Meidogger oerlis:Pierlala/Argyf 2017

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Talitting Yn'e Wâlden[boarne bewurkje]

Bêste Pier. Meidogger Ytsma stjoerde my dit berjocht: My is frege om efkes in berjochtsje te dwaan út namme fan Yn 'e Wâlden
Bêste Drewes, Moai dat myn Yn 'e Wâlden wer frijjûn is, mar as IP 145.87 ensfh. net frijjûn wurdt jout soks net al tefolle. Groetnis, Yn 'e Wâlden

Witte jo hoe't dat sit/moat? Drewes (oerlis) 8 feb 2017, 18.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Yn 'e W.[boarne bewurkje]

Wit immen oft dizze meidogger konneksjes hat binnen sekere amateur-nijsmedia? (Reagearjen mei anonym.) It wrâldsje is faaks mar lyts. Der is al in konneksje tusken him en in oersetter fan kompjûterprogramma's. Dat kin ferklearje dat it _liket_ dat it fantasywurd 'triem' fan Yn 'e W. oanslacht op ynternet, mar de Fryske Akademy it wiere gebrûk net mjitte kin. --PiefPafPier (oerlis) 23 feb 2017, 13.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

De smoking gun fûn! Yn 'e W. is der stikjesbakker west ûnder syn wiere namme (net allinnich as reagearder). Hoe djip kin in nijsmedium sinke: freonetsjinst en ferfrisseling fan belangen. --PiefPafPier (oerlis) 23 feb 2017, 16.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Gjin idee Pier. Drewes (oerlis) 23 feb 2017, 13.49 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
No, It Nijs hat ek foargoed ôfdien, wat my oanbelanget. Tank foar jo ûndersyk, Pier. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 feb 2017, 22.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Binne jo benaud foar de komby Ieneach en Drewes Pier? Drewes (oerlis) 25 feb 2017, 17.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ja, en dat haw ik 5 desimber ek altiten. Mar ik wit wat jo bedoele. Man, man, man. --PiefPafPier (oerlis) 25 feb 2017, 19.07 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik wit net oft jo it juster en hjoed wat folge hawwe, Pier, mar Kening Aldgilles, Drewes en ik binne oerienkommen om Yn 'e Wâlden foar fiif jier út te sluten. Ik hie leaver de doar foargoed efter him yn 't slot smiten, mar hawar. Sjogge wy yn 2022 wol wer fierder. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 feb 2017, 18.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Gjin probleem mei. Ik hoopje dat it hjir foar elkenien noflik bliuwt. --PiefPafPier (oerlis) 28 feb 2017, 20.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik ek. En ik soe net witte wêrom dat net sa bliuwe soe, want útsein dizze iene rûzjesiker kin elkenien it hjir altyd prima mei-inoar fine, tocht ik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 feb 2017, 21.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kalinder[boarne bewurkje]

Hallo Pier. Wurdt der noch wol wurke oan Berjocht kalinder? Drewes (oerlis) 22 apr 2017, 22.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goeie Drewes. De 'Help' wol ik noch skriuwe, mar dêr moat ik efkes foar sitten gean. (It dokumintaasje-sjabloan woe ik eins ek bywurkje, want de kategoryen gean net goed.) Ik haw op de Ingelske wiky in protte flaters yn 'e kalinder oplost en efkes wachte op reaksjes. Se fine it wol bêst liket it. Der is noch 1 dinkje dat net wurket (ek yn de Ingelske), mar dat wurdt oant no ta net brûkt. De letters 'Wurk!' kinne wol fuort. --PiefPafPier (oerlis) 23 apr 2017, 10.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nije bot?[boarne bewurkje]

Goeie Pier. Efkes dit:

De foarm "ten westen fan" wurdt yn it Frysk skreaun as "bewesten" en dan sûnder fan. Dy flater komt yn de Wikipedy safolle foar dat Pier dêr ris mei de robot bydel moatte soe! Spûk fan in Wâldman

"West fan" mei ek. Drewes (oerlis) 25 apr 2017, 17.15 (CEST)
Jawis, mar "ten" komt selsstannich yn it Frysk net foar.

Mei't ik deabenaud foar spûken bin haw ik syn ip-adres blokkearre. Groetnis, Drewes (oerlis) 25 apr 2017, 17.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tank foar it blokkearjen! --PiefPafPier (oerlis) 25 apr 2017, 18.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

IP-ferballing[boarne bewurkje]

Bêste Pier. Blokkearlist foar 'open proxies' is 瓦乡话 foar my. Ik bin mar in ienfâldige doarpsjonge fan hast 60 jier. Dat de technyske Spûkbestriding moat ik oan oaren oerlitte. Groetnis Drewes (oerlis) 27 apr 2017, 00.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Pier. Doch wat yn jo macht leit om it spûk te ferdriuwen. Drewes (oerlis) 2 maa 2017, 20.47 (CEST)
Goed wurk, man. Dat liket derop. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 maa 2017, 21.08 (CEST)
Nochris: goed wurk, man! Ja, Kening Aldgilles kin rjochten oan oaren ferliene, eat dat Drewes en iksels net kinne. Jo meie by jo berjocht oan Aldgilles fermelde dat jo myn folle stipe hawwe foar dit projekt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 maa 2017, 18.10 (CEST)

Image problems[boarne bewurkje]

As jo net sprekke Ingelsk, kinne jo negearje dit berjocht.

I've mentioned this edit in a discussion at the English version of Wikipedy:Oerlisside; see here. If you have any comments about this broken file, it would be helpful if you could add them to that discussion. Nyttend (oerlis) 1 maa 2017, 03.21 (CEST)

Beheardersrjochten[boarne bewurkje]

Hoi PPP, as it goed is, hasto fanôf hjoed ien moanne lang beheardersrjochten. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 6 maa 2017, 12.19 (CEST)

Tige tank! Ik sil it goed besjen, mar ik krij no earst wer 2 dagen besite. ;-P --PiefPafPier (oerlis) 6 maa 2017, 20.48 (CEST)

Ofbyldings[boarne bewurkje]

Goeie, Pier. Ik wit net oft sokke foto's auteursrjochtlik beskerme binne. It liket my net, mar ik bin gjin ekspêr op dat gebiet. Ik fyn persoanlik de bewurkings dy't jo makke hawwe wol sa moai en fyn it allinnich estetysk al de muoite wurdich. As jo de orizjinelen wiskje wolle, sille jo, tink ik, de hiele brot wiskje moatte en de nije ôfbyldings op 'e nij oplade moatte. Want jo hawwe it no as nije foarm fan 'e oarspronklike ôfbylding opladen, en dan sit it spul oaninoar fêst. Teminsten, foarsafier't ik wit. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 maa 2017, 21.21 (CEST)

Hmm... ik sil nochris op nl. en Commons sykje. At sokke foto's dêr stean bliuwe, dan sil it wol goed wêze. --PiefPafPier (oerlis) 19 maa 2017, 23.18 (CEST)
Pier. Auteursrjocht wit ik neat fan. Earder meidogger:Swarte Kees en ik hawwe yn it ferline mûnlinge tastimming krigen, fan bygelyks Tresoar en partikulieren, om plaatsjes te brûken. Dy kamen net op Commons fansels, mar gin minske dy't him der om bekroade hat. Jo hawwe in tal ôfbyldings fan Histoarysk Sintrum Ljouwert opladen. Ik soe at ik jo wie dy lju fan HSL ris freegje oft dy plaatsjes brûkt wurde meie. Drewes (oerlis) 19 maa 2017, 21.52 (CEST)
Tastimming freegjen kin ek noch yn faze 2 (at de rjochtefrije dinkjes op binne). ;-) --PiefPafPier (oerlis) 19 maa 2017, 23.18 (CEST)
Drewes, jildt dy tastimming fan Tresoar foar alle kolleksjes dy't hjir bygelyks loftsboppe stean? http://collections.tresoar.nl/cdm/search/searchterm/test/order/nosort --PiefPafPier (oerlis) 20 maa 2017, 07.48 (CEST)
Dy ôfspraak mei Tresoar gou foar plaatsjes fan foar 1940. Drewes (oerlis) 20 maa 2017, 12.09 (CEST)
Ik fyn dy tastimming eins ûndúdlik. Tresoar mei allinnich tastimming jaan at se sels de auteursrjochten (krige) hawwe, mar dat blykt net út de ynformaasje dy't se publisearje op http://collections.tresoar.nl/ . De makker wurdt fermeld, of "ûnbekend", net oft de auteursrjochten oerdroegen binne. Dat is ek wat oars as it eigendomsrjocht fan de foto hawwe. Neffens de Auteurswet binne de rjochten al nei 70 jier ferrûn at de rjochthawwer ûnbekend of (in fotograaf yn tsjinst fan) in rjochtspersoan is. Dat binne no de foto's fan foar 1947. Oars 70 jier (mei ôfrûning op 1 jannewaris) nei ferstjerren fan 'e fotograaf. --PiefPafPier (oerlis) 21 maa 2017, 15.14 (CEST)
Yn teory binne de lêste 2 foto's fan it Selskip Tetman de Vries oer it rântsje. De makker is Foto Modern, Wurdumerdyk 14, Ljouwert. Dy advertearre net as rjochtspersoan (bgl. gjin "v.o.f."), en wie nei alle gedachten in ienmanssaak fan S.J. Duiker (stoarn yn 1956).[1],[2],[3] Dat it auteursrjocht ferrint 1-1-2027. Wy moatte tastimming hawwe fan de neibesteanden fan S.J. Duiker of, at de rjochten doedestiids oerdroegen binne, it Selskip Tetman de Vries of in oare opdrachtjouwer. Tastimming nedich hawwen fan in fotosaak is fansels frjemd, en it liket om publisiteitsfoto's te gean, dat ik gok op de neibesteanden fan it revueselskip. --PiefPafPier (oerlis) 22 maa 2017, 11.35 (CEST)

Fraach oan ús technyske man[boarne bewurkje]

Goeie, Pier. Soene jo ris sjen wolle nei wat meidogger Sjoerddebruin der ûnderoan op Wikipedy:Siden wiskje by set hat? Want dat is in technyske side wêrfan't ik net beoardielje kin oft dy yndie fuort kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 maa 2017, 16.33 (CEST)

Der binne faaks goede redens om in pear oersettings hjir te hâlden dy't boppe de oersettings fan translatewiki gean. Bgl. tydlik oant translatewiki hjir te sjen is, of at wy it oars hawwe wolle as de software-standert (sj. https://fy.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikimedia-copyrightwarning&action=edit ). Fan de list op Meidogger:PiefPafPier/Testside wurkje in protte teksten al net iens mear, en bestean ek net op translatewiki. --PiefPafPier (oerlis) 24 maa 2017, 10.45 (CEST)
It is in oersetting fan de Ingelske standerttekst. We rinne no wer lykop. Ik soe ús lokale kopy net wiskje, want foar ien lytse wiziging wurdt de muoite net nommen om in nije ferzje út te bringen. Ik hie 'Publish changes' oerset, mar is hjir noch hieltyd net te sjen. Wolle jo dizze flater ferbetterje: ferstaorn yn Berjocht:Tema:Fryslân/Op dizze dei/31 augustus, dan krij ik de nije e-mail. :-) --PiefPafPier (oerlis) 23 maa 2017, 20.44 (CEST)
Tank dat jo de technyske knowhow even tapast hawwe. 'Ferstaorn' ferbettere. Hoopje dat alles nei behearren funksjonearret. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 maa 2017, 21.12 (CEST)
Ek út namme fan Meidogger:Sjoerddebruin, graach dien. De keppelingen yn 'e mail wurkje wer, mar op 3 plakken stiet noch wat yn it Ingelsk. Sil ik moarn nei sjen. --PiefPafPier (oerlis) 23 maa 2017, 22.37 (CEST)
Wat meer Friese activiteit op TranslateWiki zou mooi zijn. Een van de dingen waar ik de komende tijd aan wil werken is om dezelfde geïnteresseerden te bereiken die aan Google Vertalen hebben meegewerkt. Kunnen jullie de lokale vertaling morgen verwijderen na de code deploy? Sjoerd de Bruin (overleg) 24 maa 2017, 08.48 (CEST)
Der falle gatten, dat is wier. Wolle jo noch efkes wachtsje, want der kinne mear lokale oersettingen nei translatewiki. Tige tank! --PiefPafPier (oerlis) 24 maa 2017, 08.58 (CEST)

Goeie, Pier. Ik bin jo foar west. Wachtsje noch op in antwurd. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 maa 2017, 14.37 (CEST)

Tige tank! --PiefPafPier (oerlis) 30 maa 2017, 14.44 (CEST)
Hjirby it antwurd fan Trijnstel: Het is inderdaad een sokpop van Yn 'e W. Je kunt het account veilig blokkeren. De proxyrange heb ik al voor een jaar globaal geblokt. Ik zie overigens dat jullie proxy-ip's regelmatig voor onbepaalde tijd blokkeren. Dat zou ik niet doen. Je kunt beter voor 1 of 2 jaar blokken; proxy's kunnen namelijk wisselen en anders lopen er straks ook valide gebruikers tegen zo'n blokkade aan. Sjoch fierder hjirre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 maa 2017, 21.50 (CEST)

Mar jo krigen wol berjocht dat der op myn oerlisside wat foar jo stie? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 maa 2017, 14.48 (CEST)

Ik haw jo oerlis op myn folchlist stean, en dan krij ik in e-mail. Gjin melding yn 'e balke rjochtsboppe. --PiefPafPier (oerlis) 31 maa 2017, 17.56 (CEST)
Hun. Apart, want doe't Trijnstel dit juster op Meta.wikimedia.org sa die, krige ik yn 'e balke rjochtsboppe wól berjocht dat der wat foar my wie. Ik snap net wêrom't dat systeem binnen de Fryske Wikipedia net wurket. No ja, hawar. We hawwe it ek net echt nedich. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 maa 2017, 18.22 (CEST)
It blykt in Berjocht te wêzen dy't wy (noch) net hawwe: nl:Sjabloon:Ping of en:Template:Reply to. --PiefPafPier (oerlis) 31 maa 2017, 21.55 (CEST)
Ah. No, ik haw der ris even nei sjoen, mar dit giet my boppe de pet. Dan mar sûnder, dat is ek net sa slim. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 maa 2017, 22.09 (CEST)
@Meidogger:Ieneach fan 'e Esk It sil heve! --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 15.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
No, dit is moai, sis! En it wurket prima, der kaam in melding by it symboal fan it beltsje boppe yn byld. Hoe ha jo dat hân? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2017, 15.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Meidogger:Drewes {{ping|Ieneach fan 'e Esk}}. 'Ping' is de trochferwizing, mar ik sjoch no dat it yn 'e boarne sa stean bliuwt, en dat moat net tink... Ik probearje no {{antw oan|Drewes}} --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 15.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

@Meidogger:PiefPafPier Test. --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 15.19 (CEST) @PiefPafPier: test. PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 16.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tsja, Pier, ik kin jo hjir net by helpe, want dêrfoar haw ik te min kyk op programmeartaal. Dat sein hawwende, liket it my ta dat it sa wol wurket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2017, 20.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik bin bliid mei jo digitale fernimstigens mei't ik de kloaten ferstân fan datsoarte dingen haw. Drewes (oerlis) 3 jun 2017, 21.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tanke wol! It kopiearjen wie net folle wurk. ;-) At it berjocht gjin swierrichheden opsmyt is it klear, mar it is gjin wissichheid dat elkenien de melding ek kriget, want it kin útset wurde ûnder Ynstellings -> Notifications -> Mention. Mar efkes sjen hoe't it rint. --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 22.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lokwinske behearder![boarne bewurkje]

Bêste PiefPafPier,

Do bist no ien fan de behearders fan dizze Wikipedia. In lokwinsk wurdich! Op de oerlisside haw ik in 'stille proseduere' opset. Dat betsjut dat minsken twa wiken de tiid hawwe om tsjin dizze beneaming yn beswier te gean en dan soe der wierskynlik noch in kear stimd wurde moatte. Hawar, my tinkt datsto no mar los kinst om dizze Wikipedia te hoedzjen en noedzjen. Ik winskje dy dêr in soad wille mei! Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 18 jun 2017, 00.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

@Kening Aldgilles: Tige tank! Ik wol myn fokus lizze op "technyske" dingen, en dy binne no krekt faak skoattele. ;-) Net dat ik alles wit, mar dêr wie ferlet fan. Dat sadwaande. --PiefPafPier (oerlis) 18 jun 2017, 08.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Lokwinske, Pier! En wolkom yn ús eksklusive klubke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 jun 2017, 12.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk: Tank jo wol! --PiefPafPier (oerlis) 18 jun 2017, 23.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]