Springe nei ynhâld

Oerlis:Uithuizen

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Uthûzen - Uthuzen[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: As in krekt oanmake side omneamd wurdt mei it argumint Neffens my .. dan liket it krekt oft de oanmakker it ferwyt krijt dat se net oer de namme neitocht hat. Neffens my.., is gewoan in oare miening. Dat kin. As der no fóar it omneamen oerlein wie hie ik de stavering útlizze kind: Foar ‘’Uithuizen’’ yn Grinslân bestiet net in Fryske namme. Oer it ‘grize gebiet’ fan ferfryskjen fan plakken bûten Fryslân hat yn 2019 ynhâldlik oerlis west. Sjoch hjir. Oer nammen dy’t doe noch net besprutsen wiene is ôfsprutsen dat nei oerlis ôfspraken makke wurde soene. Of is dy ôfspraak feroare? Grinslân hat ea by Fryslân heard, dus de Grinzerske namme ‘’Oethoezen’’ sil grif bannen mei it Frysk hawwe. Ik bin juster dan ek sa ticht mooglik by de Grinzer stavering bleaun. De earste klank sil as in ‘û’ klinke, mar foar de stavering makket dat net út, it wurdt ommers dochs mei in haadletter skreaun. De twadde Oeth’’’oe’’’zen sil grif fan ‘hûs’ komme en net fan in Hollânske ‘huizen’. Mar ‘Uthoezen’ hie ek in mooglike Fryske stavering west, mar dat stiet te fier fan ‘hûs’ ôf en ferfrjemdet foar myn gefoel fan de Fryske stavering. Mar it botwei omneamen fan de side mei as argumint ‘Neffens my..’ wie gjin oerlis, sa geane wy net mei elkoar om. Net wer dwaan. Ik haw it omneamen earst ûngedien makke sadat op de oerlisside hjirûnder oerlis mooglik wurdt oer de earste skriuwwize “Uthûzen”. Frou Watzema (oerlis) 8 jul 2021, 12.16 (CEST)[beäntwurdzje]

Taalweb jout: hûs haadwurd, it, [hu:s] huzen [hüzn], hûzen [huzn]; húske [hüskə], hûske, [hüs] huzen [hüzn], húske. Drewes (oerlis) 8 jul 2021, 12.35 (CEST)[beäntwurdzje]
@Frou Watzema en Drewes: Nim my net kwea-ôf, Frou Watzema. Ik brûkte de foarm "Neffens my", om't dat neffens my (net grappich bedoeld) in wat fersêftsjende de foarm is. Ik fûn it wat hurd klinken om te sizzen: "Jo binne mis, dizze foarm komt yn it Frysk net foar." Ik tocht nammentlik dat jo "hûzen" as meartalsfoarm fan it Fryske "hûs" bedoelden, en ik haw dêr op Taalweb nei socht, mar koe dat nearne fine. Drewes neamt hjirboppe al de foarm "hûzen", en ik haw nochris socht, mar kin dy op Taalweb noch hieltyd net fine. Ik kom dêr inkeld de meartalsfoarm "huzen" tsjin.
Hoe dan ek, ik begryp no út jo boppesteande stikje dat jo it hiel oars bedoelden, as in fonetyske werjefte fan 'e Grinslânske namme, dus eins 'Ûthûzen', mar it kapke op 'e haadletter sjogge je net om't we dat yn it Frysk net skriuwe. Dêr bin ik net foar. Myn miening is: of we neame it Uithuizen, sa't de offisjele namme is, of we ferfryskje dat ta "Uthuzen", ien fan beide. Ik tink dat ik net de iennichste wêze sil dy't de stavering "Uthûzen" net begrypt. (As ik trouwens de list mei plaknammen nochris oereagje dêr't we it doe oer hân hawwe, sjoch ik dat by alle plaknammen yn Grinslân op -huizen besletten is de Nederlânske namme te brûken.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 jul 2021, 22.22 (CEST)[beäntwurdzje]
P.S.: Wat it úteinlik ek wurdt, we moatte der al even om tinke dat dat we Uithuizermeeden, in artikel dat we al lang hawwe, mar by de nammeferfryskingsdiskusje blykber oer de holle sjoen hawwe, even itselde dogge as Uthuzen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 jul 2021, 22.22 (CEST)[beäntwurdzje]
@Drewes, RomkeHoekstra, Kneppelfreed, en Frou Watzema: Wat fine jim, hoe moatte we dit plak neame? Want "Ûthûzen" (sa wol Frou Watzema dat we dit útsprekke) fyn ik hielendal neat. Neffens my moatte we in kar meitsje tusken "Uithuizen" of "Uthuzen". Ik haw neat tsjin it Grinslânsk, mar in plaknamme moat foar de Fryske lêzers wol nei te kommen wêze en dat is neffens my by in Fryske stavering fan in Grinslânske útspraak net it gefal. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jul 2021, 22.48 (CEST)[beäntwurdzje]
Tsja...ik tink Uthuzen/Uthûzen sil wol mear yn de Fryske folksmûle brûkt wurde. Hús/huzen/húske wurdt op de klaai ornaris brûkt wylst hûs/hûzen/hûske yn 'e Wâlden grif brûkt wurdt. Om my mei Uthuzen brûkt wurde. Mar dan is der noch in tûkelteam mei Uithuizermeeden, dy't yn it Frysk dan Uthuzermieden wurde moatte soe. Dus... --Kneppelfreed (oerlis) 10 jul 2021, 03.47 (CEST)[beäntwurdzje]
Efkes wat kantekenings: Uithuizermeeden hjit yn it Grinzersk Meij of Mij. Dus hielendal net werom te kennen yn it Nederlânske Uithuizen. Mar soks is op Wikipedy mei redirecten altyf fynber te meitsjen en op te lozzen. Mochten de Grinzers skielk ea in Grinzer Wikipedy krije (sil wol net), dan soe ik ek wolle dat se de Fryske stavering fan plaknammen oernimme en net de Hollânske nammen. 'De lytskes' moatte elkoar wol wat helpe. Dat is in bykommend punt dat wy yn 2019 nea meirekkene hawwe. Mar Grinzers wenje ticht by Fryslân en Grinslân wie lang ferlyn in ûnderdiel fan Fryslân, it binne noch wol ús buorlju. It giet my hielendal net om myn foarkar te brûken, at wy it mar ôfpraten hawwe yn goed oerlis.

Der binne nochal wat mooglikheden, dêrom wat mooglikheden op in rychje (yn lytse letters skreaun om misferstannen te foarkommen):

At elk syn brûkersnamme efter 2 foarkarren set (twa stimmen foar elts dus), dan kinne wy ta in earste tuskenstân komme. Dêrút kin dan yn de twadde ronde de meast akseptearre stavering keazen wurde. Set de taljochting/motivaasje der net efter, want dan giet it oersjoch ferlern. Taljochtings op de motivaasje kinne jim hjirûnder kwyt. Frou Watzema (oerlis) 10 jul 2021, 09.52 (CEST)[beäntwurdzje]

Uthuzen liket my it meast gongber. Uithuizen mei om my ek wol, sa hjit it doarp nammentlik. Oft Oethoezen 'grif' út it (Ald)frysk komt wit ik net, ik bin gjin taalkundige, mar soe it net Nedersaksyske woartels hawwe kinne? No is it sa dat wy it al dreech genôch hawwe mei it ferfryskjen fan de offisjele plaknammen en dit is in Frysktalige ensyklopedy. Dêrom bin it tsjin op it brûken fan plaknammen yn it lokale dialekt yn de titel fan in artikel. Dy hearre tusken () sa't wy dat oant no ta altyd dien hawwe. Meij of Mij foar Uithuizermeeden yn de titel, ik bin der poer op tsjin! Dit is in Frysktalige ensyklopedy. Uthuzermieden, as der perfoast ferfryske wurde moat. Drewes (oerlis) 10 jul 2021, 16.48 (CEST)--Kneppelfreed (oerlis) 10 jul 2021, 19.27 (CEST)[beäntwurdzje]
In Grinslânske Wikipedy is der al: de Nedersaksyske Wikipedy, dêr't alle Nedersaksyske dialekten ûnder beflapt wurde. Ik haw krekt as Drewes myn twifels oer de stelling dat Oethoezen út it Aldfrysk wei komt. Frysk, Nedersaksysk, Nederlânsk en ek Dútsk lizze wat basiswurdskat as "út" en "hûs" oangiet sa ticht byinoar, dat it oersetten nei jins eigen taal suver automatysk giet, lykas (alteast by my) by de ferfrysking fan it Nederlânske Uithuizen ta Uthuzen. Ik haw it derop dat it yn it Grinslânsk krekt sa giet.
Ik wol nochris ûnderstreekje dat ik neat tsjin it Grinslânsk of Grinslanners as groep haw. Mar it is myn miening dat de Wikipedy der foar Frysktaligen is en ek oanslute moat, ynsafier't dat kin, de taalkleau tusken it skreaune en it sprutsen Frysk yn acht nommen, by de belibbingswrâld fan 'e Frysktaligen. Ik fyn it in sympatyk idee, dat Frou Watzema hjir oppenearret ("De lytskes moatte elkoar wat helpe"), mar it is ek ûnpraktysk. Yn it foarste plak fyn ik dat je dan 'gewoan' "Oethoezen" staverje moatte soene, want de skriuwwize "Uthûzen" dêr't it kapke op 'e haadletter U weiwurden is, begrypt net ien. En dan tink ik dat de measte Friezen net (daliks) foar it ferstân hawwe sille dat "Oethoezen" itselde is as "Uithuizen"/"Uthuzen". En yn it trêde plak: wêr lûke je dan de grins?
Ik haw in pear jier lyn alris in (fan syn kant) heechoprinnende diskusje mei in Welsman hân, dy't mar woe dat wy hjir op 'e Fryske Wikipedy ta befoardering fan it Welsk de Welsktalige foarmen fan 'e plaknammen dêre brûkten. Cardiff soe dan Caerdydd wurde, om mar wat te neamen. Los fan it feit dat net ien hjir wit hoe't dat útsprutsen wurde moat, is de Welsktalige namme ek folslein ûnbekend, yn tsjinstelling ta Cardiff. Dus, lang ferhaal koart, it liket my it bêste om Uthuzen of Uithuizen te dwaan, en dan hat leau 'k Uithuizen myn foarkar fanwegen Uithuizermeeden, wêrfan't ik ferfrysking minder winsklik fyn. Mar folle makket it my net út. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 jul 2021, 21.54 (CEST)[beäntwurdzje]
It Welsk lei net yn it eartiidske Grut Fryslân mei West-Fryslân, Fryslân, Grinslân / East-Fryslân (hjirboppe ‘de lytskes’ neamd) Dus dat falt bûten dit Oerlis en it ‘out of te box’ tinken om mei de stavering rekken te hâlden mei de mienskiplike geografische skiednis fan de taalgebieten. Frou Watzema (oerlis) 11 jul 2021, 06.40 (CEST)[beäntwurdzje]
It is itselde prinsipe. Grinslânsk en Welsk binne beide net-Fryske minderheidstalen dy't (ôfsjoen fan in Frysk substraat yn it Grinslânsk) neat mei it Frysk út te stean hawwe. Itselde jildt foar it Nedersaksysk/Nederdútsk fan East-Fryslân. En ik sjoch earlik sein ek net folle ferskil mei it Sealterfrysk en it Noardfrysk. It is in hurdnekkige yllúzje dat de trije Fryske talen tsjintwurdich mear mei-inoar gemien hawwe soene as mei it Nederlânsk of Nedersaksysk. Dêrfoar binne se fiersten tefolle útinoar groeid. Dus wat foar it Welsk sein wurde kin, jildt yn myn optyk ek foar bgl. it Noardfrysk. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 jul 2021, 23.24 (CEST)[beäntwurdzje]
Dan ha wy ferskillende mieningen. @Drewes, RomkeHoekstra, Kneppelfreed, Frou Watzema, en Ieneach fan 'e Esk: (mar oaren likegoed fansels) Nei boppesteande oerlis no noch efkes de knoop trochhakke, 1 of 2:
uithuizen of úthuzen

As it dúdlik is, kin der omneamd wurde. Frou Watzema (oerlis) 12 jul 2021, 08.23 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik fiel it measte foar Uthûzen, mar ik bin wâldsjer en dan leit soks foar de hân. Oft dat gjin geef Frysk is, dan mar Uthuzen.--RomkeHoekstra (oerlis) 12 jul 2021, 16.54 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik haw, sa't ik al earder sei, in lichte foarkar foar Uithuizen, mar allinne om't der dan neat te rêden is mei Uithuizermeeden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2021, 17.40 (CEST)[beäntwurdzje]
As in plak gjin (leksifisearre) Fryske namme hat, sjoch ik gjin rie om de naam te ferfryskjen. Net yn Grinslân, net yn Frankryk, net yn Japan. Yn soksoart gefallen gewoan de offisjele namme. Groningen/Grönnen is Grins en Paris is Parys, want dat binne Fryske wurden. Mar 'Uthûzen' is dat net. Wat my oanbelanget dus Uithuizen. --Steinbach
Ik sels haw in lichte foarkar foar Uthuzen, mar om betizing mei Uithuizermeeden tefoaren te kommen, gean ik dochs mar mei Uithuizen.--Kneppelfreed (oerlis) 12 jul 2021, 19.14 (CEST)[beäntwurdzje]
Dank foar de ynbring allegearre, it moat dus Uithuizen wurde. Frou Watzema (oerlis) 12 jul 2021, 19.24 (CEST)[beäntwurdzje]