Berjocht:Side fan de wike 2011/wike 11

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Doeke fan Martena troch Albert Martin (1873)

Doeke fan Martena of Duco Martena (? 1530 - Ljouwert, 11 novimber 1605 ) wie lid fan de Steaten Generaal fan Fryslân, earste admiraal Fryslân en fan de wettergeuzen op de Sudersee en kommandant fan Hasselt. Hy is de lêste manlike ôfstammeling fan in âld geslacht fan Koarnjum, dat op Martenastate wenne.

Syn komôf en houlik leverje Doeke in flugge karriêre op. Al ier wurdt er lid fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân en letter ek fan Deputearre Steaten. Hy ferset him fûl tsjin de strange maatregels fan lânfâd Alva en steedhâlder Caspar de Robles. Op syn stee Martena State hâldt er geheime gearkomsten ...

Lês mear ...