Greefskip Drinte

Ut Wikipedy

It greefskip Drinte wie in gebiet yn de Nederlannen, dat de hjoeddestige provinsje Drinte (útsein Coevorden), de Stellingwerven en it Gorecht mei de stêd Grins besloech.

Nei alle wierskyn is in greefskip in fuortsetting fan it Germaanske Treanth (goa), dêr't al sûnt 820 oer skreaun wurdt. It greefskip sels wurdt foar it earst neamd yn 1024, it jier dat it oan Adelbold II, de biskop fan Utert skonken waard, nei dy syn oerwinning op greve Balderik. Yn 1046 waard dat befestige troch keizer Hindrik III. Sadwaande waard it greefskip part fan it Sticht Utert. Tegearre mei wat letter Oerisel wurde soe, wie Drinte doe it noardlik diel fan it Sticht, it saneamde Oersticht. It Gorecht, dat dúdlik Drintsk oandocht, komt op 'en doer hielendal ûnder ynfloed fan Grins en wurdt dan net mear ta Drinte rekkene. De Stellingwerven skiede har yn de 13e iuw fan Drinte ôf en wurde part fan de hearlikheid Fryslân. De krekte reden dêrfan is net bekend.

It Oersticht waard 1528 opdield; de hearlikheid Oerisel waard oan de Habsburchske Nederlannen tafoege. Einlings en te'n lêsten waard Drinte 1536 oermastere troch de Habsburgers nei de Slach by Hilligerlee. Tenei waard it lânskip Drinte neamd.