meitsje koe ik sels net dwaan, ek net mei dy kaartsjes fan it SBfdS derby. Dat it is allinnich troch jo dat wy der al dy kaartsjes by krije.

Dy Eekhof is: W. Eekhof - Nieuwe atlas van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849-1859), mei kaarten basearre op de earste kadestrale minútplans.

Aliter 01.19, mar 8, 2006 (UTC)

Ik fûn de kleuren sa wol aardich, elk syn smaak litte we mar sizze. Ik tink wol dat it in dúdlik kaartsje is. Dat soe dan in ynsetsje wêze moatte wer oft dongeradiel yn Fryslan leit. Dat is mei eins wat te folle wurk, ik fyn eins ek wol dat it oersjoch fan de ferskillende doarpen wat fuortrekket. En de lokaasje fan Dongeradiel yn Fryslan is wol op it Dongeradiel kaartsje te sjen.
Dit soarte fan kaartsjes binne oars wol makliker as de wetterkaartsjes, ik bliuw der mar oer stinnen hokker wetters der wol op moatte en hokker ik weilitte sil. Mar goed ik gean der wolris mei fierder.
Goeie tip oer Eekhof, eefkes googleje en samar fûn. Se steane by tresoar op it webstee, by Van Der AA en dan by de gritenijen boppe oan it ferhaal. Allinich skande dat net alle doarpsgrinzen derop steane, fan bygelyks East- en WestDongeradiel steane allinich de kadastrale gemeenten derop oanjoen. By oare gritenijen alle doarpen, of soms in tal grinzen net. Dochs wol spitich, mar kin earst wol foarút.Theun 19.26, mar 8, 2006 (UTC)
de himrik fan Boarnwert
de himrik fan Test

Yn dit test kaartje mear kleuren fan de gemeentekaartsjes. De doarpen bûten de gemeente binne hjir optocht, mar ik haw dat dien sa't dat by de gemeenten ek wie. Fansels betsjut dat al dat de ynformaasje garre wurde moat op in kaart dy op it lêst alle doarpen fan Fryslân omfet. Mar it foardiel is dat ek foar doarpen oan de gemeentegrins de buordoarpen sichtber binne.

Ik haw dy kaarten by Tresoar no ek fûn. In protte detail; dat kin by skiednis nochris te pas komme. En dêr't de kaart en it SBftS it iens binne, is dy atlas in prachtboarne. Mar it is fansels al sa dat ek doarpsgrinzen feroarje, dat dêr moatte wy al op achtsje. Aliter 23.55, mar 8, 2006 (UTC)
Tsjonge, dat giet hurd. Ien ding. It stiet der net by, mar heart de Kalkman ek net by Nes (Dongeradiel)? Aliter 20.19, mar 9, 2006 (UTC)

Klopt, haw ik der net by. Soe eins wol better wêze (op it gemeentekaartsje stiet der ek net!). Mar it Rif stiet net op de kaartsjes fan it SBfdS.
Ik wie net fan doel om de Eekhof kaarten te rieplachtsjen foar it finen fan de hjoeddeiske grinzen, mear fan de doarpsgrinzen fan in pear ieuen werom. Sil ek ynkoarten kaartsjes oanmeitsje mei de gritenijen oan it ein fan de 17e ieu (basearre op de grutte schotanus atlas). Mei de 11 stêden en 30 gritenijen en de yndieling fan Eastergoa, Westergoa en Sawnwalden.
Op de himrikkaartsjes de grinzen fan doarpen yn oare gemeenten derby is wol better. It is wol in toer om in kaart fan hiel fryslân te meitsjen mei alle doarpsgrinzen derop. Ik sit te tinken omris om te sjen nei in GIS programma om dat te dwaan. Neffens my hat Michiel1972 op nl hjir kaartsjes mei makke bygelyks nl:Afbeelding:Rotterdamse wijk-afrikaanderwijk.PNG mei data fan it SBfdS stee. Ik sil him ris freegje hoe at hy dit dien hat. (Ik haw sels al wat besocht mar dat slagge net). Theun 20.22, mar 10, 2006 (UTC)