Ulbo fan Aylva

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Ulbo fan Aylva wie in grytman fan de gritenij Baarderadiel. Tusken 1602-1610 bewenne hy de Eeckemastins yn Baaium. Dizze stins is yn 1685 ôfbrutsen.