Oerlis:Fryslân

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Net als bij NL is hier een gebruiker 62.59.132.80 aan de gang geweest. Ik kan het niet zo goed beoordelen, maar het lijkt me iemand die er wat grootfriese ideën op na houdt. Op deze pagina lees ik bijv. nu niet meer dat Friesland een provincie van Nederland is, maar slechts een woongebied van de Friezen. Ik denk dat hier het een en ander hersteld moet worden, tenzij dit ook de mening van de Fy Wikipedia is, daar wil ik mij helemaal niet in mengen. Als jullie hier nog wat over kwijt willen, of hulp bij praktische zaken nodig hebben, graag via mijn NL overlegpagina, http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Ellywa

Indie; HWJ hat de side feroare fan ien oer de provinsje nei ien oer it gruttere gebiet. Op sich soe dat mêd fasels goed kinne ûnder dy title, mar de tekst dy't der al stie joech oan dat dat net de opset wie. It wie tink better as disse side foar de provinsje bleau, mei in keppeling as "De provinsje Fryslân is mar ien part fan it gâns [[Fryske (gebiet)|Fryslân]]." Ik haw besocht HWJ oan te sprekken, mar dy brûkt net alle kearen itselde netadres, dat ik skriuw it hjirûnder ek nochris, en hoopje dat er dizze oerlisside al lêze sil. Aliter 22.23, 9 dec 2003 (UTC)

(Oan HWJ. Oernaam fan de brûkersside fan netadres 62.59.132.80.)
Ik haw de Fryslân-side tebekset nei de eardere ferzje. Dat is net om't jo ynformaasje net wurdearre wurdt, mar om't it plak net praktysk wie. As de titel Fryslân net foar de provinsje brûkt wurdt, dan betsjut dat dat eltse kear dat men de provinsje keppelje wol, men [[|Fryslân (provinsje)|Fryslân]] skriuwe moat, yn stee fan [[Fryslân]]. Mar fansels moat der al in side komme dy't mei alle Fryske gebieten keppele is, en oarsom. En dan ek de siden oer de oare Fryske gebieten, mei û.o. de ynformaasje dy't jo bydroegen hawwe. Hawwe jo der nocht oan en skriuw dy siden?

Tank foar jo oanpassings fan de Warkum-side. Sa't ik al skreaun hie wie it wat in rommeltsje. As der noch in pear kear oan ferbettere wurdt, moat it in floeiend ferhaal wurde kinne.

Ik seach jo hawwe ek belangstelling foar talen. Witte jo der genoch fan om der in pear siden oer te skriuwen? We hawwe foar de taal fan Nederlân "Nederlânsk" keazen, mar der moat noch in side komme dy't dúdlik makket dat Nederlânsk net yn Hollân ûnstean is, al wurdt it ek "Hollânsk" neamd. En sa ek foar Dútsk, dêr't op de side útlein wurde moat dat it formeel Heech-Dútsk is, ensfh.

Noch wat oars: As jo wolle, kinne jo jo oanmelde by de Wikipedy. Dan kinne jo in brûkersnamme opjouwe, sadat jo oanpassings net mear oan brûker 62.59.132.80 taskreaun wurde, mar oan eat wat al lêsber is. Jo soenen jo signatuer bygelyks ynstelle kinne op "HWJ", wat jo dan mei ~~~ of ~~~~ op oerlissiden skriuwe kinne. Lykas dit: Aliter 00.40, 8 dec 2003 (UTC)


Is it sa nei elk syn tefredenheid? HWJ

Nee, noch net hielendal. Lykas ik hjirboppen al skreaun haw: "As de titel Fryslân net foar de provinsje brûkt wurdt, dan betsjut dat dat eltse kear dat men de provinsje keppelje wol, men [[|Fryslân (provinsje)|Fryslân]] skriuwe moat, yn stee fan [[Fryslân]]." En om't we dizze wikipedy beheind hawwe ta Westerlauwersk Frysk, wurdt Fryslân yn dy betsjutting in soad mear brûkt. Dat, yn dit gefal wie it praktysker en brûk [[Fryslân]] foar de provinsje en [[Fryslân (útelkoarhâldside)]] foar de útelkoarhâldside. Fansels moat de side oer de provinsje dan al yn de earste paragraaf in keppeling hawwe mei de útelkoarhâldside. Mar op sich, dat de side no split is, dat is goed; no komt de ynformaasje better te plak as yn dy earste oanset dy't ik skreaun hie.Aliter 20.25, 10 dec 2003 (UTC)

In idee soe wêze om de tekst oer de provinsje ûnder it listje mei trije betsjuttingen op te nimmen. 'útelkoarhâldside' fyn 'k net sa moai, dat is wol in hele mûle fol, mar miskien is der in gaadlik alternatyf te betinken.

Ik wol skielk wolris wat mear oer taal skriuwe foar de Fryske Wikipedia.

Groetnis - HWJ (oanmelding doch ik noch)

Ik haw it earst ris besocht mei yn kursief foar de betsjuttings en in tekst-keppeling nei it wengebiet. As it sa kin, dan moat no fansels de ynhâld noch split wurde.
Wat "útelkoarhâldside" oanbelanget: Sa giet it by de Wikipedy. As eat ien kear begûn is komme der fansels ideeën oer wat goed is en wat min is. Ik hie dat wurdt brûkt om't ik by de gearfetting ferlet van sa'n omskriuwing hie. It stiet oant no ta net op ús siden. Wat ik no foar Fryslân brûkt haw is "betsjuttingsside". Likelang, mar net mear as twa wurdparten. Mar as jo noch in better idee hawwe; graach. Aliter 22.49, 10 dec 2003 (UTC)

(Oernaam fan Brûker_oerlis:Aliter) Stedsk is gjin mingtaal, de measte frisisten binne it der no wol oer iens dat Stedsk 15e-ieusk Hollânsk is. 'In taal sprekke' is min Frysk, je 'prate' Frysk, Westersk ensfh. - HWJ

Stedsk is dúdlik in mingtaal. Foar in part komt it út Nederlânsk, foar in part út it Frysk. It measte ûndersyk komt der hjoed-de-dei op út dat it útgongspunt it sprekken wie fan in taal dy't net-Friezen ferstean koenen, mar sprutsen troch Friezen hat it in soad Frysk. As it yn stee dêrfan 15e-ieusk Hollânsk wie, dan soe eltsenien yn die tiid yn Hollân ek al dat Frysk brûkt hawwe. It ûntstean is, nei't ik wit, ek noch in iepen fraach, trochdat it ûndersyk him sa op it komôf rjochte hat. Dit kin fansels allegear tafoege wurde oan de Stedsk-side, dy't op it stuit noch net fierder is as samar in gearstelsel fan wat teoryen; op de Fryslân-side is it genôch om de hjoeddeiske situaasje te jaan: Stedsk is in mingtaal. Aliter 00.37, 18 dec 2003 (UTC)

Yn it Stedsk sit nei alle gedachten helendal net safolle Frysk, en alhelendal net yn it leksikon en de taalstruktuer. De measte taalkundigen sitte op it heden op it spoar dat ik beskreaun ha. Sjoch Reitze Jonkamn syn dissertaasje oer it Leewarders der mar ris op nei. Groetnis - HWJ

Sit der Frysk yn? Sit der Nederlânsk of om my Hollânsk yn? Hawwe wy in Stedsk-side dêr't wy de details útskriuwe kinne? Lit ús dan earst dy teory oer dy keaplju, en de oare teoryen, dêr útskriuwe. As dêr dan út blykt dat it foar de hjoeddeiske provinsje wichtich is dat in part fan Hollân sechs ieuen lyn stedsk spruts, dan kin it dan altyd noch oan dizze side tafoege wurde. Aliter 21.49, 18 dec 2003 (UTC)

Dy fragen binne net relevant. In pear lienwurden meitsje in fariëteit net ta mingtaal. Lês no earst de fakliteratuer ris. HWJ

Dy fragen binne al relevant, om't dit in side oer de provinsje Fryslân is; net oer it Stedsk. Ik sil der de ien of oare polityke sin fan meitsje, dan kinne jo befestigje dat wy yndie in Stedsk-side hawwe, en dêr de details yn útskriuwe. As der dan nei in skofke, sis fan it simmer, hieltyd noch grûn is om hjir fierder oer te gean, dan binne der hooplik genoch minsken om dit net wer in ien op ien te meitsjen. Aliter 22.30, 18 dec 2003 (UTC)

Net 'har', mar 'syn'. 'Fryslân' is ûnsidich.

Fryslân is ûnsidich, mar dit giet oer in provinsje. Aliter 22.30, 18 dec 2003 (UTC)

'Sy' en 'har' yn it Frysk nea foar abstrakta, allinnich foar (minsklike) froulju en famkes. HWJ


So much for de prinsipes fan 'e Wikipedia. >-(


Sa't ik hjirboppe sein haw, haw ik in formulearring skreaun dy't net skriuwt dat Stedsk in mingtaal is, en net skriuw dat it 15e ieus Hollânsk is. Ik haw de side beskoattele, dat ik hoopje dat we sa in manier fine kinne om dit fierder rêste te litten oant simmer 2004. Aliter 00.41, 19 dec 2003 (UTC)


Ik ben hier gevraagd om te helpen in een conflict. Laat mij allereerst vaststellen waar dit over gaat. Aliter is van mening dat Stadsfries een mengsel van Hollands/Nederlands en Fries is, HWJ dat het een dialect van het Hollands is. Is dat correct? Zo ja, dan beginnen we daar eerst - is er een mogelijkheid tot een wijze van opschrijven waar jullie allebei tevreden mee zijn, of kan een van jullie de ander overreden?

Ik heb de blokkade van HWJ ongedaan gemaakt, maar de protectie op de pagina behouden. Ik zou van Aliter willen vragen dat ook hij geen veranderingen op de pagina aanbrengt totdat deze weer vrijgegeven wordt. Andre Engels 08.38, 19 dec 2003 (UTC)

Een voorstel van mijn kant, en voel je vrij deze van beide kanten lek te schieten... "een Hollands dialect dat sterk door het Fries beïnvloed is" (en dan het geheel in het Fries vertaald natuurlijk)? Andre Engels 12.20, 19 dec 2003 (UTC)

In Hollânsk dialekt of in mingtaal? Makket net safolle út liket my (en it iene slút it oare ek net iens út.) Unstien as Hollânsk dialekt mei in meast Hollânske grammatika. Mar sûnder mis ek beynfloede troch it Frysk: de wize wêrop tiidwurden brutsen wurde en de útspraak is op guon punten sa Frysk as de miter. Dat ik soe sizze Aliter net sa dwers en HWJ in bytsje minder fak-idioat, dan is hjir wol út te kommen. B.
Zou ik ook zeggen... Ik hoop het maar. Zet de pagina nu weer open voor edits, en hoop dat daar niet meteen weer ruzie van komt. Andre Engels 17.36, 22 dec 2003 (UTC)
Der is gjin sprake fan brekking yn it Stedsk. En de bûging fan de tiidwurden mei in soad op de Fryske bûging lykje, mar strykt mei de tiidwurdbûging yn Midhollânske dialekten. Fierders is de Fryske bûging fan je-tiidwurden yn it Stedsk ôfwêzich. Dat jildt ek foar de útspraak: de y-útspraak yn wurden lykas 'tyd' ('tiid') en de ú-útspraak yn wurden lykas 'út' komt streekrjocht út Hollânske dialekten. It Midfrysk hie 'tiid' mei in lange ii-klank en 'ût' mei de klank fan 'boek'. De hûch-r yn bygelyks it Ljouwertersk kin ek net út it Frysk komme. Lês de literatuer derop nei, jonges! HWJ

moat it net "geögrafy" wêze? no wurd it dochs útsprutsen lykas "freon" en "sneon"

It Frysk Hânwurdboek (Fryske Akademy 2008) seit 'geografy', dus sûnder stipkes op de o. Groetnis --Kening Aldgilles 13 okt 2010, 19.52 (CEST)

tige tank

List gemeenten feraldere[boarne bewurkje]

De list fan Fryske gemeenten op deuze side is ferâldere. Lemsterlan, Gaast.-Sleat en Skarsterlân besteane al lang net mear.