Springe nei ynhâld

List fan boargemasters fan Snits

Ut Wikipedy

Dit is in list fan boargemasters fan de eardere Fryske gemeente Snits dy't op 1 jannewaris 2011 opgien is yn de nije gemeente Súdwest Fryslân.

16e iuw[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Amtsperioade Namme
1506 Dirck Rintjes
1506 Feycke Fjerckx
1506, 1509 Andele Hennes
1506, 1509 Louw Doyingh
1506, 1509, 1514 Olbet Yts
1506, 1509, 1514-1516 Godsfriount Gosselycx
1506, 1514 Agge Eedesz
1506, 1514, 1516 Griolt Elings
1514 Bonne Wyttjes
1514, 1516 Henne Godasz
1514, 1516 Pieter Douwes
1514-1515 Jelmer Jansz
1515 Harmen Pieters
1515 Upcke Huges
1515-1516 Bocke Pieters
1515-1516 Gerrit Gerrits
1516 Eda Romckes
1516 Idemer Jans
1553 Pouwels Reyners
1553 Saecke Aarents
1553-1554 Frans Olffertsz
1553-1554, 1556 Andries Myrica
1554 Bonne Innes
1554, 1556, 1558-1559, 1563-1567, 1569 Age Wybes
1556 Tjalling Tjaerts Hartma
1556, 1558 Doue Sickesz
1558-1560, 1562-1564, 1567 Lieuwe Hania
1558-1560, 1562-1564, 1568, 1570-1571, 1573 Seacke Stapart
1559-1560, 1562-1564, 1572, 1578 Rommert Sierckx
1560, 1562, 1565-1566 Eede Abbema
1565-1566, 1569 Hobbe Reyns
1565-1567, 1569 Remmert Agges
1567-1569, 1573 Hoyte Hoytema
1568, 1570-1571, 1573 Wybe Oedsma
1568, 1570-1571, 1573-1574 Ruyrt Wybes
1570 Jan Amnius
1571 Nanne Tjallinghs
1572 Jan Dircks
1572 Jochem Auckes
1572 Symon Symons
1574 Douwe fan Roorda
1574 Sabinius Stapperius
1574 Wybe Wybes Oedzma
1578 Gysbert Doues
1578 Pieter Bauckes
1578, 1590, 1610-1617 Anthonis Tryst
1580 Djurre Aenes
1580-1581 Olphert Fransen
1580-1581, 1583-1584 Claas Hoites
1581, 1583, 1596 Teake Sjirks
1583-1584, 1592, 1594-1596, 1598-1602 Jelte Tomas
1584-1585, 1587, 1589-1596 Wyne Hanses
1585, 1587, 1589-1590 Age Hotties
1585, 1609-1611 Jacob Hooglander
1587, 1590-1596, 1598-1600, 1602, 1604-1608 Frans Jans
1587, 1593-1595, 1598-1602 Jarig Willems
1589 Luitjen Gerryts
1590-1593 Gysbert Luwes
1591 Jeltie Teunis
1591, 1583-1585 Jacob Lubberts
1598-1599 Roedmer Fransen
1599-1600, 1612-1619 Auke Johannis

17e iuw[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Amtsperioade Namme boargemaster Bysûnderheden
1601, 1603-1613 Tjerk Fransen
1601-1609 Taeke Buinga
1602 Durk Frans
1603-1608, 1618-1632 Durk Tyssen
1609-1612 Symen Taekes
1613-1625 Jochem Rienks
1614-1625 Jan Klases
1620-1624 Jurjen Machiels
1625-1626 Jan Schoutes
1626-1631, 1637 Jurjen Ates
1627-1628, 1632-1637, 1647 Matthias fan Vierssen
1627-1629 Jan Durks
1629-1635, 1637, 1641, 1649, 1653-1654 Hanso Mol
1630, 1632-1633 Matthias Ragerius
1631, 1633-1635 Augustyn Verbeeck
1634-1635, 1637 Hillebrand Pybes
1636 Bastiaen Aarts Gorp
1636 Broer T. Bouma
1636 Watse Jeuws
1638, 1643, 1650 Gerryt Aarts Gorp
1639 Wybrand Davids Plekker
1640, 1646, 1651, 1656, 1663 Cornelis Houbois
1642, 1648, 1668 Taekle Tomas
1644, 1671 Hemcko Jelles Feikens
1645, 1652 Schato Lubberts Coops
1654, 1690 Douwe Hanses Baukama
1655, 1660 Pyter Atzes
1653 Jan Sipckes
1657 Haentje Teppema
1658, 1665 Melchior Dirckx Hellendoorn
1659, 1664 Aart Gorp
1661, 1666 Fedde Eedes Edema
1662 Joucke Jans Hilverda
1667 Wycher Hendrix Daversman
1669, 1694, 1679, 1685 Sapheus Heemstra
1670 Schoute J. Schoutens
1672 Jan Sytzes Faber
1673, 1677, 1681, 1689, 1694, 1702, 1707 Oege Johannes Keimpema stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Ruurd Boffert
1675, 1680 Jan Wygers Daversma
1676 Annes Jillerts Lollema
1678, 1683 Heyn Jans Minnema
1682, 1695 Popke Jacobs Fechter stoarn yn syn amtsperioade, opfolge trochEdo Frieswijk
1686 Willem de Graaf
1687, 1692, 1695, 1700, 1707, 1712, 1717 Edo Frieswijk 1695, 1707: ad interim
1688 Wybren Fongers Oosterbaan
1691, 1754, 1759 Age Binses Looxma stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Reinder Mensonides
1693, 1699 Claas Willems Hagius
1696 Claas Jacobs van der Meer
1697, 1703 Evert Aarnts Ramkama
1698, 1740 Edo Feddes Edema

18e iuw[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Amtsperiaode Namme boargemaster Bysûnderheden
1701 Tjeerd Djurres Nordman
1705, 1715 Jacobus Joh. Boorsma
1706, 1714, 1719, 1724, 1729 Rinse Wybinga
1707 Ruurd Boffert 1707: ad interim, stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Edo Frieswijk
1708 Pytter Minnema
1709, 1716 Harmanus Kruisbeek
1710, 1718, 1766, 1772 Yge Mollema
1711, 1722, 1728, 1734 Aleff Fechter stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Oege Feenstra
1713, 1720, 1726, 1733 Dedde Schuurman
1721, 1725 Harmanus Huber 1725: ad interim
1723 Franciscus Staak
1725 Pyter Zeilstra stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Harmanus Huber
1727 Yske Vogelsang
1730, 1737, 1760, 1769 Decken Coops
1731, 1736 Hieronimus de Blau
1732, 1741, 1749, 1756, 1761 Wyger Schreuder stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Haring Lijnslager
1735 Pyter Hollander
1737 Oege Feenstra 1734: ad interim
1738, 1744, 1750 Pyter Goslinga stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Haring Lijnslager
1739, 1747 Willem Reinouts
1742, 1751 Jacob Fechter
1743, 1748, 1753, 1758, 1763, 1768, 1773, 1778 Adrianus Bergsma stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Frans Adriaan Bigot
1745 Adam Olingius
1746 Thijs Thijssen
1750, 1755, 1762, 1770, 1779, 1784 Haring Lijnslager 1750, 1761: ad interim, stoarn yn syn amtsperioade, ferfongen troch Broer Feenstra
1752, 1757, 1767 Johannes Feikens
1759, 1765, 1771, 1777 Reinder Mensonides 1759: ad interim
1764 Wybren Fechter
1774 Jurjen H. Nijland
1775, 1780 Johannes Looxma stoarn yn syn amtsperioade, ferfongen troch Sybren Hamersma
1776, 1781 Claas Goslinga
1778 Frans Adriaan Bigot 1778: ad interim
1780, 1786 Sybren Hamersma 1780: ad interim
1782, 1787, 1792 Ype Staak
1783, 1788, 1793 Eco de Wendt 1788: ad interim
1784 Broer Feenstra 1784: ad interim
1785 Andries Born
1788 Eling Carsten stoarn yn syn amtsperioade, opfolge troch Eco de Wendt
1789 Pyter Pyters Minnema
1790 Jurien Geldersma
1791 Louis Olivier
1794[1] Joseph Noyon
1795[2] Izaak Vlink fan 1814 ôf oan mei-boargemaster en fan 1824 ôf boargemster
  • De gegevens fan 1795 oant 1832 binne net kompleet.

19e iuw[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

perioade namme boargemaster partij of streaming
1824 - 1832 Izaak (I.) Vlink
1832 - 1838 Teetse (T.) Gonggrijp
1838 - 1854 Steven (S.T.) ten Cate
1854 - 1867 Hans (H.) Clazes Wouda
1867 - 1872 Mr. R.L.A. Hamerster Dijkstra
1873 - 1876 Jan (J.) ten Cate
1876 - 1876 H.W.C. Reijneke van Stüwe
1876 - 1885 Jacob (J.) van Driessen
1885 - 1906 Mr. Dirk (D.) Alma
1907 - 1937 Peter (P.J.) de Hoop
1937 - 1941 L. Poppinga
1941 - 1945 J.R.J. Schut NSB
1945 - 1970 Ludolf Rasterhoff CHU
1970 - 1993 Mr. Bernard (B.) van Haersma Buma CHU/CDA
1993 - 2003 Mr. Siebold (S.J.) Hartkamp CDA
2003 - 2010 Drs. Arno (A.A.M.) Brok VVD
2010 - 2010 Haijo (H.H.) Apotheker D66

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  1. Smallenburg, F.W.v.B., "Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek"
  2. Sitearflater: Unjildige <ref>-oantsjutting; der is gjin tekst opjûn foar referinsjes mei de namme regenten