Wikipedy:Oerlisside/Argyf7

Ut Wikipedy

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf7, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn fan 1 oktober 2006 oant en mei 7 jannewaris 2007 .Bots

Ik haw hjir de lêste tiid genôch ynterwiki-bots sjoen. Fral haw ik te folle Meidogger:Thijs!bot sjoen. Op de grutte Wikipedyen soe no útsteld wurde en blokkear Thijs!bot oant de bestjoerder om botstatus freget, dat er net mear yn de gewoane list Koartlyn feroare komt. Nimme wy oan dat dêr in goede reden foar is en dogge wy dat ek sa? Of akseptearre wy dat Thijs der sels net ta komt botstatus oan te freegjen en jouwe wy dy dan mar sûnder fragen?

En foar in oare bot: Ik haw Meidogger:Botter oanmakke. Mei dy bot bin ik hast sa fier dat er nei't der ferlet fan is siden opfreegje kin fan in MediaWiki. Is der immen dy't der problemen mei hat at Botter wat troch de Wiki strúnt? Bewurkjen docht er noch net; hy freget allinnich ien kear per sekonde in side op. Aliter 03.40, jun 4, 2006 (CEST)

Ik haw Meidogger:Thijs!bot no in wike útsletten - de bot is mei oare dingen dwaande as wat op de meidoggerside stiet en it liket Thijs syn kar te wêzen om by oare wikipedyen al botstatus te freegjen mar by ús gewoan Koartlyn feroare fol te skriuwen. Om my hoecht er hjir nei dy wike ek net mear, mar lit ús ôfwachtsje. Aliter 22.18, jun 4, 2006 (CEST)

Fan Meidogger Oerlis:Aliter
Goendei Aliter, ik haw sûnt in pear dagen in bot op de Fryske Wikipedy (RoboServien) ik ken allinne it Fryske 'beleid' foar botmeidoggers net, is it mûlk RoboServien en Thijs!bot de botstatus oan te jaan... faaks hasto it wol sjen dat er genôch botferoarings stean in de list "Koartlyn feroare" (interwiki), ik sil myn bot no ofbrekke. Servien 19.34, jun 4, 2006 (CEST)

At Servien noch op de meidoggerside skriuwt wêr't er dy bot foar brûke sil, dan haw ik gjin grutte problemen mei botstatus foar RoboServien. Aliter 22.18, jun 4, 2006 (CEST)
Ik haw it no op myn botmeidoggerside stean :-) Servien 12.47, jun 5, 2006 (CEST)
Ik haw RoboServien botstatus jûn. Aliter 23.48, jun 11, 2006 (CEST)
Beste mensen,
Het spijt me dat ik geen Fries tegen u spreken kan, ik ben die taal niet voldoende machtig om het heel vloeiend te lezen, laat staan te spreken. Ik zie hierboven mijn naam enkele keren genoemd, in combinatie met het veelvuldig werken zonder bot-status. Graag zou ik alsnog een bot-status willen aanvragen voor mijn bot, User:Thijs!bot. Ik werk door de Nederlandse wikipedia heen, en controleer daar op missende interwiki-links, en voeg die waar nodig toe. Ook pagina's in andere talen waar ik links zie ontbreken, bewerk ik. De bot werkt volledig automatisch en doet in het geval van een conflict niets. Af en toe sta ik de bot ook toe verwijderingen van foutieve links te doen. In zo'n geval houd ik goed in de gaten wat er gebeurt. Zou u mijn bot de bot status willen toekennen? Gegroet, Thijs! 20.54, 26 jun 2006 (CEST)
- This message is stated in Dutch. If reading gives you any problems, please state it here and I will try to translate it to English. I am not able to write in Frisian properly. Thijs! 20.54, 26 jun 2006 (CEST)
Haha, hoecht net mei Ingelsk oan te kommen hear, alle Friezen learje Hollânsk op skoalle. Steinbach (WanabeFries) 21.08, jun 26, 2006 (CEST)
Dat weet ik, echter zijn er altijd die er geen prijs op stellen dat er vanuit wordt gegaan dat men Nederlands verstaat. Thijs! 21.41, 26 jun 2006 (CEST)
Kan ik de botstatus voor Thijs!bot hier aanvragen? Of moet ik dat ergens anders doen? Hier lijkt er niet veel animo zijn om te reageren, en ik zou graag de friese wikipedia opnemen in mijn bot-runs. Ik draai toch al een bot, en het bespaart iemand anders werk als ik zo veel mogelijk talen meeneem. Thijs! 18.00, 21 jul 2006 (CEST)

Ik haw hjir nochris nei sjoen. Wat it oanfreegjen fan bostatus oangiet hie ik it earder ferkeard: it is net sa dat Thijs! allinnich by ús gjin botstatus oanfrege, oant er útsletten waard; hy freget meast gjin botstatus oan oant de wikipedyen der safolle misgean fan hawwe dat hja der sels mar oer begjinne. Op syn oerlisside steane berjochten dat syn bot op oare wikipedyen flaters makket, wat by ús ek bart. Ik hie útsteld ôf te wachtsjen at it better waard, mar Thijs! liket graach in beslissing oer de botstatus te wollen, dat ik stel út foar no gjin botstatus te jaan. Faaks kinne wy der dan it oare jier nochris nei sjen, at bliken docht dat hja dan betrouberder binne. Aliter 02.20, 11 aug 2006 (CEST)

Skynber is der net ien dy't hjir genôch om jout om der wat fan te sizzen. Dan wurdt it: gjin botstatus, mei de mûglikheid op 'e nij te freegje at er leaut dat er mear reaksjes krije sil. Aliter 03.21, 6 okt 2006 (CEST)

Trochferwize

Fan Oerlis:Haadside
Soe it net in goed idee wêze om trochferwyssiden te meitsjen foar siden mei letters yn 'e namme die een dakje, trema of iets fergelykbers ha? Ot je befoarbyld by sykje Nederlan yntype, dan komme je hielendal niks tsjin, ot Nederlan trochferwyst soe wurde nei Nederlân, dan komme je wêr't je wêze moatte.

Wikipedy:Synonym: Synonimen binne ús freonen; de Wikipedy wol graach in protte freonen hawwe. At jo leauwe dat in soad minsken it ^ op Nederlân net skriuwen soenen, fiel jo dan frij en meitsje in synonym. Aliter 22.34, jun 23, 2006 (CEST)

Kategoryen

[1]

Dêr stjit members wat by myn witten in Ingelsk wurd is. Ik wit net hoe ik it feroarje kin.SK-luuut 22.59, jun 23, 2006 (CEST)

Wy hawwe belies jûn yn de striid om alle teksten direkt at dy tafoege wurde oer te setten, omdat wy, at wy al witte dat der nije teksten binne, almeast net witte wêr't dy brûkt wurde sille. Dat at der in Ingelske tekst stiet, dan graach efkes trochjaan oan in behearder, dat wy sjen kinne hoe't de tekst brûkt wurdt. Dat kin mei in berjocht op in behearder syn oerlisside, mar hjir op dizze side kin it ek.
Ik haw dit, Wiki:Categories, gau yn oarder makke, mar sjoch dêr noch efkes at alles yn oarder is, of dat der noch mear oan dien wurde moat.Aliter 03.11, jun 24, 2006 (CEST)

Wetters yn Fryslân

Ik haw sideteksten oanmakke fan de offisjele list fan de nammeferoarings út. Dêr haw ik no Aaltsjemuoisleat mei skreaun. Dat kin ik fansels ek mei de oare wetters dwaan, at ik de ynformaasje en de tiid fine kin. Is dit yn oarder sa, of binne der saken by dy't oars moatte? Aliter 19.50, jun 25, 2006 (CEST)

Betiid

De WSSFS, stifte 23 jannewaris 1930, soe neffens dy side sûnt syn stifting lid wêze fan de FFS, stifte 22 desimber 1930. Wit immen hjir mear oer? Aliter 21.37, 3 jul 2006 (CEST)

Standertfrysk

Hallo allegear, ik haw in lyts fraachje oer it Standerfrysk. Ik bin foar mysels de samle ferhalen "Beam en Bast" fan Fedde Schurer oan it oersetten út 'e âlde Akademystavering fan 1948 nei de Steatestavering fan 1980. Ik doch dit yn Microsoft Word 2003 mei de Fryske Staveringshifker ynstalleare. De hifker is in goede hulp by it oersetten, mar it markeart inkelde wurden read dy't ik wol goed Frysk fyn. Benammen dizze:

"dû" wurdt net sjoen as korrekt, allinich de klaaiske fariant "do" wurdt sjoen as goed. Klopt dat?

"Nou" wurdt ek net sjoen as korrekt, it moat tink ik neffens de hifker "No" wêze (wer Wâlsk tsjinoer Klaaisk)...

"Dochs" wurdt ek net herkend, allinne "doch"...

"treppen" wurdt net herkend, allinne "treppens"

"klas" wurdt net herkend, allinne "klasse"

Wit ien hjir hoe't it sit my dizze wurden? Tanke! Maartenvdbent 19.34, 5 jul 2006 (CEST)

Ik wit net krekt hoe't it sit mei dat Standert-Frysk, mar mei it wurdboek der by: dû, dochs, klas en treppen (meartal: treppens) binne de ferwizende yngongen foar do, doch, klasse en trep (meartal: treppen). De lêste, nou, stiet der net yn; faaks wurdt dat net as geef Frysk beskôge? Mar at it doel in werstavere Schurer is, is it dan wichtich at it Standert-Frysk is, of is it wichtiger at it Schurer syn Frysk is? Aliter 22.53, 5 jul 2006 (CEST)
Eksakt! dat is de spagaat dêr't ik yn sit. Ik wol it graach oersette yn 'e hjoeddeiske stavering, mar wol net oan Schurers Frysk komme at it heal kin. Schurer kaam út 'e wâlden en dat is oan syn skriuwen te sjen, en dat moat ek sa bliuwe fyn ik. Maartenvdbent 23.01, 5 jul 2006 (CEST)
Dan soe ik sizze: Lit dat Standertfrysk mar foar wat it is. Dy hifker is moai foar at jo de fingers ferkeard delsette, mar at der in lêsber wurd ôfkard wurdt, sjoch dan leaver yn it wurdboek. En at it wurd dêr ek net by stiet, ek net mei hinne en wer oersetten om de stavering te finen, dan stiet yn it wurdboek ek hoe't de stavering feroare is yn 1980. Dat soe altiten dúdlikens jaan moatte oer hoe't it wurd stavere wurde moat. Klaaikers hawwe Schurer yn de âlde stavering ek lêze kinnen, dat dat sil yn de nije stavering grif net oars wêze. Aliter 23.32, 5 jul 2006 (CEST)

Taalkloft kategoryen

Meidogger:Saforrest hat, as útwurking fan it idee it mêd ek op te nimmen yn de kategory, foar guon taalkloften de kategory:taalkloft ferfongen troch de kategory oer dy spesifyke taalkloft, bygelyks Germaanske talen. Is dit in goed idee? Of moatte hjir faaks beide kategoryen opnaam wurde, dat wy ek sjen kinne dat it in side oer in taalkloft is? Aliter 00.30, 6 jul 2006 (CEST)

Wikimedia Conferentie Nederland - inschrijving

Er zijn plannen om 2 september a.s. een conferentie voor Wikianen te organiseren. Daarom zijn er al even geleden oproepen gedaan voor bijdragen (in de vorm van lezingen, workshops, discussies enz.) Een aantal bouwstenen zijn inmiddels aangeleverd en sinds kort buigt een comité, bestaande uit de gebruikers Annemiek Kennisnet, effe iets anders, Kim Bruning, RonaldB en Tdevries, zich hierover en tracht de juiste cement te vinden om er een aantrekkelijk programma van te maken.

Het doel van de conferentie is tweeërlei:

 • Kennis en ervaringsuitwisseling
 • Een beeld te ontwikkelen over de toekomst van de wikimedia projecten.

Een eerste concept-programma, gebaseerd op voorstellen van Wikianen die iets willen presenteren, vindt je hier. Vermoedelijk kan Jimbo Wales een lezing geven als keynote. De paneldiscussie aan het einde van het programma zou een stukje van de vraag hoe het in de toekomst verder zal gaan moeten beantwoorden.

Voor de organisatie is het van het grootste belang dat we een redelijk inzicht krijgen in de belangstelling voor dit event. Daarom het verzoek je eventuele belangstelling hier kenbaar te maken. En als je bepaalde thema's aan de orde gesteld wilt zien, geef dat dan s.v.p. ook aan, zodat we daarmee ook een beter beeld krijgen van de behoefte.

Tenslotte nog wat praktische informatie: Het zal plaatsvinden in Utrecht, de kosten zullen ongeveer € 15,- bedragen (met een korting voor VWN leden) en na afloop zal bij voldoende belangstelling nog een buffet georganiseerd worden (kost wel wat extra).

Mede namens Annemiek, Kim, Ronald en Tjipke,

met vriendelijke groet, Lodewijk Gelauff aka Efkeswatoars 21.30, 20 jul 2006 (CEST)


I would like a bot flag to run my interwiki-bot TuvicBot (using Pywikipedia). This bot will run in manually assisted mode, adding and updating interwiki-links, using the Dutch wiki as a starting point. I'm mostly planning to solve interwikis that autonomous bot skip because they're ambigious. (And sorry for not speaking in your language :-() --Tuvic 17.36, 30 jul 2006 (CEST)

(Of, in het Nederlands: ) Ik zou graag een bot-vlag hebben voor mijn interwiki-bot TuvicBot (die Pywikipedia gebruikt) Deze bot zal manueel geholpen worden bij het maken van interwiki-links, met als startpunt nl-wiki. Ik ben vooral van plan interwikis te behandelen die automatische bots overslaan, omdat ze ambigu zijn. Mvg, --Tuvic 17.36, 30 jul 2006 (CEST)

Meidogger Tuvic wol graach botstatus foar syn TuvicBot, dy't mei hânmjittige stipe brûkt wurde sil foar Ynterwiki, útgeande fan nl:. Om my is dat goed. Fral dat hânmjittige, om't wy de lêste tiid wat bots hawwe dy't it alfabet net folgje kinne. Aliter 03.38, 31 jul 2006 (CEST)
Als er geen bezwaren zijn, dan start ik de bot morgen. --Tuvic 15.53, 4 aug 2006 (CEST)
Cool. DDurk
Ik hie it wat tiid jûn, lykas it ek op Wikipedy:Bots stiet. Fansels hie de bot al daalks rinne kinnen, at it mar net te folle waard, mar no haw ik ek botstatus ynsteld, dat no kin de bot sa fluch wurkje at de minsklike stipe it bywurkje kin. Aliter 01.57, 6 aug 2006 (CEST)
Ok, bedankt. Bij eventuele problemen, 'myn oerlis'-pagina staat altijd open voor suggesties of opmerkingen. --Tuvic 11.53, 6 aug 2006 (CEST)


Wikiwurdboek

Faaks wurdt it hjir wat mear lêzen:
De earste meidoggers fan it Fryske Wiktionary-projekt binne útgongen fan de namme WikiWurdboek, mei twa grutte letters, lykas it Nederlânske WikiWoordenboek, wat faaks wer itselde wie as MediaWiki. Mar it docht bliken dat oare Wiktionary-projekten dy't yn de namme it wurd foar "wurdboek" brûke, keazen hawwe foar in kombenaasje mei mar ien grutte letter, en ek Wikiboarne en Wikiboeken binne mei ien grutte letter. Dat ik woe útstelle en feroarje de namme ta Wikiwurdboek, mei ien grutte letter. Utsein de stavering fan "wiky" liket my dat dan geef Frysk ta. Aliter 05.08, 6 sep 2006 (CEST)

It is no Wikiwurdboek wurden. Aliter 00.39, 20 sep 2006 (CEST)

Wie doet mee?

De Vereniging Wikimedia Nederland gaat starten met een project om "vrije" afbeeldingen en tekst van Nederlandse en Vlaamse instanties zoals bijvoorbeeld het ANP, het Rijksmuseum of Ministeries beschikbaar te krijgen onder GFDL of een soortgelijke licentie, in elk geval een licentie die voor de Wikimedia projecten bruikbaar is. We zijn momenteel bezig met het oprichten van een werkgroep. Er zijn al vier mensen die zich hiervoor willen inzetten. Als je ook mee wil doen, graag aanmelden via wiki-mail of hier. Daar kan je ook al je ideeën kwijt. Voor de goede orde: het is niet nodig om lid te worden van de vereniging om mee te kunnen doen. Ik hoop op nog enkele actievelingen! Denk daarbij breed, waarom niet het Frysk Museum benaderen, of instanties in Zuid-Afrika of Suriname. Ellywa 18.36, 6 sep 2006 (CEST)

P.S. Sorry voor het Nederlands.

Erwin85Bot

Ik wil graag een botstatus aanvragen voor Erwin85Bot. Ik zal deze gebruiken voor interwiki's waarbij ik met name nds-nl: als startpunt gebruik. Aangezien ik ook op andere wikipedia's links naar nds-nl wil aanbrengen, zou ik ook graag hier een bot willen draaien. Groeten, Erwin85 20.20, 19 sep 2006 (CEST)

Erwin85 wol graach bostatus freegje foar Erwin85Bot, dy't allinnich mei minslike stipe rinne sil, en keppelings hinne en tebek nei nds meitsje sil.
Kin om my wol. Erwin85, lit dy bot daalks ek mar in pear(!) siden dwaan, dat wy sjen kinne dat er funksjonearret. Sjoch, at jo dat noch net dien hawwe ek ris op Wikipedy:Bots. Aliter 00.39, 20 sep 2006 (CEST)

Bedankt voor de vertaling en ik zal m'n bot ook even op dit project laten draaien. Groeten, Erwin85 11.20, 20 sep 2006 (CEST)

Ik heb m'n bot weer gestopt. Wat vinden jullie ervan? Groeten, Erwin85 12.41, 20 sep 2006 (CEST)

Dit liket yn oarder. Ik haw der gjin ynterwiki by sjoen fan de soarte dêr't wy problemen mei hienen, mar de bot docht wat er dwaan moat. En Erwin85 hat dúdlik de side oer bots lêzen, dat hy wit wêr't er it neisjen kin at de bot alris wat núvers dwaan soe mei it alfabet.
Utsein der komt in oare reaksje jou ik de bot botstatus at it in wike is. Aliter 22.50, 25 sep 2006 (CEST)
Oké, bedankt. Ik zal m'n bot niet op dit project loslaten, totdat hij botstatus heeft. Groeten, Erwin85 19.50, 26 sep 2006 (CEST)
Ik haw Erwin85Bot bostatus jûn. Aliter 00.59, 3 okt 2006 (CEST)
Dankjewel, Erwin85 16.59, 3 okt 2006 (CEST)

Hello,

I am a French Wikpedian fr:User:Vargenau (where I am sysop), here User:Vargenau, and I ask for permission to use robot User:Escarbot.

This robot will only be used to make interwikis (using pywikipedia interwiki.py). I already have robot status on fr: nl: sr: ht: da: pt: is: it: li: sv: sk: na: be: ja: ro: lb: zh-min-nan: de: bg: bs: la: mk: hr: pl: ru: fa: eo: tr: ku:

You can check the edit already made by my bot in Special:Contributions/Escarbot

Thank you for you support.

Vargenau 20.13, 1 okt 2006 (CEST)

Mei dizze bot in bitsje, oars is koartlyn feroare net mear te oersjen op in dei.Theun 21.51, 9 okt 2006 (CEST)
Dat wie no krekt wêrom ik der net wis fan wie: at de bestjoerder fan de bot sjen lit dat er sa min rekken hâlde kin mei in (ús) lytse wikipedy, hawwe wy der dan betrouwen yn dat wat er dy bot dwaan lit altiten in foardiel wêze sil?

Vargenau kin skynber gjin Frysk, is net fan doel hjir te sjen at er oerlis hat en lit dy bot rinne sûnder der each op te hâlden. Daalks nei't er dit oanfrege hie kaam der in lawine fan feroarings. Lju dy' hjir al wat langer binne witte grif dat ik gjin foarstanner bin fan meidoggers fan oare, gruttere wikipedyen dy't hjir sûnder oerlis feroarings oanbringe, en dit is sa'n meidogger dêr't ik net foar bin. Om my hoecht Escarbot hjir net aktyf te wêzen, mar at mear minsken wolle dat er botstatus krijt, dan doch ik dat, fansels. Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Om my hoecht Escarbot hjir ek net aktyf te wêzen. Al dy bots dy't al de nijste jiersiden fan de nijste lytse wikipedy's taheakket is neffens my dochs net wichtig. Eins soene se it systeem mei interwiki's ek feroarje moatte dat je sels by de ynstellings kieze kinne hokker talen jo ynteressant fine, dan bliuwt it wat oersichtelik. No komt der by de interwiki's in gigantyske list mei soms in protte links wêr't ik de karakterset net iens fan haw, dus dat liket ek op fleanen. Dus oan't it safier is fyn ik dy ekstra eksotyske interwiki's ek neat tafoegen.
Oan de oare kant hy sit my ek net echt yn 't paad. It is allinich wol wer in belêsting fan de tsjinners mei al dy ekstra feroarings. Theun 22.44, 25 okt 2006 (CEST)
Hello,
Thank you for the bot flag.
Vargenau 21 jan 2007, 20.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Frijjaan Haadside foar gewoane meidoggers?

Goeie allegeare, jimme witte wol dat it tsjinwurdich mooglik is siden allienich foar IP-nommers en nije meidoggers te skoattelen. Soe it dan gjin goed idee wêze om dat mei de Haadside te dwaan? In fandaal soe dan earst in normale edit meitsje en dan fjouwer daggen wachtsje moatte, en leau my, dat dogge se echt net, soenen se dat al wite. Gewoane registearre meidoggers kinne de haadside dan - as dat nedich is - sels oanpasse, sûnder dat earst oan ús behearders fraachje te moatten. Wat tinke jimme derfan? Steinbach (WanabeFries) 11.47, 3 okt 2006 (CEST)

Ik fyn it bêst.Theun 21.51, 9 okt 2006 (CEST)
Dien. Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

De Sealterske Wikipedy nochris

Bêste mensen, ik haw noch wat. In stuit wêrom, mear as in jier leau ik sels al, haw ik in fersykjen dien foar it oanmeitsjen fan in Sealterske Wikipedy. Op de dêrfoar bedoelde side, meta:Requests for new languages, hawwe se dat fersykjen echter allang weihelle, om't der gjin memmetaalsprutsers ynteressearre wienen. Yntusken hat de Sealterske test wiki (incubator:Wp/stq) al mear as 250 siden en wat noch wichtiger is: Gräitje Grosser, in bekinde Sealtersktalige skriuster, hat yntusken ek de wei nei de test-wiki fûnden, sadat wy no net mear sûnder "native speaker support" sitte. Dêrom hawwe Pyt en ik besletten it fersykjen opnij te dwaan, yn'e (goeie) hoop op mear súkses. In bitsje Fryske steun kinne wy fansels altiten bruke. Dus ik soe sizze: litte wy allegeare dy steun jaan op dy requests-side! Steinbach (WanabeFries) 11.47, 3 okt 2006 (CEST)

Kin immen dy't dy side bewurkje kin myn namme derby skriuwe? (Mei ferwizing nei dizze fraach.) Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Dizze side

De namme fan dizze side is fan Oerlis side no feroare ta Oerlisside, wat al geef Frysk is. Der wienen lykwols earder meidoggers dy't noch oer in oare namme neitochten. Foar wy alle keppelings en ferwizings feroarje: binne der noch lju dy't in hiel oare namme hawwe wolle? Aliter 03.21, 6 okt 2006 (CEST)

Sels haw ik oait ris "kroech" (nei analogy fan de Nederlânske WP) foarstelle en doe hawwe we ek diskusjearre oer "grappige" nammen yn it algemien. Doe is der leau ik útkommen dat we leaver gewoan Oerlis( )side hienen om't dat "wol sa dúdlik" wie. Steinbach (WanabeFries) 11.35, 8 okt 2006 (CEST)
Sa stiet it my ek by. Oerlisside is it dúdlikst, of is der noch ien mei in briljante ynjouwing.Theun 21.51, 9 okt 2006 (CEST)

Dan hâlde wy it by Oerlisside. Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Taksonomy: Famyljes

Wy hienen -fûgels keazen as taheaksel foar nammen fan fûgelfamyljes, om't Boersma dy net joech, mar sûnt haw ik útfûn dat er by dieren en planten it taheaksel -famylje brûkt. Net dat ik dat no sa'n moaie oplossing fyn, mar moatte wy dan dochs mar oeral -famylje brûke foar de famyljes? Aliter 03.21, 6 okt 2006 (CEST)

Leaver net. Persoanlik jouw ik de foarkar oan in namme dy't sa folle moaglik oanslet by de Hollanske, Ingelske of Dútske namme, want wy binne der net om sels nije termen te betinken. Boppedat: Wat soene je sels sizze at je yn it Frysk oer fûgelfamylje X prate moatte? Dêr moatte je fan útgean, liket my. Steinbach (WanabeFries) 11.32, 8 okt 2006 (CEST)
Bin ik noch net oer út. Ik kin my foarstelle dat wy by nammejouing fan famyljes itselde prinsipe brûke as Boersma dien hat. Oanslúte by Hollanske, ingelske en dútske nammen is meastentiids ek wol lêstich om't der in protte ferskillen binne. Sa at wy it oan't no ta dien hawwe, ôfliede fan de latynske namme liket my net ferkeard. Theun 21.51, 9 okt 2006 (CEST)

Yn it Nederlânsk is it yn guon gefallen ek -famylje. Wy binne der net om sels nije nammen en wurden te betinken, mar om't der soms gjin Fryske wurden binne foar wat wy skriuwe is it net foar te kommen dat wy dat al dogge. It Biologysk Wurkferbân hat der foar keazen om allinnich de soartnammen te dwaan, dat foar de famyljes kinne wy harren wurk net brûke. Wat ik sels yn it Frysk as famyljenamme sizze wol:

 • Eat dêr't ik oan sjen kin dat it om in famylje giet, net om in skaai. Dus net allinnich mar Bearen.
 • Gjin taksonnammen dy't betizing jouwe, dus ek gjin famyljenammen. Gjin opsommings as Famylje Apen en Bearen.
 • In namme yn it Frysk, al is it mar in oersetting út it Latyn, Frânsk, Filipynsk of noch oars.

At wy fêsthâlde oan it systeem wat wy foar de fûgels brûkt hawwe, dan wurde de Ursidae "Bearedieren". At wy oanhâlde wat Boersma die, dan wurdt it "Bearefamylje". It earste hat it foardiel dat it in meartal is en sa ek brûkt wurde kin. At twadde hat it foardiel dat it beslist dúdliker is, en sa op paier stiet, mar hat it neidiel dat "de soarten yn de -famylje" brûkt wurde moat. Oare ideeën? Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Ik tink dat wy miskien better op it -famylje taheaksel oergean kinne. Bearefamylje liket my better as Bearedieren, dat fyn ik neat.
Mar ik haw ek it idee dat it ek gjin nut hat foar alle taksonammen in fryske namme te betinken. Ik tink dat it by eksotyske fûgels net folle taheakket om dêr ek fryske famyljenammen te brûken. En at je fierder komme yn eksotyske ynsekten, fisken et wit ik noch wat dan moat je nochal wat kreativiteit brûke.
Ik haw fan 'e wiki op :nl ek noch wat diskusjes neilêzen dy't der yn de rin fan de tiid wêst hawwe tusken foarstanners fan nederlânske nammen en allinich latynske nammen foar taksonammen mar ik kin net sizze dat ik dêrút no in dúdlik idee krigen haw wat it bêste paad is om fierder te gean.
Miskien is it beste om mar op de -famylje útgong oer te gean en dan mar sjen wêr't de takomst ús bringt. Theun 22.44, 25 okt 2006 (CEST)


Útljochte artikel

Goeie, soe it gjin aardich idee wêze om, krekt as in protte oare Wikipediën, ek ris oan "útljochte artikels" te dwaan? Op in soad Wikipediën wurdt in goed artikel op de Haadside keppele, mei in koarte útlis en faak in ôfbyld (sjoch mar ris op de Nederlânske, Dútske of Ingelske Wikipedy).

In úljochte artikel moat an in tal foarwaarden foldwaan: it moat net te koart wêze (mar in lang artikel is ek net automatysk goed!), in moat dúdlik en goed lêsbaar wêze en by foarkar in ôfbyld hawwe en in protte blaue keppelings.

In foardiel hjirfan is dat de Haadside der wat "sexyer" fan wurdt, dat de besyker dus mear prikkele wurdt om rûnsjen te bliuwen. Boppedat is dat artikel fansels ek in reklame foar de Wikipedy.

Wat tinke jimme derfan? Steinbach (WanabeFries) 11.29, 8 okt 2006 (CEST)

Dit liket my op it stuit in hiele toer om dit fan de grûn te krijen. Sa'n selde redenaasje soene je hâlde kinne oer it lêste grutte nijs op de haadside. Dat liket my hielendal net te dwaan. Mar foar in útljochte artikel soe it miskien wol kinne. Miskien moatte we earst is in list meitsje fan artikels dy't dêr foar yn oanmerking komme. Theun 21.51, 9 okt 2006 (CEST)
Wy binne net sa grut as de Nederlânske, Dútske of Ingelske Wikipedy. Us siden binne ek net like goed. Mar fansels: FJF. It wie faaks ek wol in idee en sjoch ris nei oare fynsten foar haadsiden dy't wy oernimme koenen. Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Namme

Ik seach krekt dat myn namme Swarte Kees net mear oanmelden wie. Sadwaande komt myn namme ek net mear efter de fêstleine artikels te stean. 'k Haw yntiden my al wer op'en nij wachtwurd oanfrege(en krigen) oanmelden mar gegevens as 'skiednis' binne net mear oan myn âlde namme keppele. In gefal fan technyske storing of kin dit wat oars wêze? 17.48, 15 okt 2006 (CEST)~

Ik wit net krekt wat der bart is. It is al sa dat if fansels oanmelde dien wurdt mei webkoekjes, dat nei ferrin fan tiid moatte jo al wer in kear sels oanmelde. At jo blêder it wachtwurd fêsthâld fan is dat gjin grut probleem, oars motte jo in nij wachtwurd oanfreegje. Mar it ienige dat dan net by de skiednis oars wêze soe, wienen dan de bydragen dy't jo dien hawwe ear't jo seachen dat jo jo oanmelde moasten. Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Ik haw in berjocht makke foar it oanmeitsjen fan lege jiersiden (nei it jier 500). Dat hat in wat núvere opset. At ik it oars dwaan soe dan seach de side der al itselde út, mar der wie folle mear Wiki-koade. As alternatyf koe dit ek dien wurde mei in berjocht dat yn de koade op it plak komt fan de tekst dy't der no stietin. It neidiel wie dan al dat dat dan alle kearen dat de side besjoen wurdt op 'e nij útrekkene wurdt. Dat is grif mear wurk foar de WikiMedia kompjûters, mar ik wit net hoefolle mear. Wikiwurdboeksiden steane almeast fol fan berjochten. Is dit wat, of moat it oars? Aliter 03.24, 23 okt 2006 (CEST)

Mooi wurk, ik hie gjin idea dat je mei de MediaWiki ek al rekkenje koene ;). Theun 22.44, 25 okt 2006 (CEST)

Please for bot flag for my bot. It's interwiki bot working on cs:, it does non-controversial automatic interwiki addiction, but his main domain is human assisted problematical interwiki (this operation is working on about 120 languages at same time, but maximal about 10 pages per day).

Sometimes this bot do standard interwiki addiction, but only in the languages with bot flag.

Bot is based on pywikipedia. Already with bot status (cca 25 languages): cs, eo, sl, pl, de, sr, hr, da, en, el, es, it, sk, sh, vec, ro, no, ... (see here Awaiting for bot: some more languages, e.g. fi, pt, ar, ja...

If you have any question, please write it to my discuss page JAnDbot 14.43, 27 okt 2006 (CEST) / JAn

JAn Dudík freget botstatus foar Meidogger:JAnDbot, dy't yn in protte talen tagelyk ynterwiki docht. By slimmere sitewaasjes krijt de bot minsklike stipe. De bot is al in skoftke aktyf en hat allinnich wat alfabetproblemen hân, dy't er no oplost hat. JAn Dudík freget ek gewoan op de Wikipedy at er wat witte wol. Ik bin hjir wol foar. Aliter 22.50, 27 okt 2006 (CEST)
Ik bin der ek net tsjin. Theun 22.59, 27 okt 2006 (CEST)
Dien. Aliter 01.07, 31 okt 2006 (CET)

Wikimania 2007 Team Bulletin

Published by the Wikimania 2007 Taipei Team, Wikimania 2007 Team Bulletin provides the latest news of the Team's organizing work to everyone who is interested in Wikimania; it also gives the Team chances to announce calls for help/participation, so assistance in human and other resources can be sought in a wider range. Team Bulletin is published at the official website of Wikimania 2007 and released to the public domain. Issue 1 and Issue 2 has already published.--218.166.212.246 02.54, 29 okt 2006 (CET)

Team Bulletin: "offisjeel" nijs fan de Wikimania, fan it oare jier. Aliter 01.07, 31 okt 2006 (CET)

Noardfryske Wikipedy

Goeie, ik wol mar efkes sizze dat der no njonken de Sealterske test-Wikipedia ek in Noardfryske testside is: incubator:Wp/frr. Ferjit net jimme stim te jaan op meta:Requests for new languages ;-). Groetnis Steinbach (WanabeFries) 17.20, 10 nov 2006 (CET).

Escarbot

Kin immen Escarbot net de botstatus jaan? Ik kin de liste 'Koartlyn feroare' sa net mear lêze mei al dy botbewurkings. Servien 21 des 2006, 10.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik bin it hjir mei iens. As wy him bot status jouwe dan kinne je folle sneller de leste wizigingen besjen.Jelle 23 des 2006, 20.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Mar wa soe dat kinne, ik haw de rjochten net (ik kin 'm wol blokkearre). Ik wit eins net of B. miskien dy rjochten hat. Aliter hat de rjochten beslist wol, mar dy liket de lêste moannen net mear aktyf te wêzen. Theun 23 des 2006, 21.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kryst!

Mei in oere is de skoalle hjir ticht, dan is it Krystfakânsje. Noflike Kryst allegear! Mysha

Tank Mysha, ik woe ek graach eltsenien noch in noflike kryst en in goed nijjier tawinske, en ik hoopje dat eltsenien mei wat nocht oan dizze wikipedy meiwurkje mei.Theun 23 des 2006, 21.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wikel

Het lijkt erop dat de artikelen Wikel en Wikel (Gaasterlân-Sleat) elkaars inhoud hebben gekregen. - André Engels 3 jan 2007, 11.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik hie it alris sjoen, noch gjin tiid hawn om in goeie oplossing te betinken. In Wikel is fansels in rôffûgel mar net ien soarte. De Wikels stiet gelyk oan de Falken dus de side Wikel kinne we foar it doarp hâlde. De Wikels dy't yn Fryslân bekend binne, binne de Blauwe Wikel en de Reade Wikel.
1. We kinne dus fan Wikel in trochferwiisside meitsje mar wêrhinne?
 • Wikel (Gaasterlân-Sleat) is de side foar it doarp.
 • Wikel (fûgel) wurdt kin in Redirect wurde nei de side Falken. Om't de Reade Wikel fierwei it measte foarkomt yn Fryslân en de minsken at se in wikel bedoele meast de Reade soarte bedoele kinne we fan Wikel (fûgel) ek in Redirect meitsje nei Reade Wikel.
2. Gjin trochferwiisside, want in trochferwiisside mei twa opsjes werfan de iene wer in Redirect is is net nêdich.
 • Wikel, is de side foar it doarp.
 • Wikels, is in Redirect nei de side Falken oer de Fûgelfamylje.
Ik fyn it lêstich, mar omdat dit blykber dochs betiizjend is (oars hie Swarte Kees) dit ek net oanmakke, moatte we tink foar opsje 1 kieze, wêrby ik dat tink dat Wikel (fûgel) in Redirect nei de Reade Wikel wurde moat. Theun 3 jan 2007, 20.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

doarpen

Nog efkes oer in pear oare oanpassings dy't jo dien hawwe. Ik hie in pear siden op de Wikipedy:Siden wiskje setten om't de stavering net kloppet. Ik tink dat it net nêdich is om Redirekts te meitsjen foar in heal oersetten namme of in namme dy't gewoan net kloppet. (giet oer Bornwert, Buorren (It Amelân) en Munnekesyl (Dizze lêst side wie der eins by my trochglipt).
Ik soe dizze siden eins wol wiskje wolle, en dan leaver Redirekts meitsje fan de offisjele nederlânske nammen. Theun 3 jan 2007, 20.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Never ending story.
Sa út en troch binne dêr minsken dy't miene dat wy it lân Masedoanje net sa neame meie op de Fryske Wikipedy, dy wolle dat it Republyk Masedoanje hiet, of Republyk fan Masedoanje of noch slimmer Eardere Joegoslavyske republyk fan Masedoanje.
Ik fyn dat sa lang at wy noch gjin side hawwe oer it eardere keninkryk Masedoanje, of de streek Masedoanje, Masedoanje bêst de namme fan dizze side wêze kin. Dat dit frustraazjes jout by sommige Griken stiet al yn it artikel oanjoen FYROM ensfh.
Wy hawwe ek Frankryk ynstee fan de Republyk Frankryk, Nederlân ynstee fan Keninkryk fan de Nederlannen ensfh.
Of moatte wy belies jaan???? Graach wat oare mienings, ik wol it graach wer tebeksette (ek om't it mar wer feroare wurdt sûnder oerlis, kinne se fast net yn it frysk) mar at oaren hjir oars oer tinke jou it hjir oan. En ek graach oanjaan at jim it wol mei my iens binne. (Op dit mêd fiel ik my wol in bytsje Remy de lêste tiid). Theun 3 jan 2007, 22.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Wêrom Masedoanje op 'e Fryske wikipedy Masedoanje bliuwe moat.

 • Om't wy ús neat oanlûke fan Grykske nasjonalisten.
 • Om't de namme Masedoanje wiid ferneamd is ûnder de Friezen.

Myn advys; hâlde sa. Do hast 200% stipe fan Kening Aldgilles 3 jan 2007, 23.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]Ik stipje jo hielendal yn de kwestje Macedoanje. Jo fiele jo in bytsje Remy de leste tiid. En ik kin dat begripe. Jo binne op dit momint de ienichste moderator dy’t aktyf is. De oaren hawwe miskien in koarte pause. Miskien is het handich om mear moderators oan te stellen. Ik tink dan oan Kening Aldgiles dy’t in hiele soart wit of Swarte Kees dy’t in hiele soart typt hat. Mar miskien kinne jo ek ien freegje fan de Nederlânske wikipedy Wenplakken fan aktiven. Der binne in oantal friezen dy’t hiel aktyf binne mar op de Fryske Wiki minder. As sy moderator wurde dan dogge sy miskien ek wat mear. Groet Jelle 4 jan 2007, 17.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw fan Masedoanje no in Trochferwiisside makke, dan hawwe we ek plak foar de regio yn Grikelân en it oarsprong fan it ryk fan Aleksander, kin der gjin betizing mear wêze tink ik sa.
Wat behearders oanbelanget, in behearder hat net echt mear rjochten of plichten. Kin allinnich fandalisten blokkeare en siden wiskje. Der binne hjir eins gjin regels oer wa behearder wêze mei of hoe at je behearder wurde kin. Miskien hawwe josels der ek wol sin oan.
It is fansels wol sa dat it handich is dat je de technyk fan it mediawiki programma goed yn de macht hawwe en ek in bytsje op de hichte bliuwe fan de saken op oare wiki's ensfh. Kening Aldgilles liket my wat dat oanbelanget ek wol in goeie kandidaat. Hy moat it sels natuerlik ek wolle. Theun 5 jan 2007, 21.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik stypje de "kandidatuer" fan Kening Aldgilles, as dy der nocht oan hat. En fansels as der oaren binne dy't it wat taliket, dan moatte se har eefkes melde. B. 6 jan 2007, 12.28 (CET) (en ja, ik haw eefkes wat gas werom nommen, mar sjoch op syn minst alle dagen as der wat bysûnders is. Bauke.)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@B: Jo meie bêst wat gas werom nimme, it is hjir gjin ferplichting. Better in bytsje oan de sydline as hielendal fuort.
Wat Masedoanje oanbelanget, Mafiozo hat it wêr feroare sa't hy de earste kear dien hat. Ik haw it fuort wêr weromset en de siden earst mar skoattele. At der no wat feroare wurde moat, moat dat earst mar troch oerlis. Ik haw ek Mafiozo sein dat hy earst mar ris troch oerlis wat útlizze moat en net samar de saken omsette. Theun 7 jan 2007, 19.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Folle Lok en Seine, minsken.

Wat Masedoanje oanbelanget: Wy binne neffens my gjin Grykske Nasjonale Wikipedy, dat dêr't wy fansels al rekken hâlde mei de Grykske ideeën, hoege wy net op ús kop te stean allinnich om't de Griken dat graach hawwe. Sa't it no is, liket it my dúdlik, útsein foar minsken dy't it gewoan net lêze kinne. Mysha