Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf1

  Ut Wikipedy

  Oersette fan nl:[boarne bewurkje]

  Allerearst fan my ek noch wolkom. Jo hawwe al hiel wat oerset fan nl: neffens my.
  Hjir binne wy fansels ek bliid mei, want hoe mear ynhâld, hoe better. Mar wol in pear opmerkings dy't it allegear wat oersichteliker hâlde.

  • at jo in side oerset hawwe fan nl, kinne jo by de gearfetting fermelde oerset fan nl of soksawat, dan is it dúdlik wat de boarne fan it ferhaal is.
  • jo koene ek de interwikilink nei de nederlanske wikipedy derby sette, dan is de nederlânske side ek fuort keppele, sjoch bygelyks [1] of [2]. At der noch gjin interwikilinks steane is nl faaks de ienigste wikipeky mei dat artikel. Oare artikels dy't op tal fan wikipedias steane hawwe fansels op nl net de interwiki link nei nl.
  • jo sette ek de kategoryen oer. Is op sich net slim mar de kategorisaasje kin by ús noch wol aardich wat oandacht hawwe en leit lang net op itselde peil as op de nederlânske wiki om't wy ek folle minder siden hawwe. Jo soene efkes sjen kinne hokker Kategory wy derfoar hawwe of at it in nije kategory wurdt [3].
  • berjochten dy't op nl wol oanwêzich binne mar hjir net, sille net wurkje at jo dy oersette. Miskien kinne jo dy dan better mar fuortlitte. At jo it berjocht net misse kinne op de side dan kinne jo dat sels miskien meitsje, of my efkes freechje, mar dat jout gjin garansje dat ik der ek útkom. Ik haw it berjocht foar it hûneras ek aardich wat simpler hâlden dan op nl.
  • ofbylden dy't allinich op nl foarkomme sille net wurkje at jo dy oersette. In opsje is dy ofbylden ek op de Fryske wiki oan te bieden, at dat mei neffens de lisensje of de makker te freechjen it ofbyld nei commons op te laden sadat it plaatsje op alle wiki's brûkt wurde kin.
  • Jo fersette sa in bulte wurk. At jo noch ferlet hawwe, der is noch in putsje wêr't Aliter en ik al in skoft mei dwaande binne. Miskien at jo der ek by assistearre wolle.

  Lit myn ferhaal jo net opkeare mar pik derút wat jo wolle, yn de rin fan de tiid komt it oars fansels wol. Groetnis en oan't lezens, Theun 21.29, 9 okt 2006 (CEST)

  Goeie Theun, Tige dank foar jo adfys en oanwizing. Ja soks komt der fan at men te hurd útein set: is it krekt as mei hantliedings fan nije apparaten: men giet faaks earst entûsjast oan't wurk en letter lêst de hantlieding noch ris in kear... At jo en Aliter ferlet fan help hawwe wol ik jim graach assistearje. Ik hear wol hoe en wat. Groetnis, Kees

  Noch in lytse tip, at jo op in oerlis side in berjocht delsette kinne jo ôfslúte mei ~~~~, dit wurdt nei it festlizzen ferfong troch jo namme en datum/tiid fan de opmerking.
  It putsje bin we mei úteinset om't wy funen dat de jiersiden en de datumsiden wol in protte ynterwikilinks hienen mar dat der wol wat mear ynhâld by hearde. In protte siden wiene allinich noch mar in leech omhulsel sûnder foarfallen, sjoch bygelyks 1911 útwreide troch Aliter.
  De foarfallen, berten en ferstjerren kinne je fansels út de oare wiki's helje. Ek at je op de side steane kinne je mei it helpmiddel Wat is hjirmei keppele? sjen of't der op de fryske wikipedy al nei dat jier of datum keppele wurdt, bygelyks fanút in artikel er in persoan. Dat binne de moaiste fansels, in ekstra ferwizing nei in side dy wy al hawwe. Dy reade links jouwe fansels allinich mar oan dat der noch mear wurk te dwaan is ;).
  Om de ynhâld fan de siden in selde oansjen te jaan hat Aliter foar de riegels by berten en ferstjerren twa berjochten makke, Berjocht oerlis:Berne en Berjocht oerlis:Ferstoarn.
  Op Wikipedy:Putsje steane alle siden dy't noch dien wurde moatte, guon derfan sille hast leech wêze, oaren stiet miskien al in protte yn. Mar at jo ferlykje mei bygelyks de dútske wiki dan kin der noch hiel wat byset wurde.
  Ús hantlieding sil hjir en dêr ek noch wol inkompleet wêze, mar mei al dy oerlissiden moatte wy der altiten útkomme kinne. Theun 22.10, 9 okt 2006 (CEST)

  1995[boarne bewurkje]

  Jo binne fuort goed fanatyk. By 1995 hawwe jo ek de yndieling yn moannen fan :nl oernommen. No hiene wy dy oan't no ta frij strak itselde hâlden, en ik tink dat wy dit besykje moatte om fol te hâlden. Op oare wikis binne se yn de regel net sa konsekwint mar dat kin faaks ek net mei sa'n protte ferskillende meidoggers dy't yn de rin fan de tiid ferskillende ideeën hawwe.

  • De datums folút, dit fyn ik persoanlik ek folle moaier. Ik wit net wat jo idee derby is?
  • By de riegels oer minsken dy't ferstoarn binne, efteroan it bertejier (mei in stjerke). Is dúdliker tink ik dan in leeftiid tusken heakjes, en sa hawwe wy it oan't no ta altiten dien.
  • Underferdieling yn moannen is by de ferstoarn riegels tink net nedich, is noch wol in oersichtelike list.
  • By de foarfallen hawwe jo sa'n bulte oerset der is in underferdieling miskien wol goed. Ik tink eins dat in underferdieling nei oandachtsgebiet minsken miskien makliker sykje lit nei earne dat harren ynterresearret as in underferdieling yn moannen, sa as se op :de dogge. Wat fine jo derfan? Theun 22.18, 10 okt 2006 (CEST)

  Transvaal[boarne bewurkje]

  • Soe dit eins ek net Transfaal wêze moatte?? Ek foar de side sels?
  • Ik haw by de siden Transfaal en Oranje Frijsteat de kategoryen earst mar fuorthelle en der earst mar de Kategory Afrika delset. Om't wy sa'n ferskil yn tal siden hawwe mei bygelyks nl is it no noch net handich en haw sa'n detaillearre kategorisaasje.

  Theun 22.34, 10 okt 2006 (CEST)

  Ik makke dizze opmerking om't jo yn it artikel sels it oer de rivier de Faal en Transfaal hawwe, wylst it yn de oanhef Transvaal hiet.Theun 21.23, 11 okt 2006 (CEST)

  Jiersiden[boarne bewurkje]

  Hiene jo myn ferhaal hjirboppe oer 1995 lezen??
  It oansjen fan de jiersiden hawwe wy oan't no ta altiten aardich gelyk hâlden, en ik tink dat it goed is dat sa te hâlden. Foardat wy mei ús Putsje begûn binne hawwe we earst ek ynventarisearre wat we oanpasse moasten.
  Ik sil it foar in pear siden yn de 1200 rige dy't jo oanmakke hawwe wol efkes dwaan, at jo it fanôf no ek sa dwaan woene soe moai wêze. Theun 21.23, 11 okt 2006 (CEST)

  Ynterwiki's[boarne bewurkje]

  Goeie Kees, bist hurd dwaande hjoed, sjoch ik. Soest by it oersetten fan in artikel út de Nederlanske Wikipedia faaks ynterwiki's tafoechje kinne, sawol hjir as op nl: (dus hjir [[nl:Jeen van den Berg]] en dêr [[fy:Jeen van den Berg]])? Steinbach (WanabeFries) 14.21, 13 okt 2006 (CEST)  Beste Kees

  By jo leste bydrage kin ik jo namme wer sjen en ek jo skiednis. Jo hawwe de leste pear dagen folle by de kop han. Foaral in soart jiertallen. Geweldich.

  Groetnis Jelle.


  Lokwinske jo hawwe mear dan 100 jierren beskreun. As ik sa de statistiken besjuch is de wikipedy nog noait sa hurd groeit in sa’n koarte tiid. As mear minken sa as jo hjir oan it wurk gean dan wurdt de Fryske wikipedy hopenlik grutter as de Nederlânske. ;) Jelle 17.27, 18 okt 2006 (CEST)


  Ferskaat[boarne bewurkje]

  Hi Kees, Earst noch wat antwurden fan myn kant.

  • De oerlissiden wurde underoan bywurke, om't it wikimedia programma dat sa docht en eltsenien it sa wen't is tink ik. Sa is in trochgeande diskusje ek makliker te folgjen, de minsken binne toch went fan boppe nei under te lêzen.
  • Jo hiene lesten in skoftsje wurke wylst jo meidoggernamme der net bykaam. Blykber wiene jo doe net mear ynlogt. Ik hie der yn it begjin ek wolris lest fan, neffens my sit it programma sa yn mekoar dat at jo in skofstje gjin siden opfrege hawwe (earst oarlêze telt derby ek) dan wurde jo útlogt, ik tink dat dy tiid sa'n 30 minuten is/wie. Mar sûnt ik it fjild Oare kear fansels oanmelde altiten selektearje by it oanmelden haw ik it net mear hawn. At jo eltse kear at jo in side festlizze wolle earst efkens earst oarlêze, en boppeoan kontrolearje at jo nog ynlogt binne moat it goed gean.
  • Noch wat oer de jiersiden, ik wol net as in âld seur oerkomme en jo hawwe fansels in protte opmerkings al goed oppakt mar noch in pear opmerkings en tips, om it allegear wat gelikens te hâlden:
   • Jo hawwe tusken de haadstikjes Foarfallen, Berne, Ferstoarn faaks noch in ekstra streek set, dy't wy eins net brûke. Ik tink dat jo dy fan nl mei kopiearje, mar op nl hawwe se de haadstikjes net allinich in fetdrukte tekst. It haadstikje sels jout ek al in ôfskieding.
   • yn de lange list fan interwiki's soene jo :nl der ek noch by sette kinne. It sil de troch de robots yn de rin fan de tiid ek wol bykomme, mar at om't jo de side faaks út nl oersette is it wol aardich de ferwizing nei nl ek fuort by de hân te hawwen.
   • Op nl brûke se faaks net it jier fan ferstjerren by de berten, en it jier fan berte by it ferstjerren. Dat ha wy oan't no ta sa folle mooglik besocht konsekwint wol te dwaan, soene jo dit ek dwaan wolle? En de leeftiid by it ferstjerren dogge wy eins net, ik fyn sa'n getal tusken heakjes earne tuskenien ek wol wat undúdlik wat dermei bedoelt wurdt. Of sjogge jo dat oars, dan hear ik dat fansels ek graach.
   • Jo sette alles fan :nl oer. Ik bin dermei it útwreidzjen fan de leeche jiersiden wol achter kaam dat de :nl fersje noch wol wat keal is yn ferlyking mei :en en :de, en ek mear flaters hat. Ik brûkte dan ek meast dizze trije wiki's, dan folle flaters ek op (by de dútske steane meast de bertjejierren en jierren fan ferstjerren der ek altiten achter, krekt sa at wy dogge).
   • Noch even oer it Putsje, doel hjirfan wie om al de jiersiden gelikens te krijen en alle lege siden oan te foljen. Mei as doel dat as wy by de 2500 siden komme soene dat dit kwalitatyf better wêze soe. In wiki mei 2000 lege jiersiden is fansels maklik te meitsjen mei wat noest arbeid, mar hat net safolle sin. No is it op sich ek wol aardich om allegear nije siden derby te hawwen mar ik soe it ek wol moai fine at jo at oan de besteande lege siden wurkje woene.
  • At jo graach nije siden oanmeitsje en oersette is der ek noch in groep siden dy't noch lang net kompleet is en dat binne de lannen fan de wrâld. Meidogger:Drbreznjev wie der altiten mei dwaande mar dy hat de lêste tiid net mear aktyf west. Mar nei Jeropa is der wat by de S yn Aazje hingjen bleaun. Is miskien ek wol in aardich idee at jo ek ris wat oars op dizze wiki dwaan wolle.
  • By it oersetten fan siden fan :nl moat je al efkens rekken hâlde mei it feit dat in protte Berjochten dy't se op nl brûke, net (of noch net) op :fy besteane. Dizze kinne jo better weilitte, ek at in ofbyld op :fy net bestiet kinne jo dit better oerslaan.

  No sa earst mar wêr. Jo moatte myn opmerkings net sjen as sa hawwe it altiten dien en sa moat it bliuwe. At jo oare ideeën oer guon dingen hawwe moatte jo dat gewoan oanjaan, it doel is om mei mekoar de ynhâld fan de wiki better te meitsjen. Jo moatte derby wol betinke dat wy gjin kloon hoege te wêzen fan :nl, leaver net (leaver dea as... ;). Theun 20.41, 18 okt 2006 (CEST)

  ??In meidogger minder?[boarne bewurkje]

  Giest doch net wei om't ik tafallich in domme opmurking meitsje oer de ynterwiki's? Dat wie mar as grapke bedoeld. En ik tink dat we dy mear neadich hawwe as ien of oare Hollanner dy't in soad mekkeret en ôf en ta in gebrekkich artikel skriuwt. Foar my hoechsto hielendal net wei, en oars gea ik sels wol! Steinbach (WanabeFries) 00.16, 20 okt 2006 (CEST)

  Beste swarte Kees.[boarne bewurkje]

  Ik fyn it hiel jammer as jo der mei op hâlde. krekt no ik it gefoel haw dat it wol wat wurdt mei de Fryske wikipedy. Ik begryp hiel goed dat jo lilk wurde as minsken prate oer ynterwikys. Ik wit net werom ynterwikys noadich binne. It hat iets noadich mei de technyske kant fan de wikipedy. En der wol ik my, krekt as jo net mei besich hâlde. Der binne de behearders foar.

  Ik wit ien ding wol. Steinbach hat it net sein om jo ûnderút te helje. Ik tink dat er jo sa folle mogelik wol leare. Ik hoop echt dat jo troch wolle gean. Ik tink dan ek oan mysels. Er is net ien behalve jo dy myn flinters nei wol sjen. It stiet stik fol flaters en allinnich jo ferbetterje se geregeld. Ik hoop dat jo in frisse start kinne meitsje en dat jo dit sa snel mogelik wer ferjitte.

  Tige tank Jelle, hast it noch ris goed op in rytsje set (of hoe sizze je dat). Sjoch Meidogger oerlis:Jelle foar myn útlis oer it nut fan ynterwiki's. Steinbach (WanabeFries) 12.47, 20 okt 2006 (CEST)
  Kom op Kees, lit dy fuortendaalik net kinne. Wy bine tige wiis mei jo bydragen (ek Steinbach, mar dy frjemde hollanners hawwe soms in nûver gefoel foar humor). As jo jo nocht hawwe fan myn oanwizings jou dat dan efkens oan. In pear meidoggers mei wat mear ferstân fan de fryske stavering hawwe wy wol ferlet fan (is net myn sterkste kant, sa at jo al fernaam hawwe).
  Ik wol ek noch wol opmerke (ek nei oanlieding fan Jelle's ferhaal) dat de behearders gjin mear rjochten hawwe as oare meidoggers. Se hawwe allinich in pear ekstra mooglikheden om fandalisme fan de siden foar te kommen. Jo en Jelle hawwe al aardich mear wurk ferset yn de earste wiken op dizze wiki as ik dien haw doe't ik hjir begûn bin.
  Ik hoopje wier dat jo der wêr nocht oan krije om hjir oan mei te dwaan.Theun 19.38, 20 okt 2006 (CEST)

  Tikflaters[boarne bewurkje]

  Soene jo de ûndersteande tekst wolle kontroleare op tikflaters, en miskien wolle jo ek wol iets tafoegje. Alfest dank. Groet Jelle

  De Fryske Taal hat jo help nedich. Yn 2003 is de Fryske Wikepedy fan start gien. Wikipedia is de namme fan in iepen ensyklopedy sûnder auteursrjochten. Eltse besiker kin eltse side bewurkje en hun eigen witten tafoegje. De Fryske Wikepedy komt hiel stadich fan de grûn. Op dit momint binne der san 3250 siden. Toch is dit foar san libbende taal fierstente weinich. In it neis hearre wy hoe min it wol net giet mei de Fryske taal. In soart redenen dy wurde neamt leaze bûten ús macht om. Mar de Fryske Wikepedy leit dat net. As er tûzend minske elke wike in stikje soen skriuwe foar de wikepdy, dan stiet de Fryske taal yn de hiele wrâld posityf yn it neis. De Fryske taal hat in opstekker nedich en jo kinne der bei helpe. Giet it Frysk skriuwen jo net sa hiel goed of. Er is altyd 1 dy’t jo dermei helpe. As jo dit http://fy.wikipedia.org/wiki/Haadside yn de ynternet balk yntypen dan komme jo op de haadside fan de site. Dan kinne jo samen mei de rest fan Fryslân de wikepdy litte groeie.

  Jiersiden[boarne bewurkje]

  Ik hie jo fraach oer de Leuwen of Ieuwen op myn eigen oerlisside beantwurdde. Om't jo neffens my it tige handige Berjocht:Jier noch net brûke, tink ik dat jo dit net sjoen hawwe dêrom hjir ek efkens in berichtsje. (Ik fyn it faaks handicher om it oerlis op ien en 't selde plak te fieren in plak fan steeds op mekoars oerlisside.) Theun 20.14, 30 okt 2006 (CET)

  List fan eardere gemeenten en Fryske gemeenten[boarne bewurkje]

  Hoi, Witte jo dat dy list fan eardere gemeenten wol wat liket op wat der op Fryske gemeenten stiet? Mysha

  Wêr woenen jo it ôf helje? It op de side oer Fryske gemeenten te skriuwen is al moai kompakt, mar op de list hawwe jo mear ynformaasje derby skreaun. Kin de list faaks oernaam wurde by Fryske gemeenten? Mysha

  Wrâldsee[boarne bewurkje]

  Hoi, Ik woe krekt Oseaan skriuwe, om dat stikje op See oer it ferskil dúdliker te meitsjen, mar doe't ik oernimme woe dat ek oseanen wol as de see oantsjut wurde of soks, kaam ik der op dat dat itselde ding is as in Wrâldsee. At wy aanjûn wolle dat der ferbân is mei See, is Wrâldsee dan dúdliker as sidetitel? Mysha


  Boarne: Encyclopedie van Friesland[boarne bewurkje]

  Hi Swarte Kees,

  Efkes in fraagje. Jo hawwe de lêste tiid ek in grut tal artikels makke mei as Boarne "Encyclopedie van Friesland". No haw ik it idee dat jo dit streekrjocht oerset hawwe (ik haw sels dit boek net dus ik kin dat net kontrolearje).
  At dit it gefal is dan bin ik bang dat dizze tekst dan net frij fan rjocht is. Op it letterlik oersetten fan in oarspronkelike tekst bliuwt neffens my it auteursrjocht fan de oarspronkelike tekst ek fan tapassing. Ik bin gjin ekspert op dit gebiet dus ik soe it dan ek efkes neifreegje kinne op :nl. It is gjin probleam om feiten oer te nimmen allinich de tekst oernimme mei net. No is dit fansels maklik op te lossen troch de sinsbou te feroarjen, en wat resintere ynformaasje ta te heakjen.
  Ik tink dat dit ek jildt foar de side oer de Blauhúster Dakkapel, op side stiet oanjoen: © copyright 1999 - 2027 Blauhúster Dakkapel.

  Groetnis Theun 17.52, 20 nov 2006 (CET)

  Jo doele sekers op de siden op :nl dêr't by stiet van Bron: Brouwers, J.H., J.J. Klama, W. Kok, en M. Wiegersma, red., Encyclopedie van Friesland, (Amsterdam: Elsevier, 1958), lykas bygelyks Jancko_Douwama. Ik haw doe't ik de lêste kear yn de bieb wie it stik oer Syds Tjaerda ris opsocht, omdat ik de sinsbou op :nl wat nûver en âlderwetsk fûn. It stie krekt sa yn de ensyklopedy. Dizze siden binne desimber foarig jier troch in anonym op nl derbyset, de behearders hawwe dit fêst net kontrolearje kin't. Soene jo sjen kinne of al dizze bydragen sa yn de Ensyklopedy steane, dan kinne we de behearders fan :nl ynljochtsje dat dizze siden net oan de wikipedy-regels foldogge. Ik wy fan doel dit sels yn de bibliotheek op te sykjen, mar at jo dit boek thús hawwe soene jo dat efkes nei sjen kinne.
  Fan in protte ûnderwerpen is op it ynternet ek genoch te finen. Mei google efkes sykje smyt al gau in tal siden op mei ynformaasje oer de fryske skiednis, bygelyks stinseninfriesland. Ik tink ek dat de behearders op :nl it boek van Klama! ek net fine koene ;). Theun 19.36, 20 nov 2006 (CET)

  Jiersiden (noch mar ris)[boarne bewurkje]

  Goeie swarte Kees, Ik sjoch jo binne no de opmak fan besteande jiersiden dy't yn opmak lyk binne oan sa as wy se altiten oanmakke hawwe oan it feroarjen nei hoe at jo dat sjogge.
  Eins wurd ik hjir wol in bytsje wurch fan. Ik haw no al in pear kear besocht mei jo by it oerlis te belûken, mar ik wit net sekers of't jo dit wol sjoen hawwe. At jo dit wol sjoen hawwe en dit gewoan negearre wolle kinne jo dit ek oanjaan, dan wit ik ek wêr oft ik oan ta bin. Theun 17.09, 22 nov 2006 (CET)

  It ûnthâld wurdt sa stadichoan wat minder, it brûken fanBerjocht:Jier wol net slagje en dan giet men men mar stoef troch... 'k Sil tenei wat mear streekrjocht oersetwurk oanpakke, dat skilt jo ek wer aardich wat argewaasje. Groetnis, Swarte Kees 19.18, 22 nov 2006 (CET)

  Wêr hawwe jo dan swirrichheden mei. Jo hoege allinich mar bygelys {{Jier|snein}} op de nije side te setten, dan op Earst Oerlêze drukke en jo krije de ynhâld yn byld dy't je dan selektearje kinne mei de mûs en dan kopyearje nei de nije side ta (yn plak fan {{Jier|snein}}). It skilt in bulte wurk en lytse foutjes fan in pear fergetten jiertallen wurde net makke.
  Jo moatte sels witte wat of't jo it bêste taliket om te dwaan. Jo moatte by it streekrjocht oersetten wol rekken hâlde mei it feit dat op de oare wiki's ek net alle artikels like goed binne. It is altiten mear wurk om meardere boarnen op te sykjen en fan de feiten derút in ferhaal te meitsjen, en it giet sekers net sa hurd mar it risseltaat is faaks better. Mar dat moat jo fansels ek lizze.
  Ik woe noch wol opmerke dat de kopkes altiten mei in grutte letter begjinne, sawol hjir as ek op de oare wiki's. Theun 20.52, 22 nov 2006 (CET)


  Efkens in kopytsje fan myn oerlisside.

  LEUWEN of IEUWEN[boarne bewurkje]

  Goeie Theun,
  By de jiertallen (bg 1107) hienen jo "ieuwen" feroare yn "Ieuwen", dus mei in haadletter. No hie ik by it skriuwen fan ieuwen mei opsetsin dien. At ik ieuwen mei in haadletter stean sjoch liket it krekt oft der Leuwen stiet. En at men dat ienris opfalt dan sjocht men it hieltiten wer. (Fansels witte wy as Fryske lêzers wol dat ieuwen bedoeld wurdt, mar in besiker stammert der grif earst wat op om. Wat fine jo ( en oaren ) hjirfan?
  Swarte Kees 13.21, 24 okt 2006 (CEST)
  Ik hie dit net spesjaal feroare. Ik hie it nije Berjocht:Jier, wat Aliter makke hie efkens besocht. Ik wit net at jo dit sjoen hiene mar mei dit berjocht is de opmaak fan de Jierside yn ien kear te meitsjen, hoeche jo allinich noch mar de foarfallen ensf. deryn te setten, sjoch ek Wikipedy:Oerlis_side#Berjocht:Jier. Wurket hiel bêst, at jo it noch net besocht hawwe, seker dwaan skilt in bulte wurk en je kinne ek net in pear jiertallen ferjitte.
  De opmaak hjirfan is deselde as fan al de jiersiden fan 1800-2000. Ik hie de tekst Ieuwen noch net sa besjoen. Leuwen is dochs ek gjin wurd. Ieuwen is fansels ek wer in ferwizing nei in oare side, dat dan wurd it sawiesa wol dúdlik. Mar miskien sjoch ik der ek wol gjin probleem yn om't ik it al lang sa wen't bin.Theun 22.23, 24 okt 2006 (CEST)

  Nammen ôfbylden[boarne bewurkje]

  At jo de stavering ferbetterje moatte jo net de namme fan in ofbyld oanpasse, dan is it ofbyld net mear te sjen, lykas op Littenseradiel. De namme fan it ofbyld yn de side moat gelyk wêze oan de namme sa at opjûn is doe't it ofbyld oanbean is (of de fryske wikipedy of op wikipedia commons). Theun 15 des 2006, 17.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Auteursrjochten[boarne bewurkje]

  Goeie Swarte Kees,

  Ik woe toch nochris weromkomme op de auteursrjochten. Ik sjoch by de side Unia State dy't jo oanmakke hawwe dat dizze eins streekrjocht oersetten is fan stinzeninfriesland. Ik tink net dat dit op dizze wize net tastien is.

  In pear stikjes oer de frânske wikiquote. Dit part fan wikipedia is blykber yn begjin dit jier stopset, alles is fuortsmiten en se binne op 'e nij begûn om't der tefolle problemen wiene mei kopiearde teksten.

  Yn it wikizine wikizine stiet it folgjende berjocht: [fr.wikiquote] - end of March 2006 the French language Wikiquote was deleted and closed and by the WMF because of copyright problems. Now a new and empty wiki is again online.

  By it oanmeitsjen fan in nije side is it fansels it maklikste om in side te kopiearren of streekrjocht oersette. It moat dan fansels wol tastien wêze, fan de oare wikipedia's is it fansels tastien, hoewol dêr ek wolris in tekst op stiet dy't oan de oandacht ontsnapt is. Mar at net oanjûn is dat de tekst frij fan auteursrjochten is moatte wy der fanút gean dat dit net sa is. Theun 15 des 2006, 21.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dat is fuortendaliks wol hiel bot ynkoart. Mar soene jo hjir wat mear om tinke kinne, ek by oare siden dy't jo oanmakke hawwe, bygelyks Rinsma state. At jo by it oanmeitsjen fan in side brûk meitsje kinne fan meardere boarnen dan is it makliker om dit foar te kommen, it kosten fansels wol in slompe mear tiid. In oare saak is dat de makker fan de side stinzeninfriesland neffens my in protte gebrûk makket fan boarnen dy't fanwege de âldens (skriuwer is mear as 70 jier lien ferstoarn) wol oernaam wurde meie. Dus ik tink dat in protte stikken fan dy tekst hjir miskien ek wol stean meie. Theun 15 des 2006, 21.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Buorskippen[boarne bewurkje]

  Hallo Kees, Jo binne dwaande in moaie kloft buorskippen ta te foegjen. Hoe moat dat mei Fryske_doarpen#Buorskippen? Moat dat dan in aparte side wurde, of moat it Plakken yn Fryslân wurde? Mysha
  Tja Mysha,

  It giet eins om oft wy in ûnderskied meitsje moatte tusken Fryske doarpen en Fryske Buorskippen. Dat moat dêrtusken earne in streek lutsen wurde. Is der earne sa'n dúdlik ûnderskied te meitsjen? 'k Miende dat it yn Nij Altena in soad alteraasje wie oft it doarp de steatus fan doarp krige of net. In buorskip kin bestean út in pear pleatsen of huzen. 'k Soe foarslaan wolle om in aparte rubryk mei buorskippen te meitsjen, as wy teminsten útgean kinne fan in "offisjel" list mei doarpen. Is dy der wol....? At dy der net is, soe de list "doarpen & buorskippen" hjitte moatte soe'k sizze.Wa't it wit mei it sizze.Swarte Kees 22 des 2006, 15.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No, oarspronklik wie it ûnderskied oft it plak in tsjerke hie. Mar der binne gemeenten dy't it no oars dogge. Sa hat Skarsterlân bygelyks allinnich doarpen. Dat no soe it kritearium wêze moatte wat of de gemeenten sels as doarp beskôgje. Ik leau dat ús gemeentesiden dêr wol mei strykje. Ek wat Nij Altena oangiet binne wy hielendal by. Dat jo sjogge, foar ynformaasje moatte jo yn de Fryske Wikipedy wêze. (-: (At jo net wis binne fan in namme: Yn de Ensyklopedy fan Fryslân binne eartiids by de buorskippen dy't in eigen stikje hienen ek de Fryske nammen opnaam, yn de âlde stavering. Faaks is dat in help.) Mysha

  Buorskippen[boarne bewurkje]

  Hi Swarte Kees,

  Ik woe dochs is efkes freegje wat jo fan plan binne mei al dy nije siden oer de buorskippen en wat jo boarne derfoar is. Fierders hawwe jo in stik of wat buorskippen taheakke dat gewoan doarpen binne en dy't al in side hawwe under de offisjele Fryske plaknamme.

  Foarbylden:

  Fierders tref ik neffens my ek wol gauris oare flaters, bygelyks Nijebiltsyl falt dochs echt under Aldebiltsyl en leit fansels yn It Bilt. En ek wol oare saken dat ik tink, kloppet dit allegear wol, en wat is jo boarne hjirfoar. De grutte provinsje atlas mei foar in part nederlânske en fryske nammen?

  Fierders bin ik fan miening dat wy op dizze wikipedy folle mear belang hawwe by in grutter tal gruttere siden. Allegear siden mei mar ien Fryske sin binne neffens my wat suterich. Jo oersetting fan siden fan :nl dy't al ridlik kompleet binne bin ik folle mear oer te sprekken (Karel V). Theun 23 des 2006, 16.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goeie Theun, Ik ha socht om saken dy't typysk Frysk binne, en dan komt men al gau by it plattelân en de doarpen. Myn boarne is de Grutte provinsje Atlas fan Afûk/Wolters en de topografyske tsjinst. Mar mochten jo net te sprekken wêze oer de rige buorskippen dan stiet it jo frij om se der wer ôf te heljen.Swarte Kees 23 des 2006, 16.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik hie al tocht dat jo boarne de grutte provinsje atlas is. It feit dat ik net te sprekken bin oer de rige buorskippen is fansels gjin reden om se fuort te heljen. Ik haw hjir neat mear yn te bringen as jo. Allinnich at saken net klopje, namme is net goed of oare fouten dan moat it feroare. It is net dat ik net te sprekken bin oer de rige buorskippen, ik soe sels leaver wat gruttere siden hawwe. Ik haw allinnich net safolle tiid om alles nei te rinnen en at ik tiid haw foar de fryske wikipedy dan wol ik wolris wat oars dwaan as allinnich saken dy't in oar oanmakke hat neirinne. Hjirmei wol ik beslists net sizze dat jo ophâlde moatte, ik soe it wol aardich fine at jo earst wat mear op de wikipedy rûn seagen wat foar siden at der al binne. Wat mear de fokus op de kwaliteit as de kwantiteit. Bygelyks de doarpen, in hiele protte siden binne eins net folle mear as in rigel lyk as de buorskippen dy't jo oanmeitsje. Mar der is meastentiids folle mear ynformaasje oer te finen, ynwennertallen. Ynformaasje oer it doarp of de skiednis op in side fan de gemeente of fan doarpsbelang of soksawat. Der is dan faaks ek wer ynformaasje oer buorskippen ensf.
  En at jo gebrek oan ynspiraasje hawwe, der is noch in hiele bult te fertellen oer de fryske skiednis, fan doarpen, stinzen, it is allinnich wol sa dat dit wat mear tiid kostet dan it oersetten fan in side fan :nl. Siden oer de fryske steedhâlders ûntbrekke meast noch ensf. Theun 23 des 2006, 17.25 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik begryp wat jo foarhawwe mei de Wikipedy, it is oan'e iene kant moai dat besikers in soad fine kinne oer in ûnderwerp, oan de oare kant is it faaks genôch at men,lykas by de buorskippen wit wêr't it leit.. Jo sille grif sjoen ha dat de rige buorskippen alfabetysk oanmakke wurdt ( al is it fan Z nei A). Om de rige dochs kompleet te krijen soe'k se dochs wol ôfmeitsje wolle. Wat tinkt jo fan de yndieling yn doarpen en/of buorskippen dêrt ik ít fan'e wike mei Mysha oer hân ha? Swarte Kees 23 des 2006, 17.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik haw der gjin beswier tsjin om fan de list fan Fryske doarpen de list mei buorskippen ôf te splitsen. It is allinnich wol sa dat it lêstiger is om dy list kompleet te krijen. Seker mei it brûken fan de Atlas, dy't foaral foar de buorskippen meastentiids de nederlânske namme jout. Fan de doarpen is der in list mei nammen by de Fryske Akademy en yn it Frysk wurdboek. Fan de buorskippen is der net sa'n list tinkt my. At jo earne net bekend binne is it fansels wat riskant om wat te skriuwen. Bygelyks by Nylân hiene jo te stean dat it lei by Ezon. No is Ezon de namme fan in pleats yn Nylân (krekt as Opus Rusticum). No falt my soks op om't ik yn noardeast fryslân aardich bekend bin, en ik haw ek dy atlas hjir thús, mar fan de parten fan fryslân dêr't ik minder bekend bin is dat lêstiger te kontrolearjen foar my.Theun 23 des 2006, 21.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Oh ja, hast fergetten, soene jo by buorskippen dy't jo oanmeitsje de kategory Stobbe derby sette en de kategory fan de gemeente wêr't it leit. En miskien ek under hokker doarp it buorskip falt (is mei in bytsje googlejen faaks wol te finen.)Theun 23 des 2006, 21.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wetters[boarne bewurkje]

  Binne jo bekend mei de offisjele nammelist fan Fryske wetters, Wikipedy:Publike_boarnen#Frysktalige_publike_boarnen? Bygelyks de Suderie hawwe we al in side oer. Theun 31 des 2006, 21.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jo binne dochs fuort net fan doel om fan al dy wetters in side oan te meitsjen mei ien regel wêr't yn stiet wêr dat wetter te finen is? Ik fyn it foar mysels net sa noflik al dy tige koarte stikjes wêr folle mear oer te fertellen is, better tsien siden wêr't ek wat nijsgjirrich saken te finen binne as 100 siden mei ynformaasje dy't better yn in atlas te besjen is. De Wikipedy is fansels ek gjin pûzelwurdboek wêr't sa gou mooglik alle fryske wetters, doarpen, strjittenammen ensf. neamd wurde moatte. It is fansels al de bedoeling dat der in goed kompleet artikel oer komt.
  Ik haw foar de wetters alris tocht om dêr kaartsjes fan te meitsjen (sjoch bygelyks Rak fan Ungemak (Boarn) mar ik ha de krekte foarm derfoar noch net fûn (miskien mei satelytfoto's as eftergrûn), mar ik bin hjir eins noch net wêr oan ta kaam. Theun 31 des 2006, 21.49 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Beste Theun en Kees. Ik bin it net hielendal iens mei it stikje wat jo (Theun) skriuwn hawwe oer koarte siden. Elkenien docht dingen dy’t hy of sy leuk fint om te dwaan op de Wikipedy. Wat de ien docht is sinniger as wat de oar docht. Dochs is elke siden dy’t ta wurdt foecht op de wikipedy meinomd. Ik beskôgje koarte siden oer bygelyks wetter of buorskippen as stobben. Iderien kin at hy of sy dat wol hun eigen witten der delsette. En ik tink dat it foar minsken dy’t nei binne op de wikipedy makkeliker is om yts oan in side by te foegjen dan om in hiele neie side te begjinnen. Ik sjoch de listen fan wetters en buorskippen as drompel ferleegjend. En natuerlik binne lange siden my moaie ôfbyldingen moaier. Mar elke stobbe kin útgroeie ta in lange side.

  Miskien kinne wy in oantal stobben aparte sette, en dizze stobben mei syn allen fergrutsjen. Ik tink dan oan lânen mar ek oan wetters en plakken. En wat earder ek al in kear is oppere om in moaie side op de haadside tel te setten. Wy meie beste litte sjen wat foar moais er al is. Ik winskje jim alle twa in soart lok en seine yn 2007. En ik hoop dat jim krekt as my mar in soart wille mei hoarre om te skiuwen foar de wikipedy. En foar swarte kees: ik hoop dat jo wer krekt sa folle flater út myn teksten wolle helje as yn 2006. Jelle 1 jan 2007, 20.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Beste Jelle en Kees, earst ek noch folle lok en seine yn it nije jier tawinske.
  It is fansels net sa dat in side fuortendaliks hielendal ôf wêze moat. Mar ik bin wol wat huverig foar in hiel soad nije koarte siden, dy jouwe my it gefoel dat ik noch in protte kontrolearje moat wêr't ik op it stuit gjin tiid foar haw. Mar goed jimme moatte jim net troch myn tiidgebrek tsjinhâlde litte.
  No haw ik net it idee dat de wikipedy ea sonder flaters wêze sil mar ik seach dat guon siden oer wetters dy't der no binne (sjoch bygelyks Kategory: Wetter yn Fryslân net as ferwizing in de list stiene, fanwege in krekt oare stavering of sa wat hinne. En ik woe Kees efkes op de list mei offisjele fryske nammen wize.
  Wat de haadside oanbelanget bin ik it folslein mei jo iens, ik fyn de haadside dy't ús kollega Meidogger:Steinbach foar de limburchse wikipedy makke hat wol aardich. In stikje mei in side fan de moanne en wisten jo dat.. is tink wol aardich om de haadside wat op te fleuren en ek wat mear dynamiek te jaan. Moatte wy mar mei oan de gong, oant no ta haw ik my net sa bot mei de opmaak fan de wikipedy dwaande hâlden. Is eins noch meast sa at Meidogger:Aliter it opsetten hat. Mar dy sjogge wy spitichernôch de lêste moannen net mear. Jelle soene jo dêr mei helpe wolle dêr ynfolling oan te jaan?. Theun 1 jan 2007, 22.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fakânsje[boarne bewurkje]

  Beste Swarte Kees.

  Jo binne al fjirtjin dagen net oan it wurk west mei de wikipedy. Ik tink dat ik wol wit werom. Dochs hoopje ik dat jo werom komme. Jo wurk is noch lang net dien. De wikipedy hat ferlet fan ien dy’t teksten nei kin sjen op flaters. Oant twa wiken lien dienen jo dat faaks. Ik hoop echt dat jo nei twa wiken fakânsje wer oan it wurk gean op de Wikipedy. Ik haw no al wér sin om foto’s by jo artikels te pleatsen.

  Groet Jelle 13 jan 2007, 11.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]