Meidogger oerlis:Aliter/Argyf2

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Meidogger oerlis:Aliter/Argyf2, argyf fan Meidogger oerlis:Aliter:

 • Oerlis begûn fan 23 desimber 2005 ôf.
(<< earder)
(letter >>)


Feroarings op bewurkings-siden[boarne bewurkje]

Ik haw yn de diskusjelist eefkes sjocht nei de feroarings op de bewurkings-siden, en sûnt 1 desimber hat Brion Vibber it auteursrjocht omheech setten om er foar te soargjen dat it altyd sichtber is, ek op lytse skermen. Hy ried dan ek oan om de tekst sa koart mooglik te hâlden. Foar de bysûndere tekens is in apart berjocht oanmakke MediaWiki:Edittools. De'r soene wy dan de tekens kwyt kinne, wêrtroch de wiidte fan it gehiel in stik lytser wurdt. Fierder hat Brion ek de werjefte fan de brûkte berjochten nei ûnder ferplaatst, sa dat it langer kin wurde, sûnder dat oare ûnderdielen nei ûnder gean. Dr. Breznjev 17.34, 23 des 2005 (UTC)

Ofhannele op Wikipedy:Oerlis side. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Skrapkes en punten[boarne bewurkje]

Kinne jo in foarbyld jaan? It is my net helder op welke siden de skrapkes eigenlyk punten moatte wêze. Ik kin mei yntinke dat ik by inkele lannen bin ferjetten om de skrapkes om te setten yn punten. Ik kopyear dy ynformaasje fan de Ingelske wiki, en dan kin de'r wol es in flaterke yn sitte. Dr. Breznjev 17.34, 23 des 2005 (UTC)

Ik haw it melden op Bugzilla, ûnder bug 4382. Dr. Breznjev 12.47, 25 des 2005 (UTC)
Dit is yn oarder kaam, mar no is de datum wer ferkeard. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Bedankt foar it freonlik wolkom[boarne bewurkje]

En ek bedankt foar it komplimint foar it artikel dat ik skreaun hie oer de Turks- en Kaikoseilannen. Jo hawwe puntsgewiis in pear opmerkings makke, dan sil ik se puntsgewiis even beäntwurdzje.

 • Ik wit dat der al in side is mei de namme Grut-Brittanje, mar ik haw hoop dat de namme fan dy side feroare wurde sil yn "Feriene Keninkryk fan Grut-Brittanje en Noard-Ierlân". Sa't ik ek al op de oerlisside fan de side Lannen skreaun haw, is Grut-Brittanje ûnfolslein, want it omfettet allinne Ingelân, Skotlân en Wales (en net Noard-Ierlân). Dus dy lange namme, dat wie mei sin.
 • It begjin is fansels de ynlieding; at jo wolle, soenen wy dêr in kopke "Ynlieding" boppe dwaan kinne. Of oars soenen wy it middelste part, oer de herkomst fan de namme, by de skiednis sette kinne. Mar dochs is it allegear frij algemiene ynformaasje. It liket fansels ek in soad omdat dy lannetabel dernjonken stiet en it dus de helte smeller is as gewoane tekst.
 • Goede fraach, at it echt sa is dat it net ûnôfhinklik wurde koe om't it net libbensfetber wie as selsstannige steat. Dat binne fan dy útspraken dy't jo ris earne heard hawwe - yn dit gefal dat de oerbleaune Britke koloanjes allegear net libbensfetber wienen as steat. Mar at it no wier is of net, it is wol dúdlik dat it al in rol spile hat, want at de T&C Eil. 1 miljoen ynwenner hân hienen, wienen se no fansels al lang ûnôfhinklik west. Mar ik bin it mei jo iens dat dat even wat presizer steld wurde moat.
 • Jo hawwe it oer it probleem mei de komôf fan de earste bewenners. Kinne jo dat nochris taljochtsje, want neffens my is dêr neat mei. Ik stel yn it artikel dat de earste bewenners de Lucayanen wienen, dat it wierskynlik liket dat dy fia de oare Karibyske Eilannen nei it noarden ta dreaun binne troch de Kariben, mar dat guon lju in oare teory oanhingje. (Dus it giet om in ferskil fan miening tusken argeologen ûnderling).
 • Ik wit net krekt wat jo bedoele mei it skerpteken, want neffens mei is dat de accent-aigu - it diakrityske teken op dizze letter: é. Wat ik brûkt haw is ek in apostrof, allinne myn kompjûter makket dêr bûgde dingen fan (foar iepenjen en sluten fan in sitaat bgl.) en om't ik dit stik skreaun ha yn Word, doe't ik offline wie en it doe hjirhinne kopiëarre haw, binne it bûgde apostroffen bleaun en net rjochte wurden, sa't dit programma dy makket.

Dan haw iksels ek noch in fraach, dy't jo miskien wol beäntwurdzje kinne/wolle. Ik soe graach ûnderoan it artikel in Kategory tafoegje wolle, sa't dy ek by Jeropeeske lannen bestiet, mar dan bgl. fan oerseeske Britske gebietsdielen of Karibyske lannen/gebieten (wat liket jo better? Britske gebietsdielen tink, net?), mar ik wit net hoe't dat moat.

Fierders earst bedankt foar it oerlis en wat Woadan en Germaanske mytology oangiet, dat hat wol myn ynteresse, dat hienen jo al begrypt, dat it kin bêst wêze dat ik dy siden nochris doch.

Woadan 15.39, 25 des 2005 (UTC)

Reäksje op reäksje[boarne bewurkje]

Ik snap wol wêrom't de offisjele lannenammen net brûkt wurde. As jo tinke dat dat is wat ik wol, dan haw ik it net goed útlein.

By Grut-Brittanje fersus it Feriene Keninkryk fan Grut-Brittanje en Noard-Ierlân giet it my mar om ien ding: dat ûnder de namme Grut-Brittanje it gebiet Noard-Ierlân net te beflappen is.

En dat dy lange namme gjin doel hat op oare siden, dat bin ik wol mei jo iens. Mar wat ik no eins sizze wol is dit: as jo oer it lân Grut-Brittanje in side skriuwe en op dy side dogge jo krekt as at Noard-Ierlân in part fan Grut-Brittanje is, dan meitsje jo in fûnemintele flater. En dat wol ik foarkomme.

Dêrom haw ik ek foarsteld om de side it F.K. fan G.B. en N.I. te neamen en by de side Grut-Brittanje dêrnei troch te wizen. Dan kinne jo op oare siden gewoan Grut-Brittanje brûke en komme lju dy't dêr dan mear oer lêze wolle dochs op it goede plak.

Woadan 08.23, 28 des 2005 (UTC)

Finsk[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

tige tank foar jo reäksje op it stikje oer it Finsk. Ik haw saniis myn antwurden op jo fragen by 'oerlis' tafoegd. Ik seach dat jo in tal sinnen wat ferfryske hawwe. It falt earst ek net ta om in ferhaal út it Nederlânsk oer te setten nei geef Frysk.

--[[Meidogger:Burgumer|[[Meidogger:Burgumer|Dr. Breznjev 18.10, 5 jan 2006 (UTC)]]~]] 22.57, 30 des 2005 (UTC)

Dualisme en Deïsme[boarne bewurkje]

Ik bin inderdaad de mist yngong, ik tocht dat deïsme tusken it monotheïsme en it polytheïsme yn soe stean. Mar dat haw ik by it ferkearde ein hân. Ik haw de side Deïsme oanpast oan it ferhaal fan it Dualisme. Ik haw it diel fan Woadan ûnder Teology skaart. It soe moai wêze at jo de side Dualisme wiskje koenen. Dan kinne wy de side Deïsme werneamje ta Dualisme, lykas it oarspronkelyk wie. Ik soe sels wol in stobbe kinne meitsje oer it wiere Deïsime. Ik hoopje dat it in bytsje te begrypen falt mei dizze bewurdingen. Dr. Breznjev 18.10, 5 jan 2006 (UTC)

Is oanpast. B. 18.40, 5 jan 2006 (UTC)

Stavering Bûtenlânske Keningsnammen[boarne bewurkje]

Goeie, Aliter. Ik haw de lêste tiid murken dat jo wol wat "kijk" op de saak hawwe, ek mei de Fryske stavering, dat no haw ik in fraach oan jo. It giet oer de stavering fan bûtenlânske keningsnammen. Keningsnammen (en nammen fan oare hearskers) wurde ornaris oerset yn in taal. Tink mar oan it Nederlânske Lodewijk foar alle Louis'en fan Frankryk ensfh.

Miskien soenen jo ris nei myn List fan keningen en keninginnen fan Skotlân sjen kinne. Ik leau dat dat sa net al te gek liket. In soad fan dy nammen bestiet fansels gjin Fryske foarm foar en dy haw ik sa stean litten. Bekende foarmen binne fansels Konstantyn foar Constantine, Willem foar William, Margareta foar Margareth, Anna foar Ann, Karel foar Charles en Jakobus foar James (krekt as yn it Nederlânsk). Mary haw ik Marije fan makke, mar dat kin miskien better yn Maria feroare wurde, lykas yn it Nederlânsk dien wurdt. Fan Gregory haw ik Gregoarius makke - ik fyn it net sa fraai, mar ik wist net wat ik der oars mei moast. En Alexander, wat dogge wy dêrmei? Ik haw de x mar stean litten, mar soenen wy dat eins net skriuwe moatte as Aleksander? Wat fine jo? Woadan 14.05, 6 jan 2006 (UTC)

Antwurde by Meidogger:Woadan. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Skotske keningsnammen[boarne bewurkje]

Moai dat jo dêr even nei sjoen hawwe.

 • Ik bin it net mei jo iens dat de klam eat te meitsjen mei de namme. Margareta is gewoan de Fryske ekwivalint fan Margareth.
 • James-Jabik. Soe kinne. Mar Jakobus komt ek wol foar yn it Frysk en jo moatte net ferjitte dat jo mei Jabik yn 'e knoei komme mei de nei Jakobus neamde jakobiten, de oanhingers fan it Hûs Stuart, doe't dat fan 'e Ingelske/Skotske/Ierske troan stjitten wie troch Willem fan Oranje en letter (fan 1714 ôf tocht ik) de karfoarsten fan Hannover. Tink ek om 'e Earste en de Twadde Jakobityske Opstân yn Skotlân (1715 en 1745).
 • Mary. Hawwe jo gelyk oan, kin better Maria wurde (Maaike liket my in ferlytsingsfoarm ta).
 • Aleksander. Tocht ik sels eins ek, mar it komt my sa nuver foar om dat sa te skriuwen (it stiet sa Russysk).
 • Ik soe net mei nammen begjinne te prutsen dêr't gjin goede Fryske ekwivalint foar bestiet. Kenneth soe ik gewoan sa stean litte, oars kin nimmen it mear fine.
 • Mei Robert haw ik gjin problemen sa't it der stiet. Haw ferskillende Roberts hjir yn Fryslân kinnen en fyn dat Robbert wat "gekunstelds" hat.
 • Gregory. Haw ik eins gjin miening oer. Fyn wol dat it werkenber bliuwe moat.
 • fan Skotlân. Ja, haw ik ek oer tocht. Mar doe frege ik my ôf: moat der eins gjin tuskenside komme, dêr't op stiet bgl. "Jan III kin ferwize nei: Jan III fan Poalen, Jan III fan ... en Jan III fan ..." Soe dat net better wêze?

Woadan 10.17, 8 jan 2006 (UTC)

Antwurde by Meidogger:Woadan. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Frysk - Fryske talen[boarne bewurkje]

Neffens my hoecht der neat fan 'e iene nei de oare side oerbrocht te wurden. De Fryske talen binne in ûnderferdieling fan 'e Noardwestgermaanske talen en it Frysk is ien fan 'e Fryske talen, dus dat stiet dêr eins los fan (alteast as ûnderwerp foar in side). Ik sil no daliks de side Frysk oanfolje (mei dat stik bin ik de ôfrûne dagen drok west).

Oer it Sealterfrysk. Fansels is it Sealterfrysk eins in dialekt fan it Eastfrysk. Mar it binne ynsafier ferskillende ûnderwerpen, dat ik fan doel bin en meitsje aparte siden foar it Sealterfrysk (as libbene taal) en it Eastfrysk (dêr't ik dan alle útstoarne foarmen ûnder beflappe wol en foar de libbene fariant ferwize wol nei it Sealterfrysk).

Wachtsje mar even ôf wat ik derfan brou, dan kinne wy it der dêrnei noch wol even oer hawwe. Woadan 10.24, 8 jan 2006 (UTC)

Wy wachtsje ôf. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Eastfrysk[boarne bewurkje]

Dat is wier (dat it Eastfrysk eins gjin deade taal is), mar ik brûk de beneaming Eastfrysk yn dit ferbân loskes om alle oare foarmen fan Eastfrysk oan te tsjutten.

Hâld ek yn 'e gaten dat Sealterlân eins bûten it histoaryske East-Fryslân leit.

P.S.: Haw krekt myn nije side oer it Frysk upload. Woadan 10.47, 8 jan 2006 (UTC)

Doch dochs mar korreksjes sa't Eastfrysk net dea is. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Skotske keningen[boarne bewurkje]

Ik wit net at jo it sjoen hawwe, mar ik hie fan 'e moarn ek al in reäksje jûn oer jo opmerkings oer de Skotske keningsnammen. Woadan 17.00, 8 jan 2006 (UTC)

Antwurde dat ik die sjoen hie. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Reäksje "opsommings"[boarne bewurkje]

Dat bin ik net mei jo iens. "Animisme", bygelyks, of "Sjamanisme". Op dy siden lis ik earst út wat sa'n begryp ynhâldt, sis it der by as it behalven yn natoerreligys ek yn oare godstsjinsten foarkomt en dan lis ik út hoe't it yn natoerreligys foarkomt, illustrearre mei foarbylden. Sjoch, as jo it oer natoerreligys hawwe, kinne jo it nea as in ienheid beskriuwe. Der binne tûzenen ferskillende natoerreligys, ferspraat oer de hiele wrâld. Wat ik mei sokke stikken doch, dat is in ferskynsel beljochtsje dat yn in protte (mar nea yn alle) natoerreligys foarkomt en der dan foarbylden by jaan hoe't it der yn foarkomt (wat ek noch tige ferskille kin). By godstsjinsten as it kristendom of de islaam soe men der dan folle djipper op yn gean kinne, mar troch de grutte ferskiedenheid is dat by natoerreligys ûnmooglik, of men moat se ien foar ien beskriuwe en net yn in kloft, lykas ik dien haw. Woadan 09.03, 11 jan 2006 (UTC)

Nee, ik kin net fan elts foarbyld oanjaan wêrom't it opnommen is. Sjoch, oer natoerreligys is mar in ferskuorrend bytsje te finen yn standertwurken dy't sabeare alle grutte wrâldsgodstsjinsten beskriuwe, dat om dizze stikken te skriuwen haw ik echt it ûnderste út it fet skraabje moatten. It liek my - doe't ik it in pear jier lyn skreau en no noch - baas en jout safolle mooglik foarbyldmateriaal krekt om't der sa'n bytsje oer te finen is en boppedat kin de lêzer dêroan sjen hoe't soartgelikense tinkbylden by de ûnderskate natoerfolken yn 'e ferskillende parten fan 'e wrâld ferskille. Woadan 09.24, jan 12, 2006 (UTC)
Foar no litten foar wat it is, mar at wy grutter wurde komt it grif op de list fan siden dy't omskreaun wurde moatte. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Stub request[boarne bewurkje]

Greetings Aliter, could you help me create a stub for this article - which is based on the English article. 3-5 lines would be sufficient enough. Please. Your help would be gratefully appreciated. (I do not know what the correct title should be) -- Jason, 2 March 2006

Dien, ynklusyf syn aksje. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Main Page[boarne bewurkje]

Goeie Aliter,

Ik hie op it Oerlis fan Siden wiskje dizze side neamd om't ik tink dat it dit op in lytse edit-war begjint te lykjen. Gangleri makket in side, Aliter wisket him wer, ensf. Miskien is der in oare manier om hjir út te kommen? Theun 18.28, mar 7, 2006 (UTC)

Aliter hie net iens sjoen dat it alle kearen deselde skriuwer wie. Antwurde by Wikipedy oerlis:Siden wiskje. Wy wachtsje in nij oanmeitsjen ôf. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Kopkes yn jiersiden[boarne bewurkje]

Goeie Aliter,

It wie juster seker al tiid foar my om op bêd, mei al dy flaters, ;). Noch wol in opmerking oer de kopkes. Jo feroarje op guon siden de kopkes (fan nivo 3 nei nivo 2). Ik tink dat it better is deselde styl oan te hâlden. Oan't no ta wie dit nivo 3. Yn de siden dy't jo oant no ta dien hawwe is it ek net oeral oanpast. Wer wolle jo hinne, ik fûn de âlde sitaasje ek wol goed. Mei siden mei mear ynhâld binne de tuskenkopkes fan nivo 2 miskien wol better. Wat dogge wy hjir mei?
Ik hy eins mei opset sin oan it begjin fan it putsje frêge at der ek wat feroare wurde moast oan de opset fan de siden, om feroarings fuort oeral mei nimme te kinnen.
1995 is in gewoan jier dat begjint mei in snein. (Kalinder foar 1995.) Wolle wy dizze tekst ek op elke jierside hawwe? Theun 15.07, mar 19, 2006 (UTC)

Dy flaters fan jo wienen gjin probleem, hear. Mar sjoch nei wat ik ferkeard dien haw:
 • By it begjin fan it putsje haw ik der skynber net om tocht om te sizzen dat 1 jannewaris en 2004 de oarspronklike ûntwerp-siden binne.
 • By it ûntwerp fan de deiside haw ik net sjoen dat ik in gat falle liet tusken de kop 1, de titel foar hiel de side, en de koppen 3 foar de earste opdieling dêrfan. Ik haw noch in skript skreaun om de standertynhâld fan de deisiden te meitsjen, en noch haw ik net sjoen dat ik in flater makke hie. Ik hie it sels net sjoen oant jo der nei frege. Ik seach wolris in side dêr't it fout wie, en dan ferbettere ik dat, mar dat de foarbylden net ynoarder wienen, dêr haw ik nea oan tocht. Aliter 00.37, mar 20, 2006 (UTC)