Wide Noarderherne 1

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Wide Noarderherne 1

De Wide Noarderherne 1 is de lokaasje fan in steatlik wenhûs oan de Wide Noarderherne yn Snits.

It gebou út 1789 is in ûntwerp fan Auke Bruinsma en is in ryksmonumint yn de binnenstêd fan Snits. It krige de monumintestatus troch de bys^ndere gevel mei brede yngongspartij. Hhirboppe sit in opmliste en mei festoenen bekroand finster. Dêrboppe sitt in kroanlist mei triglyfen. Njonken de kroanlist binne twa festoenen te sjen. Boppeoan de gevel sit in grut tympaan mei in portretmedaljon mei festoenen der omhinne. Om it skylddak sitte mei boerden fersierde skoarstiens. De tún rikt oan it Bolwurk ta.

It pân is by in soad Snitsers bekend as it wenhûs fan dr. G.N Bouma, sjirurch yn it Sint Antonius Sikehûs, dy't hjir ek tthús in soad operearde uyn in soarte priveeklinyk. Nei him is ûnder mear de Dr. Boumawei neamd. Nei syn ferstjerren wie hjir oant 1983 it Grifformeard Ferpleechhûs fêstige. Sûnt 1984 sit de Bibleteek Snits yn it pân.