Springe nei ynhâld

Meidogger oerlis:Daam

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Noch wolkom op de fryske wikipedy. Eltsenien dy't hjir wat meihelpe wol is wolkom, seker at je de fryske taal goed yn de macht hawwe.
Ik wit net hoe bekend at jo mei de wikipedy binne, ik haw it idee dat jo jo al aardich rêde kinne.

 • As earste, de behearders binne eins neat mear as gewoane meidoggers. Se hawwe in pear ekstra handichheidsjes dy't wolris nedich binne, mar net faak.
 • At jo in meidogger in email stjoere wolle kinne jo dy berikke troch op de meidoggerside fan dy persoan oan de linkerkant by helpmiddels 'skriuw meidogger' te kiezen. Dizze persoan krijt dan in mail troch middel fan it wikipedy programma. Dit wurket allinnich as dy meidogger syn email adres opjûn hat. :Makliker is it om de Oerlis siden te brûken. De Meidogger oerlissiden foar at jo fragen hawwe oan in bepaalde persoan. De Oerlis siden by de wikipedy siden at jo opmerkings hawwe oer in bepaald ûnderwerp en de Oerlisside at jo in algemiene fraach op opmerking hawwe.
 • Mei de ikoanen oangeande taalbehearsking nim ik oan dat jo Berjocht:Babel bedoele. Dat kinne jo taheakje troch bygelyks {{Babel|fy|nl-3|en-2| op jo side derby te setten, werby it sifer dan de taalbehearsking fan frjemde talen oanjout fan 1 (in bytsje) tot 3 (wol aardich).

At jo fierder fragen hawwe freegje it op ien fan de oerlissiden, en mar in protte nocht tawinske. Theun 30 sep 2007, 20.53 (CEST)[beäntwurdzje]
(Ik nim oan dat jo yn de gaten hawwe dat mei it taheakjen fan ~~~~ oan jo oerlis der automatysk jo meidoggernamme en datum/tiid fan makke wurdt.)

Miggefangen[boarne bewurkje]

Jûn Daam, alderearst wolkom op de Wikipedy. Sa te sjen binne jo aardich bekend mei Keatsen, Korpsen en Kriten. Ik hoop dat jo der in soad wille hawwe mei en oer sokke en oare ûnderwerpen (sûnder grutte K) op de Wikipedy. Sa hat elts syn ynteresse. De lêste tiid haw ik my in soad dwaande hâlden mei it ferbetterjen fan Fryske stavering. Der wienen de lêste tiid in hiel soad siden mei in hiele prakke flaters. Op in stuit sjocht men oars net mear as flsters dy't feroare wurde moatte. In soarte bedriuwsblinens sis mar. Ek by minsken dy't wol geef Frysk skriuwe lykas jo. It is no safier hinne dat de measte flaters (miggen) ferdwûn binne, mar it is op't lêst ek hjerst dan hat men der meastentiids folle minder lêst fan miggen. It miggefangen sil dus ek mei wat minder faasje dien wurde hoege. Faaks soenen jo yn de takomst ek helpe kinne te miggeflappen, dan komme der tenei ek minder miggen. Groetnis, Swarte Kees 6 okt 2007, 23.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Goed Swarte Kees. Dat begryp ik wol. Ik wol bêst hjir of dêr ris dingen neisjen, mar allinnich op fersyk. Mocht soks oan de oarder wêze, lit it dan mar witte. --romke fan tomke 7 okt 2007, 20.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Ofbylden[boarne bewurkje]

Hoi Daam,

Jo hawwe de lêste dagen in stik as wat ôfbylden oanbean, ik wit net at jo it stikje lêzen hawwe oer de betingsten foar it oanbieden (Wikipedy:Ofbylden oanbiede).
De bedoeling is dat ek dúdlik is dat de ôfbyld frij te brûken is en dat de makker dêr ek syn tastimming foar jûn hat en ûnder hokker betingsten (lisinsje) it ôfbyld te brûken is.
Op de side fan it oanbieden stiet sûnt koart ek in fjild wêr't de lisinsje keazen wurde kin dy't foar dat ôfbyld jildt.
By de ôfbylden dy't jo oanbean hawwe is dit net hielendal dúdlik.

Dan is der noch in list mei ôfbylden wêr't jo oanjûn hawwe dat dit ûnder it PD falt. Hat de makker dit derûnder frij jûn?

It is ien fan de pear regels wêr't wy ús hjir oan hâlde moatte, de ynhâld fan de wikipedy (ek de plaatsjes) moatte frij te brûken wêze. Dit is somtiden wol wat lêstich der binne tal fan ofbylden wêrfan je hast mei sekerhied oannimme kinne dat je dy sûnder problemen te krijen brûke meie, mar je moatte it seker witte. At jo hjir noch fragen dan hear ik it wol. Groetnis Theun 7 okt 2007, 19.53 (CEST)[beäntwurdzje]

(At jo leaver hawwe dat wy dookje as jookje moast it mar efkes oanjaan, dan besykje ik myn praat dêrop oan te passen)

Jûn Theun,

Hâld it mar by do. De foto fan Minze de Vries liket my yndied rjochtenfrij. Boppedat ha ik dy fan it argyf fan Aldfaers Erf Bitgum (en dy steane allegear op ynternet). Sels jout de feriening oan dat de foto's frij brûkt wurde meie foar net-kommersjele publikaasjes.

 • De foto fan Klaas Anne Terpstra ha ik sels makke.
 • De foto fan OKK-skoaljonges komt fan de útnoeging foar de huldiging. Sipke Steenstra hat my dy foto sels stjoerd (om't ik dy útnoeging ek makke ha). De foto hat nammers ek yn Wis-In stien (mei ferkearde boarne-fermelding). By myn witten meie foto's sa publisearre wurde as de kontekst der omhinne (as it no in tydskrift of in útnoeging is) mar dúdlik is. Foar it fatstoen ha ik Sipke Steenstra der by set.
 • De foto's fan Piter Wilkens en de trûbadoers ha ik sels makke. Kinne dus hielendal frijjûn wurde.
 • De klasseminten fan de Van Aismadagen hie ik al omset nei in tabel. Ik hie ek wol yn de gaten dat soks foar dit medium better is mar ik krige dat earst sa hurd net foarinoar. De klasseminten komme oars gewoan fan de keatslisten fan OKK en dy lykje my ek frij publisearber (en tafallich haw ik dy digitaal beskikber). Dy foto's kinne dus wol fuortsmiten wurde.
 • De foto fan de Van Aismadagen hat OKK my jûn foar it meitsjen fan in folder foar har. Ik wit net krekt wa't de fotograaf is. Mar as it oars moat, is ek bêst. Ik ha leau ik hjir of dêr noch wol in foto dy't ik sels makke ha.
 • Looftdenheer komt fan harren webside. Op dy webside stiet net oanjûn dat der rjochten op sitte. (Ik kin my ek net yntinke dat se beswier meitsje, want ik bin earelid). Mar goed, as dat moat dan kin ik har wol efkes tastimming freegje.
 • De foto fan tinkstienhogerhuis komt út it boekje fan de kristlik Fryske krite Karel Roarda. De fotograaf dêrfan wit ik ek net, mar de krite jout sels ek net oan dat der rjochten op sitte (en dat boekje ha ik - hoe tafallich - ek sels foarmjûn en ik bin ek skriuwer fan de krite.

Mar goed, as dingen oars moatte dan moat dat. It slagget my nammers net om dy lisinsjes hieltyd krekt oan te jaan. Guon dogge it by my op ien as d'oare wize gewoan net (ik wurkje mei Safari - Mac).

En ik sil der tenei wat sekuerder nei sjen sadat ik dy - jim - net mei ekstra wurk opskypje. --romke fan tomke 7 okt 2007, 20.30 (CEST)[beäntwurdzje]

Noch efkes in opmerking nei oanlieding fan dat net-kommersjeel. It materiaal fan de wikipedy mei hielendal frij brûkt wurde, dus ek kommersjeel. Plaatsje mei betingsten dat dy net-kommersjeel brûkt wurde meie, kin dus eins net op de wikipedy brûkt wurde. De wikipedy is sels net kommersjeel mar de ynhâld fan de wikipedy mei wol kommersjeel brûkt wurde, der moat dan fansels al oanjûn wurde dat it fan de wikipedy komt dus dat sil net sa gau barre. Theun 7 okt 2007, 20.45 (CEST)[beäntwurdzje]
No, it liket Amearika hjir wol. Mar goed dat is dan net oars. Ik moat hjir efkes oan wenne (sels gean ik altyd út fan goede bedoelings). Ik soe sizze: helje der ôf dêr'tst ek mar de minste twivel oer hast oft it wol troch de mesken kin. Ik sjoch dat dan wol. En it is dan oan my plaatsjes te sykjen dy't al yn dit systeem passe. (Ik begryp it wol hear, mar sa't ik sei: ik moat der efkes oan wenne). --romke fan tomke 7 okt 2007, 21.10 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin sels ek net sa muoilik mar wy moatte ús hjir dochs in bytsje oan hâlde. Ik tink dat der hjir ek noch wol in pear ôfbylden steane wêr't wat twifel oer wêze kin. Ik sil letter noch is nei dyn ôfbylden sjen, de kommende dagen drok mei oare saken. Ik woe dy dêr dochs efkes op wize foardasto mei in protte wurk in hiele rige ôfbylden hjir opladen hiest dy't hielendal net op de wikipedy hearre. Der is ek in projekt wêr't ôfbylden sammele wurde dy't troch alle wikipedyen brûkt wurde kinne. Dit hiet de commons. Plaatsjes dy't hjirop steane kinne sa yn in side taheakke wurde troch de namme fan it ôfbyld op commons te brûken, it plaatsje hoecht dan net op :fy te stean. Mar plaatsjes oer de saken wêr't jo oer skreaun hawwe stean dêr fansels net op. As it moatte miskien koper ynstruminten wêze ([1]) Theun 7 okt 2007, 21.25 (CEST)[beäntwurdzje]
Hast hielendal gelyk Theun. Wy moatte ús dêr net in bytsje oan hâlde, mar hielendal. Dy plaatsjes op commons kin ik it measte net mei. It hat ek gjin prioriteit. Dat der no by brassbands in ôfbylding fan - ik mien - in Sweedske band stiet is net aardich. Mar ik snap it systeem ûnderwilens. Goed datst my dêr efkes opmerksum op makke hast. --romke fan tomke 7 okt 2007, 21.37 (CEST)[beäntwurdzje]
De lisinsjes by Klaas Anne Terpstra, Piter Wilkens en Piter Wilkens mei oare trûbadoers ha ik oanpast.
Fan de Van Aismadagen ha ik der in nije foto op set. Dy âlde kin wol fuort (ik sjoch net hoe't dat moat)
Dy fan de Van Aismaklasseminten kinne ek fuort
Dy fan de tinkstien Hogerhuizen kin ek wol fuort, ik meitsje wol efkes in nijenien
En fan Looft den Heer kin ik meikoarten ek hiel maklik in nijen meitsje. Dus ek mar fuort--romke fan tomke 8 okt 2007, 19.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Stavering[boarne bewurkje]

Goeie en wolkom, jo hawwe de Fryske stavering goed yn'e smiezen. Der haw wy hjir ferlet fan. Ik sels meitsje in protte flaters en mei graach dat in oarenien der noch in kear by del giet. Wy hawwe derom in berjocht (stavering)*. Ik hopje dat jo der noch yn hawwe om de skriuwflaters der út te heljen. Groetnis--Geoffrey 7 okt 2007, 21.46 (CEST)[beäntwurdzje]

 • It is my dúdlik. Ik ha dy link hjir no mar weihelle.
Jûn Geoffrey,
Likegoed as by Theun soe ik sizze: hâld it mar op dookjen. Ik kin dat artikel wol efkes neisjen - jûn net mear - mar de link dêrhinne bringt my op dizze oerlisside. --romke fan tomke 7 okt 2007, 21.57 (CEST)[beäntwurdzje]
Jûn Geoffy,
Gie dat oer it artikel Slach fan Fouillé? Dat ha ik ûnderwilens neisjoen, en dat foel my net ta. It binne dochs teksten dy't my folslein frjemd binne, Ik hoopje net dat ik saken feroare ha dy't ynhâldik net krekt binne. Noch mar efkes goed neisjen dus.
Dat stikje oer de stavering, dat is in berjocht dat eltsenien oan in side taheakje kin troch dêr {{stavering}} by te skriuwen. Alle siden dêr't it stiet binne werom te finen yn de Kategory:Siden dêr't de stavering fan hifke wurde moat, dat dêr binne de siden te finen dêr't fan sein is dat dy neisjoen wurde moatte. Mysha
Jûn, teliden en skewieten sklinkt hiel moai, mar binne wurden dy't yn myn prisma wurdboek nêt foarkomme. Fyn it fein dat de skriuwflaters der no út binne. --Geoffrey 8 okt 2007, 18.49 (CEST)[beäntwurdzje]
Ien sin brocht my wat op 'e doele: Klovis hie him besiden de Boergonden ek fersterke mei soldaten fan besibbe Frankyske ryken. Dat wurd 'besiden', ha ik dat wol goed begrepen en dus goed ferbettere? Ik ha dat ferbettere mei 'fan de kant fan', mar tink no eins dat it wêze moat: 'njonken' of 'neist'.
It kin allegearre wol. Wat besiden oanbelangjend hie ik better útsein brûke kind. Op 'e Nederlanske fersy stie behalve--Geoffrey 8 okt 2007, 21.09 (CEST)[beäntwurdzje]
Oer dat 'te lider slaan' en 'skewielen'. Ik sjoch no eins ta myn eigen ferbjustering dat ik oan it 'miggefangen' bin (mar dat giet blykber dochs sa as men oan it ferbetterjen is). Nederlaach is fansels gjin Frysk wurd en 'te lider slaan' is in goede ferbettering. 'Helpen' hie net feroare hoecht te wurden yn 'skewielen', want 'skewiele' is dochs wat minder sterk as 'helpe'. Ik sil it weromdraaie.--romke fan tomke 8 okt 2007, 20.38 (CEST)[beäntwurdzje]

Underkategoryen[boarne bewurkje]

At jo in kategoryside ek wer in kategory jouwe dan wurdt dy side in ûnderkategory fan dy dy't jo dêr oanjûn hawwe. Diriginten soenen by Muzyk en by Persoan nei berop kinne, nim ik oan. Aliter 14 okt 2007, 00.52 (CEST)[beäntwurdzje]

(Dat sykjen nei de bêste wurden foar in tekst, dat is eat dat oproppe wurdt troch it maklike oanpassen fan siden. Dêr moat net te drok oer dien wurde, mar achtsje der al op dat it net te folle fan jo tiid nimt. Aliter 14 okt 2007, 00.52 (CEST))[beäntwurdzje]
Ik kom der noch net hielendal út, want hoe diele jo soks dan yn? It is faaks yndied net sa wichtich. Mar is der ek in soarte fan beamstruktuer beskikber dêr't moai gau yn dúdlik wurdt hokker kategoryen en subkategoryen der binne? Ut mysels soe ik nammentlik net gau komme op de kategory 'Persoan nei berop'.--romke fan tomke 14 okt 2007, 13.16 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw op de Haadside in keppeling nei de Haadkategoryen delsetten. Hokfoar kategoryen der binne dat komt krekt sa't it komt op it stuit. It is sa dat in ensyklopedy fjouwer kategoryen hat: Ideeên, Plakken, Persoanen en Tiden; mar om't dat minsken en sa fier fuorthellet fan wêr't hja mei dwaande binne wurde der (ek) ferbinings lein nei mêd. Dêrop basearre moat dan in beam fan kategoryen ûntstean, mar dat is by ús noch net heilendal sa: op Kategoryen sûnder kategory steane 31 kategoryen dy't noch earne yn de beam ynhongen wurde moatte. Aliter 15 okt 2007, 06.35 (CEST)[beäntwurdzje]

Utjouwerij[boarne bewurkje]

Ik haw de tekst dy't jo by Kategory:Utjouwer skreaun hienen, oanpast oerbrocht nei de ensyklopedy-side Utjouwerij. Foar de Kategory haw ik keazen foar Kategory:Utjouwerij:

 • Dy wie der al.
 • Ferskate siden yn de kategory hawwe "útjouwerij" yn de titel, net ien "útjouwer".
 • Dit jout minder betizing tusken de funksje en it berop.

Fergit net om De Haske noch wat fierder út te skriuwen en (Friese Pers Boekerij) ynhâld te jaan. (Fryske Parse Boekerij?)

Tank foar it oanpassen. Friese Pers Boekerij is in eigennamme en dy wurde meast net ferfryske dochs? --romke fan tomke 14 okt 2007, 12.34 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik liuw Aliter hat dyn fraach al wat behannele. Tinke jo der wol om om de Oerlisside te brûken en net de Meidoggerside, fan de Oerlisside krijst automatysk berjocht at ien in berjocht foar jo skreaun hat. De list mei kategoryen op de Bysûndere siden is neffens my net altiten by de tiid, dy kin wolris wat achter lizze (oeren, dagen?), wurdt sa no en dan wêr by de tiid brocht. Leit him oan hoe at se dit opset hawwe. Theun 14 okt 2007, 19.09 (CEST)[beäntwurdzje]

Friese Pers Boekerij[boarne bewurkje]

Dy tekst liket al wat op http://www.friesepersboekerij.nl/pages/wie_zijn_wij.php?lang=fr . Hawwe wy tastimming om dy oer te nimmen, of moatte wy ús eigen tekst skriuwe op basis fan harren ynformaasje? Aliter 15 okt 2007, 04.44 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik ha de tekst oanpast.--romke fan tomke 15 okt 2007, 12.31 (CEST)[beäntwurdzje]

Tank. Aliter 17 okt 2007, 03.06 (CEST)[beäntwurdzje]

Hoi Daam.

Jo hoege my nea te freegjen om myn wurk nei te sjen, feroarje wer dat jo it ek mar wolle. As ik it echt net mei jo iens bin dan hearre jo it wol. Ik ha hjoed efkes besich west mei de kategoryen, der binne in soad staveringsflaters yn de rin fan jierren yn makke. Sjoch by de bysûndere pagina’s oan de lofterkant fan it skerm. En druk dan op Kategoryen. Hjir kinne jo sjen hokfoar Kategoryen er oant no ta binne brûkt. De reade siden betsjut dat er noch gjin echte pagina is oanmakke foar de kategory. Mar guon kategoryen binne noch net nedich en moatte fuort wurde helle. (allinnich as se net nedich binne)

Oer myn stavering kin ik mar ien ding sizze. Ik bin dêr eltse dei mei besich. Jo hienen myn earste artikels lêze moatte. It wie somstiden hielendal read troch de staveringsflaters. Troch in soad te skriuwen hoop ik dat flaters derút gean. Ik winskje jo in soad plezier. In freonlike groet Jelle 15 okt 2007, 22.39 (CEST)[beäntwurdzje]

Daam, ik nim jo hielendal neat iets kwealik. Ik fyn it prachtich dat jo sa aktyf binne. Groet Jelle 15 okt 2007, 22.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Koperblaasynstrumint[boarne bewurkje]

Jûn Daam, Tsja, dat yndielen kin op in soad manieren. Aliter hat lêstendeis skreaun dat wy ús oer de krekte yndieling noch net te bot bekroadzje hoege. Ik bin no earst dwaande om alle siden dy't noch gjin kategory-fermelding hawwe in kategory te jaan. Dêr is in aparte side foar: "Siden sûnder Kategory", dat dêr doch ik alle kearen in stikje fan. As it oars en grif better kin: Gean jo gong. Wat dat oangiet bin ik it ek hielendal mei Jelle iens: Fiel jo frij. Twa witte mear as ien en mei-inoar komt der dan grif wat moais út. Prachtich dat jo trouwens sa aktyf binne, de Wikipedy hat der dúdlik profyt fan. Ek fan my in soad noch tawinske Groetnis, Swarte Kees 16 okt 2007, 18.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Mei de (sub)kategoryen haw ik net safolle ûnderfining. Ik hoopje dat Jelle of Theun dat wol efkes dwaan wolle.Swarte Kees 16 okt 2007, 19.03 (CEST)[beäntwurdzje]
Op guon siden stiet in oersjoch fan de wichtichste eleminten. Jo hawwe gelyk dat dy listkes net altiten alle eleminten opnimme, om't der dêrfoar ynformaasje op twa plakken byholden wurde moast. At is safier is dat alle siden in Kategory hawwe, dan soenen jo op sa'n side eat skriuwe kinne as:
In oersjoch fan alle siden op de Wikipedy oer blaasynstruminten fine jo yn de [[:kategory:Blaasynstruminten|kategory Blaasynstruminten]].
As it goed is hawwe alle kategoyen sels ek wer ien as mear kategoryen, dat der is gjin ûnderskie tusken in kategory en in ûnderkategory. Aliter 17 okt 2007, 03.06 (CEST)[beäntwurdzje]
Woedesto de side Koperblaasynstruminten net yn de kategory:Koperblaasynstrumint hawwe ynstee fan yn de Kategory:Muzyk. Dan moast gewoan ûnderoan dy side Kategory:Muzyk ferfange troch Kategory:Koperblaasynstruminten. Theun 17 okt 2007, 17.30 (CEST)[beäntwurdzje]

Houtblaasynstrumint[boarne bewurkje]

 • Ik haw fan de kateogry in keppeling makke nei de side, dat de minsken útlis fine kinne.
 • Ik haw de ferwizing op de side wat omleech brocht, oars wurdt de side helpmiddel by de kategory, yn stee fan oarsom.
 • Ik haw de tekst wat oanpast dat it allegear wat better rint, om't dit de ensyklopedyside is, dêr't de tekst wat fraai oanelkoar pasje moat.

Alinnich noch: Hjit sa'n ynstrumint net gewoan fan "Houtblazer"? Aliter 18 okt 2007, 05.53 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw houtblazer tafoegd houtblaasynstrumint. Oer houtblazer is dan grif wat oars te skriuwen. Ik seach by houtblaasynstrumint hawwe jo fuorthelle dat in protte houten blaasynstruminten yndie sa bespile wurde. Is dat net sa? Ik hie dat eins noch útwreidzje wollen mei skiednis, at ik it earne fine koe, om't de metalen houtblaasynstruminten nijer like as de houten. Aliter 19 okt 2007, 03.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Ferwizings[boarne bewurkje]

Foar in oersjoch oer de ferskate soarten fan ferwizings, soenen jo ris op Wikipedy:Ferwizings sjen kinne; faaks makket dat it allegear wat dúdliker. Aliter 19 okt 2007, 03.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Bêste Daam. In stikje oer Tsjil is fansels wolkom. It stikje sat it der leit kin lykwols net. It is net objektyf, mar polemysk fan aard (dat sille jo sels ek wol witte). Soene jo it oanpasse wolle? Groetnis, Drewes (talk) 19 des 2013, 17.56 (CET)[beäntwurdzje]

O, sjoch it net-objektive net, mar it is my sa ek wol goed.

Misbrûk[boarne bewurkje]

Tank foar it meitinken, Daam. Safier hie ik sels noch net trochtocht, foar 't neist om't sok hâlden en dragen as misbrûker Yn 'e W. oan 'en dei leit my alhiel frjemd is. Ik taast sadwaande folslein yn it tsjuster oangeande wat dy man besielt. Mar it is beslist in punt, en hy is der sûnder mis ta yn steat. En as er gjin wiere ferkearde útslutings fine kin, sil er perfoarst net skromje om ek op dit punt de boel wer byinoar te ligen. We sille der rekken mei hâlde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 maa 2017, 14.48 (CEST)

Sydbalke[boarne bewurkje]

Ik wit net wat jo krekt besykje te berikken mei jo berjocht oer lêstekens, mar dit is in funksjonearjende sydbalke op 'e Wikipedy: Berjocht:Skiednis fan Fryslân. Miskien hawwe dêr wat oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 14.31 (CEST)

Ik wol eins allinnich fan it uploaden|ferwizen nei plaatsjes ôf. It liket te slagjen... romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 maa 2017, 14.43 (CEST)
Noch in oanwizing: jo moatte der mei berjochten altyd goed om tinke dat jo likefolle iepenjende akkolades as slutende akkolades hawwe. Dus as it berjocht begjint mei {| dan moat it einigje mei |} . En dat is op dit stuit net sa. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 14.46 (CEST)
Dêrtroch is de tekst op 'e siden dêr't jo dit berjocht tafoege hawwe, no in slach lytser wurden as normaal. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 14.52 (CEST)
Ik wit net hoenear't jo der foar it lêst nei sjoen hawwe. Ik wie der wakker mei oan it griemen. Mar it is no neffens my klear. Mei in hiele rist akkolades. Wolle jo nochris sjen hoe't it der no foar stiet? (Ik bin der eins wol wiis mei dat it wurket) romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 maa 2017, 14.57 (CEST)
Ik sil ris sjen oft ik it noch wat byskave kin, want de tekst op 'e siden Utropteken en Fraachteken is noch hieltyd in slach lytser as op oare siden. Wolle jo it foarbyld beslist midden boppe-oan de side hâlde? Want ik soe it foar de lay-out fan it artikel moaier fine as it rjochts boppe-oan nêst de tekst kaam, krekt as in gewoan plaatsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 15.03 (CEST)
Wat my opfalt is dat by de 'punt' it ding net sintrearre is. En dat ik de saak sa faak fernij hat dêr leau ik ek mei te krijen. It liket as dat Wiky (of myn kompjûter) dingen yn de cache hâldt, sadat feroarings net trochfierd wurde. Want dat dy tekst by jo justjes lytser is sil ek mei dy styl dy't ik hjirfoar neamde te krijen ha. Dêr stie sokssawat as 90% yn. Wylst dat der no al lang út is. romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 maa 2017, 15.10 (CEST)
Ik haw der wat mei ompield. Ik wit net oft jo der wiis mei binne. Ik haw it berjocht earst ris rjochts boppe-oan set. As jo dat beslist net wolle, kin it ek altyd wer oars. Mar de tekst fan it artikel is no yn elts gefal wer gewoan. Wat jo sizze oer feroarings dy't yn 'e cache heakjen bliuwe: dan wol it wolris helpe om nei bewurkjen (fan it artikel) te gean, mar neat te feroarjen en dochs op Publish Changes/Side Fêstlizze te klikken. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 15.20 (CEST)
Ik haw even wat prebearre om it yn 'e midden boppe-oan de side te krijen, en dat sil grif ek kinne, mar ik soe net witte hoe sûnder dat de rest fan 'e tekst fan it artikel dertroch beynfloede wurdt. Miskien krij ik letter noch wat ynspiraasje. Mar op it stuit soe ik tsjin jo sizze, moai rjochts boppe-oan stean litte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 15.31 (CEST)
Ja. Ik haw dochs in manier fûn, en dêr is hielendal gjin berjocht foar nedich:
! ?
As jo dit brûke wolle, tink der dan om dat jo likefolle < as > brûke, en likefolle < > as </ >, oars hat it konsekwinsjes foar de ûndersteande tekst. Mar ik riedt jo noch altyd oan om gewoan it berjocht te brûken sa't ik dat oanpast haw. Dat fyn ik wol sa moai as dat sa'n lêsteken pontifikaal boppe de tekst stiet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 15.48 (CEST)
Tige tank. Haw it noch justjes útwreide. romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 maa 2017, 16.45 (CEST)

Wikidata[boarne bewurkje]

Goeie, Daam. Noch even in opmerking. It is eins de bedoeling dat de skriuwer fan in side dy side ek even fêstheakket oan Wikidata, dat de links mei de korrespondearjende siden yn oars-talige Wikipedyen beheart. (Ik haw it oer de links yn 'e loftersydbalke fan in Wikipedy-artikel, ûnder it kopke "Yn oare talen".) Drewes en ik hawwe dit de ôfrûne dagen hieltyd of teminsten foar in grut part foar jo dien, mar it soe wol sa noflik wêze as jo dat sels even derby diene. Ik wit net oft jo witte hoe't dat moat, dat ik sil mei-iens mar even in taljochting jaan (better dermei ferlegen as derom ferlegen, sei ús mem altyd):

 • Jo kinne nei Wikidata ta gean, mar it siket dêr (yn it Ingelsk) net sa maklik, of it moat wêze dat jo al in idee hawwe wat de Ingelske namme is fan 'e side dy't jo oanmakke hawwe en dêr't jo de link fan tafoegje wolle (bgl. manuskript kaam by manuscript, dus dat wie simpel genôch, mar kopij kaam by copy (written))
 • As jo net krekt witte wêr't jo wêze moatte, dan is it wol sa maklik om nei in korrespondearjende side fan 'e Nederlânske of Ingelske (of in oare) Wikipedy te gean. Op 'e Ned. stiet op eltse side yn 'e loftersydbalke ûnder it kopke 'Hulpmiddelen' de link 'Wikidata-item', en oare Wikipedyen hawwe op itselde plak in soartgelikense (mar faak justjes oars neamde) link nei de Wikidata-side dêr't it artikel oan fêst sit.
 • Ienris op 'e goede Wikidata-side moatte jo rjochts wêze, dêr't ûnder it kopke 'Wikipedia' de links nei de ferskillende Wikipedyen gearbrocht binne. Om 'e link nei in nije side fan 'e Fryske Wikipedy ta te foegjen, klikke jo op 'edit' (njonken de namme "Wikipedia"). Dan klapt de rige iepen en kinne jo ûnderoan yn it fakje "wiki" de ôfkoarting fan 'e Fryske Wikipedy (fy) tafoegje en dan yn it fakje dêrefter de namme fan 'e side. Ofslute mei enter of boppe-oan op "save" klikke. Giet it mis, dan kinne jo boppe-oan op "cancel" klikke.

No, dat wie it wol, leau 'k. Ik hoopje dat it slagget. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 maa 2017, 20.51 (CEST)

Dúdlik, dat slagget wol. Mar — foar de echte techneuten — is der net ien as d'oare rûtine yn te bouwen sadat de makker fan in nije side gewoan in finkje oankruse kin as er wol dat der in keppeling yn Wikidata komt? Dat soe my anno 2017 hast logysk lykje. En dat Wikidata dan sels efkes sjocht oft dy keppeling der al of net is en sa net dy makket?... romke fan tomke (daam) (oerlis) 10 maa 2017, 22.31 (CEST)
Dan moat Wikidata wol sels de teksten ynterpretearje, betink ik my no. Haha. romke fan tomke (daam) (oerlis) 10 maa 2017, 22.33 (CEST)
Ja, dat wurdt in toer, mei al dy ferskillende talen, en as jo sjogge hokfoar nuver ferhaksele Frysk oft der út sa'n fertaalprogramma op it ynternet komt, sjoch ik soks noch net daliks gebeuren. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 maa 2017, 23.00 (CEST)
Dêr bin ik wer te seuren. Hartstikkene moai dat jo jo siden no oan Wikidata fêstheakje, mar datselde jildt eins ek foar de kategoryen dy't jo oanmeitsje. En kategoryen moatte sels ek wer yn oare kategoryen ûnderbrocht wurde, oars hingje se mar wat yn it loftliddige. As jo net krekt witte hokker kategoryen oft jo in troch jo oanmakke kategory yn ûnderbringe moatte, dan kinne jo altyd even sjen hoe't se it op 'e Ned. of de Ing. Wikipedy dien hawwe, dat doch ik ek geregeld. En it komt ek wol foar dat ik der dan ien of twa tuskenlizzende kategoryen, dy't we op 'e Fryske Wikipedy (noch) net hawwe, tusken út helje. Mar fierders alle lof foar jo siden. Hiel nijsgjirrich en jo hawwe ek in ferrekt hege produksje! Dêr binne we hjir hiel bliid mei. Ek al om't jo jo rjochtsje op in rige ûnderwerpen dy't hjir oant no ta wat oan 't krapperein kommen is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 maa 2017, 22.31 (CEST)
No hie ik de kategory ‘Dokumint nei type’ oanmakke. By de Ned. ferzje stiet Wikidata net en in Ingelske wjergader kin ik ek net fine. Ofsjoen fan dat woe ik dy kategory no subkategory fan ‘Dokumint’ meitsje, mar ik sjoch net hoe’t dat moat. En – off-topic – ha jo op it artikel ‘Boek (dokumint)’ in redir nei ‘Boek (lêsboek)’ set. Mar it giet dêr net allinnich oer ‘Lêsboeken’. Mar faaks ha jo der wol in goede reden foar. romke fan tomke (daam) (oerlis) 14 maa 2017, 22.10 (CEST)
Ik sil mar even puntsgewiis antwurdzje:
1. As der noch gjin Wikidata-keppeling is, betsjut dat dat der (yn dit gefal) ien yn 'e Nederlânske Wikipedy mei de pet nei goaid hat. Okee. Yn Wikidata hawwe jo links boppe-oan yn 'e sydbalke in tal keppelings fuort ûnder it logo fan Wikidata. Dêr is ek de keppeling "Create a new item" by. Dêrop klikke. Dan krije jo in formulier yn byld mei fjouwer romten om yn te foljen. De boppeste is "Language", dêr't standert "en" (English) ynfolle stiet. Net oankomme. De twadde is "Label"; dêr folje jo (yn dit gefal) "Category:Documents by type" yn. Dan krije we "Description". By kategoryen is dat altyd "Wikimedia category". En dêrûnder kinne jo by "Aliases, pipe-separated" noch synonimen ynfiere, faninoar skaat troch in | (pipe). By kategoryen is dat mar selden nedich. Dan ûnder op 'e blauwe knop "Create" klikke, en bats! jo hawwe in nije side yn Wikidata oanmakke, dêr't jo de Fryske en yn dit gefal ek de korrespondearjende Nederlânske kategoryside oan fêstheakje kinne. (Ik haw no Category:Documents by type al oanmakke.)
2. Kategoryen yndiele yn oare kategoryen giet persiis op deselde manier as it yndielen fan artikels yn kategoryen. Sjoch oars mar ris wat ik by Kategory:Dokumint nei type dien haw.
3. It is my net dúdlik wat it ferskil is tusken "boek (lêsboek)" en "boek (dokumint)". Ynsafier't ik my bewust bin, is dat itselde. Ik bedoel, in dokumint is ek om te lêzen. De tafoeging "(lêsboek)" of "(dokumint)" is neffens my inkeld tafoege om sa'n boek te ûnderskieden fan "boek (beam)" (dat sûnt 2015 trouwens stavere wurde moat as "bûk", mar dat wit lang net elkenien). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 maa 2017, 00.22 (CEST)
1) en 2) binne helder. 3. Ik tink by ‘lêsboek’ meast oan in jongereinboek mar kin in roman of sa ek wol as lêsboek sjen. Mar dat sjoch ik net by in ‘printeboek’, net by in ‘fotoboek’ en by in ‘stúdzjeboek’ eins ek net; fansels kinne en moatte jo yn dat lêste lêze mar dan hat dat lêzen foar my net de lading fan dat wat jo yn in ‘lêsboek’ dogge mear. Mar al dy boeken binne wol dokuminten. romke fan tomke (daam) (oerlis) 16 maa 2017, 11.02 (CEST)
Okee, by 3) hawwe jo wol in punt: in fotoboek of printeboek is gjin lêsboek. Mar dan is neffens my de namme "boek (lêsboek)" ûnsekuer en moat dy side omneamd wurde ta "boek (dokumint)". Want printeboek en fotoboek wurde wol op dy side neamd, en alle korrespondearjende Wikipedyen dy't ik lêze kin hawwe dêr ek gewoan in side oer "boek" yn it algemien. Neffens my is it probleem hjir dat de ûnsekuere beneaming "boek (lêsboek)", dy't poer en allinne bedoeld wie ta ûnderskie fan 'e beamsoarte "boek", jo op 'e ferkearde foet set hat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 maa 2017, 16.59 (CEST)
Tank. Sa is it neffens my poerbêst. romke fan tomke (daam) (oerlis) 17 maa 2017, 17.11 (CEST)

It liket my in goed idee ta om typmasine te feroarje nei skriuwmasine. Lykwols hat de wiki dêr in funksje foar: Omneame. Dat is better as tekst fan de âlde side nei de nije oer te bringjen, om't by it omneamen de skiednis fan de side meikomt (ûnder oaren is dat in eask foar de lisinsje). Dat, ik haw de ferzje fan Typmasine wer werombrocht, en Skriuwmasine nominearre foar te wiskjen. At Skriuwmasine dan fuort is, dan kin Typmasine omneamd wurde nei Skriuwmasine. Mysha (oerlis)

Ik fyn it prima, mar tocht dat der wol aardich wat lju wêze sille dy't om 'typmasine' sykje sille. Wy kinne fansels ek gewoan de ynhâld fan 'skriuwmasine' oerhevelje nei 'yptmasine', dochs? romke fan tomke (daam) (oerlis) 15 maa 2017, 15.54 (CEST)
Ja, it is goed in trochferwizing tusken de ferzjes te hawwen. Mar dy bliuwt automatysk oer by it werneamen fan in side. Nee, dat oerhevellje is no krekt wat wy ornaris net dwaan moatte, om't dan de skiednis net meikomt. Mysha (oerlis)
Dat lêste soe ik mar dwaan. Mysha hat it hat it artikel jierren weromset kwa ynhâld!!!!Drewes (oerlis) 15 maa 2017, 16.18 (CEST)
Ik sjoch yndie dat der in grut ferskil wie tusken wat der fuorthelle wie fan Typmasine en wat der tafoegd wie by Skriuwmasine. Wêr komt dy ekstra tekst dan wei? Mysha (oerlis)
Klear, d.w.s. dien. Dan kin skriuwmasine no wol fuort. romke fan tomke (daam) (oerlis) 15 maa 2017, 16.38 (CEST)
No, dan is no net mear dúdlik wêr't de tekst fan de side weikomt, dat de nammefermelding is net goed mear en dêrmei jildt de lisinsje net mear foar dizze side. Om't de lisinsje fêst stiet foar gâns de tekst fan de Wikipedy heart dizze side net mear by de Wikipedy. Dochs mar werom nei de lêste ferzje foar al dat heveljen? Dan kin wa de rest ek mar skreaun hat dy der op 'e nij byskriuwe. Wa wit jout dat ek noch in bettere ferzje, lykas werskriuwings faker binne. Mysha (oerlis)
Mostert nei it miel: ik bin ek fan betinken dat 'typmasine' in gongberder namme is as skriuwmasine. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 maa 2017, 23.57 (CEST)
It giet my no wat boppe de pet (mei lisinsjes en sa). Foarsafier’t ik it besjen kin stiet de folsleine skiednis noch gewoan yn ‘Typmasine’. En de dêr tafoege c.q. oerhevele tekst fan ‘skriuwmasine’ is oerset út it Ned. en dy side hie ik oanmakke mar dat hie dus hielendal net hoecht as ik sjoen hie dat ‘Typmasine’ der al wie. romke fan tomke (daam) (oerlis) 16 maa 2017, 13.46 (CEST)

Tragi/ykomeedzje[boarne bewurkje]

Goeie, Daam. Jo hawwe "tragikomeedzje" omneamd ta "tragykomeedzje" om't de i neffens jo in staveringsflater is. It Frysk Hânwurdboek jout op side 2086 lykwols de foarm "tragikomeedzje" mei in i. No soe it skoan kinne dat in oar wurdboek de foarm mei y jout (it soe net de earste kear wêze dat de Fryske Akademy himsels tsjinsprekt), dus ik wol jo omneaming net sûnder mear weromsette, mar ik wol al even witte wêr't jo jo op basearje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 maa 2017, 15.10 (CEST)

Ik tink dat ik te hastich west ha. Koe it net goed fine yn de wurdboeken (mar it stiet der gewoan). Doe ha ik Googele en kaam ik yn it romrofte ‘De Moanne’ ‘tragykomeedzje’ tsjin. Wat my ferrekte goed oan wol want it is in iepen wurdlid en ‘semi’ skriuwe wy ek as ‘semy’. Mar goed, it wurdboek seit dat it oars is, dat draai it mar werom. Al bin ik it hjir dan út noch yn net mei de taalkundigen iens. romke fan tomke (daam) (oerlis) 19 maa 2017, 15.33 (CEST)
Dêr wol ik noch wol wat oer kwyt. De i by iepen wurdlidden is altyd wat lestich. Yn prinsipe skriuwe we dy as "i" ("wyt" mar "wite", "bryk" mar "brike"), behalven as it oan 'e ein fan in wurd stiet: "safary", "Haïty" (ik kin even gjin bettere foarbylden betinke). Foarheaksels lykas "anty" en "semy" wurde mei in y skreaun om't se oarspronklik as aparte wurden beskôge waarden, dy't mei in keppelstreekje taheakke waarden oan in oar wurd: "anty-revolúsjonêr", "semy-automatysk". Troch de tiid hinne is dat keppelstreekje yn guon wurden fuortfallen, sadat no skreaun wurdt fan "antysemitisme", mar as de regels konsekwint tapast waarden soe dat neffens my eins "antisemitisme" wurde moatte as "anty" op dizze wize oan it wurd fêst skreaun wurdt. Mar dat sydlings. Yn elts gefal bin ik it net mei jo iens dat "tragi-" in selde soarte fan foarheaksel is as "anty-" of "semy-". Ik kin teminsten gjin inkel oar wurd betinke dêr't "tragi-" foarset wurde kin. Mar sels as dat wol sa wie, dan wie miskien ek in omtinken dat it dúdlik wêze moast dat it wurd "tragi~komeedzje" wie en net "tragyk~omeedzje". Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 maa 2017, 15.49 (CEST)
Nei it ûnder de bedriuwen troch neitinken wie ik sels ek sa fier dat wy binne it folslein iens. Ik skriuw lykwols sa goed as alles op gefoel en sjoch dus hast nea wat nei. Allinnich hjir twifele ik, terjochte dus. Mar myn gefoel sei: mei ‘y’. Want ik tink dat dat gefoel sei dat it wol deechlik in koartere foarm fan ‘tragyk’ is. En dat it dus “tragyk~komeedzje” as oarsprong hat. Wat neffens my ek wol wat sa is want it is in tragyske komeedzje. Mar myn gefoel moat hjir belies jaan foar de taalkundige wetten oer. Ik kin der wol om janke (grapke). romke fan tomke (daam) (oerlis) 19 maa 2017, 16.51 (CEST)

Berjocht Literêr Sjenre[boarne bewurkje]

Goeie, Daam. Ik haw ris even nei jo Berjocht:Literêr Sjenre sjoen en in pear lytse dinkjes oanpast. Ik mis dêr lykwols in stikmannich romanfoarmen: ridderroman (mei eventueel as subfoarmen Karelroman en Arthurleginde), detektiveroman, Goatyske roman, kollektive roman en sentimintalistyske roman. En miskien kin fúljeton ynpast wurde by 'meardielich'? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 maa 2017, 14.58 (CEST)

Goed idee. Dien. romke fan tomke (daam) (oerlis) 22 maa 2017, 15.19 (CEST)

Moatte jo ris sjen: dieren#Klassifikaasje fan dieren. Kraas, niet? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jun 2017, 21.20 (CEST)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk: Prachtich! Ha de breedte noch efkes in bytsje oanpast. Moai dat @PiefPafPier: dy CSS is oanpast hat! romke fan tomke (daam) (oerlis) 19 jun 2017, 21.50 (CEST)[beäntwurdzje]

Ynfoboksen nei de Filistinen[boarne bewurkje]

Goeie, Daam. Troch fan boppen troch Wikimedia opleine feroarings yn 'e tabelopbou ûnderstipet it systeem fan 5 july ôf net mear tabellen dy't yn oare tabellen nestele binne. (Sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Tidy to RemexHtml en de list op Special:LintErrors.) Dat jildt foar jo Berjocht:Literêr Sjenre. Dy ynfoboks sille dus oanpast wurde moatte, en dat kinne jo it bêste sels dwaan. By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2018, 22.49 (CEST)[beäntwurdzje]

It is, leau'k al klear. Ik koe de nestele tabellen der sa tuskenút wiskje, sûnder dat dat de ynfoboks skansearre hat, wol 'k leauwe. Ik hoopje dat it sa klear is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2018, 23.07 (CEST)[beäntwurdzje]
Regels fan boppe-ôf oplein. Tsja... Mar moai dat jo it al efkes oanpast hawwe. Tank.romke fan tomke (daam) (oerlis) 3 jul 2018, 17.30 (CEST)[beäntwurdzje]
No ja, net sasear regels, mar der wurdt oare programmatuer ynfierd dy't sokke besteande yninoar skode tabellen net mear ûnderstipet. Komt op itselde del, fansels: wy ha der wurk fan, wylst it systeem prima wurke sa't it wie. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 jul 2018, 16.29 (CEST)[beäntwurdzje]