Ferskil tusken ferzjes fan "Heak om Ljouwert"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
fan nl:
(Wurk)
 
(fan nl:)
De '''Heak om Ljouwert''' is in plande ferlizzing fan [[Rykswei 31]] tusken de ein fan de [[Rykswei 31|A31]] by [[Marsum]] en it begjin fan de [[Wâldwei]] by it knooppunt Werpsterhoek.
 
Yn 2008 leit dizze ferbining noch fuort ten suden en westen fan [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], wat soarget foar ferkearsopstoppingen yn de spits troch ferminging fan trochgeand ferkear mei ferkear dat de stêd yn en út giet. EkBoppedat rint de wei no dwers troch it gebiet wêr't de kommende jierren wurke wurdt oan it nije stedsdiel [[De SúddlannenSúdlannen]], dat ûnderdiel útmakketis fan de [[Ferstêdliking|ferstêdlikingsopjefte]] oant 2020 dy't Ljouwert steld is troch it Ryk en de [[Fryslân|provinsje Fryslân]].
{{Wurk}}
== Foarskiednis ==
Yn [[1997]] is troch [[Rykswaterstaat]], de provincie Fryslân, het stadsgewest Leeuwarden en de Gemeente Leeuwarden een studie gestart naar de verkeerssituatie rondom Leeuwarden. Eén van de conclusies van dit onderzoek was dat het aanleggen van een nieuwe [[autosnelweg]] essentieel is in het oplossen van de problemen bij de verkeersafwikkeling op de Rijksweg 31. Naar aanleiding van een verkenningenstudie heeft de [[Ministerie van Verkeer en Waterstaat|minister van Verkeer en Waterstaat]] in oktober [[2001]] de regio groen licht gegeven voor een planstudie, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een aantal mogelijk tracés.
 
== Foarskiednis ==
In november [[2006]] is door de minister van Verkeer en Waterstaat, op basis van de Trajectnota/[[Milieueffectrapportage|MER]], de verschillende inspraakreacties en het advies van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de gemeenten [[Littenseradeel]], [[Menaldumadeel]] en Leeuwarden en de provincie, een voorkeur uitgesproken voor het Midden-oost alternatief, dat sindsdien verder is uitgewerkt.
Yn [[1997]] is troch [[Rykswaterstaat]], de provinsje Fryslân, it stedsgewest Ljouwert en de Gemeente Ljouwert in stúdzje starten nei de ferkearssituaasje om Ljouwert hinne. Ien fan de konklúzjes fan dit rapport wie dat it oanlizzen fan in nije [[autosnelwei]] essinsjeel is yn it oplossen fan de problemen by de ferkearsôfwikkeling op de Rykswei 31. Nei oanlieding fan in ferkenningenstúdzje hat de [[Ministearje fan Ferkear en Wettersteat|minister fan Ferkear en wettersteat] yn oktober [[2001]] de regio grien ljocht jûn foar in planstúdzje, dy't úteinlik resultearre hat yn in oantal mooglike trasees.
 
Yn novimber [[2006]] is troch de minister fan Ferkeer en Wettersteat, op basis fan de Trajektnota/[[Miljeueffektrapportaazje|MER]], de ferskillende ynspraakreaksjes en it advys fan Rykswettersteat Noard-Nederlân, de gemeenten [[Littenseradiel]], [[Menameradiel]], Ljouwert en de provinsje, in foarkar útsprutsen foar it Midden-east alternatyf, dat sûnttiid fierder útwurke is.
==Tracébesluit==
Het tracébesluit zal begin 2009 worden genomen<ref>[http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=26563 Provincie Fryslân - Planning Haak om Leeuwarden]</ref>. Hiervoor worden nog verschillende varianten bestudeerd, maar vrijwel zeker is dat de nieuwe weg zal beginnen bij de aansluiting van de A31 met de [[Provinciale weg 383|N383]] bij Marssum, en bij Werpsterhoek aansluit op de [[Rijksweg 32|A32]].
 
== Traseebeslút ==
Voor de kruising met het [[Van Harinxmakanaal]] is een [[aquaduct]] gepland. Bij Werpsterhoek zou rond 2010 het nieuwe [[Station Leeuwarden Werpsterhoek]] met [[transferium]] moeten verrijzen. De nieuwe westelijke invalsroute van Leeuwarden, eveneens voorzien van een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, zal ook aansluiten op de Haak om Leeuwarden.
It traseebeslút sil begjin 2009 nomd wurde. Hjirfoar wurde noch ferskate farianten bestudearre, mar sa goed as seker is dat de nije wei begûn wurde sil by de oansluting fan de A31 mei de [[Provinsjale wei 383|N383]] by [[Marsum]], en by [[Werpsterhoek]] oanslút op de [[Rykswei 32|A32]].
 
Foar de krusing mei it [[Van Harinxmakanaal]] is in [[akwadukt]] pland. By Werpsterhoek soe om 2010 hinne it nije [[Stasjon Ljouwert Werpsterhoek]] mei [[transfearium]] ferrize moatte. De nije westlike ynfalsrûte fan Ljouwert, ek mei in akwadukt ûnder it Van Harinxmakanaal, sil ek oanslute op de Heak om Ljouwert.
Volgens de huidige planning zal in het voorjaar van 2010 worden beginnen met de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de bijbehorende kunstwerken.
 
Neffens de besteande planning sil begjin 2010 begûn wurde mei de oanlis fan de Heak om Ljouwert en de byhearrende keunstwurken.
==Protesten==
Waar velen gebaat zijn bij een verbetering van de verkeerssituatie aan de zuid- en westkant van Leeuwarden, bestaat er ook al jarenlang verzet tegen de plannen voor de Haak om Leeuwarden, voornamelijk uit de hoek van natuur- en milieuorganisaties en inwoners van omliggende dorpen. Zij betwisten het nut van de Haak en de uitbreidingsplannen van Leeuwarden op de langere termijn en wijzen op de onherstelbare schade die wordt aangedaan aan de natuurwaarde van het landschap ten zuiden van Leeuwarden.
 
==Referenties Protesten ==
Al hawwe in soad minsken baat by in ferbettering fan de ferkearssituaasje oan de súd- en westkant fan Ljouwert, bestiet der ek al jierrenlang ferset tsjin de plannen foar de Heak om Ljouwert, benammen út de hoeke fan natoer- en miljeuorganisaasjes en ynwenners fan omlizzende doarpen. Dy bestride it nut fan de Heak en de útwreidingsplannen fan Ljouwert op de langere termyn en wize op de ûnwerstelbere skea dy't de natoerwearde fan it lânskip ten suden fan Ljouwert oandien wurdt.
<references />
 
== Keppeling om utens ==
==Externe links==
* [http://www.haakomleeuwarden.nl Haak om Leeuwarden - ProvincieProvinsje Fryslân]
* [http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=26575 GeplandPlande tracétrasee]
 
[[Kategory:Ferfier yn Ljouwert]]
[[Categorie:Vervoer in Leeuwarden]]
[[CategorieKategory:WegWei inyn FrieslandFryslân]]
 
[[nl:Haak om Leeuwarden]]
56.994

bewurkings

Navigaasjemenu