OKK Bitgum

Ut Wikipedy
Der is altyd in soad publyk by de Van Aismadagen, hjir yn 2001.

OKK Bitgum is in keatsferiening út Bitgum dy't oprjochte is yn 1895. Yn 1996 gie keatsferiening 'Reitsje Him' hjiryn op. De jierlikse Van Aismadagen jilde nei de PC as wichtichste keatspartij fan Fryslân. Ien kear yn de fiif jier wurdt om fôlen keatst. Om't der juridysk sjoen net mear om libben guod keatst wurde mei is dat yn 2005 in bytsje oanpast: keatsers dy't yn de prizen falle krije no it rjocht om mei it prizejild in fôle te keapjen.

Bekende keatsers[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De bekendste OKK-keatser is Minze de Vries. Hy die santjin kear mei oan de PC, wûn dy yn 1896, 1897, 1900 en 1903. De earste trije kear waard er ta kening útroppen. Yn 1901, 1902 en 1911 krige er de preemje mei nei hûs en yn 1899 en 1907 de lytse preemje.

Oare Bitgumer PC-winners binne: Klaas Vonk (1896 en 1897), Sjoerd Heslinga (1896), Anne Groeneveld (1900), Germ Wassenaar (1900), Sake Zijlstra (1927), Reinder Terpstra (kening) (1930), André Kuipers (2001).

OKK-Bitgum-winners op de bûnspartijen:

  • 1901 Minze de Vries, Germen Wassenaar en Anne Groeneveld
  • 1925 Johannes Bosma, Aart Kramer en Sake Zijlstra
  • 1946 Bouke van Loon, Gerrit Rijpstra en Sjoerd Rijpstra


OKK-Bitgum-winners op de Jong-Nederlân-partijen':'

  • 1959 Willem de Groot, Willem Rijpstra en Meint Zondervan


OKK-Bitgum-winners op de Freule:

  • 1929 Douwe Halbertsma, Gerrit Stienstra en Marten Halma
  • 1935 Pier Buringa, Sjoerd J. Rijpstra en Sjoerd A. Rijpstra
  • 1967 Douwe Beimers, Henk Laanstra en Meile Zijlstra
  • 1972 Jan van der Vlugt, Klaas Larooi en Oepie Larooi

Yn 2006 wurdt it OKK-skoaljongespartoer kampioen: Jorren Westra, Germ Minnema en Tjisse Steenstra

Nije Gripe[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De, troch de kastlein H. Folkerts Damsma en inkele Bitgumer Gardeniers, útloofde “âlde gripe” waard yn 1794 troch Froubuorsters wûn en, nei fjochtpartijen, meinomd. Yn 1913 skonk Gerben Reimers Brouwer, by syn 60-jierrige troudei mei Brechtsje Damsma, de “Nije Gripe” oan de keatsferiening. De Winners wienen oant no ta:.

Jier Winners Gouden Gripe
2010
2009 Peter Dijkstra, Nanne van der Schaaf, Sjak Brussaard
2008 Peter Dijkstra, Remco van der Vlug, Hendrik Dijkstra
2007 Theun Larooi, Arjen Faber, Marten Tj. Zijlstra
2006 Peter Dijkstra, René Halma, Hendrik van der Schaaf
2005 Wop de Groot, John P. Huizenga, Theun Larooi
2004 Marten Joh. Bloem, Marten de Vries, Oane Vlasma
2003 Foppe Jan Palsma, Klaas Pieter Hoogland, Jan van der Vlugt
2002 Manus v/d Weert, Sjoerd Kuik, Klaas Bakker
2001 Gerard Ypenga, Klaas Larooi, Ynse Stienstra
2000 Manus v/d Weert, Siep Heslinga, Cor de Vries
1999 Manus v/d Weert, Wop de Groot, Geert Veenstra
1998 Pieter Dijkstra, Alle Hiemstra, Alfred Miedema
1997 Pieter Dijkstra, Oege Slot, Paul Roos
1996 Lolke J. Dijkstra, Han Bosma, Cor Veenstra
1995 Jan G. Dijkstra, Sjoerd Kuik, Simon Veenstra
1994 Jacob Laverman, Cor Heslinga, Willem Rijpstra
1993 Jan de Groot, Wop de Groot, Arjen Faber
1992 Jan de Groot, Henk Jager, Rintje Dijkstra
1991 Peter Dijkstra, Jappie van der Plaats, Cor Veenstra
1990 Gerrit Dethmers, Piet Heslinga, Rintje Dijkstra
1989 Peter Dijkstra, Hibbe Kramer, Gerrit Kuperus
1988 André Iedema, Theun Oostenbrug, Truus Smeding
1987 Jan de Jager, Klaas de Vries, Menno de Jong
1986 Jan G. Dijkstra, Douwe Schiphof, Oebele Ypenga
1985 Jan G. Dijkstra, Marten W. de Vries, Jaap v/d Wal
1984 Walter Elzinga, Wiepke Terpstra, Paulus Kooistra
1983 Jan v/d vlugt, Matty Bakker, Jitze B. de Jong
1982 Piet E. Palma, Sierd Zijlstra, Jeltje de Vries
1981 Jan de Jager, Hedzer Terpstra, Meindert de Vries
1980 Tjerk de Groot, Jitze H. de Jong, Piet L. Heslinga
1979 Willem M. de Vries, Oane Faber, Willem Rijpstra
1978 Jan G. Dijkstra, Tjeerd Buursma, Marten W. de Vries
1977 Oepie Larooi, Frans K. Dijkstra, Marten Bouma
1976 Oepie Larooi, Piet Rienks, Teake Hoitinga
1975 Jan G. Dijkstra, Piet L. Heslinga, Rients de Vries
1974 Jurjen Kingma, Jitze H. de Jong, Willem Hiemstra
1973 Jan G. Dijkstra, Tjeerd Bakker, Cor Sj. Heslinga
1972 Sjouke Grovenstein, Klaas Noordenbos, Tjeerd Bakker
1971 Frits Larooi, Jitze H. de Jong, Ulbe Larooi
1970 Wop de Groot, Jan Weistra, Teake Hoitinga
1969 Corrie de Vries, Jelle Dijkstra, Ekke Atsma
1968 Corrie de Vries, Tjibbe Atema, Marten Bouma
1967 Leendert Hager, Henk Elzinga, Jac.E. van Loon
1966 Corrie de Vries, Romke van der Vlugt, Piet Donker
1965 Hendrik Bouma, Frits Larooi, Sep de Vries
1964 Corrie de Vries, Meinte van der Schaaf, Lume Hogerhuis
1963 Marten Halbertsma, Meindert Hiemstra, Marten Bouma
1962 Chris Oostenbrug, Lieuwe van der Weide, Meile Zijlstra
1961 Paulus Braaksma, Jacobus van Loon, Sake Zijlstra
1960 Paulus Braaksma, Bauke v/d Bosch, Reinder Terpstra
1959 Gerrit Terpstra, Frits Larooi, Marten Bouma
1958 Cor Heslinga, Haye Bouma, Jacobus Vonk
1957 Rienk Jepma, Johannes Hiemstra, Klaas Dijkstra
1956 Cor Heslinga, Frits Larooi, Marten Hogerhuis
1955 Eeltje Ringia, Sjoerd J. Rijpstra, Geert Veenstra
1954 Haye Bouma, Jac. Kooistra, Klaas Dijkstra
1953 Cees Snieder, Klaas R. Terpstra, Aart Kramer
1952 Bouke van Loon, Lieuwe T. de Vries, Bindert Hogerhuis
1951 Haye Bouma, Jelle Douma, Wiggele Hiemstra
1950 Meindert Hiemstra, Jan W. Dijkstra, Piet Zijlstra
1949 Siebe van Loon, Jac.W. de Haan, Klaas Terpstra
1948 Piet Kuipers, Jippe Dijkstra, Theunis Stienstra
1947 Gerrit Rijpstra, Piet Fennema, Wiggele Hiemstra
1946 Piet Kuipers, Tjeerd Bakker, Piet Slager
1945 Gerrit Rijpstra, Piet Heslinga, Adrian. Van Loon
1944 wol hâlden mar út feilichheidsoerwegings gjin nammen
1943 gjin jierferslach makke, winners ûnbekend
1942 Klaas Dijkstra, Reinder Terpstra, Bindert Hogerhuis
1941 Sjoerd J. Rijpstra, Bertus de Jong, Klaas Reitsma
1940 Sake Zijlstra, Paulus van der Leij, Dirk Papa
1939 Johannes Bosma, Joh. A. Dijkstra, Marten H. Hogerhuis
1938 Johannes Bosma, Geert Veenstra, Tjip Zijlstra
1937 Tjeerd Bakker, Arjen Kramer, Bean J. Nauta
1936 Tjeerd Bakker, Geert Veenstra, Jan Zondervan
1935 Johannes Bosma, Douwe Slot, Klaas Reitsma
1934 Sake Zijlstra, Jelle Faber, Piet Bosma
1933 Reinder Terpstra, Klaas Terpstra, Jan Zondervan
1932 Meile Zijlstra, Jelle Dijkstra, Jan Bijlsma
1931 Douwe Slot, Keimpe Hogerhuis, Herm. De Vries
1930 Germ Groeneveld, Jelle R. Dijkstra, Dirk Papa
1929 Aart Kramer, Wop Ytsma, Johannes de Vries
1928 Sake Zijlstra, Jan Groen, Meindert L. de Vries
1927 Piet Zijlstra, Dooitzen Nauta, Aart Kramer
1926 Johannes Bosma, Minze de Vries, Oane Wouda
1925 Johannes Bosma, Jan R. Postma, Arjen Kramer
1924 Jelle R. Dijkstra, Bindert Hogerhuis, Piet Elsma
1923 Johannes Bosma, Gerrit B. de Vries, Rommert Slot
1922 Klaas de Groot, Marten Bosma, Meinte de Vries
1921 Jelle R. Dijkstra, Klaas Reitsma, Meindert de Vries
1920 Jac.S. van Loon, Klaas Terpstra, Jac. Elzinga
1919 Johannes Bosma, Oane Groeneveld, W.J. Hogerhuis
1918 Klaas Terpstra, Andries Althuis, Harke Oreel
1917 Piet Bosma, Klaas Hoogland, Marten Bosma
1916 Klaas Terpstra, Piet Zijlstra, Klaas Ronda
1915 Klaas Terpstra, Wiggele Braaksma, Eelke Jongsma
1914 gjin Gripe-dei y.f.m. 1ste Wrâldoarloch
1913 Oane Groeneveld, Abe van der Meulen, Eeltje van Loon

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]