Springe nei ynhâld

List fan ryksmonuminten yn Boalsert

Ut Wikipedy

De stêd Boalsert hat 79 ynskriuwings yn it ryksmonumintenregister. Hjirûnder in oersjoch. Sjoch ek de List fan gemeentlike monuminten yn Boalsert.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Fiif traveeën breed pân ûnder heech skylddak mei hoekskoarstien mei buorden gebou 18e iuw Appelmerk 5
Wenhûs mei ferdjipping ûnder foar ôfskeane sealtek mei skoarstien wurk-wenhûs Appelmerk 9
Lyts pân ûnder sealtek tsjin trepkegevel mei kantblokken winkel 1582 (oarspronklik)
1741 (ferboud)
Appelmerk 13
Pân mei ferdjipping en rjochte kroanlist ûnder sealtek mei foarskyld wurk/wenhûs 1780 Appelmerk 8
Pân ûnder sealtek tsjin halsgevel mei oansetkrullen wenhûs 18e iuw Baginestrjitte 3
Pân mei ferdjipping mei mei list om yngong en goatlist mei konsoles ûnder sealtek mei foarskyld wenhûs 1968 (restauraasje flierferdjipping) Baginestrjitte 11
Pân ûnder sealtek tsjin trepkegevel wenhûs Baginestrjitte 8
Broeretsjerke tsjerkeruïne fan 1281 ôf
1623 en 1779 (restaurearre)
1903-1907 (restaurearre)
1986 (opmakke nei brân)
2006 (oerkaping)
Broereplein 10
Wenhûs mei ferdjipping mei foarbou ûnder dwers skyldtek en efterbou ûnder sealtek wenhûs tusken 1770-1790 Broerestrjitte 13
Ut twa hûzen besteand pân ûnder grut skyldtek wurk-wenhûs Dykstrjitte 9
Pân ûnder sealtek tsjin gevel mei grutte treppen dêrtsjinoan byldhoude klaustikken wenhûs mid 18e iuw Dykstrjitte 23
Monsmastate wenhûs 1709 (oarspronklik)
19e iuw (skuorre)
Frjeentsjerterstrjitte 25
Martinytsjerke tsjerke 11e iuw (orspronklik)
1446-1466 (ferbouwing)
restauraasjes yn 1908-1909, 1955-1958 en 1987-1988
Grut Tsjerkhôf 24
Pân ûnder sealtek tsjin gevel mei grutte treppen mei byldhoude klaustikken dêryn wenhûs 1731 Grutsân 15
Pân ûnder heech sealtek tsjin boppe oan wizige klokgevel mei oansetkrullen wenhûs Grutsân 17
Pân ûnder sealtek tsjin klokgevel mei byldhoude bekroaning mei sierfaas dêrboppe wenhûs 18e iuw Grutsân 8
Sint-Fransiskusbasilyk tsjerke 1932-1933 Grutte Dijlakker 8
Pastorij Sint-Fransiskusbasilyk tsjerklike tsjinstwente 1933 Grutte Dijlakker 7
Hûs Sint-Martinus gebou . Grutte Dijlakker 5
Pân ûnder sealtek tsjin werboude trepkegevel wenhûs 1889 (werbou gevel mei 18e iuwske eleminten) Grutte Dijlakker 13
Pân ûnder sealtek tsjin ryk fersierd mei klaustikken fersierde halsgevel wenhûs 1729 Grutte Dijlakker 15
Pân mei ophelle foarbou ûnder leech skyldtek mei twa hoekskoarstiennen en efterbou ûnder sealtekken wenhûs om 1780 hinne (ferheging foarhûs)
19e iuw (oanbou efterkant)
Grutte Dijlakker 19
Wenhûs ûnder sealtek tsjin klokgevel mei oansetkrullen wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 27
Pân ûnder sealtek tsjin halsgevel bekroane troch fronton wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 29
Part fan in fiif traveeën breed pân dêr't de middelste trije in flau risalyt fan foarmje wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 31-32
Pân sûnder ferdjipping ûnder pannen skyldtek mei topskoarstien en dakkapel wen-wurkhûs 16e iuw (earste helte)
19e iuw (tredfearns -winkelpij)
Grutte Dijlakker 47
Pân ûnder sealtek tsjin halsgevel wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 12
Wenhûs ûnder sealtek mei foarskyld en topskoarstien wenhûs 1780 Grutte Dijlakker 18
Ienfâldich wenhûs mei list om yngong en rjochte kroanlist wenhûs Grutte Dijlakker 20
Ienfâldich wenhûs mei rjochte kroanlist en seisrútfinsters wenhûs Grutte Dijlakker 28
Wenhûs ûnder sealtek tsjin halsgevel mei oansetkrullen en bekroane troch fronton wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 30
Part fan fiif traveeën breed pân dêr't de middelste trije in flau risalyt fan foarmje Grutte Dijlakker 32
Wenhûs ûnder seltek mei foarskyld mei skoarstien mei boerd wenhûs 18e iuw Grutte Dijlakker 38
Heeremahûs gebou om 1500 hinne (oarspronklik)
ferboud 525, 1550, 1610 en 1830
974 (restauraasje)
Heeremastrjitte 8
Pân mei ferhege foarbou ûnder dwerskape tusken topgevels bekroane troch skoarstiennen mei buorden wenhûs 1770-1790 Jongemastrjitte 7
Pân sûnder ferdjipping mei rjochte kroanlist en byldhoude kartûsje wenhûs 1740 Jongemastrjitte 9
Pân mei ferdjipping ûnder skyldtek mei hoekskoarstiennen mei boerd boppe oan wenhûs 1780 Jongemastrjitte 11
Winkelwenhûs yn neorenêssânse-styl mei neoklassisistyske eleminten wurk-wenhûs 1889 Jongemastrjitte 25
Stedhûs fan Boalsert stedhûs 1614-1617
1768 (parredis)
1894-1895 (restauraasje)
1941-1943 (útwreiding
1955 (restauraasje)
Jongemastrjitte 2
Eardere naaiskoalle skoalle 1876-1877 Jongemastrjitte 8
Pân mei ferdjipping ûnder sealtek mei foarskyld mei skoarstien dêrboppe wenhûs 1625 (kearn nei alle gedachten âlder)
19e iuw (pij)
Lytse Dijlakker 4
Ut twa boulichems besteand winkelwenhûs wurk-wenhûs 1540 (efterste part)
mid 17e iuw (foarhûs)
1873 (winkelpij)
Lytse Dijlakker
Kop-hals-romppleats pleats 1899 Marnewei 64
De Klaver poldermûne 1802 <br.1981-1982 (restauraasje) Marnewei 15
Tadema's Mole poldermûne 1824
2001-2002 (restauraasje)
Marnewei 2
Eardere Hotel Wiebes Hannel en kantoar mid 19e iuw
1880 (útwreiding)
Merkplein 1
Fjouwer traveeën breed ienfâldich pân ûnder heech syldtek mei twa hoekskoarstiennen mei buorden dêrop Hannel en kantoar 1790 Merkplein
Pân mei ferdjipping ûnder foarr ôfskeane sealtek mei topskoarstien mei boerd dêrop wenhûs Merkplein 4
Pân mei ferdjipping ûnder sealtek mei foarskyld mei dêrboppe topskoarstien mei boerd wenhûs Merkstrjitte 3
Pân mei ferdjipping ûnder skyldtek mei twa hoekskoarstiennen wenhûs Merkstrjitte 5
Pân mei twa ferdjippingen ûnder dwerskape tusken sydtopgevels mei topskoarstiennen dêrboppe wenhûs 1770-1790 Merkstrjitte 9
Pân mei ferdjipping ûnder sealtek mei foarskylld en topskoarstien Merkstrjitte 17
Pân mei ferdjipping ûnder sealtek, kroanlist mei konsoles, fersierde dakkapel en topskoarstien mei boerd wenhûs 18e iuw Merkstrjitte 2
Pân mei ferdjipping ûnder sealtek mei foarskyld en topskoarstien wenhûs Merkstrjitte 4
Wenhûs mei ferdjipping en souderferdjipping ûnder sealtek tsjin hege ryk fersierde klokgevel wenhûs 1715 (gevel)
1954 (restauraasje)
Merkstrjitte 6
Pân mei ferdjipping mei rjochte kroanlist mei triglyfen ûnder sealtek mei foarskyld mei dêrboppe in topskoarstien Merkstrjitte 8
Wenhûs mei ferdjipping en rjochte kroanlist mei konsoles en fersierd boppeljocht wenhûs 1780 Merkstrjitte 10
Wenhûs mei ferdjipping ûnder heech sealtek mei foarskylld mei dêrboppe in topskoarstien en dakkapel wenhûs 1780 Merkstrjitte 14
Pân mei ferdjipping mei fersierde kroanlist ûnder sealtek mei foarskyld, topskoarstien en healrûn beëinigde dakkapel wenhûs 19e iuw (siersels kroanlist) Merkstrjitte 16
Pân mei topgevel fan giele stien en mitselwurk mei flechtingen wurk-wenhûs Nijmerk 9
Sosiëteit De Doele gearkomste en feriening 1867 Nijmerk 24
Ienfâldich wenhûs ûnder skyldtek mei hoekskoarstiennen en oanboud pân ûnder apart sealtek wenhûs Nijmerk 26
Sint Anthony Gasthûs gebou 1778-1781
1874 (fleugel)
1918-1920 (restauraasje)
1958 (ferbouwing)
Nijmerk 38
Pân ûnder sealtek tsjin plastere trepkegevel mei toppilaster en ferdjippingsfinster yn it midden wenhûs Rykstrjitte 7
Wenhûs ûnder foar ôfskeane sealtek bekroane troch topskoarstien wenhûs 1790 Skilwyk 11
Fermanje tsjerke mid 19e iuw Skilwyk 29
Oerbliuwsels omwâling en omgrêfting âlde stedsintrum 14e-16e iuw Alde stedsintrum
Julianapark park, tún en plantsoen 1913 benefter Snitserstrjitte 56
Julianapark, tagong hiemskieding 1913 benefter Snitserstrjitte 56
Julianapark, túnkerswente bygebouwen 1914 benefter Snitserstrjitte 56
Julianapark, muzyktinte 1922 benefter Snitserstrjitte 56
Julianapark, Eisma-bank 1934 bebefter Snitserstrjitte 56
pân ûnder sealtek tsjin trepkegevel mei oerhoekske toppilaster wen-wurkhûs 17e iuw Tsjerkstrjitte 32
Bakstiennen pân mei skyldtek mei troch skoarstienenen aksintuearre naalhoeken wenhûs Tsjerkstrjitte 1
Pân mei ferdjipping en syldtek wenhûs om 1600 hinne (efterhûs)
iere 17e iuw (foarhûs)
19e iuw (foargevel)
Tsjerkstrjitte 3
Hindrik Nanneshôf gebou Tsjerkstrjitte 31
Hid Heerohôf (earder weeshûs) gebou 1553 (oarspronklik)
iere 17e iuw (útwreiding)
1808 (efterfleugel)
1865 (nij haadgebou}
1875/1877 (ferfanging efterfleugel)
wizige yn 1951 en 1978
Tsjerkstrjitte 51
Lytse pannen mei troch bôchfries oerkrage sydgevel boppe it wetter mei hegerop in trijefâldige tosklist wenhûs 16e iuw Tsjerkstrjitte 38

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
Wikimedia Commons Ofbylden dy't by dit ûnderwerp hearre, binne te finen yn de kategory Ryksmonuminten yn Boalsert fan Wikimedia Commons.