Springe nei ynhâld

Van Aismadagen

Ut Wikipedy
Van Aismadagen
holden yn Bitgum
sport Keatsen
organisator keatsferiening OKK Bitgum
earste edysje 1914
Temaside  Sport
Boarstbyld fan Johannes Hartman van Aisma yn Bitgummole

Johannes Hartman van Aisma wie eartiids, sûnt 1914 beskermhear fan OKK Bitgum. Ek hat er in protte jild en prizen skonken oan de feriening, bygelyks yn 1929 de sulveren Van Aisma-telegraaf. Nei it ferstjerren fan Van Aisma gong syn fermogen oer yn de 'J.H. van Aimastifting'. OKK hat oant hjoed de dei (2007) in bysûndere bân mei dy stifting. De Van Aismastifting is nammentlik al sûnt 1966 beskermfrou fan OKK. Mei grutskens neamt OKK de namme fan de Van Aismastifting op harren briefpapier en op de keatslisten. Boppedat hat OKK twa bysûndere keatspartijen: De Van Aismadei en de Van Aisma Frouljuspartij. Sûnder stipe fan de Van Aismastifting soe OKK it keatsen net organisearje kinne sa't se no docht.

Hjirûnder de klasseminten fan de Van Aismadagen (organisearre fan OKK Bitgum, bywurke oant en mei 2006. By de manlju binne allinnich dyselden opnommen dy't trije kear of faker wûn hawwe. Skeanprinte jiertallen jouwe it kening(inne)skip oan.


Yndividueel klassemint 'Van Aisma'-winners'[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Klaas Anne Terpstra, winner sulveren Van Aisma-telegraaf 2001.
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x
Tunno Schurer 1982 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1994
Wijbren van Wieren 1972 1976 1978 1982 1984 1985 1986 1988
Klaas van Wieren 1968 1969 1970 1974 1976 1978 1980
Hotze Schuil 1947 1948 1950 1957 1959 1961
Johannes Zijlstra 1955 1956 1958 1961 1962
Dirk Talsma 1964 1969 1970 1974 1979
Jarich van der Veen 1971 1973 1975 1977 1981
Peter Rinia 1982 1984 1985 1986 1987
Gerben Okkinga 1988 1990 1992 1994
Johan Okkinga 1992 1994 1995 1998
Wytse Vlietstra 1958 1959 1961 1963
Auke van der Graaf 1996 1998 2002 2004
Johannes Bosma 1929 1931 1933
Dooitzen de Bildt 1930 1934 1936
Teade Zijlstra 1930 1934 1936
Johannes Stavinga 1953 1954 1960
Rienk de Groot 1962 1965 1968
Tamme Velstra 1964 1966 1967
Johan Halbesma 1965 1968 1972
Johan van Seijst 1966 1967 1972
Johannes Westra 1966 1967 1975
Gerrit Okkinga 1969 1970 1974
Gerrit de Jong 1971 1973 1977
Flip Soolsma 1973 1975 1977
Sjouke de Boer 1976 1978 1980
Johannes Brandsma 1981 1983 1987
Sake Saakstra 1983 1989 1990
Piet Jetze Faber 1983 1989 1991
Coos Veltman 1988 1991 1997
Sake Porte 1995 1998 2002

Yndividueel klassemint 'Van Aisma'-winneressen'[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1x 2x 3x 4x
Lia de Jong 1987 1988 1990 1992
Afke Hijlkema 1999 2001 2002 2004
Gejanne Buma 1996 2000 2001 2004
Anita Wieling 1983 1985 1986
Doete de Groot 1991 1993 1996
Klaske Blümers 1984 1987 1990
Riska Hazenberg 1998 2001 2002
Sandra Goodijk 1994 1995
Jokelien Tienstra 1987 1991
Fonny Otten 1996 1997
Liesbeth van der Ende 1982 1990
Hennie Faber 1985 1989
Janny IJntema 1986 1988
Hermanna Miedema 1993 2000
Wiesje van den Berg 1999 2004
Sjoke van der Veen 2002 2005
Margarietha Goodijk 1998
Helena de Vries 2003
Bianca van der Veen 2005
Marie Heida 1997
Idske Zijlstra 1998
Maaike Terpstra 2000
Petra Viëtor 2003
Tineke Algra 2003
Ingrid de Haan 2005
Linda Terpstra 2006
Anna Lynn Wijbenga 2006
Aukje van Kuiken 2006