Feankeninginne

Ut Wikipedy

De Feankeninginne is in simmerseizoen lang de toeristyske ambassadrise fan Earnewâld. De feankeninginne moat út it doarp komme en wurdt troch in lytse foaroansteande kommisje frege. De nije keninginne waard oantemei 2013 kroand nei de skûtsjesylwedstryd op Keninginnedei, mei útsunderingen fan oare aktiviteiten yn en om it doarp Earnewâld. Op de dei seit de âlde keninginne meast in ôfskiedswurdsje. Nei de kroaning hâldt de nije feankeninginne har iepeningstaspraak en let dêrnei de belle om it simmerseizoen yn te lieden. Sa sylt se op it skûtsje by de SKS-wedstriid yn Earnewâld en rikt nei ôfrin de prizen út.

Feankeninginnen wienen oant no ta:.

Jier Keninginne Leeftiid Blommefamke Bysûnderheden
2019 Klaske Terpstra Jildou van der Velde
2018 Anne Marije Kleinhuis 19 Amarins Eelkema Anne Marije is de tritichste Feankeninginne, se is in muoikesizzer fan de earste Feankeninginne Sjoukje Kleinhuis
2017 Willyant de Haan 19
2016 Nynke Hollema Sytske de Haan
2015 Grytsje de Boer Marije van der Velde
2014 Janneke de Haan Fardau Visser
2013 Afke Siderius en Anne Westerdijk 20 & 20 Twjilling Akke en Sanne Dijkstra Kroaning troch wethâlder Doeke Fokkema, fanwegen de 25e kear wienen alle eardere keninginnen der ek by.
2012 Berber Tjassing 19 Nynke Marrit Holwerda Kroaning troch de nije direkteur fan It Fryske Gea, Henk de Vries
2011 Jeltsje Nijhuis 26 Aaltsje Hoekstra Kroaning troch boargemaster E.J. ter Keurs
2010 Hanneke Postma 18 Agnes Westerdijk Kroaning troch deputearre Piet Adema
2009 Johanna Westerdijk 18 Lieke Janssen
2008 Ineke de Haan 18 Ellis Muiser 26 april 2008 huldige om`t de skûtsjes op 30 april sile moasten op De Lemmer
2007 Tamara van der Klok 18 Hannah Hoekstra
2006 Bokje Tytsje van der Weg 20 Afina Wester
2005 Anique Veenje 24 Jannieck Groenewoud
2004 Hilberta Veenje 20 Aafke Kleinhuis
2003 Geeske Anne Postma 19 Willyant de Haan
2002 Jetske Hoekstra 19 Annemaj Muiser Fanwege in stjergefal yn Earnewâld waard dizze keninginne op 5 maaie 2002 ynhuldige
2001 Nynke Jelsma en David Toering 24 & 25 Troch de tongblierkrisis foar in twadde jier
2000 Nynke Jelsma en David Toering 23 & 24 Grytsje de Boer David Toering as Feankening
1999 Doutzen Tilstra 19 Charlotte Bleckman
1998 Nynke Postma 20 Lisanne Veenje
1997 Atsje Bruinsma 18- Yn 1988 it earste blommefamke
1996 Nynke H Postma 19 Ineke de Haan
1995 Uilkje de Haan
1994 Atsje Siderius 18 Hielkje Wester
1993 Sonja Postema 26
1992 Aaltsje Bies
1991 Grietje Siderius
1990 Anneke de Jong 23
1989 Boukje Vos 20
1988 Sjoukje Kleinhuis 22 Atsje Bruinsma