Doar (tydskrift)

Ut Wikipedy

Doar wie in Frysk literêr ynternettydskrift. Arjan Hut, Bert Kobus, Elizabeth Hietkamp, en Arjan Weesies, dy't inoar koenen troch redaksjewurk foar de skoalkrante fan it Lauwerscollege yn Bûtenpost, hiene it inisjatyf naam ta Doar. Nei't se by ferskate ynstânsjes foar de winige doar kaam wienen, binne se yn 2003 yn kontakt kaam mei de Ried fan de Fryske Beweging. Dy hat it groepke jongelju foar in pear jier adoptearre as wurkgroep. Twa moanne letter, simmer 2003, koe Doar 'on-line'.

Doar rjochte him benammen op in jong publyk. De RfdFB hat fanwegen it leechdrompelich karakter oan it te brûken Frysk mar ien betingst steld, de redaksje moast him ynspanne de folchoarder yn de tiidwurdkloft ynstân te hâlden. It tydskrift ferskynde alle moannen. It ferskinen fan nije nûmers waard fia e-post oan belangstellenden bekend makke.

De redaksje bestie yn febrewaris 2004 út Arjan Hut, Bert Kobus, Elizabeth Hietkamp, Arjan Weesies en Sito Wijngaarden.

Bekende fêste skriuwers fan Doar wiene fierder Grytsje Schaaf, Henk Wolf en it dichtersduo Jansma & Wijngaarden

Yn 2006 hawwe Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp it Doar Boek besoarge (gearstald). It bestiet út stikjes en stikels fan auteurs tusken de 3 en 33 jier, ferskynd op webside Doar. It boek waard útjûn by Utjouwerij Venus yn Frjentsjer. De feestlike presintaasje wie by boekhannel Van der Velde yn Ljouwert.

Yn 2007 bestie de redaksje út Elizabeth Hietkamp, Aukje Tjitske Hovinga en Else Feikje van der Berg. De webmaster wie Arjan Weesies.

Yn de rin fan de jierren hat de redaksje writen dien om de Doar te profesjonalisearjen, mar dat is net slagge. Yn de rin fan 2007 hat de redaksje it wurk dellein.