Oerlis:Rijkele Sijtzema

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Resinte feroarings yn 'e tekst[boarne bewurkje]

@Csvdwerf: Goeie. Jo hawwe nochal in soad tekst út it stik helle. Dat kin samar net sûnder dat dêrfoar in ferklearring jûn wurdt. Wat binne jo boarnen? Drewes (oerlis) 4 mai 2021, 16.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie. Wat tinke jo? Drewes (oerlis) 5 mai 2021, 18.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Drewes: Goeie. Tsja, ik haw ris eefkes nei de ferskillen sjoen, en ik begryp earlik sein net wat dizze meidogger by de ein hat. De nije tekst is fierhinne gelyk oan 'e âlde mar stiet stikfol staveringsfouten. Weromsette de boel. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 mai 2021, 22.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hallo allemaal

ik had de pagina op 5 mei 2021 aangepast, omdat het in de eerste plaats nogal ongepast is om daar zomaar de namen van allerlei verzetsmensen (waaronder mijn vader) te noemen. Dat vinden ook kinderen van de andere verzetslieden die hier genoemd staan. Bovendien is de hele pagina al illegaal, want overgenomen uit een boek waarop auteursrechten staan. Daarom heb ik de tekst dramatisch aangepast en misschien pas ik die nog meer aan. Graag laten staan dus, hoewel jullie natuurlijk wel het fries geef mogen maken.

No, tankewol hear, dat jo ús dat tasteane. (Dat wie sarkasme, foar as jo dêr net bekend mei binne.) Jo sille hjir even fertelle hoe't it moat, leau 'k. No, leau my mar as ik jo fertel dat soks hjir net samar giet. De tekst fan in artikel mei fansels oanpast wurde, hoe oars, mar jo meie net it wurk fan oare meidoggers samar ferniele, en dat dogge jo wol troch alle links derút te heljen. Dy moatte gewoan stean bliuwe. Wat betreft it Frysk: as jo dizze taal net genôch machtich binne om selsstannich op 'e Wikipedy aktyf te wêzen, dan kinne jo hjir net bydrage. Sa simpel is it. De oare meidoggers binne der net om jo rommel op te rêden. Wat betreft de nammen fan fersetslju út it artikeltsje te heljen, dêr falt bêst oer te praten, mar dat hiene jo ek oankaartsje kinnen sûnder sels de hiele tekst nei gychem te helpen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 mai 2021, 00.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
P.S.: Ik haw de nammen út 'e tekst helle, útsein dy fan De Wilde, dy't neat mei de likwidaasje te krijen hie en dêrom stean bliuwe kin. De tekst wer rinnend makke. Sa kin it wol ta. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 mai 2021, 00.52 (CEST), Drewes (oerlis) 8 mai 2021, 17.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Oke, het begin van begrip is er, dat is mooi. Maar het is wederom ongepast om de naam van De Wilde te laten staan. De dochters van deze man leven nog en voelen zich bedreigd doordat zo opeens duidelijk wordt dat hun vader in verband staat met de dood van ene Sijtzema. Het is maar een kleine wereld daar zo rond Sneek en Bozum. Ons kent ons en namen noemen kan heel bedreigend overkomen, vandaar. Dus ook graag de naam De Wilde weglaten en ook het paginanummer waar dit staat te vinden. Jouw naam en adres zijn ook anoniem toch? Dat ik in eerste instantie de tekst aanpaste zonder te overleggen, was omdat ik niet wist hoe ik in dat overleg mijn mening kon vertellen. Daarvoor mijn excuses. Verder, alvast bedankt voor de medewerking.

It wurd excuses is fallen dat ik tocht dat ik der oan ta wie om fatsoenlik te reagearjen. Lykwols it hear oersjend wurd ik wer dûm, dat ik moat earst wer ôfkuolje. Drewes (oerlis) 8 mai 2021, 17.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Drewes: Dan sil ik wol even foar ús beiden reägearje, as ik sa frij wêze mei, en as jo it der net mei iens binne wat ik skriuw, dan kinne jo dat altyd noch oanjaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 mai 2021, 22.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Csvdwerf: Ik akseptearje jo ekskuzes foar it net oerlizzen oer jo feroarings oan 'e tekst. Klear, dêr prate wy net mear oer. Mar ik fyn jo manier fan kommunisearjen ûnder de maat, mei't it nei de oare meidoggers ta oanhâldend oerkomt as delbûgend of sels minachtsjend. Dat wie ek wat my juster yn it ferkearde kielsgat skeat. Utspraken as "het begin van begrip is er", as oft der wat oan ús begryp fan 'e sitewaasje skoarje soe. Dêr moatte jo mei ophâlde. Wat de namme fan De Wilde oangiet, ik sjoch gjin inkele reden om dy út 'e tekst te heljen, want dy man stiet hielendal net mei de likwidaasje yn ferbân, sa't jo beweare. Fierders fyn ik dat jo ynsinuaasje nergens op slacht, dat yn Boazum en Snits noch rûnom lju wenje soene dy't 75 jier nei dato noch sa wrokje oer de likwidaasje fan in kollaborateur, dat it bedrigend is foar de famylje fan De Wilde. Like healwiis fyn ik jo fersyk om yn 'e boarnefermelding it paginanûmer wei te litten. Dat hat totaal gjin sin as de titel fan it boek neamd wurdt en wy hawwe alle rjocht om dy te neamen om't it in rjochtmjittige boarne is. As jo beswier hawwe tsjin wat der yn dat boek stiet, moatte jo by de útjouwer wêze en net by ús. Ik kin jo daliks al fertelle dat dit wat my betreft net trochgiet. Yn boarnefermeldings wurdt net skrast. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 mai 2021, 22.54 (CEST), Drewes (oerlis) 9 mai 2021, 00.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Oke. Jammer dat je je niet kunt inleven in mijn bezwaren. Waar het om gaat, is dat, voordat dit verhaal op internet verscheen, mensen in Sneek op geen enkele manier op de hoogte waren van het feit dat iemand uit Sneek, betrokken was bij een liquidatie van iemand anders uit Sneek. Bovendien van een Joodse familie die verschrikkelijke dingen is overkomen. Ondermeer als gevolg van andere Snekers, die daar nog steeds wonen. Zoals je weet, is Sneek niet zo groot en Snekers die daar al rond de oorlog woonden en nu nog, kennen elkaar allemaal. Het gegeven dat jij niet goed op de hoogte bent van waar dit verhaal precies over gaat en ik wel is de reden dat jij niet de bezwaren ziet die ik zie. Als de verkeerde mensen uit Sneek dit lezen, kunnen er heel ernstige gevolgen zijn. Ik begrijp niet goed waarom je dit wilt doorzetten en waarom je hier zo witheet van wordt. Maar misschien kun jij je wel voorstellen dat ik verbijsterd was toen ik dit las. Iets dat eigenlijk geheim moet blijven en zeker niet voor Jan en alleman op internet moet komen. Waarom wil je dit zo bewust op internet houden, kun je me dat uitleggen??? Verder heb je het over een neerbuigende manier van doen van mij, wat vind je dan van je eigen commentaar: " (Dat wie sarkasme, foar as jo dêr net bekend mei binne.)"

Om mar mei it lêste te begjinnen: dat hie ik ek net skriuwe moatten, dêr hawwe jo gelyk oan, mar aksje feroarsaket reäksje. Jo fertelden ús dat wy ús ynhâldlik net mei jo tekst bemuoie mochten (want, wês earlik, dêr kaam it úteinlik op del), hoewol't we "natuurlijk wel het fries geef mogen maken". Dat fûn ik fan in delbûgendheid nei ús ta getugen, dat ik der yndie even wythjit fan waard, sa't jo sizze. Mar goed, litte we dêr mar in streek ûnder sette, want mei ferwiten oer en wer sjit it net op.
Fan in diskusje tusken twa persoanen dy't it ûneins binne, mar soks gewoan beprate, wurdt ik lykwols hielendal net lulk. Ik wol bêst útlizze hoe't ik hjir yn stean. Jo sizze dat ien út Snits belutsen wie by de likwidaasje fan in oaren út Snits. Ik begyp út 'e kontekst dat jo mei dejinge dy't dêrby belutsen wie, De Wilde bedoele. Ik snap net hoe't jo sizze kinne dat dy man by de likwidaasje belutsen wie, want dat wie er hielendal net. De gedoente dy't er mei Sijtzema hie, wie tsjin 'e tiid fan 'e likwidaasje al lang foarby. Ik begryp bêst dat sa'n likwidaasje noch altyd gefoelich leit, en dêrom haw ik ek alle nammen fan 'e fersetslju dy't der echt by belutsen wiene, fuorthelle. Neffens my kin it sa moai ta, om't dy De Wilde krekt hielendal net by de likwidaasje belutsen wie.
Jo útspraak "Als de verkeerde mensen uit Sneek dit lezen, kunnen er heel ernstige gevolgen zijn." begyp ik net en fyn ik earlik sein frij beledigjend nei Snitsers ta. Eltsenien dy't by dizze saak belutsen wie en noch libbet, moat yn 'e njoggentich wêze. It spyt my wol, mar it wol my dus gewoan net oan dat dizze saak noch sa aktueel is dat ien namme op it ynternet foar problemen soargje kin.
En dan komme we by it folgjende punt: jo sizze fierder dat dit ferhaal op gjin inkele manier bekend wie foar't dit artikel op 'e Wikipedy set waard. Dat is gewoan net wier. It stiet beskreaun yn it boek Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945, dat yn 2009 ferskynd is. Dat boek is gewoan te keap, bygelyks op Bol.com (sjoch: www.bol.com/nl/p/recht-op-wraak/1001004006488565/). Eltsenien dy't belangstelling foar dizze saak hat, om watfoar reden dan ek, kin foar de priis fan €15 alle nammen opsykje. It wiskjen fan 'e nammen fan 'e fersetslju hie dus eins ek al gjin sin, mar dêryn hawwe wy jo tewille west. Mar ik sjoch gjin reden om fierder yn 'e tekst te skrassen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2021, 01.03 (CEST), Drewes (oerlis) 9 mai 2021, 11.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Volgens mij doe ik maar een klein verzoek. Het is van jouw kant vanaf het eerste moment één en al verwijten. Je zegt 'actie veroorzaakt reactie'. Jij begon meteen beledigende taal te gebruiken. Ik niet. Bovendien is het volstrekt illegaal wat je doet. Je copieert iets uit een boek waar auteursrechten op gelden. Jammer dat je dit om één of andere reden niet wilt veranderen. Erg jammer en niet begripvol.

Wat auteursrjochten oanbelanget sjoch hjir mynhear Van der Werf. Drewes (oerlis) 9 mai 2021, 17.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
No noch moaier! Jo komme hjir binnen mei direkt in grut wurd, gedrage jo út 'e hichte nei oare meidoggers ta, dy't dêr begryplikerwize lulk om wurde, en as ik jo dan de hân rik en foarstel om ús tenei as reedlike minsken te gedragen, skowe jo alle skuld fan jo ôf en komme jo mei nije ferwiten. Om der noch mar fan te swijen dat jo hjir fuortendaliks eltsenien mar mei jij begjinne oan te sprekken, wat ûntychlike ûnfatsoenlik is. Wy kenne inoar hielendal net en we binne seker gjin freonen, dus dan sprekt men inoar oan mei u, tinkt my. Op dize manier binne wy gau útpraat. Om't jo net ynhâldlik yngeane op myn arguminten, beskôgje ik dizze diskusje foar beëinige. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2021, 18.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Discussie gesloten Drewes (oerlis) 9 mai 2021, 19.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Prinsipieel[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: As it oan my leit, folgje wy de prinsipiële aksje fan meidogger Evert100. Der is ommers gjin rjochtlike grûn foar it feroarjen fan de tekst sa't jo al fêststeld hawwe. Drewes (oerlis) 10 mai 2021, 18.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

@Drewes: Ik haw der gjin sterke gefoelens oer. Oan 'e iene kant kin ik ynfiele dat foar famyljeleden fan 'e lju dy't de likwidaasje útfierd of der opdracht ta jûn hawwe, it spul noch gefoelich leit en dat se leaver net wolle dat de nammen fan harren famyljeleden neamd wurde. Oan 'e oare kant binne wy datoangeande yndie nearne ta ferplichte en binne dy nammen al yn 'e iepenbiere romte kommen troch de publikaasje fan it boek út 2009. Doch mar sa't jo it graach hawwe wolle; jo binne op 't lêst de skriuwer fan it artikel. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 mai 2021, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat vind ik heel mooi geschreven Drewes. Dank u wel. Wat betreft de bewering van deelnemer Evert100, dat het gebruikt mag worden, als het niet letterlijk gecopieerd is (zo vat ik het maar samen), daarvan vraag ik me af of dat wel echt zo is. Dat zouden we natuurlijk kunnen checken, door de pagina te laten beoordelen door Wikipedia zelf. Feit is dat die publicatie de enige bron is van dit 'incident', wat voor iedere betrokkene bijzonder pijnlijk was, omdat er gewoon geen andere oplossing was. Daarom is het ook een groot geheim gebleven. Dat het in het boek van Kooistra staat, is minder pijnlijk dan op internet, want dat kan echt iedereen zien. Het boek van Kooistra is alleen interessant voor mensen die bewust de oorlog onderzoeken, een kleine groep dus. Door het op internet te zetten, kan iedereen het zien, zelfs diegenen die er niet bewust naar zochten (zoals ik zelf). Daarmee bestaat het risico dat er over gepraat wordt. Ik heb in mijn en de andere families gemerkt dat dit als zeer pijnlijk wordt ervaren. Door mijn onwetendheid hoe hier op te reageren, heb ik vast niet altijd de goede woorden gebruikt, daarvoor nogmaals mijn excuses.

Aangemeld voor verwijdering[boarne bewurkje]

  • Beste allemaal. Even een berichtje om te zeggen dat de Nederlandse versie van Rijkele Sijtzema is aangemeld voor verwijdering. Niet door mij overigens, maar door een deelnemer die twijfelt over de bron.--Csvdwerf (oerlis) 25 mai 2021, 21.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
De pagina is daar verwijderd. / Kimapa (oerlis) 5 jun 2021, 17.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Recensie van het bronboek[boarne bewurkje]

Er is gezaghebbende zeer slechte recensie[1] van het boek dat tot nu toe de enige bron is van het hier bespoken artikel.

  1. (ned) BMGN boekrecensie uit 2011 door David Barnouw namens het NIODJ. Kooistra, A. Oosthoek, Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945PDF: Webrecensie BMGN 126:2 (2011) ‘‘Het is helaas een warrig boek geworden, waarbij elke bewering van de auteurs gecheckt moet worden. Dat kan niet de bedoeling geweest zijn.’’

Bij de bronvermeldingen heb ik deze recensie ook als referentie bij het bronboek gezet. / Kimapa (oerlis) 6 jun 2021, 02.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  • Beste allemaal, ik begrijp niet zo goed waarom deze pagina nog bestaat, terwijl de Nederlandse versie al is verwijderd. Gaat iemand deze pagina alsnog aanmelden voor verwijdering?--Csvdwerf (oerlis) 11 jun 2021, 12.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Mei't de ien-boarne-is-gjin-boarne-regel by ús - leau ik - troch de measte meidoggers net as beskiedend beskôge wurdt foar it al as net talitten fan in artikel moat yn dit gefal de fraach beändere wurde hoe betrouber oft it wurk fan Jack Kooistra fûn wurdt. Ik bin sels net op de hichte fan syn wurk. Fierder is it de fraach oft R. S., in jonkje fan 18, fan genôch belang is om in ensyklopedysk artikel te rjochtfeardigjen. It gefoel fan de neisieten fan de fersetslju spilet foar my net mei. Sydlings, ik nûgje @Tulp8: ek út om te reägearjen. Drewes (oerlis) 11 jun 2021, 16.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Csvdwerf: Om jo fraach te beäntwurdzjen: wat der op de Nederlânske Wikipedy dien wurdt, hat 0,0 ynfloed op wat hjir op 'e Fryske Wikipedy bart. De beide ensyklopedyen steane (binnen it gruttere Wikimediaferbân) bestjoerlik hielendal los faninoar. Dat betsjut dat de Fryske Wikipedy likefolle mei de Nederlânske Wikipedy te krijen hat as bygelyks mei de Japanske of de Arabyske Wikipedy. Wat de betrouberens fan 'e boarne oangiet, kin iksels net meiprate, want ik haw it boek net. (En as ik it al hie, ûntbriek it my nei alle gedachten ek noch oan 'e krekte kennis dy't foar sa'n beoardieling nedich is). Ik wit likemin oft de oanhelle resinsje wol betrouber is; dêr kin fansels like maklik wat mis mei wêze as mei it boek. De fraach oft it artikel beholden wurde moat, giet dêrom neffens my yn it foarste plak de skriuwer fan it artikel oan. As dy fynt dat it fuort kin, haw ik dêr gjin beswier tsjin. As er fynt dat it beholden wurde moat, sit my dat ek net dwers. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 jun 2021, 22.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sjoch foar de fierdere diskusje, dy't eins net mear oer dit ûnderwerp giet, mar ynstee oer algemiene saken: Wikipedy:Oerlisside#Funksjonearjen fan de Wikipedy.

It hear oersjend[boarne bewurkje]

  1. Dat David Barnouw seit Het is helaas een warrig boek geworden, waarbij elke bewering van de auteurs gecheckt moet worden. Dat kan niet de bedoeling geweest zijn kin ik fan in wittenskipper begripe, mar dat makket Jack Kooistra, net akademysk ûnderlein en faaks net op de hichte fan de easken dy't fan in wittenskiplik wurk frege wurde, noch net ûnbetrouber. Hy is neffens my in gesachhawwend ûndersiker en ûnderskieden mei in Sulveren Anjer.
  2. It fielen fan neibesteanden of belanghawwers kin wier net beskiedend wêze foar in ensyklopedysk artikel, it is nammentlik net 'gesachhawwend en neutraal'. It artikel neamt gjin nammen mear, eat wat de fraachsteller och sa yn de wei siet.
  3. @Tulp8: Tige tank foar it meistinnen (ik hoopje dat jo wilens hinne west binne). Regleminten foar behearders kin ik ek net fine. Ik bin wol bliid dat de Wikipedy net smoard fan de regels lykas by nl:.
  4. Ik set 'twifel' boppe it artikel, mei't guon lju oer de ynhâld twifelje. Wiskje wol ik it stik net
  5. Ik stel foar de safolste kear fêst dat de measte behearders, mei gruttere ferantwurdlikheden as 'gewoane' meidoggers, gjin belutsenens sjen litte foar wat der op Wikipedy bard. Drewes (oerlis) 13 jun 2021, 18.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]