Wikipedy oerlis:Siden wiskje

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Reduzum: Dizze side soe wiske wurde om't de tekst fan in oare webside kaam. Ik haw der wat oars yn skreaun. - Aliter 12.47, 11 okt 2003 (UTC)


Dat systeem mei dy datum is noch net sa't it wêze moat: Sa't it no is stiet der op in list al oanjaan wannear at siden wiske wurde as der noch oan dy list tafoege wurde kin. Moat dy lêste list eat wêze as: "Siden dy't nij oanmelde binne om wiske te wurden.", mei dan noch gjin datum?

Dat systeem met die datum gaat nog niet helemaal goed: Op het moment staat er op de lijst al aangegeven wanneer de pagina's gewist gaan worden terwijl er nog aan die lijst toegevoegd wordt. Moet die laatste lijst zoiets zijn als: "Pagina's die recent zijn aangemeld om gewist te worden.", met dan geen datum erbij. (Aliter)


Kin it wêze dat jo de Ealsum side wiske hawwe ear't jo seagen dat dy resinter wie? Oars is dy op in oare wize kwyt rekke. Kan het zijn dat je de Ealsum pagina gewist hebt voor je in de gaten had dat die recenter was? Anders is die op een andere manier zoekgeraakt. (Aliter)

Ja, ik heb die gewist. Ze was op de lijst gezet om te wissen en er was de vermeling "Side wurdt wiske" aanwezig. Ik heb de rest laten staan omdat ik zag dat die er nog maar op de lijst staan sinds 13 oktober en dan is wat kort. Als je die pagina nog moet hebben, deze usmodwiki heeft geen undelete. Er is wel nog de google-cache Als je niet wil dat bepaalde pagina's gewist worden verwijder dan de "te verwijderen" label en neem het weg van de lijst van de te verwijderen pagina's. Walter

Die ferzje mei tekst oernam fan oaren koe al wiske wurde. Mar, hie ik it oan tiid hân dan hie ik faaks de gegevens foar in nije tekst brûkt. Mar dat jout neat, fansels; ik wit wêr't it wei kaam, dus ik soe it likegoed dwaan kinne.

Die versie met overgenomen tekst kon natuurlijk wel gewist worden. Maar, had ik er tijd voor gevonden dan had ik misschien de gegevens voor een nieuwe tekst willen gebruiken. Maar het geeft natuurlijk niet; omdat ik weet waar de tekst van overgenomen was zou ik het nog steeds kunnen doen. (Aliter)


It wurd 'wiskje' op de Wikipedy heart my wat ûnnatuerlik yn 'e earen. Ferkeard is it fansels net, mar soe 'skrasse' net in stik gewoaner oerkomme? HWJ

Ik wit it net. "Skrast" is sa definityf. As it "wiske" is kin der sa wer in nije ferzje makke wurde. Aliter 21.21, 29 mai 2004 (UTC)

Je hebt diverse links moeten veranderen; zou het geen idee zijn deze te laten staan zodat het goed gaat wanneer weer iemand die fout maakt? - André Engels 19.05, 15 jun 2004 (UTC)

Ik haw dit útstel op de Wikipedy:Oerlis side set. Aliter 13.44, 3 jul 2004 (UTC)

Net wiske[boarne bewurkje]

  • Ropta, skeining fan auteursrjocht. - Aliter 23.07, 12 dec 2003 (UTC)
    • Ik haw de ynhâld ferfongen. Aliter 21.21, 29 mai 2004 (UTC)
  • Frjentsjer lijkt mij onzin. Ellywa 21.14, 21 apr 2004 (UTC)
    • Ik haw der wat ynhâld oan jûn. Aliter 23.45, 31 mai 2004 (UTC)

NHLRebel[boarne bewurkje]

Ik stel út it stean te litten. It is no yn Wikipedy-styl, dat sels at it wat grut fan wurden is, it past no better. En fansels: sûnder papier is gjin mêd te lyts. Aliter 01.08, 21 okt 2005 (UTC)

Main Page[boarne bewurkje]

Is it net wizer om dizze Redirect nei de Haadside stean te litten. Ik wit wol dat in gjin Frysk is mar at dizze side elke kear wer oanmakke wurd sjitte we der neat mei op. Wy kinne ús der wol hiel drok om meitsje, mar kostet allinich ergernis fan Aliter en fan Gangleri.
It liket my sa ta dat op alle wiki's Main Page in Redirect is nei de Haadside, dus je sille altiten fan dy oarstalige wikianen hawwe dy't miene dat hjir wat mist.
Is it miskien net in idee om foarearst op en: mar in side Haadside oan te meitsjen mei as inhâld #REDIRECT Main Page ;). Theun 10.18, feb 19, 2006 (UTC)

(Ik hie der net oan tocht hjir noch nei te sjen.) Ik leau yndie dat dit in idee wie fan Gangleri, mar wêrom er synonymen hawwe wol foar wat de Wiki ek al docht mei MediaWiki:Mainpage, dat wit ik net. Ik haw ek alris frege, mar gjin útlis krigen.
Dat der no en dan ien in ûnsinside oanmakket is part fan in wiki brûke. Dat is gjin grut probleem en wat kommunikaasje helpt gewoanlik ek. Mar fiel jo frij om dy kommunikaasje te dwaan troch it synonym en:Haadside oan te meitsjen. Aliter 18.50, mar 7, 2006 (UTC)
Ik wie it eins net fan doel om dat te besykjen, neffens my meitsje ik my dan net botte populêr op en:. Dus wy wachtsje mar wer oan't Gangleri de side wer oanmakket. Dat is miskien wol in goed momint om him ris te freegje of't hy ek net op en: de siden Haadside, Hööftsiet, Hauptseite ensf. oanmeitsje kin ;) Theun 19.02, mar 7, 2006 (UTC).

IJhorst Dizze side wiske wurde, mar ik ha de side bywurke mei in oersetting fan de Hollânske wiki (part) 3 april 2007

Piet Jetze Faber, haw ik wat ynhâld oan jûn - Aliter 8 mai 2007, 02.23 (CEST)[beäntwurdzje]

Om my meie dy ôfbylden hjir wol stean bliuwe. Se steane ek net yn 't paad, en it sparret ek gjin romte op de servers. Op commons binne se somtiden ek wol wat oprommerich. At it dan ofbylden binne dy't earst lokaal stean hawwe en letter op commons fuortsmiten wurde om't ien se net moai fynt as soksawat is it wol skande at se ek net mear lokaal steane. Theun 26 des 2007, 09.25 (CET)[beäntwurdzje]
Op Wikimedia Commons wurden ôfbyldings net willekeurich opromme. De lisinsje fan de lokaasjeôfbyldings is korrekt, dus dizze wurden net fuortsmiten. De lokaasjeôfbyldings kommen net oarspronkelik fan de Fryske Wikipedia, in lokale kopy is dus ek as referinsje oerstallich. --Bouwe Brouwer 29 des 2007, 12.08 (CET)[beäntwurdzje]
Dat is fansels in moaie teory. Mar spitigernôch hat ek Commons blykber no en dan lêst fan wrâldferbetterders. Aliter 7 jan 2008, 02.22 (CET)[beäntwurdzje]
En wat dogge we no. Bliuwe of fuort, it makket my net safolle út mei dizze ôfbylden, ik wol leaver net dat alle ôfbylden dy't ek op commons steane hjir automatysk yn oanmerking komme om wiske te wurden. Theun 19 jan 2008, 11.43 (CET)[beäntwurdzje]
Hâlde: Der is gjin needsaak en te min stipe foar it fuortsmiten. Aliter 23 jan 2008, 03.25 (CET)[beäntwurdzje]
  • Sorry voor mijn Nederlands: Sephyros (op :nl) ook genomineerd. Wegens dat het een beginnend bandje is en dus niet encyclopedisch. Op :nl is het ook nog eens erg wervend geschreven. --Jeroenvrp 9 jan 2008, 02.10 (CET)[beäntwurdzje]
Der is noch wat wurk oan dy side, mar der is dúdlik genôch oer de band te sizzen foar in side. Oare siden binne wichtiger, mar dat is gjin reden om dizze te wiskjen. Aliter 9 jan 2008, 03.38 (CET)[beäntwurdzje]
It kin net. Of wie it no "it kin krekt"? Ik kan der net oer út :-). Mar serieus: ik moat noch sjen hoe ferneamd of't dy band yn Fryslân is. En wat dwaan oan dy tekst, fansels, mar dat is no op himsels gjin rie om dy dingen te wiskjen. Steinbach (WanabeFries) 9 jan 2008, 11.55 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw it idee dat it idee fan wat ensyklopedysk is altiten foar eltsenien ferskillend is. De "Ensyklopedy fan Fryslân" is nei ynhâld en ûnderwerpen ek hiel oars as bygelyks in "Winkler Prins". De net troch eltsenien ûnderskreaune (en hieltiten in protte diskusje oproppende) rjochtlinen fan wat op :nl in plakje haw mei en hokker ûnderwerpen net, hoege fansels net ien op ien hjir te jilden. Om my mei it bliuwe. At je de rjochtlinen fan :nl folgje soene, mei neffens my in fereamde fryske band as Strawelte net iens in plakje hawwe. Theun 19 jan 2008, 11.43 (CET)[beäntwurdzje]
Gjin fierdere reaksjes, dus mar hâlde tink ik. Theun 11 mrt 2008, 20.08 (CET)[beäntwurdzje]
Ynhâld is yntusken oanpast. Theun 11 mrt 2008, 20.08 (CET)[beäntwurdzje]

Wikipoater[boarne bewurkje]

No ha'k fan't simmer sels foto's makke fan bg Larenstein, tsjerkje fan De Knipe en sa, binne se op Commons bedarre en der fuortsmiten. No ha'k dy foto's net mear want se wienen foar de Wikipedy. Der kinne ek gjin rjochten op sitte, want it binne gewoan gebouwen. Ik kin se dus net opnij oplade. Ik ha se hielendal frijjûn en soks skynt net te meien. Ik wol de lisinsje fan oanbieden wol feroarje yn: Standert (CC-SA-BY en GFDL) mar wit net hoe't ik dat foar elkoar krij sûnder in nije foto op te laden, want dy foto is ommers poater. Hoe moat ik hjirmei oan? --Swarte Kees 2 mrt 2010, 23.00 (CET)[beäntwurdzje]

Ofbyld Commens[boarne bewurkje]

Ik ha de ôfbyldingen dy't neamd binne om wiske wurde te litten hjir weihelje en stean no op Ofbyld Commens. Ik gean dy net wiskjen, sjoch ek de diskusje hjiroer op de oerlisside--Geoffrey 22 jun 2010, 22.01 (CEST)[beäntwurdzje]

delete request[boarne bewurkje]

please delete Meidogger oerlis:L --L 11 sep 2010, 13.08 (CEST)[beäntwurdzje]

thank you. --L 12 sep 2010, 10.34 (CEST)[beäntwurdzje]

I can't find the proper procedure, but Ofbyld:Freark fan Hallum.wiki.jpg has no license at all. (As soon as it has a good one, please move to the Commons, to fill commons:Category:Frederik van Hallum. Thanks.) --AndreasPraefcke 25 sep 2011, 18.38 (CEST)[beäntwurdzje]