Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf4

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Foto's en soks[boarne bewurkje]

Tanke foar jo fotored.; Ik hoopje de keunst fan jo ôf te sjen. Meidogger:Drewes 18 maaie 2009.

Foeke[boarne bewurkje]

Tige tank Kees foar it ferbetterjen fan myn frysk, wat wol better kin. Drewes.

Bintsje[boarne bewurkje]

Jûn Kees, wat betsjut "koitsjen", dat stiet healwei yn it artikel oer Bintsje, moat dat net kôgje wêze? --Geoffrey 15 jan 2009, 22.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Koitsjen komt fan 'kôkje'(kôke, haw kôke), ek: koaitsje. Wy sprekke it hjir út as koitsje, mar dat is blykber streekeigen omdat it sa net troch Zantema skreaun wurdt: ik hie it dus sûnder wurdboek opskreaun. (By in koaitsje moat ik altyd tinke oan aaisykjen...) Kôkje en (iten) siede hat dus mei iten klearmeitsjen te krijen en net mei kôgjen. Ik sil der koaitsje fan meitsje, tank foar jo skerpens.--Swarte Kees 15 jan 2009, 23.07 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tanke foar de útlis, ik bliuw fansels in Liwwadder. It wurd stadichoan tiid dat ik my Zantema ris oanskaf. --Geoffrey 15 jan 2009, 23.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
It Frysk hânwurdboek soe no ek út wêze maotte; foar wurdbetsjuttings koe dat ek in idee wêze.

Sazaky[boarne bewurkje]

Oeh, wat fluch. Ik wist dat ik it noch neisjen moast, mar krekt doe't ik nie it kofjeskoft wat dwaan soe, waard de side al bywurke. (-: Mysha

skeanen bosklân[boarne bewurkje]

Jûn Kees, do fregest yn ien fan dy bewurkings wat is skeanen bosklân. Yn de sin dy't ik oerset ha, stie yn it Nederlânsk "glooiend bosland". Ik haw opsocht yn myn wurdboek en dêr rûn ik oan tsjin it fryske wurd skeante dat yn it Nederlânsk glooiing ynhâld. Sadwaande, mar ik wit net oft it wol goed Frysk is. Gr. --Geoffrey 10 mrt 2009, 22.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dan soe ik gloaiend brûke leau'k--Swarte Kees 10 mrt 2009, 23.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Nee, skeante komt fan skean, lykas grutte' fan grut komt. En it is it haadwurd. De eigneskipswurden binne "skol" en wurden as "ôfdrachtich". Aliter 10 mrt 2009, 23.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dat is net yn alle gefallen wier. As je lân bedoele dat flak is, mar wat nei ien kant ta ôfdraacht, dan kinst "skol" of "ôfdrachtich" brûke. Wy ha it dan lykwols altyd oer lytse stikken grûn, dy't je úteagje kinne. In tún of in wâl kin skol wêze, mar dat jildt net foar in lânskip. Fierders wurdt it Nederlânske "glooiïend" faak brûkt yn in oare betsjutting, nammentlik "heuvelich". Dat is ek fuort de meast foar de hân lizzende oersetting. 86.81.169.144 2 maaie 2009, 13.33 (CEST)
At it in skeante wêze moatten hie, dan wie it yn ien rjochting en in lyts stik. Wat der oarspronklik miend wie, dêr haw ik gjin witten fan. It soe kinne dat it dêr heuvelich is, al is dat gau wat mear op en del as "glooiend" yn it Hollânsk. It is mar hoe't it lân leit. Aliter 2 maaie 2009, 18.46 (CEST)

Tige dank[boarne bewurkje]

Bedankt voor je redactionele bewerkingen op 'mijn' artikelen, daar leer ik van! Even een vraag: Ik zag dat je een aantal artikelen uit de serie lijst van beelden vanuit NL hebt overgezet naar hier. Zou je -als je daar tijd voor hebt- de lijsten van Achtkarspelen, Kollumerlân en Snits ook eens willen doen? Met afkijken en knip- en plakwerk kom ik een heel eind in het Fries, maar zo'n lijst vertalen durf ik niet aan. Groetnis, Ronn 20 mrt 2009, 08.58 (CET) PS Praat mar Frysk, maar neem me niet kwalijk dat ik dat (nog) niet doe. ;-)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kleur[boarne bewurkje]

Hoe vind je deze kleur? Gr. Ronn 22 mrt 2009, 17.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bêst genôch. It is teminsten oars as op NL. Soenen de letters yn it brune fek fanwege de lêsberheid ek wyt moatte? Ik lit alles graach oan jo oer. --Swarte Kees 22 mrt 2009, 17.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik heb even op mijn andere p.c. gekeken, de kleur komt daar veel te hard over. Zo komt de leesbaarheid inderdaad in gevaar. Ik zal nog even verder kijken naar een wat zachtere kleur. Gr. Ronn 22 mrt 2009, 18.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Keunstners[boarne bewurkje]

Jûn Swarte Kees, Ik ha dy de lêste tiid dwaande sjoen mei siden oer keunstners. Ik wit net mear hokker it wie, mar der wienen in pear siden dêr't net nei ferwiist wurdt. Ik wit net oftsto keunstners út in beskaat skift beskriuwst, oars kinst better in oersjochside meitsje fan al dy keunstners. Groetnis --Kening Aldgilles 23 mrt 2009, 23.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Moarn sire, ik sil de keunstners ris neirinne om te sjen om wa't it giet. Ronn wie der ek al mei dwaande dat it moat efkes ôstimd wurde. Groetnis, --Swarte Kees 24 mrt 2009, 12.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Wy kinne in oantal listen meitsje as List fan Fryske byldhouwers en List fan Fryske skilders (foarbyld: nl:Lijst van Nederlandse kunstschilders). Gr. Ronn 25 mrt 2009, 22.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Is my wol goed. Wy sitte dan bytiden wol mei de fraach oft in Fryske keunstskilder yn Fryslân berne is, of yn Fryslân wennet. Boppedat binne der party keunstners dy't byldhouwe én skilderje. Fiel jo frij om dêr in oardering yn te meitsjen. Groetnis, --Swarte Kees 25 mrt 2009, 23.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nammefermelding[boarne bewurkje]

De GFDL stiet gjin oare betingsten ta, wat foar betingsten dat ek binne. Dat in side kin gjin apart betingst fan nammefermelding hawwe. At dat de betingst is foar it brûken fan ynformaasje fan dat webstee, dan moat dy ynformaasje earne oars fûn wurde. Aliter 27 mrt 2009, 21.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Folchoarder yn kategory[boarne bewurkje]

Ha ik krekt de alfabetyske folchoarder yn Kategory:Byldzjend keunstner repareare, makkest do nije siden... Ik bin fansels wol bliid mei dizze keunstsiden, mar wilst do dan asjebleaft OF defaultsort OF [[Kategory:Byldzjend keunstner|Achternamme keunstner]] brúke? (Sjoch ek myn oerlis.) Groetnis, Ronn 30 mrt 2009, 22.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn, Ronn. Dêr hie ik efkes net oan tocht. Ik ha noch in pear keunstners op myn listke stean, dêrnei kies ik wer in nij ûnderwerp. Dan rin ik se wol efekes nei mei Defaultsort. Groetnis, --Swarte Kees 30 mrt 2009, 22.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Austerlitz[boarne bewurkje]

Dei Kees, wat dat kaartsje oanbelanget: my giet dy kaartjes-mei-koördinaten-brol op dit stuit noch wat boppe de pet, mar op nl:wiki rint wol immen om dy't faker yn dat guod omslacht. Dy sil ik ynkoarten ris freegje hoe't it krekt moat. Groetenis, Wutsje 4 apr 2009, 23.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat wie eat as:
OSM - provincie Utrecht.PNG
Rea mark.svg
Austerlitz
Spitigernôch is it kaartsje CC yn stee fan GFDL, dat by ús moat der in oar kaartsje yn. Aliter 5 apr 2009, 03.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fierder[boarne bewurkje]

Tank foar it ferbetterjen fan de flaterkes op Lutjegast. It is mar goed dat myn stikjes neisjoen wurde. Mar wat fierder oanbelanget: ik lês krekt yn it Frysk wurdboek dat fierder en fierders beide goed binne. Dat sil wol krekt soks wêze as mûne en mole. Groetenis, Wutsje 13 apr 2009, 14.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dei Wutsje. Tsja.... dan wie ik mis en dat muoit my. (Al lear ik der sels wol wer fan, ik kin ek net sûnder Zantema) 'k Wie der fan útgien dat fierder eins allinnich as fergrutsjende foarm fan fier brûkt wurde mocht. Fierder(s) tank foar it opmerken, sa hâlde wy inoar skerp. Groetnis,--Swarte Kees 13 apr 2009, 15.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Vorlage/Template[boarne bewurkje]

Bêste Swarte Kees, Hoe neame wy in Vorlage of Template op de Fryske Wikipedia? --Blautosk 15 apr 2009, 19.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hjir wit ik eins te min fan. Dit giet oer de wat mear technyske opset fan de wikipedy. Faak witte guons as Theun, Aliter, Wutsje of oaren hjir mear oer te sizzen. Ik ferwachtsje dat se dizze korrespondinsje wol lêze sille en der nei jo ta op reageare. --Swarte Kees 15 apr 2009, 19.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Berjocht. Aliter 15 apr 2009, 23.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Putsje[boarne bewurkje]

Do wolst wol wat oersette? Dat kin! It artikel Fryslân (wengebiet) is noch wat lyts, sjoch oars ris nei de Ingelske side fan datselde artikel en:Frisia. In oar artikel dat ek hiel goed is, is en:Pier_Gerlofs_Donia. Witsto ek dat de Ingelske wiky in 'projekt Fryslân' hat? Sjoch mar: en:Wikipedia:WikiProject Friesland. Súkses dermei! --Blautosk 15 apr 2009, 23.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It is oars al sa dat deselde Grutte Pier-fan dy't hjir ek al problemen jûn hat ek lid is fan it projekt op en: (mear as ien kear, sels), en ek meiskreaun hat oan de Ingelske side oer Grutte Pier. Dat wy moatte al wat hoeden wêze mei wat wy oernimme. Ik haw der alris nei sjoen, mar der wie foar my doe tefolle dêr't ik net wis fan wie. Aliter 15 apr 2009, 23.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Erik van Ommen[boarne bewurkje]

Wat is it probleem mei Ofbyld:Erik van Ommen hoarnskrobber 03.jpg? Aliter 18 apr 2009, 18.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

By it oanbieden fan de triem wie de earste kear Neat keazen oanjûn by de lisinsje. Dat moast de standertlisinsje GNU wêze, dat doe ha'k de twadde kear itselde ôfbyld oanbean mei lisinsje GNU. It plaatsje is itselde as de earste kear--Swarte Kees 18 apr 2009, 18.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

At it ek ûnder deselde titel is, dan wurdt dat allinnich in nije ferzje. De lisinsje soe net feroare wurde tink, en der komme gjin twa siden fan dêr't ien fan wiske wurde kin. Mar de lisinsjes binne gewoane berjochten. It wurdt der net dúdliker op at ik as tredde persoan soks dwaan soe, maar der kin hânmjittich {{Auteursrjocht GFDL}} op dy side skreaun wurde om de lisinsje derby te setten. Aliter 18 apr 2009, 19.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Legean / Legeaën / Legeaen[boarne bewurkje]

"Oer de stavering fan Legean/Legeaën/Legeaen is wat twifel ûntstien." It wie my ûntgien, dat jo dizze fraach oan my foarlein hiene. De omballingen fan de TWF wiene mei Wymbrits, Menameradiel en Frjentsjerteradiel nochal bannich. Myn antwurd is grif "it sâlt as it aai al op is". It spyt my.

Mar no myn antwurd. It wurdboek brûkt by it meartal fan gea gjin trema, om't der gjin betizing by de útspraak mear ûntstean kin. Nei de Steatestavering fan 1980 skriuwe wy de "ae" as "aa". Ik soe dêrom ek kieze foar Legeaen!Yn 'e Wâlden 2 maaie 2009, 11.50 (CEST)

Ik kin my it oerlis hjiroer net mear yn't sin bringe, mar der binne noch(?) siden De Legean en De Legeäen, dat jo sâlt kin noch brûkt wurde by in aai. Mar sa't jo sjogge is de kar út wat mear fariaasjes as allinnich de ôfwaging dy't jo hjir útskreaun hawwe. Faaks kinne jo it noch wat neier besjen? Aliter 2 maaie 2009, 18.46 (CEST)
Ik haw it noch wat neier besjoen en tink dat "De Legean" wol kinne soe, om't wy it oer bekoartsjen fan "lege geaen" hawwe en minsken yn de sprektaal op harren eigen wize ôfkoartsje. "De Legeäen" liket my in fersin, oft dy brekking moat út de âldere stavering fan foar de Steatestavering komme. Ik soe yn de Steatestavering kieze foar "De Legeaen" en it fierder oplosse mei redirekt.

Ptolemaeus[boarne bewurkje]

Middei Kees, do hast lyk wat it artikel oangiet, ik wie fan doel yn de tekst wat wiziginga oan te bringen. mar it is no wer in skoft lyn, dat ik moat my op 'e nij yn de matearje ferdjippe. Dat komt wol wer. Kinne no twa dingen dwaan, stien litte of de feroarings weromsette nei in eardere ferzje. Ik set ik wol nei in eardere fersje tebek. Groetnis --Geoffrey 9 maaie 2009, 12.55 (CEST)

Translation request[boarne bewurkje]

Greetings!Could I ask you to translate this article into Frysk ?You may shorten it as possible to contain only the basic informations. If you want me to translate any article into Chinese,contact me without hesistation. Thank you very much!--冰热海风 13 maaie 2009, 13.02 (CEST)

Dei Kees, ter ynformaasje: dit hat er de ôfrûne dagen no al faker dien: in aktive meidogger op in wiki opsykje en dy freegje om dat stik oer te setten. Ik bin him sa no al hiel wat kearen hjir en dêr tsjinkommen. It bliuwt in ensyklopedy fansels en wat dat oanbelanget kin it der bêst by, mar hy wol it wol tíge graach en sels bin ik dan sa dat ik der net al te hurd foar rin. Groetenis, Wutsje 13 maaie 2009, 14.39 (CEST)

Taalkategoryen[boarne bewurkje]

Sorry, hear: dêr wie ik noch net oan ta kaam. Aliter 12 jul 2009, 20.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Detern[boarne bewurkje]

Dat wie in grûn foar it berjocht om in mark te setten, en dat wie it neidiel. Sjoch fierders #Austerlitz. At immen it brûke wol en mear taljochting derby hawwe wol moat, dan hear ik it wol. Aliter 16 jul 2009, 23.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Translation of a short story[boarne bewurkje]

Hi my friend! I would like to request something from you. Yes, translation, again. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Frysk, you know how I like your mother tongue :) I make this page, the English translation is somewhere there. You can put the Frysk translation there. Thank you again! Sorry for my disturb... again :( --Eino81 11 aug 2009, 19.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoi again! Now we have a Dutch version, could you make a Fries after that? :) --Eino81 17 aug 2009, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Stavering nammen en sa[boarne bewurkje]

Dei Kees. It probleem is dúdlik, men rint der hieltyd wer tsjinoan. Ofspraken wit ik neat fan. Ik wit wol dat guon meidoggers oe sa hingje oan it ferfryskjen fan útlânske nammen. Dêr haw ik my meastentiids by oanpast. Mar rigels moatte der komme, dat is wis. Myn stânpunt is ienfâldich:

  • skriuw nammen sa't yn de taal fan it lân wenst is, at it heal kin, en jou dêrby de útspraak yn it ynternasjonaal fonetysk skrift.
  • set sitaten allinnich oer at jo tige wis fan jo saak binne
  • wês ek tige hoeden foar it oersetten fan literêr wurk; wurden ferlieze gauris harren lading by it oersetten
  • set poezij nea oer
  • brûk offisjele titulatuer

Dan soene wy al healwei wêze tink my.

Nochris wat oars: Wat soe it moai wêze at der wat mear romte wie foar Klaaifrysk. Zantema jout dy alternativen út en troch, mar der binne guonts dy't se dochs wiskje.....

Drewes 13 augustus 2009.

Kleiker en sokken[boarne bewurkje]

Dei Kees. Wie ik al fan doel. Kleiker sil wol slagje, ik kin him persoanlik. Anne Huitema sil ik ek kontakt mei opnimme. Anders van der Sloot haw ik tafallich in skilderij fan. Kin ik dat gewoan op wiki sette? Gr. Drewes 19 augustus 2009.

Earlybird[boarne bewurkje]

Wy binne no in pear jier letter: soenen jo nochris nei de tekststruktuer fan Early Bird sjen kinne? Aliter 31 aug 2009, 19.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wetter[boarne bewurkje]

Hallo, Dy “Skalkedjip” en de "Ald Feart", ek wol "Alde Jokse", dêr't jo oer skriuwe by Garyp, binne dy beide earste tegearre de lêste, as allinnich de Ald Feart? Ik wit net at wy der wat oer hawwe; der is in Skalkedjip en der is mear as ien Aldfeart, mar ik wit net hokfoar at it binne. At dy no droech is stiet it der faaks ek net by. Mysha

Re: Mouwewei en Mouwedjip[boarne bewurkje]

Goejoun/jûn, Swarte Kees, In skoft lyn haw ik op myn Oerlizside andere op jo fragen oer de namme(n) fan it wetter en de wei dy't eartiids op De Mouwe(net Mûwe!!! tarounen/tarûnen?. Ik hie myn reaksje hjir better delsette kind, tink. Mar no wite jo hoe't it sit.

Wat oars: njonken De Mouwe lei(t) De Dulf. Sechstich jier lyn stie oan dy kant fan de Nije Feart in rejaal hûs by de polderdyk mei dy namme. Dy hie en hat fansels te krijen mei dollen (yn it Hollânsk 'delven', wat werom te finen is yn Delft en de Delft bij Assendelft). No haw ik lêzen dat der yn âlde wynmoune/mûne? stiet dy't de Duif hjitte soe. Hat werris ien sûnder hystoarysk besef him slim fersind? Of is it mar in staveringsflater? Wat fine jo derfan? Swarte Kees 26 sep 2009, 23.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Reaksje mooglijk?[boarne bewurkje]

Lang haw ik gjin tiid hân foar Wikipedy en de side oer De Tynje. No sjoch ik dat myn lêste korrespondinsje (hjirboppe) net ûndertekene is mei myn alias Fyntyn mar mei dat fan jo. (Apart, mar it sil wol oan my lizze.) Is dat de reden dat jo net reagearre hawwe? --Fyntyn 11 des 2009, 21.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Aai[boarne bewurkje]

Hoi Kees, Ik wie ek mar wer ris mei de fjildwacht dwaande (meastentiids hawwe jo as oaren der al nei sjoen), mar goed ik rin de dagen dy't net oanmerkt binne mar efkes nei. Ik hie besocht wat oan Aei te dwaan mar hie eins pas letter sjoen dat jo ek al reagearre hie nei de anonym ta (en in side oer aai makke hawwe). Sadwaande liket it wat dûbelop, ik sil in oare kear wat langer sjen foar ik wat oanpas. Groetnis Theun 15 nov 2009, 17.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nedige siden[boarne bewurkje]

Goeie Swarte Kees. Jo binne ek dwaande mei de nedige siden. Ik wie fan plan om rivier oan te meitsje. Of wienen jo dêr al mei oan de gong? Oars binne we sa wer mei deselde oan de gong. Groetnis.--J'88 19 nov 2009, 19.12 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dei J. Moai dat jo ek oan de Nedige Siden wurkje. Sa komt der folle minder read en mear blau yn de wikipedy, al binne it faak net de meast útdaagjende ûnderwerpen. Goed dat jo dit ûnderwerp efkes op it aljemint bringe. Om dûbeld wurk te foarkommen liket it my it bêste om sokke ûnderwerpen efkes te "klemen" met it berjocht {Wurk} en it dan ek binnen net al te lange tiid út te wurkjen. Dan hoecht net alles ôfpraten te wurden. Hoe steane jo hjiryn?--Swarte Kees 19 nov 2009, 19.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Is goed. Dat is de koartste klap tinkt my. Yndied, at jo wat troch de wikipedy bledderje dan is no al te sjen dat guon wurden faak foarkomme dy't earder read wienen, mar no blau. Goed om te sjen.--J'88 19 nov 2009, 19.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Grutte letters[boarne bewurkje]

Hat der nijs west op it gebiet fan de bistenammen, dat Blauwe Hoanskrobber net mear mei twa grutte letters wêze soe? Aliter 28 nov 2009, 23.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It nijs fan Zantema is âld, hy skreau it al mei in lytse letter..--Swarte Kees 28 nov 2009, 23.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Zantema skreau oer de bisten; hy skreau gjin grutte letter of it moast it begjin fan de sin wêze. De Nije list fan Fryske fûgelnammen jout de soartnammen yn 2004 noch mei alle wurden mei grutte letters. Aliter 28 nov 2009, 23.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat is hiel apart: Ek de Nederlânske Wikipedia skriuwt "Bruine kiekendief". Hat der dan in gedachte efter sitten om de nammen yn it Frysk oars te dwaan of is it in kwestje fan in tekstferwurkingsprogramma dat automatysk haadletters makket? Lykas de wikipedy sels dy't alle lemmata mei in kapitaal skriuwt? It liket my trouwens ek wat nuver dat guon dy't oer fûgelnammen geane ek oer de skriuwwize geane. Hoe moatte wy dat dan hawwe mei Griene Kikkert/Griene kikkert en Wite Bôle/Wite bôle? Der is net in nammekommisje foar sokke wurden mar it is net neffens de staveringsregels.--Swarte Kees 29 nov 2009, 08.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ja, dêr hat in gedachte efter sitten. Oant no ta hat eltsenien dy't in list fan soartenammen gearstelde dy yndie beskôge as nammen, dat dan binne der haadletters brûkt. Mar at immen it hat oer in fûgel fan dy soarte das skriuwt eltsenien it mei lytse letters; dat is ommers net oars as wat in oar objekt ek. In Griene Kikkert is in soarte, nim ik oan; in griene kikkert is in bist. En wite bôle is bôle, dy wyt is. It is krekt neffens de staveringsregels, mar by de taalkant fan de FA is der oer de soartnammen fierders net neitocht, likemin as dat by it Nederlänsk dien wie (en dêr binne der no al trije staveringsferoarings oerhinne gongen, leau'k en it is noch net goed). Aliter 7 des 2009, 03.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Pyrrhocorax[boarne bewurkje]

Ik haw Alpenka foar in grut part fuortsmiten, om't der betizing wie mei de Berchka (Pyrrhocorax pyrrhocorax), of de Alpenkrie, of hokfoar namme jo leaver hawwe. At jo dat fan nl: oernaam hawwe, dan is der wat mis; wês dan hoeden by it op 'e nij oernimmen, dat der allinnich ynformaasje oer de Alpenka meikomt. Aliter 7 des 2009, 03.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]