Meidogger oerlis:Aliter/Argyf1

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Meidogger oerlis:Aliter/Argyf1, argyf fan Meidogger oerlis:Aliter:

 • Oerlis begûn oant en mei 11 desimber 2005.
(letter >>)


Bysûndere tekens yn titels[boarne bewurkje]

Ik probeerde Wjerstan naar Wjêrstân te verplaatsen, en op de een of andere manier is het artikel daarbij zoekgeraakt. Ik zal proberen opheldering te krijgen over wat er is gebeurd. Andre Engels 20.20, 27 okt 2003 (UTC)

Artikel teruggevonden, weer zoekgemaakt (drukte op wissen in plaats van verplaatsen - au!) en daarna met de hand weer teruggezet... Geen verplaatsingen naar titels met accenten meer doen met Netscape, Andre. Andre Engels 21.12, 27 okt 2003 (UTC)
Jo hawwe problemen mei titels feroarjen yn Netscape? Is dat in persoanlik probleem of eat dat op de side neamt wurde moat?
Je hebt problemen met het veranderen van titels in Netscape? Is dat een persoonlijk probleem of iets dat op de webpagina genoemnd moet worden? Aliter 21.40, 27 okt 2003 (UTC)
Angela jout oan dat Oerlis:Wjerstan ek noch net goed is. Ik wit net krekt wat jo dien hawwe, mar ik kin it ek net goed besjen om't ik problemen mei dy side haw: In grut part fan wat nei in namme-keppeling komt is yn IE5 net sichtber. Is it al mooglik en brûk dizze letters, of jout dat altyd problemen?
Angela geeft aan dat Oerlis:Wjerstan ook nog niet goed is. Ik weet niet precies wat je gedaan hebt, maar ik kan het ook niet goed bekijken omdat ik problemen heb met de pagina: Een groot deel van wat na een naam-link komt is in IE5 niet zichtbaar. Is it wel mogelijk deze letters te gebruiken, of zal dat altijd problemen geven? Aliter 01.47, 28 okt 2003 (UTC)
Sorry, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Maar ik vermoed dat het met de codering van de geaccenteerde karakters te maken heeft. Misschien dat Netscape niet altijd doorheeft dat het UTF-8 moet gebruiken? Andre Engels 15.45, 28 okt 2003 (UTC)

Oanpassing fan Recentchanges[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, ik wilde ook wat externe links neerzetten op "Koarts feroare", maar ik kan de bron daarvan niet vinden, ook niet bij Wikipedy:Oersjoch wiki ynformaasje en behear, maar ik vind Fries erg moeilijk dus ik zie het misschien over het hoofd. Ellywa 11.24, 28 okt 2003 (UTC)

Het is Wikipedy:Recentchanges, hardcoded. Andre Engels 15.39, 28 okt 2003 (UTC)

Stavering fan systeemberjochten[boarne bewurkje]

Noch wat flaterkes: 'blêdzjer' ynstee fan 'blêder' (tink oan 'harker', net 'harkjer') en 'skrieuwe' ynstee fan 'skriuwe'.

Bêste Aliter, by it feroarjen fan teksten krige ik in soarte fan disclaimer yn hiel min Frysk. Ik koe lykwols net gewaarwurde hoe't ik him ferbetterje moast. Hjirûnder set ik in suggestje foar in ferbettering, faaks kinsto der dan fierder mei rêde? Groetnis - HWJ

Alle bydragen oan de Wikipedy wurde sjoen as fallend ûnder de GNU Iepen Dokumintaasje Lisinsje (sjoch fierders: "Wikipedy:Auteursrjocht"). As jo net wolle dat jo skriuwen ûnferbidlik oanpast en frij ferspraat wurdt, dan is it de baas en set it net op de Wikipedy. Jo ferklearje ek dat jo dit sels skreaun hawwe, of it oernaam hawwe út in publyk domein of in oare frij tagonklike boarne. Foegje sûnder tastimming gjin wurk ta dat falt ûnder it auteursrjocht!

Tank. De tekst dy't men op it stuit hjir op de Wikipedy sjocht is lykwols in ferâldere ferzje. As de nijste ferzje ien kear ynfierrd wurde kin sûnder problemen mei de programmatuer, en jo wizigings binne noch hieldtyd fan tapassing, dan nim ik dy oer. Aliter 22.50, 7 dec 2003 (UTC)

Aliter, er is nu een MediaWiki-naamruimte; deze kan gebruikt worden om de diverse Friese teksten te veranderen zonder de lange weg via mij en Brion te bewandelen. Zie MediaWiki:All messages voor de lijst van teksten met waar ze veranderd kunnen worden. Momenteel zijn deze allemaal nog beschermd, dat wil zeggen dat alleen systeembeheerders (momenteel jij en ik) ze kunnen wijzigen; voor teksten waarvan je van mening bent dat dat niet nodig is, kun je "unprotect this page" gebruiken om het door iedereen bewerkbaar te maken. Zie ook m:MediaWiki namespace voor meer informatie. Andre Engels 10.02, 7 dec 2003 (UTC)

Oerlis Fryslân[boarne bewurkje]

hallo Aliter, je bent er blijkbaar een paar dagen niet, kijk even bij Oerlis:Fryslân, groeten, Ellywa 16.31, 7 dec 2003 (UTC)

Fjouwerhûs[boarne bewurkje]

Hehe Aliter, Ik ken my better in Nederlandsk ûtdrukke dan in Frysk. Ik wit op sich net safolle oer Bantegea, ik kom namelik sels ut Eastersee(-Giterskebrêge), net dat ik der folle fan ôf wit, mar toch. In elts gefal ik wol ik my wol inspanne. Groetnis Dr. Breznjev 10.25, 16 dec 2003 (UTC)

Hehe Aliter, Ja ik bin der wis fan dat Fjouwerhûs by Lemsterlân hjert. Foar de brêge is it Lemsterlân en oan de oare kant fan it wetter leit Skasterlân. It nammebord stiet ek oan de kant fan de Lemmer. Groetnis Dr. Breznjev 19.26, 17 dec 2003 (UTC)

Hehe Aliter, It noardelyk diel fan Fjouwerhûs (dus ten noarden fan de Boeresleat) hjert by Reahel (Skasterlân). Groetnis Dr. Breznjev 10.35, 13 jan 2004 (UTC)

Oanpast. Aliter 00.29, 3 jun 2004 (UTC)

Fryslân/Friesland nl:[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, op NL wordt er nog steeds gesteggeld met Friesland. We hebben nu een compromis dat heet Fryslân/Friesland, dat heb jij wel gezien al. Waar ik nu mee zit, is dat er links, aangeduid met nl:Friesland komen, naar een lemma nl:Friesland in brede zin, dus incl. de Duitse gebieden zoals Helgoland en Noord-Friesland. Ken jij misschien een betere aanduiding om daarheen te linken? Ik vind het voor lezers namelijk verwarrend, NL taligen denken bij Friesland toch in de eerste plaats aan de provincie. Klikken ze op de link, dan komen ze bij iets heel anders terecht dan wat ze verwachten. Groeten, Ellywa 16.10, 16 dec 2003 (UTC)

Dank je wel voor je reactie, ik stel voor om er Fries woongebied van te maken. Dat je niet blij bent met het compromis, ik ook niet. Tijdelijk geeft het weer wat rust, maar de discussie zal blijven terugkomen. Ellywa 23.36, 16 dec 2003 (UTC)

Stedsk en "Frysk sprekke"[boarne bewurkje]

Stedsk is gjin mingtaal, de measte frisisten binne it der no wol oer iens dat Stedsk 15e-ieusk Hollânsk is. 'In taal sprekke' is min Frysk, je 'prate' Frysk, Westersk ensfh. - HWJ

"In taal sprekke" is gewoan Frysk. It kin wêze dat it net is wat jo sizze soenen, tinklik om't "in taal prate" mear brûkt wurdt, mar dat makket it noch net min Frysk. Side-oerlis fansels op de oerlisside. (Dit wie allegear al makliker as jo ek in oerlisside hienen.) Aliter 00.35, 18 dec 2003 (UTC)

'Gewoan Frysk' sit fol mei Hollânske ynslûpsels en dit is der ien fan. 'Sprekke' dogge je at je in taspraak hâlde. Sjoch oars de noarmboekjes der efkes op nei. HWJ

(Net 'is' - 'gewoan Frysk' mar 'is gewoan' - 'Frysk'.) Us norm binne de wurdboeken fan de Akedemy, en ik haw op it stuit it Frysk wurdboek (1992) foar de hân: Frysk sprekke komt der al yn foar, in taal prate net. Dat wol net sizze dat dat lêste ferkeard is; allinnich dat wat oerlis hjir better is. Aliter 21.28, 18 dec 2003 (UTC)

Sjoch FA-wurdboek F-N bij 'spreken' of N-F bij 'sprekke'. :-)

Dat kin fansels net, mar oarsom:
 • Sprekke = Spreken yn alle betsjuttings oars as "pochen"
 • Een taal spreken: in taal sprekke (ongebr.), prate, yn'e macht ha.
Dat, "Frysk sprekke" is Frysk, en fierders gean de foarbylden foar prate oer it persoanlik sprekke fan in taal, net it gebrûk troch it kollektief. Wolle jo no asjebleaft 1 in brûkersnamme mei oerlisside oanmeitsje; 2 de siden dêr't dit oer giet litte sa't se wienen; 3 oerlisse oer wat jo wolle yn stee fan allinnich te besykjen oan te toanen dat "sprutsen" in flater is? Aliter 22.12, 18 dec 2003 (UTC)

Sjoch efkes nei de betsjuttingsfjilden van 'spreken' dy't 'sprekke' ek hat, dan sjogge jo dat jo betsjutting dêr net by stiet. Dit is in standertflater.

Dêr hawwe we al west. It wurdt neamt yn it idioom en ik haw it hjirboppen al oanhelle. Nochris: Wêrom wolle jo dit in flater hawwe. Wat wolle jo no eins? Aliter 22.53, 18 dec 2003 (UTC)

Brûkersside HWJ[boarne bewurkje]

Brûkersside no by de Ned. Wikipedia ûnder de namme HWJ.

Moai. No noch in Fryske-ferzje, dan koomt der hjir ek in namme yn stee fan in netadres. Aliter 22.53, 18 dec 2003 (UTC)

Romanian link[boarne bewurkje]

Hello, Aliter! I want to ask you to insert in the article Fryslân, the romanian interwiki link [[ro:Frizia]] . --Danutz 17.08, 21 dec 2003 (UTC)

Wie al bart doe't ik dit seach.

Triem-diskusjes[boarne bewurkje]

Nei Oerlis:Triem.

Fryske lêstekens[boarne bewurkje]

Wy krije by de Ried fan de Fryske Beweging gauris de fraach oft wy ek de [Oarre] alternative koades fan de Fryske lêstekens hawwe. Ik soe hjir wol in "side" oer skriuwe wolle.Yn 'e Wâlden 08.38, 2 jun 2004 (UTC)

Ik wit it net. Sels soe ik tink in side oanmeitsje by de Ried, mei keppelings nei de kompjûterwurden, de hifker (of wie dat de Akedemy?) en dan dy koades. Mar goed, de Wikipedy is fan eltsenien: as jo dy side op de Wikipedy skriuwe wolle, dan hoeche jo wier my net om tastimming te freegjen. Ít idee is itselde: Meitsje by kompjûter in keppeling as "Frysk op de kompûter". Dan kin op dy nije side koart it probleem fan in mindertalstaal as Frysk op de kompjûter oantsjutte wurde en yn it bysûnder hoe't men yn MS-systemen de Fryske tekens krije kin. En dan in keppeling nei de hifker. Sokssawat. Aliter 18.02, 2 jun 2004 (UTC)

1000 articles (!)[boarne bewurkje]

Hi Aliter! Thanks for informing me of the fact that the Frisian Wikipedia reached 1000 articles! It's great that more and more Wikipedias are reaching the 1000 articles level, which is in fact, sort of the pivotal point between a small Wikipedia and a large, important Wikipedia. It's great that the Frisian Wikipedia has joined this family of 1000+ articles Wikipedias. I hope that it will continue to grow in the future, Ronline 07.41, 6 jun 2004 (UTC)

Ook vana hier gefeliciteerd met het 1000ste artikel! Waerth 15.16, 6 jun 2004 (UTC)

All messages[boarne bewurkje]

Dei Aliter,

Yn de template:All messages is it begryp bestân werom.Yn 'e Wâlden 14.34, 8 jun 2004 (UTC)

In oersjoch fan oarspronklike tekst, en hjoeddeiske tekst. "Bestân" stie by oarspronklike tekst, mar wie oanpast.

Ried foar de Fryske Beweging[boarne bewurkje]

Dei Aliter,

Ik haw in ferbining makke tusken de WWW.fryskebeweging.nl en de wikipedia. Yn de WALDEN

47[boarne bewurkje]

I'm sorry, I don't know where or whom else to ask...

I collect the word for the number 47 ("forty-seven") in as many languages as possible. Can you please tell me how to say it in Frisian and mail me the answer? Thanks.

- André (contact)

("Sânenfjirtich" werom skreaun.) Aliter

Patty[boarne bewurkje]

For interwiki, sorry!--Patty 06.35, 14 jul 2004 (UTC)

It's OK if your account is just for Interwiki. At least, with an account we'll know it's you. Aliter 22.14, 13 aug 2004 (UTC)

AC elections[boarne bewurkje]

Hi Aliter! You might want to vote in the ArbComm elections on En: today. +sj+

Yes, I might. No, I won't. I feel I'm not active enough on En: to justify influencing its organisation. Aliter 22.14, 13 aug 2004 (UTC)

HTML-tags[boarne bewurkje]

Dei Aliter,

It Fryske wurd foar tag is in 'mark' yn kombinaasje mei it tiidwurd 'markearje'. Tink mar oan 'markstien' de stien om mei te markearjen; in begrinzing oan te jaan.Yn 'e Wâlden 08.52, 13 okt 2004 (UTC)

Dat wie myn kar ek. Dien.

Gangnihessou[boarne bewurkje]

We are trying to translate a small article on the english wikipedia into every language that has a wikipedia. It is the article en:Gangnihessou would you like to make translation???? See also: en:User:Danny/Gangnihessou Thanks Waerth 17.03, 27 okt 2004 (UTC)

Gangnihessou Aliter 23.13, 27 okt 2004 (UTC)
Bedankt Aliter!!!

Vertaling van die week[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, op meta is er een project begonnen om iedere week te proberen 1 artikel in zoveel mogelijk talen vertaald te krijgen, over een zo breed mogelijk aantal onderwerpen. Ook kunnen mensen artikelen van hun wikipedia voorstellen om te laten vertalen. Zie hier: meta:Translation_of_the_week voor meer informatie. Ik hoop dat 1 iemand van de Friese wikipedia mee wil doen en artikelen in het Fries wil vertalen en misschien een Fries artikel wil voorstellen!! BVD Waerth 14:06, 5 11 2004 (UTC) ps:PC kaatsen?

Mienskip: Foarbehâld[boarne bewurkje]

Makket net safolle út dat jo Foarbehâld al oanmakke hiene; ik haw myn Frysk op dizze manier wer wat ferbettere. Dr. Breznjev 10.29, 5 jan 2005 (UTC)

Tank. Aliter 19.03, 5 jan 2005 (UTC)

stats[boarne bewurkje]

Gelieve dit eens te bezien; Oerlis:Haadside#stats. Blijkbaar valt het niet op --Walter 23.47, 17 jan 2005 (UTC)

zie mijn overlegpagina --Walter 22.14, 22 jan 2005 (UTC)
Probleem mei de netstat-keppeling op de Haadside. Om my hoeche dy stats hielendal net, mar in oar hat it yn oarder makke, dat it bliuwt, nim ik oan. Aliter 18.29, 28 jan 2005 (UTC)

Riemie Huismans-Bosklopper[boarne bewurkje]

Hey Aliter kist sto helpe mei it vertalen fan de tekst Riemie Huismans-Bosklopper (earste vrouwelijke wadlopster, die afgelopen weekend gestorven is, is net sa folle tekst), mien Fryske skriuwen is nog net sa goed sa asto sjust ^_^ alvast bedankt. Fryske Viking 12.57, 18 jan 2005 (UTC)

It measte wie al dien. Aliter 18.29, 28 jan 2005 (UTC)

Biografylist[boarne bewurkje]

Halló Aliter! I found you at Biografylist. This list is / was linked to many lists at en: as en:Lists of people, en:List of people by name: A, en:List of people by name: B etc. Because this will stop bots to insert new links for such groups of articles, I will take them out from all ":en:List of people by name: ?". Maybe you know, where you have other multiple links of Biografylist. Regards Gangleri

Replied on M:User talk:Gangleri
Op En: is de biografylist opsplit, mar elts part hat in keppeling mei ús side. Ik haw sein dat er yn de skiednis fan dy siden útfine kin hoe at dat bart is. Aliter 18.29, 28 jan 2005 (UTC)
Thanks Aliter! I did not want to blame you. I wish all the best to fy: and just want to let you know that it hurts me to remove such links. I do not have the time either to identify who made it. Regards Gangleri, last time mainly at ro: and eo: 19.50, 28 jan 2005 (UTC)

Adam Hurdrider[boarne bewurkje]

Fan Brûker:Aliter:
Hiel aerdich om jir in stikje yn te publisearjen Oer de Hurdriders fan de 18e ieuw binne net folle ferhalen bikend Adam Hurdrider(de Boer) is wol ien wer't measte oer bikend is Minder bikend is Hantje Hurdrider (Speerstra) Ik sil myn ljocht opdwaen yn myn argiven

Hans Speerstra

Mei help fan Speerstra side oer Adam Hurdrider útwreidde. Aliter 20.50, 3 apr 2005 (UTC)

Parkour[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, Misschien zou je het stukje 'Parkour' van de Nederlandstalige Wikipedia kunnen vertalen en kunnen plaatsen? Dat is een beetje mijn meesterwerk namelijk :P

No sol ik doch ris in guod wurdsje dwaan foar it behâlden fan it Limburchsk in de marsje (fansels, ik haw der ek om frage!). Jo witte wol dat it Limburchs sunt 1997 erkend is en dat it mear praat wurd as it Frysk. Mei aorre wurden: jimme hawwe de status, wy hawwe de sprutsers (dit is fansels net min bedoeld). Ús taolgebiede lizze net tsjin inoar oan, mar in sa in lyts lâneke ek net sa fier útinaor. Ik tinke dat de lytse(re) talen in Nederlân inaor bystean muotte en dêrom sol it in goed idee wêze om op allebeide haadsiden in prominente link nei de oare taal stean litte. Ik haw in tusken op de Limburchske haadside in link nei it Frysk yn de marsje plaatst.--WanabeFrysk 17.59, 7 feb 2005 (UTC)

Utstel om nl:Parkour oer te setten nei it Frysk. Haw ik (noch) net dien om't ik de side noch net dúdlik genôch fûn foar bûtensteanders. Aliter 20.50, 3 apr 2005 (UTC)

Blogging[boarne bewurkje]

Aliter++

Sorry, my fy: is super-poor. Do you have any interest in getting good blogging software in Frisian? Leave me a note... Cheers! Sj 11.30, 25 mar 2005 (UTC)

Sj freget at ik belang haw by Frysktalich bloch-sêftguod. Frege at er it my oanbiede woe, of om help freegje woe.
Enlist :-) If only there were software localised in Frisian already... I'm trying to get Technorati localised. They seem amenable to letting strangers translate their interface. Sj
Hy frege om help by it Ferfrysken. Weromskreaun dat ik op it stuit net ien fine kin dy't dit dwaan wol. Aliter 20.50, 3 apr 2005 (UTC)

WikipedyWikipedy:Wat is Wikipedia[boarne bewurkje]

 • Halló Aliter! I want to let you know about GlobalWPSearch Wikipedia made by de:Benutzer:Aka. I was searching for examples like GlobalWPSearch Esperanto but I find the first more apropriate.
 • GlobalWPSearch is a tool to find pages with the same name. Depending on what you find you can add interlanguage links. These are normaly all in the same namespace. I do not like to make a redirect from Wikipedia to Wikipedy:Wat is Wikipedia because last is in the project namespace.
 • Could you please make an article in the article namespace? Would you please make also a redirect from Wikipedia to Wikipedy? Thanks in advance for all your efforts. Best regards Gangleri 17.29, 3 apr 2005 (UTC)


 • I would be very happy if you could make:
 1. fy:Template:Disambig.png or a template where this is redirected.
  1. Please insert Image:Disambig.png in Template:Homonymie. At the moment it is deactivated at major Wikipedias but many of them (see Vorlagen - Templates) are using it.
 2. Please make fy:Template:Delete an equivalent to en:Template:Delete and fy:Template:Copyvio an equivalent to (version [1] of) en:Template:Copyvio. You can of course use other names and make redirects. It is just for GlobalWPSearch to know these name and handle them properly.
 • I appreciate all your efforts and thank you in advance. Best regards Gangleri 13.30, 6 apr 2005 (UTC)
Meidogger:Gangleri docht wat mei in bot. Ik haw him frege wat er docht, en as antwurd hat er skreaun dat er wol dat guon oapassings fan de Wikipedyen wol, yn stee fan dat er syn bot oanpast. Ik haw antwurde dat ik dat gjin reden foar oanpassings fyn. Aliter 00.45, 10 apr 2005 (UTC)

Wikipedy:Oerlis side[boarne bewurkje]

Mear fan it selde, en noch mear fragen sûnder útlis. Wer skreaun dat er de útlis ek skriuwe moat as er wat freget. Aliter 00.45, 10 apr 2005 (UTC)

Streektalen[boarne bewurkje]

Tankewol Aliter, dat is in moai artikelke wurden. Ik sil mar net nochris sizze werom't ik it sels net sa lang doarde te meitsjen. Der stean trouwens ek wichtige nuanses yn, dy't ik eigenlik net ferjitte meie had... Allien ien ding: "In kriterium dat somtiden brûkt foar it ferskil tusken in taal en in dialekt is of der in wurdlist of -boek fan dy taal is." Is dat net in wat alderwêtsk kriterium? Dan sol it Frysk tot in de njoggentsjinde ieu ek gjin taal west hawwe... WanabeFrysk 19.18, 23 apr 2005 (UTC)

L S, wij hopen dat de Antonides-pagina kan worden bewaard en voortgezet, als mooi overzicht van standplaatsen, werken etc. Immers is dit onderwerp toch in Friesland geworteld. M vr gr. J A Antonides

robot[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, omdat het misschien niet opvalt, wil ik je toch even zeggen dat ik een robot geregistreerd heb via Meta op diverse talen. Deze heet RobotE en werkt ook op de Friese wikipedia. Vooral om interwiki links te leggen. In de recente wijzigingen zie je hem bezig als je "toon robots" aanklikt. Groeten, Meidogger:Ellywa 07.32, 21 mai 2005 (UTC) (niet ingelogd).

Tank, ik hie sjoen dat der in meidogger RobotE him oanmelde. Moai dat jo helpe mei de Ynterwiki. Aliter 16.03, 21 mai 2005 (UTC)

Nederlands Openlucht Museum[boarne bewurkje]

Wijl ‘t ids-baas oon ‘e loete ftiet,
Sjocht hy ho ’t mei de schealjen giet.
Hy hoâdt de njerring trog fyn kinst,
In fiekt my fchelmery min ginst.

Dat staat op de verpakking van de bakker die daar brood mee verkoopt, op het terrein van het Nederlands Openlucht Museum. De f zou ook als een s gelezen kunnen worden, lijkt me zo. Een vriendelijke verkoopster heeft me deze tekst gespeld voor de telefoon! Ik beloofde haar te helpen.

Ik ben nu op zoek naar de vertaling van wat hier staat, aan vraag daarom aan u om raad.

Voor Uw respons met sugesties voor toekomstig vertaalwerk, uw idee of de vertaling van bovenstaande bakkers-tekst! Email: egbert op gpx.nl

Vooruitziende met warme belangstelling! hartelijke groet, Egbert

Egbert wol witte wat dat ferske betsjut. Dat is, tink:
Wylst Ids-baas oan ‘e loete stiet,
Sjocht hy hoe’t it mei de skealen giet.
Hy hâldt de nearing troch syn keunst,
En syket mei skelmerij myn geunst.
Ik set it oer, mar wit immen wêr't dit weikomt? Ik haw it idee ik haw dit earder sjoen. Aliter 17.41, 23 mai 2005 (UTC)

Verkiezingen bestuursleden Wikimedia Foundation 2005[boarne bewurkje]

Aliter op m:Election notice translations 2005 is een verzoek tot vertaling in verband met aankomende verkiezingen voor bestuursleden van de Wikimedia Foundation. Zou jij de vertalingen naar het Frysk kunnen coordineren? Dedalus 15.22, 4 jun 2005 (UTC)

Eastfrysk Nederdútsk[boarne bewurkje]

Aliter, der komt krekt in anonym foarby dy't wat op East-Fryslân skriuwen hat, mar dan yn it Eastfrysk Nederdútsk. It soe net witte of it dúdliker makke wurde muot dat dit in Westlauwerske Wikipedy is, mar ik wol jo toch ris efkes fraachje of jo dat artikel oanpasse wollen (at jo mei it ferbetterjen fan myn artikel klear binne...:-/). WanabeFrysk 13.47, 14 jun 2005 (UTC)

Kerkuilen[boarne bewurkje]

Helaas worden ze door bots gedaan ja. Het was nu puin :( Ik hoop met mijn vermelding een gebruiker erop te wijzen als ze het per ongeluk tegengekomen dat er eerder fouten zijn gemaakt en waar ze op moeten letten om het te herstellen! Waerth 21.37, 26 jun 2005 (UTC)

Wolkom werom[boarne bewurkje]

Goeie Aliter, moai dast der wer bist! Groetnis, B. 17:51, sep 26, 2005 (UTC)

Aliter 19.39, mar 20, 2006 (UTC)

putsje[boarne bewurkje]

Goeie Aliter, Noch betanke foar it neisjen fan myn misse slaggen by it begjin fan myn part fan it putsje. Sil de berte jierren en jierren fan ferstjerren der wer sa del sette as wy gewoan binne. En ik sil de siden dy't by de foarfallen ek is trochlêze foardat ik se oerset, dan moat it fêst better gean en hoege jo my net steeds te ferbetterjen, oars komme jo net oan jo eigen part ta ;).Theun 20.16, 3 nov 2005 (UTC)

Flaters meitsje wy allegear, fral at wy oan wat nijs begjinne. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

wolkom nije meidoggers[boarne bewurkje]

Ik hie lêsten jo wolkoms-tekst mei oanwizings brûkt as oanfolling by it wolkom hjitten fan in nije meidogger. Ik hoopje dat jo dit net slim fine, ik hie it gêrs wol wat foar jo fuotten wei meant. Dêrfoar myn ekskuses.Theun 21.02, 5 nov 2005 (UTC)

Antwurde dat ik it prima fûn. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Sysops & bureaucraten[boarne bewurkje]

Ik heb WanabeFrysk nu een sysop gemaakt. Maar is het niet ook een idee om een of twee van jullie tot bureaucraat te maken, en mij sysop-af te doen zijn? Toen ik sysop werd, was het mijn bedoeling dat dat tijdelijk was totdat er voldoende 'echt Friese' sysops waren. Ik denk dat dat moment is aangebroken. Bovendien ben ik al geruime tijd niet meer actief hier. - André Engels 09.20, 13 nov 2005 (UTC)

Liket my in goed idee fan André. Ik tink dat Meidogger:Aliter en Meidogger:B. hjir geskikte kandidaten foar binne (at se der sels gjin beswier tsjin hawwe natuerlik) Theun 21.20, 25 nov 2005 (UTC)
Ach, dit is my ûntkaam mei al dat drege spul. Ik set it op de Oerlisside. Aliter 21.48, 25 nov 2005 (UTC)
Is 'utfierd sa't Theun it útstelde. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Knoppen[boarne bewurkje]

Goeie Aliter,

Ik hie alris tocht wat Aliter dochs docht op MediaWiki:NewWindow en MediaWiki:Summary. Mar sjocht der goed út mei dy knoppen.
Is der eins in oersjoch hokker berjochten op de ferskillende siden brûkt wurde? Ik sit eins noch mei de Wikipedy:Ynstelling-rie. Der wie foar de lêste grutte feroarings yn de software in berjocht boppeoan de ynstellings side (mei in ferwizing). Dit berjocht wurd no net mear brûkt, dus is de side mei ynstellings-rie hast net mear te finen. Witte jo at der noch in berjocht is dat boppe oan de ynstellings side stiet, wer't de ferwizing oan ta te heakjen is? Oars soe ik it taheakje kinne oan it berjocht MediaWiki:clearyourcache mar dat stiet no ûnderoan de ynstellingsside en ik hie it leaver boppeoan.
Ik moat it oersetten noch ôfmeitsje (en it dookjen woe ik mar wer feroarje yn it jookjen)Theun 14.30, 20 nov 2005 (UTC)

Skreaun dat sa'n oersjoch der net is, en dat ik it spitigernôch ek net wit. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)

Hotze Schuil[boarne bewurkje]

Ik hy al tocht; Aliter wurdt ek wat sleau ;). Is is oars ek net slim at somtiden wat fergetten wurd. It wurkjen hjir moat fansels ek gjin ferplichting wurde, dan komt it mar in oare kear. Ik hy sels ek better nei de wizigingen sjen moatten, hy tocht dat Fryske Viking wer dwaande wie en it derom mar tebeksetten. It wie doe ek nijs foar my doe't ik in oere letter by Hjoerd (Omrop Fryslan) hearde dat Hotze ferstoarn wie.
Wat it wurkjen mei de wiki oanbelanget, it wie de lêste wiken net bêst. Ik haw der ek wolris efter sitten dat ik om't it sa traach wie mar belies joen haw. Fanôf freed is it in stik better haw ik it idee. Noch wol haw ik somtiden dat der in Brekmelding komt fan de Wikimedia Foundation, mar at je it dan nochris besykje slagget it faaks wol. It is sawiesa in stik sneller.Theun 15.32, 27 nov 2005 (UTC)

meta:Test-wp/ffr[boarne bewurkje]

Dat is de Noardfryske test-Wikipedy. Soenen jo der efkes wat basale dingen by sette kinne? Ik kan namlik gjin Noardfrysk, en wat der no stiet is dan ek tige minimaal. Ik tink sels oan in mêd oer wat it wurde moat en in paar basale ûnderwerpen, lykas hjir op de Haadside. En soenen jo dan faaks ek oan de Sealterske test-wiki (meta:Test-wp:Seeltersk) ûnderoan noch in útlis yn it Noardfrysk tafoegje kinne? Alfast, betanke, WanabeFries 13.21, 11 des 2005 (UTC)

Koarte ferzje fan in Noardfryske haadside dien. Aliter 20.09, mar 20, 2006 (UTC)