Oerlis:Weidum

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
  • Pappingastins of Papingastate stie besuden de tsjerke, njonken Borniastate. As it hûs yn de 16e ieu foar it earst neamd wurdt, wenje hjir de Ropta’s. Yn 1570 liet Rinsk van Ropta, dy't troud wie mei Hartman fan Haersma, oan de de Weidumer tsjerke 12.000 stenen nei, dy't levere wurde moasten troch har tichelwurk yn Winsum. Ek de earme widdo's waard net ferjitten,
  • Kinsck van Roptawei - Kinsck van Ropta ( 1508 – 15 july 1581) fan Roptastate te Mitselwier wenne sûnt har houlik mei Sjoerd Andla (16 maaie 1541) op Papingastate. [..] Yn 1541 stichte it pear Andla-Van Ropta in weeshûs (it twadde yn Fryslân) op Tjallingastate by Westernijtsjerk (Ferwerderadiel). Kinsck van Ropta is, lykas har earste en twadde man, begroeven yn de tsjerke van Weidum.

Genealogy fan it laach Ropta troch Simon Wiersma:

  • Kinsck was gehuwd (1) met Sjoerd van Andla, overleden 6 mei 1541 , zoon van Rienck van Andla en Jetscke Sjoerds van Grovestins

Dúdlik is oars. Drewes 3 nov 2011, 16.19 (CET)