Springe nei ynhâld

Arjen Versloot

Ut Wikipedy

Arjen Pieter Versloot (Skidam, 1965) is in taalûndersiker (dialektolooch) en heechlearaar Frysk yn Amsterdam.

Biografy[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Nei syn gymnasium B- oplieding studearre Versloot geografy mei as spesjalisaasje kartografy yn Utert. Foar it Frysk hat er in soad dien op it mêd fan plak- en wetternammen. Neist in taalatlas makke hy ûnder de namme fan syn kartografybedriuw 'Versloot-kartografy' yn Hilaard kaarten foar boeken en brosjuers en plattegrûnen foar ynformaasjepanielen.

Versloot waard yn 2010 de opfolger fan Goffe Jensma, dy't begjin 2010 beneamd waard ta heechlearaar oan de Universiteit fan Grins. Versloot wie al dosint oan de Universiteit fan Amsterdam ferbûn. Dêrfoar wurke er as haad fakgroep Taalkunde by de Fryske Akademy en wied er ek anneks mei de ûntwikkeling fan de Fryske Staveringshifker foar de kompjûter yn opdracht fan de provinsje. Yn 2008 promovearre hy oan de Universiteit fan Grins op de 'Lûdferswakking yn it Frysk fan de 15e iuw'.

Oant 2002 bestie it Frysk as folsleine stúdzje oan de UvA, tsjintwurdich allinnich as minor.

Wurk[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Taalkunde[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Wenjen en Wurkjen yn Fryslân - Sosjaal-ekonomyske Atlas
 • Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen, yn: De Pompeblêden, maart 2004
 • Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje, yn: Us Wurk 40/1-2 (1991), side 1-20, 1991
 • Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk, yn: It Beaken 53/2 (1991), side 71-96 (1991).
 • Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung. Fach friesische Philologie Christian-Albrechts-Universität, Kiel, (1994)
 • De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach, yn: Ebeling (e.o.) (uitg.): Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Fryske Nammen 10, Fryske Akademy, Ljouwert, 1996, side 37-44.(1996)
 • Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk (= besprek fan: 'O. Wilts, Wurdenbuk för Feer an Oomram. Wörterbuch der friesischen Gegenwartssprache von Föhr und Amrum, Amrum, 1986', 'B. Sjölin, A.G.H. Walker & O. Wilts, Frasch Uurdebök. Wörterbuch der Mooringer Mundart, Neumünster, 1988' en A. Petersen, B. Sjölin, A.G.H. Walker & O. Wilts, Freesk Urdebuk. Wörterbuch der Wiedingharder Mundart auf der Grundlage eines Manuskripts von peter Jensen (1861-1939), Neumunster, 1994', yn: Us Wurk, 45, siden 36-54.
 • Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen', in: A. Petersen & H.F. Nielsen, red. (yn oparbeidzjen mei R.H. Bremmer Jr., E.W. Hansen & F.T. Stubkjær), A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, 7 August 1996 (= NOWELE, vol. 28/29), Odense/Bredstedt, siden 241-250.
 • mei H.G. Ehrentraut, Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger, besoarge fan A.P. Versloot. De neilittenskip fan H.G. Ehrentraut oangeande it Eastfryske dialekt fan it eilân Wangereach út it argyf fan it Mariengymnasium yn Jever. Oanfolling en útwreiding fan de Mittheilungen fan H.G. Ehrentraut yn Friesisches Archiv út de jierren 1847/49 en 1854. Ljouwert, xcvi + 649 pp.
 • De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799, yn: Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 10,siden 69-105.
 • Westerlauwerskfryske dialektology', in: A. Dykstra en R.H. Bremmer Jr, red., In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde, Ljouwert, pp. 228-241.
 • Ta de etymology fan de plaknamme De Tike en Nederlânsk veek, yn: Us Wurk, 50, siden 1-13.
 • Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat, yn: It Beaken, 63, siden 118-124.
 • Das Wangeroogische, yn: H.H. Munske (red.) (in Zusammenarbeit mit N.R. Århammar, V.F. Faltings, J.F. Hoekstra, O. Vries, A.G.H. Walker en O. Wilts), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, Tübingen, pp. 423-429.
 • Grundzüge ostfriesischer Sprachgeschichte, yn: H.H. Munske (red.) (in Zusammenarbeit mit N.R. Århammar, V.F. Faltings, J.F. Hoekstra, O. Vries, A.G.H. Walker en O. Wilts), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, Tübingen, siden 734-740.
 • Ältere ostfriesische Sprache und Literatur, yn: H.H. Munske (red.) (in Zusammenarbeit mit N.R. Århammar, V.F. Faltings, J.F. Hoekstra, O. Vries, A.G.H. Walker en O. Wilts), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, Tübingen, siden 741-744.
 • Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte, yn: H.H. Munske (red.) (in Zusammenarbeit mit N.R. Århammar, V.F. Faltings, J.F. Hoekstra, O. Vries, A.G.H. Walker en O. Wilts), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, Tübingen, siden 767-775.
 • Op syk nei it Fryske genoom, yn: De Vrije Fries, diel 81, siden 119-122.
 • Spoaren fan 'fokaallykwicht yn it Fêstewâlnoardfrysk', yn: Us Wurk, 51, siden 55-69.
 • Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk, yn: It Beaken, 64, pp. 247-271.
 • It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck': in reaksje, yn: Us Wurk, 55, siden 131-139.
 • Mechanisms of Language Change: vowel reduction in 15th century West Frisian (dissertation). Utert: LOT.
 • mei C. Van Bree: Oorsprongen van het Stadsfries, with an extensive summary. Fryske Akademy - Afûk, Ljouwert.,(2008)
 • Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik, yn: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 56, siden 223-231.(2002)
 • Fries in Holland in de 17e eeuw, yn: Taal en Tongval, 55, siden 1-40.(2003)
 • Why Old Frisian is still quite old, yn: Folia Linguistica Historica, XXV/1-2, siden. 253-298.(2005)
 • mei B. Slofstra en E. Hoekstra: Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwa-substantieven in het Fries: yn: Taal en Tongval, 61, side 21-44. (2009)

Oare publikaasjes yn taalkunde[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk, yn: Mear 12 (1994), 18-19.
 • Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen, yn: De Pompeblêden, 75, siden 2-3.(2004)
 • Stedsk: in nuver grienmank?, yn: De Pompeblêden, 75, siden 42-44, 2004
 • De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer, yn: De Pompeblêden, 76, siden 62-65.(2005)
 • mei R.J. Jonkman: Tusken Talen, it ferhaal fan de Fryske taal. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.(2008)
 • Taalgenoat en Taalgeniet, c. 170 language columns yn it Friesche Dagblad, (1996-2007)

Yn kartografy, geografy, nammekunde, politike wittenskippen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Locatiebeschrijving van topografische objecten in namenbestanden, yn: Kartografisch Tijdschrift 14/4 (1988), siden 33-38.(1988)
 • mei H.J. van Dorsser en Ph.L. Rieff: Geomorfologische kaart van het Nationaal Park Veluwezoom, wandelingen door een 'ijstijden-landschap. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 's-Graveland.(1991)
 • Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer? Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten, yn: Kartografisch Tijdschrift 18/3 side 26-34,(1992)
 • De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag, yn: Kartografisch Tijdschrift 18/4 (1992), side 59-69.
 • mei F.J. Ormeling: Toponymic Guidelines of the Netherlands for map and other editors. Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Montréal, 1992.
 • Wenjen en wurkjen yn Fryslân, sosjaal-ekonomyske atlas / Wonen en werken in Friesland, sociaal economische atlas. Utjouwerij Bornmeer, Wânswert, 1996.
 • Atlas van Wonen en werken in Friesland / Atlas fan Wenjen en wurkjen yn Fryslân: de eerste sociaal-economische atlas van de provincie Friesland, yn: Kartografisch Tijdschrift 23/2 (1997), side 29-34. (Besprekking fan de atlas troch C.P.J.M. van Elzakker op side 4/45 fan itselde nûmer.)
 • Politics", "The social state, yn: DIVEDAD, Diversity in Adult Education: the modules on the Netherlands, printout of the projectfile. Fryske Akademy, Ljouwert, 1997.
 • Plaknammen yn / Plaatsnamen in Fryslân, standertlist mei offisjele en offisjeuze toponimen fan alle plakken meo doarps- of stedsstatus. Ried fan de Fryske Beweging / Versloot-kartografy, Ljouwert / Hilaard, 1997.
 • mei K. Huisman: (mapdesign en guon teksten) Fryslân op de kaart, historische atlas van Fryslân (CD-rom). Afûk, Ljouwert, 1998.
 • Wetternammen yn Fryslân, list fan frysktalige nammen foar de topografyske kaarten 1:25.000, "waterkaart van Fryslân" en de "vaarwegenverordening Fryslân", advys oan de provinsje Fryslân. Hilaard, 2001.
 • Caseverslagen centrumgemeenten Arnhem en Dordrecht, onderdeel van het onderzoek van de Afdeling Bestuurs- en Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de uitvoering van de regeling van de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke en vrouwenopvang en amabulante verslavingszorg, 2002.
 • mei F.J. Ormeling: Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed, yn: It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 70(1/2), side 3-22.(2008)
 • (bydrage oan) (2009) De Bosatlas van Fryslân. Noordhoff Atlasproducties, Grins. (meardere kaarten yn seksje 1, side 16-29, en in tal oare bydragen yn seksje 11, side 174-179.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: