Strjitten yn Achlum

Ut Wikipedy

De Strjitten yn Achlum:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

'[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 't War -

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Alde Loop -

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Bakkerstege -

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Beneysten - in eardere pleats.
 • De Jister - jister
 • De Terp -
 • De Wiske -
 • Dearsum - nei it doarp Dearsum
 • Doarpsstrjitte -

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Easterstrjitte -

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • G A van Dalenstrjitte -

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • H S Sytstrastrjitte - nei de Fryske skriuwer Harmen Sytstra út Achlum.
 • Hjerbeamsterwei - de wei nei it doarp, Hjerbeam
 • Hitsumerwei - de wei nei it doarp Hitsum

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Jonkerskip -It Jonkerskip is de buorren fan Achlum. De namme soe komme kinne fan de grutgrûnbesitters dy't hjir gearkomsten hienen. De skriuwer W.B.S. Boeles mient dat it komt fan de pastorij. De namme komt dan fan de Jonge, helper fan de pastoar. Hast elke pastoar hie neist him in fikaris, syn rjochterhân. Dizze wie meastentiids jonger (jongste, jonker) as de pastoar sels. It Jonkerskip wie earst in gersfjildsje mei oan de súdkant de ferheging fan de Slachtedyk dy't fierder trochrûn nei Paijezijl mei oan de westkant in fiiftal huzen. Koart foar de wenningen lâns rûn it Tsjerkepaad nei de tsjerkhôfdaam. Efter de hiemen lâns rûn de Tsjerkhôfopfeart dy't nei de Twadde Wrâldoarloch tichtsmiten is.

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Lollumerwei - de wei nei Lollum
 • Ludingawei -

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Monnikenwei -

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Sopsum - nei it buorskip Sopsum

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Tanjabuert - Yn 1853 is de wente Tanjabuert 18 boud en yn 1869 de hjoeddeiske wenningen 27 - 31. Dêrfoar wie dy side gewoan greide. De namme Tanja is net rjocht te ferklearjen. Wol hat der yn de neamde huzen eartiids in Tanja wenne.

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • U P Draismastrjitte - Ulbe Piers Draisma, mei-oprjochter fan de Onderlinge Waarborgmaatschappij Achlum