Springe nei ynhâld

Siccamastate (Stynsgea)

Ut Wikipedy
Siccamastate yn 1722

Siccamastate stie yn Stynsgea, gemeente Achtkarspelen. De state wurdt foar it earst ein 15e iuw neamd.

De earst bekende bewenner fan Siccama wie Harco Siccama yn 1482. Hy kaam fan it Siccamahûs yn Niehove yn Grinslân, dêr't er wierskynlik ek berne waard.

In it Register van de Aanbreng fan 1511 wurdt in Atte Siccama neamd; faaks in soan fan Harco. Dêrnei is oant om 1545 hinne syn soan Rytschke Attes Sickema (om *1480), eigener fan de state. Ritske wie heareboer, lânbesitter yn Surhuzum yn 1511 en yn 1543 tsjerkefâd dêre.

Dy syn soan Wyt Ritskes Sijckema, berne om 1520 yn Stynsgea, erfde de state om 1545 hinne. Hy wie heareboer en besiet al yn 1543 fean te Ophuis ûnder Surhuzum. Hy stoar yn 1576 yn Surhuzum.
Eelthye Wyts Syckema, berne yn 1550/1560 yn Surhústerfean urf de state fan syn heit. Hy stoar foar 29 novimber 1621 yn Doezum. Hy wie lâneigner yn Surhuzum fan 1598 oant 1621, hear fan de Siccamastate te Stynsgea, assessor, kommissaris, rjochter en folmacht.

It liket derop dat de state dêrnei yn de froulike line fan de Siccamas fererft. At Jacobus Stellingwerf it hûs yn 1722 tekenet, is Eelke fan Haersma de eigner.
Yn 1785 bestie de state noch; de "Tegenwoordige Staat van Friesland" fernijt dat jier: "op welke laatste plaats verscheiden Grietslieden uit het geslacht van Haersma hebben gewoond".

Siccamastate waard yn de fyftiger jierren fan de 19e iuw sloopt.

Fan it hûs is neat oerbleaun.

 • 1482 Harco Siccama
 • 1511 Atte Siccama
 • - 1545 Ritske Attes Siccama
 • om 1545 - 1576 Wyt(se) Ritskes Siccama
 • 1576 - 1621 Eeltze Wytses Siccama
 • 1722 Eelke van Haersma

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 • Stinsen en staten yn Fryslân
 • "Tegenwoordige Staat van Friesland"
 • "Stads en Dorpskroniek van Friesland" fan dr. Wumkes
 • archief Jan Leemburg
 • A. Lycklama à Nijeholt, In: Jaarboekje van den Frieschen Adel in verband tot de Ridderschap van Friesland, 1885